A Kásler ügy részletei - Kiút a devizahitelből 4. rész (A jelen és a megoldás)

2013.02.04 13:55

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-kasler-ugy-reszletei-kiut-a-devizahitelbol-napi-aktualitasok-tobb-cikk-egyben-/

 

 

Felhívás!

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete kéri mindazok jelentkezését, akiknek a családjában, vagy közvetlen ismeretségi körében öngyilkosság történt bizonyíthatóan a „devizahitel”-ből adódó kilátástalanság miatt. Ezekben az esetekben az árvák érdekében, a kártérítési pereket meg kell kezdeni haladéktalanul!

Kásler Árpád
Gyula, 2013.01.30

 

 

 

Rendkívüli Állapotok

Tisztelt honfitársaim, a kör bezárult!

„Itt nem randalírozókra van most szükség, hanem családanyákra és családapákra, nagyanyákra és nagyapákra. A dolgozó és dolgozni akaró népre van szükség.
Legyen elég ebből! Legyen elég az emberek jogfosztásából! Legyen elég az emberek anyagi kifosztásából! Legyen elég az ország kizsákmányolásából! Legyen elég a bűncselekmények elkövetőinek további rejtegetéséből!”

Sárkányölő Szent GyörgyVégigjártuk, amit tisztességes és jogkövető magatartást folytató, országához hű állampolgár végigjárhatott. A Kormány, a Bankszövetség, a Bíróságok, az ügyvédek  (tisztelet a kivételnek), az Állami Felügyeleti Szervek, az ügyészségek, a közjegyzők, a végrehajtók a kifosztott nép ellen cselekszik.

A Bankok csaltak. A hatályos törvényeket kijátszva és megkerülve olyan pénzügyi konstrukciót adtak el kölcsönként az embereknek, amely nem felelt meg a kölcsön jogi kritériumainak. A Közjegyzők mindezt szó nélkül közokiratba foglalták, a Kormányok és az Állami Felügyeleti Szervek mindezek felett szemet hunytak. Az ügyvédek (tisztelet a kivételnek) az egész folyamatot egy olyan iparágnak tekintik, amelyből meg lehet gazdagodni és ha rajtuk múlik meg is fognak, hiszen a Törvényszékek kötelezik a jogi képviselő meglétét, még akkor is ha az Adós esetleg elboldogulna. Ez tény!

Nem egy és nem két ügyvéddel állunk és álltunk kapcsolatban. Az elvárásaikat a mai kifosztott társadalom képtelen kielégíteni. Van olyan ügyvéd aki naponta (!!!) 150.000 forint díjazásra tartana igényt, miközben a Bíróságok döntésképtelenek. Sőt volt arra is példa, hogy az ügyvédek súgni próbáltak, hogy ne verjem annyira már a palávert, mert az lenne ildomos, ha ez a helyzet minél tovább tartana. Hát nekik lehet, de nekem nem! A kifosztottaknak NEM!

Mindeközben emberek ezrei árasztanak el az ügyes bajos dolgaikkal, mindennapi tragédiájukkal.

Ez a helyzet tarthatatlanná vált.

Mint ismeretes, az általam közzétett ultimátum hatására, a Kormány megbízásából közvetítő szerepet vállalva felkeresett a Pénzügyi Jogok Biztosa és továbbította az üzenetet a Bankszövetség felé. Nos azóta az a válasz érkezett vissza, hogy majd ha akar, akkor tárgyal a Bankszövetség.

És mi van ha már mi nem akarunk tárgyalni? Ez a kérdés fel sem merül náluk, mert ugyebár mi birkák vagyunk. Ha meg már nem tudnak fejni, akkor még mindig meg tudnak nyúzni.

Ennek véget kell vetni! Március elsejével lejár a kilakoltatási moratórium és indulhatnak a tömeges kifosztások. Nincs már miben bízni a hatóságokat és bíróságokat illetően! Együttesen fedezik a csalást döntésképtelenségükkel. Egy bírósági per hosszú évekig elhúzódik, és éppen ez kapóra jön azoknak az ügyvédi társulásoknak, akik ebből, az emberek nyomorúságából profitálnak.

Annak nincs értelme, hogy ilyen-olyan félpályás útlezárásokba bocsátkozzunk és mások életét nehezítsük. Annak sincs értelme, hogy néhány radikális molotov-koktélozzon és szétveresse magát a rendőrökkel, lejáratva a mozgalmat.

Egyetlen dolognak van értelme és érdekérvényesítő ereje. Ha egy adott időben és helyen meg tudjuk jelentetni akaratunkat egységesen! Anyagi és időbeli áldozatot hozva. Ha a kürtszóra tízezrek vagy százezrek nem mozdulnak meg, akkor itt mindenki ki lesz lakoltatva, végrehajtva és a munka világába sem tud bekapcsolódni, mert a végrehajtók utána nyúlnak és letiltatják jövedelme jelentős részét JOGTALANUL!

Azért jogtalanul, mert kölcsön jogcímen nem keletkezett deviza tartozásuk az adósoknak, névértéken a követelt kölcsönösszeg sohasem lett rendelkezésre bocsátva, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Három és fél–négy millió magyar állampolgárról van szó és azoknak a kiskorú gyermekeiről.

Ha az emberek azt hiszik, hogy a BAÉSZ egymagában orvosolni tudja ezt a helyzetet, akkor tévednek. A Magyar Köztársaság megbukott! A jogalkalmazók kiállították magukról a bizonyítványt. Az évekig tartó maszatolásuk következtében ezrek lettek öngyilkosok, százezrek menekültek el az országból és tízezrek lettek földönfutók. Van még valakinek kérdése? Meg tudja még indokolni valaki, hogy mire vár még?

Az ULTIMÁTUM LEJÁRT, érdemi kapcsolatfelvételi szándéknyilatkozat nem történt. A rendkívüli állapotok rendkívüli lépéseket követelnek!

Itt nem randalírozókra van most szükség, hanem családanyákra és családapákra, nagyanyákra és nagyapákra. A dolgozó és dolgozni akaró népre van szükség.
Legyen elég ebből! Legyen elég az emberek jogfosztásából! Legyen elég az emberek anyagi kifosztásából! Legyen elég az ország kizsákmányolásából! Legyen elég a bűncselekmények elkövetőinek további rejtegetéséből!

A billentyűzet mellől nem tudunk változtatni a sorsunkon. Az országos megmozdulás és akaratnyilvánítás megszervezéséhez, mozgósításához, időre van szükség, DE A KÜRT MEGFÚJATTATOTT!

Tegyünk tanúbizonyságot hazaszeretetünkről, tegyünk tanúbizonyságot békés szándékunkról, tegyünk tanúbizonyságot akaratunkról, hogy levetjük mások által ránk erőltetett láncainkat.

Vívjuk ki szabadságunkat és törvényszék előtt feleljenek a vétkesek!
Amely Kormány nem hajlandó tárgyalni, le kell mondjon!
Egy hónapunk van a felkészülésre és megszervezésre, a visszaszámláló elindult. Mindenki mozgósítson!

Kásler Árpád a BAÉSZ elnöke,
Falus Zsolt a Bankcsapda elnöke

Kelt: Gyulán, 2013. 01. 31.

 

 

 

Falus Zsolt tollából

– Szóval, ha egyre többen ráébrednek, hogy szerződéseik semmissége annak uzsora volta miatt következik be, akkor be kell látni, hogy nem azok kiváltása és forintosítása az elfogadható méltányos megoldás, hanem az eltörlés és a kártalanítás! 1932-ben járunk, kérem azokat akik megérteni szeretnék szándékainkat azok „olvassák el” az uzsora szerződések „összes” következményeit…

1932. évi VI. törvénycikk

az uzsoráról

Az uzsorás szerződés meghatározása

1. § Uzsorás szerződés az oly szerződés, amelyben valaki a vele szerződő fél szorult helyzetének, könnyelműségének, értelmi gyengeségének, tapasztalatlanságának, függő helyzetének vagy a nála elfoglalt bizalmi állásának kihasználásával
kölcsön nyújtása s általában bármily szolgáltatás előlegezése fejében, vagy
annak fejében, hogy a másik felet terhelő bármilyen kötelezettség teljesítésére halasztást enged, vagy a másik fél ellen fennálló valamely követelését módosítja vagy megszünteti, olyan vagyoni előnyt köt ki vagy szerez a maga vagy harmadik személy javára, amely a saját szolgáltatásának értékét feltűnően aránytalan mértékben meghaladja (uzsorás vagyoni előny).
Annak megállapításában, hogy a szolgáltatás értékét az ellenszolgáltatásként kikötött vagy szerzett vagyoni előny feltűnően aránytalan mértékben meghaladja-e, figyelembe kell venni az eset összes körülményeit s ha az ügylet természete különös kockázatvállalást is foglal magában, ennek nagyságát is.
Az uzsora magánjogi következményei

2. § Az uzsorás szerződés semmis. A szerződő felek mindenike köteles a másiknak természetben kiadni, vagy ha ez nem lehetséges, értékben visszatéríteni azt, amit az ily szerződés alapján kapott.
A sérelmet okozó fél visszatérítési kötelezettségét nem érinti, hogy a kapott vagyoni előnyt utóbb elvesztette. Ha a sérelmet szenvedő fél a szerződés alapján többet szolgáltatott, mint amennyit kapott, a sérelmet okozó fél a többlet után, annak szolgáltatásától kezdve, a törvényes kamatláb szerint számított kamatot is köteles neki megfizetni.
A sérelmet okozó fél köteles visszatéríteni azt is, amit az uzsorás szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban harmadik személy kapott és a másik félnek okozott kárért is teljes KÁRTÉRÍTÉSSEL tartozik.
A sérelmet szenvedett fél felszabadul a visszatérítés kötelezettsége alól, amennyiben a kapott vagyoni előnyt hibáján kívül elvesztette és figyelembe véve a sérelmet szenvedett fél vagyoni helyzetét, a méltányossággal nem ellenkezik.
Amennyiben az eset körülményei szerint a méltányosság megkívánja, a bíróság a sérelmet szenvedő félnek kérelmére a visszatérítési kötelezettség teljesítése tekintetében halasztást adhat és megengedheti, hogy tartozását részletekben törlessze. Ily esetben a másik felet terhelő visszatérítési kötelezettség teljesítésének határidejét is megfelelően meg lehet hosszabbítani.
Különös méltánylást érdemlő olyan esetben, amikor a sérelmet szenvedett felet a kiadás vagy a visszatérítés kötelezettségének teljesítése anyagi romlásba sodorná, ez a fél kívánhatja, hogy e kötelezettsége alól EGÉSZBEN VAGY RÉSZBEN mentesíttessék. Ily mentesítés esetében a sérelmet szenvedő fél tulajdonszerzését nem érinti, hogy valamely dolog átruházása nem történt érvényes jogalapon.
Ha a sérelmet szenvedő fél helyzete az uzsorás szerződés következtében úgy megváltozott, hogy reá annak a követelésnek a változatlan fenntartása is méltánytalanul terhes lenne, amelynek tekintetében a halasztásadás, módosítás vagy megszüntetés történt uzsorás szerződéssel, a bíróság az ily kötelezettség tekintetében is alkalmazhatja a jelen § 5. bekezdését.
3. § Az előbbi § rendelkezése abban az esetben is áll, ha az uzsorás szerződésre alapított követelést átruházták.
Ha a sérelmet okozó fél a sérelmet szenvedő fél által váltót vagy egyéb oly kötelező okiratot adatott magának vagy másnak, amelynek jóhiszemű birtokosával szemben az alapul fekvő jogviszonyból merített kifogásnak helye nincs, a sérelmet szenvedő fél követelheti, hogy a sérelmet okozó fél a váltót vagy az okiratot adja vissza és ha az nincs birtokában, helyezze bírói letétbe a névértéknek megfelelő összeget és annak az esetleges kárnak összegét, amely a sérelmet szenvedő felet abból érheti, hogy a váltót vagy a kötelező okiratot oly személy érvényesíti ellene, akivel szemben az alapul fekvő jogviszonyból merített kifogásnak nincs helye.
A m. kir. igazságügyminiszter rendelettel eljárási szabályokat állapíthat meg a végből, hogy a sérelmet szenvedő fél a sérelmet okozó féllel szemben a kártérítés megfizetésére irányuló igényét gyorsan érvényesíthesse.
4. § Az uzsorás szerződésre alapított követelés biztosítására szolgáló zálogjog, kezesség vagy más biztosíték érvénytelen. Amennyiben azonban a sérelmet szenvedő felet a 2. § alapján visszatérítési kötelezettség terheli, ennek erejéig a biztosíték hatályban marad.

EL KELL TÖRÖLNI, KÁRTÉRÍTÉST KELL KÖVETELNI

– Az egész társadalmunkat évek óta megbénító, sorvasztó „névleges” devizakockázaton alapuló banki követelés miatt a lakossági nyilvántartott tőketartozások TELJES egészének az elengedése, eltörlése az egyetlen elfogadható megoldás!
Az ingó és ingatlan vagyon elértéktelenedése, hazai kis és közép vállalkozások lehetetlenülése összefüggésben van az alkalmazott deviza konstrukcióval. 
A magyar lakosság egy államilag megtűrt helyzetben volt kénytelen elszenvedni a hitelezők és azok megbízottjainak a folyamatos zaklatását, háborgatását így a megalázást. 
Az államot és annak hatóságait a lakosság jelenlegi helyzetéért a bankokkal együtt egyetemleges felelősség terheli és hangsúlyozandó, hogy a folyamatoknak haszonélvezőjévé is vált! 

„A m. kir. igazságügyminiszter rendelettel eljárási szabályokat állapíthat meg a végből, hogy a sérelmet szenvedő fél a sérelmet okozó féllel szemben a kártérítés megfizetésére irányuló igényét gyorsan érvényesíthesse.”

 

 

 

 

Orbán-Kásler találkozó – lesz vagy nem lesz?

Orbán Viktor Miniszterelnök                                                                                 Miniszterelnöki Hivatal
Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A gyulai székhelyű, Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének, mint a legnagyobb „devizaadós” taglétszámmal rendelkező szervezetnek elnöke, azzal a kéréssel fordulok Magyarország Miniszterelnökéhez, hogy február első hetében történő gyulai tartózkodása alatt, szíveskedjék időt szakítani egy személyes találkozásra.

Az ügy fontosságára és halaszthatatlan voltára való tekintettel, a méltatlanul nehéz helyzetbe került adósok problémájának valós megoldásával kapcsolatban, több mint tizenkétezer magyar állampolgár írásos felhatalmazásával kérem a személyes találkozó létrejöttét.

A Miniszterelnök Úr által megjelölt napon és időben, várom a BAÉSZ irodájában, melynek címe:

5700 Gyula, Kossuth tér 1/3

Tisztelettel, Kásler Árpád a BAÉSZ elnöke.

Kelt, Gyulán 2013.01.31.


Tisztelt Kásler Árpád Úr!

Köszönettel fogadtuk Miniszterelnök úrnak címzett levelét, amelyben személyes találkozóra irányuló kérését osztotta meg velünk. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a kihelyezett frakcióülés lebonyolítása szigorúan kötött napirend alapján történik, amelytől egyetlen frakciótag – így Miniszterelnök úr – sem térhet el. Figyelembe kell vennünk, hogy a Miniszterelnök úrral folytatandó személyes egyeztetést kérő megkeresések száma elég nagy. Erre való tekintettel Miniszterelnök úr – érthető okokból – tartózkodik attól, hogy az állampolgárok vagy bizonyos csoportok között megkülönböztetést tegyen bárki javára vagy rovására.

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a 212/2010. Korm. rendeletben foglaltak alapján Miniszterelnök úr valamennyi egyedi szakmai, szakpolitikai és szakigazgatási kérdésben az illetékes szakminisztérium hivatalos álláspontjára támaszkodik. Erre való tekintettel javasoljuk Önöknek, forduljanak közvetlenül a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (1055 Budapest, Honvéd utca 13-15. Tel.: 06-1-795-5010; 06-1-795-5011 E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu), illetőleg a pénzügyi jogok biztosához, Doubravszky György úrhoz (https://www.penzbiztos.hu).

Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a devizahitelesek problémáját az elmúlt két évben született intézkedésekkel, a devizahiteleseknek szánt mentőcsomagokkal, illetve az öt pilléren álló otthonvédelmi akciótervvel korántsem tekintjük lezártnak. A Nemzetgazdasági Minisztériumban jelenleg kidolgozás alatt állnak azok a szakmai javaslatok, amelyek célja a segítségben részesülők körének szélesítése, a lakossági devizafüggőség további enyhítése. E téren az illetékesek folyamatosan egyeztetnek a pénzintézetek képviselőivel is. Örömünkre szolgál, hogy javaslataival Ön és a levél aláírói segíteni igyekeznek munkánkat.

Arday Géza osztályvezető úr megbízásából,

üdvözlettel: Török Kristóf
közkapcsolati munkatárs
06-1-795-6952


Tisztelt Török Kristóf Úr!

Köszönöm szíves válaszát, de valószínűleg Arday Géza osztályvezető úr félreértette meghívásomat, az nem egy öt órai cseverészésre irányult és azt sem tudom elfogadni mentségnek, hogy a velem való találkozást kifogásolnák a papírsárkányt építő egyesületek vagy más gittegyletek. Nem áll szándékomban magamat mások fölé emelni, vagy mások tevékenységét lekicsinyelni, de mindaddig, amíg méltatlanul rászedett emberek és családok szenvednek valós megoldás nélkül, kénytelen vagyok félretenni az udvariasság bizonyos formáit és nyomatékosan a tisztelt hivatal tudomására hozni, hogy a Miniszterelnök urat értesítsék meghívásomról.

A Miniszterelnök úr elutasító válaszát természetesen elfogadom, kérdés hogy több millió állampolgár elfogadja-e?

Tisztelettel, Kásler Árpád

 

 

 

Üdvözöljük a Kásler–Orbán csúcstalálkozót

devizahitel56Kásler Árpád döntő, egyben végső lépésre szánta el magát, amikor az alábbi levelet küldte el a miniszterelnöki hivatalnak.

forrás: https://patacsipilvax.hu/2013/02/02/udvozoljuk-a-kasler-orban-csucstalalkozot/

 

Orbán Viktor Miniszterelnök

Miniszterelnöki Hivatal
Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A gyulai székhelyű, Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének, mint a legnagyobb „devizaadós” taglétszámmal rendelkező szervezetnek elnöke, azzal a kéréssel fordulok Magyarország Miniszterelnökéhez, hogy február első hetében történő gyulai tartózkodása alatt, szíveskedjék időt szakítani egy személyes találkozásra.

Az ügy fontosságára és halaszthatatlan voltára való tekintettel, a méltatlanul nehéz helyzetbe került adósok problémájának valós megoldásával kapcsolatban, több mint tizenkétezer magyar állampolgár írásos felhatalmazásával kérem a személyes találkozó létrejöttét.

A Miniszterelnök Úr által megjelölt napon és időben, várom a BAÉSZ irodájában, melynek címe:

5700 Gyula, Kossuth tér 1/3

Tisztelettel, Kásler Árpád a BAÉSZ elnöke.

Kelt, Gyulán 2013.01.31.


Eddig a levél, amihez egyesületünk teljes támogatását, egyetértését mellékeljük. Mert nézzük csak, miről is van szó?

Nem kevesebbről, mint a Nép hangjáról! Igen, hangozzék ez akár patetikusan, akár így, akár úgy, a helyzet az, hogy helyzet van! Olyan drámai és beláthatatlan végkifejlet előtt álló szociális, társadalmi elégedetlenségi helyzet, amelyben Kásler Árpád a lehető legdemokratikusabb, legbékésebb és a leginkább megoldást kereső lépést tett. Csupán csak találkozni szeretne az ország első emberével, együttműködést, segítő kezet nyújtani neki a magyarországi „devizahitel” tragédia felszámolásához. Nem támadni, nem mocskolódni, nem acsarkodni akar. Párbeszédet kíván.

Párbeszédet, amiben Kásler úr felhívni kívánja a miniszterelnök úr figyelmét arra, hogy a közszolgálati médiában vele már szinte naponta sugárzott és leírt interjúkban elhangzó nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy a miniszterelnök a beszédeit ihlető tanácsadói vagy félrevezetik, vagy ő maga nem jár mostanában a nép között és nem hallja meg a jajkiáltásokat. Amik már akkora lármát csapnak itt „lent” a „megmentettek” körében, hogy az már fülsüketítő, és a Parlamentig hallatszik…

Mert ha valóban meg lennénk mentve, ahogy azt miniszterelnök úrral nyilatkoztatták, akkor én most nem e levelet írnám, hanem szombat lévén a heti nagybevásárlásomra készülnék. Ám ez már csak álom, amíg uzsoratörlesztő részletre megy el mindenem. Vagy tán nyugodtan aludnék még, kisimult idegrendszerrel, és nem a napi túlélési harc tépne, szaggatna, álmatlansággal büntetve. Ha megszabadulnánk a „devizahitel” csapdától örömünnepre készülhetne a hazai kereskedelem, mert elkezdenénk végre vásárolni, olyasmit tenni, amiről évek óta le kellett szoknunk. Nem az akciós – félig romlott? – élelmiszerre ácsingóznánk, hanem lehetőségekkel felvértezve elkezdenénk európai módra élni, munkánkat tükröző méltó jövedelmünk birtokában fejlődni, épülni, fogyasztásunkkal bevételhez juttatni a ma körbetartozásoktól sújtott vállalkozói szférát, és jelentős adóbevételhez juttatni az államot. Vagyis jólétben élni.

A tragikomédia azonban az, hogy a most megszólított ország vezetőink a fentebb vázolt jólétet egyelőre csak önmaguknak biztosítják, húszszorosan, harmincszorosan a mi éhbérünkhöz képest, és nem veszik észre, hogy idelent áradó folyóvá duzzadó, választópolgárokkal teli éhségmenetek hullámzanak a süket fülű Parlament felé, és közben gyilkos örvények ragadják el az adófizető választópolgárokat, olyan örvények, amik mélybe rántanak, ezért küzdenünk kell ellenük. De mi nem küzdeni vagyunk hivatottak, hanem dolgozni, alkotni, közösséget építeni, gyermekeinket a külföldi munkavállalástól visszafordítani, neki itthoni jövőt építeni.

Miniszterúr most egyetlen mozdulattal lecsapolhatja a hamarosan őt is mélyre rántó örvényt, ha ajtót nyit Kásler úrnak, rajta keresztül nekünk is. Több százezren állunk a küszöb előtt, bebocsátásra várva.

Kopogtatunk.

Fekete Kálmán

forrás: https://patacsipilvax.hu/2013/02/02/udvozoljuk-a-kasler-orban-csucstalalkozot/

 

 

 

 

Hát így kell bánni az URAKKAL

Szépen jelentkeznek az alvezérek, az ország minden részéből, egyszerű emberek szervezik az igazság pillanatát. Merítsenek erőt ebből a 21 perces rövid kisfilmből, merítsenek erőt az igaz emberek sorsából. Tanulságos mondanivalója van.

https://www.youtube.com/watch?v=rRC8Er6gl20

 

 

 

 

 

https://kaslerarpad.hu/?p=2462#more-2462

https://kaslerarpad.hu/?p=2452#more-2452

https://kaslerarpad.hu/?p=2430#more-2430

https://kaslerarpad.hu/?p=2421#more-2421

https://kaslerarpad.hu/?p=2401#more-2401

https://kaslerarpad.hu/?p=2396#more-2396