Gömbszimbolika 4.rész - A Gömb tapasztalásainak és lehetőségeinek megismerése és az imák működési elvei

2013.08.03 13:11

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/gombszimbolika-3-resz-a-gomb-lenyenek-es-potencialjainak-ismertetese-es-kapcsolata-a-szellemi-szferakkal/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/ima1/

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

 

Mielőtt rátérünk a megismerés különböző formáira, elevenítsük fel a testetöltött szellem állapot alapelveit.

A fizikai síkba merült gömbrész az emberi én. A szellemi síkban maradt gömbrész az emberi tudat feletti felsőbbrendű Én. Nézzük először a rajzon, mi határolja közvetlenül az emberi ént. Látjuk, hogy felül van az intuíció vonala, amelyen át a felsőbbrendű én önti be hatásait az emberi énbe. Tehát az intuíció a közvetlen érintkezési kapcsolat a felsőbbrendű Én és az emberi én között. Az emberi én alsó határoló vonala a testi érzékszervek vonala. Ezen keresztül történik a hatások leadása az emberi énből a fizikai világba és a hatások felvétele a fizikai világból az emberi énbe.

Látjuk, hogy az ember szellemi szerkezetén felül van még egy határoló vonal: ez az inspiráció vonala. Ezen keresztül áramlik a szellemvilágból az inspiráció a felsőbbrendű Énbe. A felsőbbrendű Én ezt a hatást önmagában szintézisbe hozza, és az intuíció vonalán beömleszti az emberi tudatba. Az ember pedig önmagában ezt a hatást transzformálja és a testi érzékszervek vonalán át közli a fizikai világ felé.
Tehát testi érzékszerveinkk

el kapcsolódunk a fizikai világhoz, míg a felsőbbrendű Énünk az intuíció és az inspiráció vonalán át érintkezik a magasabb szellemi szférákkal. A kapcsolat oda és vissza is kölcsönösen működik.

b1

Testetöltött szellem:

Az "ember" szellemi szerkezete, az "ember ábra".

 

 

A megismerés különböző fokozatai

Fizikai megismerés - szellemi megismerés

Meditáció - ima - meditatív ima

 

1. A fizikai megismerés - normál ismeretszerzés

 

 Idézzük fel újra a szellemi szférák teljes ábráját egy fontos alapelv rögzítésére, melyet a további fogalmaknál majd szem előtt kell tartanunk!

b2
1.ábra

A szellemi szférák és különböző fokozatú testetöltött szellemek-emberek

(a fizikai síkba bemerült vastag kontúrú gömbök).

Szemlélni fogunk különböző szellemi - lelki folyamatokat, az ember lelki működéseit, mint: meditáció - ima, anyagi megismerés - szellemi megismerés.

 

Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy bármit teszünk: beszélünk, hallgatunk, cselekszünk, meditálunk, imádkozunk - a szellemi szféravilág élő valósága mindig jelen van, és hogy felsőbbrendű énünk - a fokozatunknak megfelelő szinten - mindig ebben a szféravilágban honol!

 

Hacsak mélyre zuhanásunkkal tetszhalálra nem kényszeríttettük felsőbbrendű énünket! Ezt látjuk a 2. ábrán.

 

 

2. A megismerés legalacsonyabb szintje

 

Ez az embertípus mélyre bukásával felsőbbrendű énjét a test börtönébe zárva tetszhalálra kényszerítette, melyet ki kell majd bontania, ki kell majd szabadítania a test börtönéből! Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi is innen a szellembukás mélyéről emelkedtünk ki! Ez a szellemtípus minden megismerést csak az anyagi világból, az érzékszervek útján kaphat. Szemlélteti a rajz!

(jobb klikk, kép megjelenítése)

b3

 

2. ábra.

A megismerés legalacsonyabb szintje.

Őrá nézve intuíció - inspiráció, lélek, szellem fogalmak nem léteznek! Számára csak az a valóság, amivel kapcsolata van, amit testi érzékszervei a fizikai valóságból közvetítenek. Minden más szellemi - lelki dolog számára fikció, nem valóság ! Ezért is nem lehet senkire valamit ráerőszakolni.

   Ezen az embertípuson csak az segít, ha lénye - gömbje - tágul, szellemesül és a fajsúlytörvény következtében feljebb emelkedve érintkezésbe lép a szellemi síkkal, a magasabbrendű megismerési módokkal: az intuícióval és az inspirációval!      Azonban ennek az embertípusnak is lehetnek intuitív, vagy inspiratív pillanatai, - néha. Akkor, ha valamilyen ok, valamilyen fájdalom, vagy örömélmény hatására gömbje szellemesülve felfelé emelkedik és rövid időre a szellemi síkkal érintkezésbe kerül. Milyen jellemző kifejezések: emelkedett pillanatok, emelkedett hangulatok! A kifejezés érzékletesen szemlélteti a szellemi valóságot! Újból alásüllyedve, az intuíció és inspiráció ismét azonnal eltűnik, és ez az embertípus ezeket az emlékeit képzelgésnek tartja és sokszor szégyenli is.

 

3. A fizikai megismerés második változata -

- az úgynevezett normális emberi ismeretszerzés

b4

 

3. ábra.

A normális emberi ismeretszerzés

  A tudomány - az empíria - az alacsonyabb szintű ismeretközlés módja. (Ennek magasabb szintű formáját később fogjuk látni). Amint látjuk, a mindennapi élet teendőiben és a társasági élet megszokott formái között az intuíció vonala és az inspiráció vonala is zárt! Az ismeretek a fizikai világ felől, az érzékszervek útján, az értelem - érzelem - akaratvilág kapuin át hatolnak be az emberi tudatba. (Ezt látjuk a rajzon.) Ha a tudományos ismeretszerzés műszerekkel történik is - de mindig az érzékszervek közvetítésével - az intuíció és az inspiráció kizárásával! Később látni fogjuk, hogy csak az alacsonyabb szinten van ez így.

 

4. A szellemi megismerés - meditáció - közvetlen megismerés - a misztikus belégzés

 

A 4. ábrától kezdve, a meditáció - ima - meditatív ima vizuális látványainál, gondolatban mindig a szféravilág valóságát is látnunk kell!

 

b5

 

4. ábra.

A szellemi megismerés – meditáció – közvetlen megismerés –

– misztikus belégzés

 

A normális emberi ismeretszerzés

Mert felsőbbrendű énünk állandóan fent, a szellemi sík (szellemvilág – szféravilág) korábban szemlélt valóságában honol. Mindig! Ha nem is tudunk róla! Ebből ki nem szakadhatunk - sem születésünk előtt, sem az emberi életben, sem halálunk után - soha! Ez a Kegyelem legfőbb ténye! Mi legfeljebb csak megnyitjuk, vagy elzárjuk magunkat előle!

Amint a rajz szemlélteti, a meditáció állapotában az emberi én a fizikai sík felé bezárul, és az intuíció által a felsőbbrendű én felé megnyílik. A meditáció, amint látni fogjuk, négy fázisú. A fázisokat számokkal jelöltük az ábrákon.

1. fázis. Az inspiráció három kapuján, a Bölcsesség - Szeretet - Erő kapuin át, úgy is mondhatjuk, hogy a Hit - Alázat - Remény kapuin át a szférák hatásai beömlenek a felsőbbrendű énbe.

2. fázis. A felsőbbrendű én ezt a hatást önmagában szintézisbe hozza.

3. fázis. Az intuíció megnyílt kapuin át e hatások aláömlenek az emberi énbe.

4. fázis. Az emberi én - a meditáció elmélyült állapotában szintézisbe hozza a hatásokat önmagában. Az emberi énben megfogalmazódik a szellemi elmélyülés témája, a Bölcsesség - Szeretet - Erő szintézisében. Látjuk, hogy a meditáció akkor maximális értékű, ha a három szellemi alaptulajdonság : Értelem - Érzelem - Akarat-világ egyensúlyban működik! 

5. Az ima - a misztikus kilégzés

b6

 

5. ábra.

Az ima – a misztikus kilégzés

Amint a rajz szemlélteti az ima állapotában  az emberi én a fizikai sík felé bezárul és csak a szellemi sík felé nyitott! Az igaz ima, amelyről az Úr Jézus a Hegyi beszédben szól - amint a rajz szemlélteti - négy fázisú! A hit által megvilágosodik a bölcsesség, az alázat által felhevül a szeretet, a remény által szárnyat kap az erő, és az értelem-érzelem-akarat szintézisében az emberi énben kialakul az ima! (1.fázis).

Az intuíció kapui megnyílnak a felsőbbrendű én felé és az intuíció megnyílt kapuin át a szellemi erő fellöveli az imát a felsőbbrendű énbe. (2.fázis).

A felsőbbrendű énben kialakul az ima felsőbbrendű szintézise. (3.fázis), és a felsőbbrendű én kozmikus erővel fellöveli az imát az isteni szférák felé! (4.fázis).

 

6. ábra. A meditatív ima. A misztikus belégzés és kilégzés

szintézise

 

A magasrendű hatások a felső szférából az inspiráció kapuin beáramlanak a felsőbbrendű énbe. (1.fázis).

A felsőbbrendű én ezt önmagában szintézisbe hozva (2.fázis) az intuíció kapuin át alááramoltatja az emberi énbe (3.fázis). Az emberi én ezt szintézisbe hozza (4.fázis), majd további megvilágosításra felfelé áramoltatja az intuíció kapuján a felsőbbrendű énbe (5.fázis). A felsőbbrendű én ezt magasabb ötvözetté teszi (6.fázis), és felküldi a magasabb szférákba, isteni megvilágosításra (7.fázis). Innen isteni megvilágosításban, az inspiráció kapuin újra visszaérkezik a felsőbbrendű énbe, ahonnan az intuíció kapuin át újra visszajut az emberi énbe, ahol a téma már isteni megvilágításban vibrál!

b7

 

6.ábra

Meditatív ima

 

És ez a folyamat állandó áramlással fokozódik, és a meditatív ima által az emberi én mind inkább megközelíti a kiválasztott, vagy felülről kapott téma isteni megvilágítását, a Bölcsesség - Szeretet - Erő isteni egységében!
 

7. Kapcsolat meditációban a szférákkal

 

Vessünk újra egy pillantást a szellemi szférák látványára! (Nézzük ismét az 1. ábrát!)

b2

Egy rendkívül fontos szellemi elvet kell tudatosítanunk az imával és a meditációval kapcsolatban. Ezen elv kozmikus jelentősége még fokozódni fog a következő táblák látványánál!

A különböző fokozatú emberek imáiban és meditációiban igen nagy különbségek vannak, mert felsőbbrendű énjeik különböző szférákba érnek fel, és így imáik céljában - minőségében óriási különbségek lesznek! Az ábrázolt legmagasabb rendű testetöltött szellem imái - gondoljunk Asszízi Szent Ferencre - mennyei szándékúak! És fokozatosan lefelé haladva az imák, gondolatok és meditációk mind kevertebbek, mind anyagiasabbak!

Ne felejtsük el, bármit teszünk az emberi életben, akár éljük mindennapi életünket, akár imádkozunk, akár meditálunk, akár az ezután következő bármelyik állapotban vagyunk, felsőbbrendű énünk mindig a szféravilág szellemi valóságában honol! Ebből soha ki nem szabadulhatunk! Sem születésünk előtt, sem az emberi állapotban, sem halálunk után, soha! Ez a kegyelem legfőbb ténye!

 

 

8. Teljes szellemi vérkeringés -

a tudományos megismerés magasrendű formája

 

Első főfázis. Felülről lefelé áramlás.

 

Amint a 7. ábra szemlélteti, a teljes szellemi vérkeringés állapotában az inspiráció vonala nyitott, az intuíció vonala nyitott, a testi érzékszervek vonala nyitott! Az emberi én úgy a fizikai sík, mint a szellemi sík felé nyitott!

A felsőbbrendű én úgy a magas szellemi szférák felé, mint az emberi én felé meg van nyitva! Tehát a magas szellemi szférákból a felsőbbrendű énen és emberi énen át a fizikai világ felé létrejöhet egy akadálytalan, gyógyító-tisztító-szellemesítő szellemi áramlás!

A teljes szellemi vérkeringésnek az az óriási jelentősége, hogy magas szférákból testetöltött szellemlények, mint Asszízi Szent Ferenc, Schweitzer Albert, Gandhi, Jogananda vagy Teréz anya, emberi énjükkel a fizikai síkba helyezkedve, felsőbbrendű énjükkel átfogják a szellemi síkot és az összes szférákat - emlékezzünk a szférák élő valóságára - és így lényükkel összekapcsolják a mennyei szférákat a fizikai síkkal és az összes közbenső szférákkal! De csak testetöltött állapotban! A szférákban ez nem lehetséges! Gondoljunk Lázár és a dúsgazdag példájára az Evangéliumból!

b9

 

7. ábra.

Első fázis. Felülről lefelé áramlás

A testetöltés egyik óriási jelentősége, hogy inkarnált állapotban ezt bárki megteheti! Természetesen saját szellemi fokozata szerinti kisebb szellemi dimenziókat és távlatokat átfogva! Ne akarjunk Schweitzer Albert vagy Asszízi Szent Ferenc lenni! De a megváltás, tisztítás és oldás munkájában, szellemi fokozatunk emelkedésével mind nagyobb részt és áldozatot kell vállalnunk! Ez szellemi fejlődésünk egyik boldogító alapfeltétele!

 

Második főfázis. Alulról felfelé áramlás

 

A teljes szellemi vérkeringés második főfázisa tartalmazza az első főfázis, a lefelé áramlás összes fázisait, azonban ellentétes irányban, vagyis alulról felfelé haladva, és így a fizikai világból jövő összes durva hatásokat emberi énjében, és felsőbbrendű énjében oldva-bontva, a tisztuló erőket a magas szférákig emelve!

A teljes szellemi vérkeringés két főfázisa: a lefelé és felfelé áramlás mindig elválaszthatatlanul együttműködik! A következőkben látjuk ezt az elválaszthatatlan együttműködést!

b10

 

8. ábra.

A második főfázis. Alulról felfelé áramlás.

9. ábra.

A két főfázis egyesítése.

A teljes szellemi vérkeringés mindkét fázisának egyesítése - a fizikai világból jövő tudományos megismerés magasrendű formája!

Úgy az emberi én, mint a felsőbbrendű én, lefelé és felfelé is nyitott. Ha a magasrendű tudományos megismerésnek a világgal való közlését is számításba vesszük, akkor kiderül, hogy a magasrendű tudományos megismerés a maga fázisfolyamataiban végigéli a teljes szellemi vérkeringés mindkét főfázisát, és éppen ezáltal válik magasrendű megismeréssé!

Az imák további változatai

 

Itt csak képek állnak rendelkezésre, de talán érthető lesz miért szükséges a következő témák ideillesztése. Mert soha ne feledjük el, minden pillanatban Ima alatt vagyunk s a helytelen felismerések valamint a helytelen - gondolkodás ,átkozódás - ima használat nagyon károsan befolyásolhatja -nemcsak- saját szellemi lényünket.

 

Különböző imák, a fekete mágiától, - az egeket ostromló imákig

 

b11

 

b12

 

b13

 

b14

 

 

A különböző szférák embertípusai

a szférák és a szellemvilág ábrájában

 

Újra idézzük fel a szellemi szférák vizuális látványát! (Nézzük ismét az 1. ábrát.) Alulról felfelé haladva következik az első szféra, második szféra, harmadik szféra, negyedik szféra, ötödik szféra, hatodik szféra! A légköri szférák csodálatosan tükrözik az ott élő szellemlégiók fokozatát! A legalsó szféra a purgatórium mély szintje, a légkörben a troposzféra alsó szintje - a viharzóna. Második szféra a purgatórium középső szintje - az esőzóna. A harmadik szféra a purgatórium felső szintje, a troposzféra felső szintje - a bárányfelhők-fátyolfelhők zónája! A negyedik szféra: a Menny előcsarnoka, a sztratoszféra. Az ötödik szféra: a kibontakozó mennyei élet szférája, az ozonoszféra alsó szintje. A hatodik szféra: a diadalmas mennyei élet szférája, az ozonoszféra felső szintje. A testetöltések ebből a hat szférából történnek a Kegyelem törvényvilága szerint! A hatodik szférán túl kezdődnek a vezérlő géniuszok isteni szférái, amely azonban későbbi témakörünk anyaga. Nézzük meg e hat szféra embertípusainak szellemalkatát!

 

A hat alapvetően különböző embertípus

 

A 9.és 10. ábra a különböző embertípusokat ábrázolja. A 9. ábrán - balról jobbra - először az első szféra embertípusa - az anyagba alámerült ember van ábrázolva.

A második szféra embertípusa - az anyagból ébredő ember.

A harmadik szféra embertípusa - a szellemiekre eszmélni kezdő ember.

A negyedik szféra embertípusa - az anyagból kiemelkedő spirituális ember.

Az ötödik szféra embertípusa - az anyag felett uralkodó transzcendens ember.

A hatodik szféra embertípusa - a golgotajárásban megdicsőülő szellemember, akiben a krisztusi elvek megkoronáztatnak!

Az itt összefoglalt embertípusokat most külön-külön bemutatva fogjuk elemezni!

A 9. ábra baloldalán az 1. szféra embertípusa, az anyagba alámerült ember látható. Emberileg a legalsó határ. Felsőbbrendű énje halálos dermedtségben, bezárva szunnyad. Alámerült vergődés az anyagban. Lelkiismerete sötét, jelleme gonosz. Az anyagba alámerült anyag-ember részére csak öt érzékszerve valóság!

 

Szellemi intuícióról, inspirációról fogalma sincs, nem is lehet! Semmi kapcsolata nincs a szellemi síkkal, a szellemiekkel!

 

Most nézzük az ábra középső részét, a 2. szféra embertípusát, az anyagból ébredő embert! A szellemi síkot már megérinti alulról.

b15

b16

 

b17


b18

9. ábra.

Az 1., 2. és a 3. szféra embertípusa

 

 

Az 1., 2. és a 3. szféra embertípusa Felsőbbrendű énje halálos álomból ébred! Lelkiismerete tompa. Jelleme hamis. A hatodik érzék, az inspiráció, a külső misztikus érzék megjelenése! Még differenciálatlanul, homályosan tapogatózva. A szellemi ébredés külső inspiratív ébresztés, külső szellemi hatás eredménye. Ezt a két embertípust, az 1. és 2. szféra embertípusát, az anyagba alámerült, és az anyagból ébredő embert szemlélve látjuk, hogy a legmélyebbre, az anyagba egészen alámerült anyagember (a 9 ábra baloldala), érzékszerveivel csak az anyagi világban képes körülnézni! Az anyagból ébredő embernél pedig (a 9. ábra középső része), megjelenik a hatodik érzék, az inspiráció, és a testi érzékszervek egy fokkal lejjebb szorulnak.

A 3. szféra embertípusa a szellemiekre eszmélni kezdő ember! (a 9. ábra jobboldala). Felbukkanás a szellemi síkra! A szellemi eszmélés kezdete! Felsőbbrendű énje eszmélni kezd. Jelleme ingatag, lelkiismerete éledő!

Még differenciálatlanul, homályosan, tapogatózva bár, de megjelenik a hetedik érzék, az intuíció, a benső misztikus érzék. Az emberi én még nagyobb volumenű a felsőbbrendű énnél, tehát az emberi én uralkodik! A testi érzék-szervek még túlsúlyban vannak az intuícióval és az inspirációval szemben, tehát még az érzékszervek uralkodnak.

b19

b20

 

b21


 

b22

 

10. ábra.

A 4. és az 5. szféra embertípusa

 

A továbbfejlődés a benső, intuitív szellemi működés kibontakozásától függ. A harmadik szféra típusánál, a szellemiekre eszmélni kezdő embernél látjuk, hogy az inspiráció és az intuíció hatására az érzékszervek ismét egy fokkal lejjebb szorulnak és ez az anyagi világban való körülnézés kezd kevésbé domináns lenni! Kezd életet kapni a két szellemi érzékszerv, az intuíció és az inspiráció! Azonban a testi érzékszervek benyomásai még döntően uralkodnak! (Ez volt a bal oldali harmadik szféra típusa).

A 4. szféra típusa (a 10. ábra baloldala) az anyagból kiemelkedő spirituális ember! Döntő fordulat! Az intuíció és inspiráció az érzékszervek fölé kerekedett! Az intuíció és inspiráció differenciált működése megindul az Értelem - Érzelem - Akarat vonalán! Jelleme szilárd, lelkiismerete éber! A felsőbbrendű én térfogatban nagyobbá vált, mint az emberi én. A felsőbbrendű én úrrá vált az emberi én fölött! Az érzékszervek ismét egy fokkal lejjebb kerültek! Az érzékszerveknek kezd alárendelt szerep jutni már élményanyagában! Még küzdenek benne ugyan a szellemi és anyagi benyomások, de döntéseiben már túlnyomó részt szellemi szempontok szerint alakítja életét!

Az 5. szféra típusa az anyag felett uralkodó, transzcendens ember! (a 10. ábra jobboldala). Az intuíció és inspiráció uralkodóvá, diadalmassá válása az emberi én fölött! Jelleme önfeláldozó, lelkiismerete élő! Itt kezdődik az élő hit, mely hegyeket mozgat - Krisztus szavai szerint. Felsőbbrendű énje az uralkodó! A legmagasabbrendű szellemi hatások, szellemi bizonyságok, állandóan át- és átjárják, átsugározzák emberi énjét. Életútján döntően hat az inspiráció és intuíció! Élményanyagában az érzékszerveknek csak alárendelt mellékszerep jut! A transzcendens ember érzékszerveivel "lefelé néz" a fizikai világba. Nem lenézi, csak lefelé néz! Felsőbbrendű énje döntő fényárban tartja emberi énjét.

A transzcendens emberen túli, az emberi fejlődésben a végső határ, a megdicsőülő szellemember! A golgotajárásban megdicsőülő szellemember, akiben a krisztusi elvek megkoronáztatnak! Ezután már az anyagi lét nélküli, örök szellemi fejlődés következik! Amint Krisztus mondja :

 

- "Az Úr dicsőségét szemlélve dicsőségről dicsőségre ugyanazon képmássá változunk át az Úr Lelke által."

(2Kor 3,28)

 

Boldogító távlat minden ember számára!

+

 

 

"Szemlélődőn, vagy tett között

éljük a nappalt, éjszakát,

és van barlang, hol éj s nap nincsen,

a magok titkos műhelye,

a szentek, bölcsek rejteke,

hol ismeretlen, más törvény hat át. (Weöres Sándor)

 

 

Téma: Gömbszimbolika 4.rész - A Gömb tapasztalásainak és lehetőségeinek megismerése és az imák működési elvei

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása