Gömbszimbolika 6.rész - Szellemfokozatok - szellemi szférák és a szellemi fejlődés távlatai

2013.10.03 22:24

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/gombszimbolika-5-resz-foldi-eletpalyak-a-foldi-elet-jelentosege/

http://embers-eg.webnode.hu/news/gombszimbolika-4-resz-a-gomb-tapasztalasainak-es-lehetosegeinek-megismerese-es-az-imak-mukodesi-elvei/

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

 

A FÖLD SZELLEMFOKOZATAI

ÉS SZELLEMI SZFÉRÁI

 

A fejlődés kozmikus távlatai

A geológia - meteorológia - csillagászat

és a szellemi kijelentések szintézise

------

A szellemi vezetés alapelvei

Őrangyal - Magasabb őrszellem

Nemzeti géniuszok - A Föld vezérlő géniusza

 

Bevezető gondolatok

 

A SZELLEMI FEJLŐDÉS VÉGTELEN TÁVLATAI I. RÉSZ

 

E meditáció tárgya - a Föld szellemfokozatai - Naprendszerünk géniuszáig, a gömbszimbolika megvilágításában.

A gömb szimbolizálja a szellem lényét - az "én" fogalmát - és a szellem értelemvilágát, érzelemvilágát, akaratvilágát, vagyis bölcsességét, szeretetét és erőit.

A gömb nagysága jelenti a bölcsesség, a szeretet és az erő nagyságát. Ha a szellemlény a krisztusi elvekkel, a szeretet elvével azonosul, lénye mérhetetlenül kiteljesül. Ha a szeretet elvével ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik.

A gömb világossági foka a bölcsesség, szeretet és erő minőségét, kvalitását jelképezi.

Állagsűrűség egyenlő a szellemi szabadsággal. Minél nagyobb a gömb - a szellem lénye - tágulásával arányban annál szellemibb állagú, annál akadálytalanabb a szellem működése, nagyobb a szabadsága.

A három együtt: a gömbnagyság, szín- és állagsűrűség, vagyis értelem-, érzelem-, és akaratvilág együtt jelenti a szellemi fokozatot.

Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkot, a vonal alatti részt nem érintve, a szellemi síkon lebeg, szellem állapotról van szó.

Ha a fizikai síkba bizonyos mértékig bemerül, testetöltött állapotról - ember állapotról - van szó.

A teljes gömb: a teljes szellemi tudat, a gömbnek a fizikai síkba bemerült része az emberi tudat, az "emberi én". A fizikai síkba, a fizikumba be nem merült része a "felsőbbrendű én".

Az ember ábrán (7.1. ábra) látjuk, hogy a testi érzékszervek vonala a közvetlen kapcsolat az emberi én és a fizikai világ között. Az intuíció vonala a közvetlen kapcsolat az emberi én és a felsőbbrendű én között.

d1

7.1. ábra: Az „ember” szellemi szerkezete

 

 

Végül láthatjuk, hogy az inspiráció vonala a közvetlen kapcsolat a felsőbbrendű én és a szellemvilág között.

Ezek után idézzük fel a szellemi szférákat! Az egymásba kapcsolódó körök soraival a szellemi sík - a szellemvilág - egymás fölé épülő szféráit láthatjuk a 7.2. rajzon ábrázolva, alulról felfelé haladva, az elsőtől a hatodik szféráig. A testetöltések ebből a hat szférából történnek, a Kegyelem törvényvilága szerint.

Látjuk, hogy az alsó szférákban élő szellemek látóköre szűk, korlátozott, szemlélete - érzésvilága - tisztátalan, sötét, ködös, zavaros. Ezek az alacsonyrendű szellemek a szféráikon végigszáguldó szellemi, lelki viharok között élnek.

Felfelé emelkedve a szférákban a színek, tónusok, vagyis a szemlélet, gondolkodás, érzésvilág, szándékok - mind világosabbá, tisztábbá, magasabbrendűvé válnak, és a legfelső szférákban fénylővé, diadalmassá fokozódnak.

A legalacsonyabb szférák képviselik a durva bűnök és szenvedélyek, az önzés, brutalitás torz igazságrendszereit. Itt a bűnök és szenvedélyek szörnyű következményei viharzanak és uralkodnak, és szenvedtetik az itt élő, mélyre bukott szellemlényeket.

Amint pedig egymás után felfelé haladunk a szférákban, lépésről lépésre veszítenek erejükből ezek a torz igazságrendszerek. Mindinkább kezdik megközelíteni az evangéliumi elveket, a krisztusi igazságokat. Végül, a legmagasabb szférákban, ragyogó szellemi világosság uralkodik. A krisztusi igazságok mindent elárasztó fényben tündökölnek, és az összes alsóbb szférákat és a fizikai síkot szellemi fénnyel, szeretettel, élettel árasztják el.

Természetesen ebből a sugárzásból az alacsonyabbrendű szférák - fokozatuk szerint - mind kevesebb szellemi fényt, világosságot, szeretetet fogadnak be magukba. Megtörik, és mind jobban sötétítik, homályosítják ezeket a magasrendű hatásokat önmagukban.

És most idézzük fel a hat szférát, melyből a testetöltések történnek:

 

A legalsó szféra - a purgatórium mély szintje.

A második szféra - a purgatórium közép szintje.

A harmadik szféra - a purgatórium felső szintje.

A negyedik szféra - a Menny előcsarnoka.

Az ötödik szféra - a kibontakozó mennyei élet szférája.

A hatodik szféra - a diadalmas mennyei élet szférája.
 

  d2

7.2. ábra

 

A 7.2. ábrán látható, vastag vonallal jelölt körök - gömbök, melyek bizonyos mértékig mind bemerülnek a fizikai síkba, a szimbolika jelrendszere szerint, testetöltött szellemek - emberek. És látjuk, hogy minél magasabbrendű egy ember - minél nagyobb egy gömb, felsőbbrendű énje annál jobban bekapcsolódik a mennyei szférákba, tehát emberi gondolkodása is annál magasabbrendű lesz.

És a szellemi lefokozódással a felsőbbrendű én is fokozatosan mind mélyebb szférákba tud csak kapcsolódni és így emberi gondolkodása is mindinkább veszít szellemiségéből.

Az alsó négy szférából - a purgatóriumi szférákból - kötelező a testetöltés a Kegyelem törvényvilága szerint. A mennyei szférákból már csak önként vállalt testetöltések történnek. A hatodik szférán túl kezdődnek - ez már nincs a rajzon - a vezérlő géniuszok isteni fokozatai, a vezérlő géniuszok szférái - Isten országa - ahonnan testetöltés már nincs.

És ha letakarjuk egy fehér lappal a szellemi síkot, azt látjuk, ami az előzőből, a fizikai síkról - emberileg látszik. Az emberiség csak erről vesz tudomást. Szigorú szellemi törvények következtében a szellemi valóság le van takarva. Itt csak a különböző embertípusok emberi énjeit látjuk és felette semmit. A szellemi valóságból semmi sem látható!

 d3

7-es ábra - Földről nézve látható szellemi valóságok

 

 

Ez a földi élet kegyelmi próbája. Vajon betöltjük-e a szeretet két főparancsát, a próbák kegyelmi állapotában - az emberi életben? Nem szóval - mert ebben nagyok vagyunk - hanem érzésekben és cselekedetekben! Mert ez a perdöntő!

 

A szellemi vezetés alapelvei

 

A következő két rajzon szemlélhetjük a szellemi vezetés alapelveit, a különböző szellemi fokozatú emberek kapcsolatát az őrangyal géniuszával. Mély igazság rejlik az egyházak ama tanításában, hogy minden embernek van őrangyala, aki őt vezeti - sugallja, a lelkiismeret szaván keresztül sarkallja a jó elvének követésére.

A fizikai világ és a szféravilág az őrangyalok vezetése alatt áll. Az őrangyalok hatalmas géniuszok, akik a fizikai sík felett lebegnek Isten által kijelölt őrhelyükön, és híven betöltik a rájuk bízott szellemek és emberek vezetését. Hangsúlyozni kell, hogy ezen a rajzon (7.3, 7.4) csak a szellemi vezetés alapelveit szemléljük, a későbbiekben látjuk a téma teljes kibontását.

Ez a két kép hat - a különböző szférákból testetöltött - embertípust ábrázol. Felettük, a fizikai sík felett lebegő hatalmas szellem - a nagy gömb - az őrangyal., az egyik ábrán látjuk az alsó három szféra embertípusait, a másikon a negyedik, ötödik és hatodik szféra embertípusait,. és mindegyik embertípus kapcsolatát az őrangyallal. Hangsúlyozom, hogy itt csak a szellemi vezérlés alapelveit szemléljük és a teljes valóságot később fogjuk átélni.

Látjuk a táblán, hogy az alacsony szellemi fokozatú emberek igen lazán, a magasabb fokozatúak mind közvetlenebb kapcsolatban állnak az őrangyal géniuszával. És ugyanazon ember is, ha földi életében szellemileg fejlődik, gömbjének nagyobbodásával mind intenzívebben kapcsolódik őrangyalához!

Az ember legfőbb érdeke, hogy őrangyalával való szellemi kapcsolatát ne szakítsa meg, hanem akarata szerint való élettel a fluidikus összeköttetést fenntartsa, erősítse.

 

Most vegyük egyenként sorra külön mindegyik embertípust!

 

Az első - a 7.3. ábra baloldala - az első szféra embertípusa. Látjuk lent a mélyben, teljesen az anyagba merülten. Látjuk, hogy ez az embertípus kapcsolatát az őrangyallal megszakítja, lelkiismeretét elnémítja, mélyre süllyed az anyagba és alacsonyrendű szenvedélyeinek él. Ennek azután, a halál után, keserves következményei vannak. Mert az ilyen szellemlényt - emberi élete után - a szellemi vezetés kénytelen súlyos szenvedő állapotokba helyezni, hogy a szenvedések tüzében a szellemi salak kiéghessen, kilazulhasson róla, és alkalmassá váljék a fejlődésre, a magasabbrendű életre. Lelkiismerete sötét, jelleme gonosz. Az emberiség 5 százaléka ebből az embertípusból adódik.

d4

 

7.3. ábra

 

A második - a középső - a második szféra embertípusa. Látjuk a rajzon, hogy ez az embertípus testetöltött állapotában már nem süllyed olyan mélyen a fizikai síkba. Már nem olyan durva szenvedélyeknek él, gömbje már alulról megérinti a szellemi síkot. A fluidikus kapcsolatot, ha még igen vérszegényen is, de már elfogadja az őrangyallal. Ezen a gyenge kapcsolaton keresztül az őrangyal már tud bizonyos hatást szivárogtatni belé. Ő azonban ezt még erősen eltorzítja önmagában. Lelkiismerete tompa, jelleme hamis. A rajz mutatja, hogy még ez az embertípus is csak az anyagot fogadja el reális értéknek, hiszen gömbje még az anyagi síkban mozog. A szellemi síkot még épp csak hogy megérinti alulról. Az emberiség 60 százaléka ebből az embertípusból adódik a Kegyelem törvényvilága szerint.

A harmadik - a felső sorban a jobb oldali - a harmadik szféra embertípusa. Amint a rajzon látjuk, ez az embertípus a fizikai síkból kezd már kiemelkedni a szellemi síkra. Felfogásában az anyagiasság mellett már kezd a szellemiség tért hódítani. Itt már ébredezik a lelki ember az anyagelvű ember mellett. A rajzon látjuk, hogy ennél az embertípusnál a kapcsolat az őrangyallal már sokkal intenzívebb. Őrangyalával azonban közvetlen kapcsolata még nincs, csak fluidikus kapcsolata van. Az őrangyal a fluidikus kapcsolat által mind intenzívebben önti belé felsőbbrendű hatását - a lelkiismeret szaván keresztül - és emeli feljebb, szellemesíti az általa védett szellemet. Azonban ennél a típusnál még gyakran előfordul, hogy az anyagvilág káprázata megszédíti és felülkerekedik benne az anyagember. Lelkiismerete aggályos, jelleme szilárduló. Az emberiség 30 százaléka ebből az embertípusból adódik.

A negyedik – a 7.4. ábra baloldala – a negyedik szféra embertípusa. Látjuk a rajzon, hogy ez az embertípus már túlnyomórészt a szellemi síkon mozog. Felsőbbrendű tudata már közvetlenül bekapcsolódik az őrangyal lényébe - gömbjébe. Ettől a pillanattól kezdve közvetlen kapcsolatba kerül az őrangyal géniuszával! Erről szó sem lehetett az első három embertípusnál. Ennél fogva ez az ember az őrangyal sugalmazását követi és lénye rohamosan szellemesül, emelkedik, bővül. Küzdelmei ugyan még vannak, de őrangyalával már közvetlen kapcsolatban élve - lelkiismerete szavát követve diadalra juttatja magában a szeretet elvét. Szóval már jó példát nyújt a vele kapcsolatban élő alacsonyabb fokozatú embereknek. Ez az embertípus az emberiségnek a 4 - 5 százalékát teszi ki. Átható lelkiismeret - spirituális jellem!

d5

  7.4. ábra

 

Az ötödik - a középső - az ötödik szféra embertípusa. Látjuk a rajzon, hogy ez az embertípus már hatalmas mértékben egyesül az őrangyal lényével! Ennél az embertípusnál már nincs tétovázás, bizonytalankodás! A legnehezebb pontokra helyezve a Gondviselés által, nyílegyenesen halad kitűzött útján, példájával utat mutatva az embereknek. Ritka típus az emberek között. Tízezer ember között akad egy! Éber lelkiismeret - transzcendens jellem.

A hatodik - a jobboldali - a hatodik szféra embertípusa a legmagasabbrendű a földi testetöltésben megjelenő emberek között. Gondoljunk Schweitzer Albertre, Gandhira, Asszízi Szent Ferencre, Paramahansza Joganandára, Teréza anyára! Világítótornyok, messzire világítva az emberek között! Látjuk, hogy ez az embertípus már jóformán eggyé vált az őrangyal géniuszával, benne él az őrangyal sugárzó lényében, vele teljesen azonosul. A krisztusi elvek és igazság fénylőn sugároznak életéből! Önfeláldozó szeretete üstökösként világítja meg az utat az emberiségnek. A legritkább az ilyen szellemlények testetöltése. Százezer ember között akad egy! Élő lelkiismeret - apostoli jellem.

Ebből a hat szférából történnek a testetöltések. A testetöltött állapot kegyelmi tény! Az emberiség élettere - a fizikai sík - felfogható kórháznak vagy iskolának, ahol a gyógymód és tananyag - a szeretet betöltése! A kórházban nem az orvosok, hanem a betegek vannak túlsúlyban! Az iskolában nem a tanárok vannak túlsúlyban, hanem a diákok. A megvalósítandó tananyag: Krisztus által az Evangéliumban lefektetett elvek! A SZERETET elve, amelyből való sikeres vizsgatétel után megszűnik a születések körforgása és belépési lehetőséget nyerünk a mennyei szférákba. A testetöltött állapot célja a Földön, hogy a Világegyetemet fejlődésében előrevivő szeretet kibontakozhassék bennünk, a mélyre zuhant földi szellemlégióban. Pál apostol 1. Korintuszi levele megrázóan fejezi ki az isteni igazságot: Szóljak bár az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok!

 

A szeretet bennem való kibontakozásának útja - a bukás mélyszintjétől - a testetöltések kegyelmi sorozatán át - a következő:

A legmélyebb szint brutális állapota: Csak Én! Csak önmagamért élek. - Durva egoizmus.

A következő szint: Én és mások! Önmagamért és másokért élek. - Finom egoizmus.

Magasabb szint - Mások és én! Másokért és önmagamért élek. - Az igaz szeretet kezdete

Magas szint: Csak mások! Csak másokért élek! - A szeretet magas foka!

Legfelső szint: Csak másokért élek a krisztusi eszmében. - A szeretet legmagasabb foka!

 

Tehát a képen látható hat embertípus részesül a testetöltés kegyelmében, hogy a szeretet lépésről-lépésre, szféráról-szférára kibontakozhassék lelkükben. Mikor Isten kegyelméből emberré lesznek, emberi magatartásuk a következőképpen jellemezhető:

1. szféra embertípusa : kegyetlen önzés!

2. szféra embertípusa : durva önzés!

3. szféra embertípusa : enyhe önzés!

4. szféra embertípusa : önzetlenség!

5. szféra embertípusa : emberi élete áldozathozatal másokért és az isteni eszmékért!

6. szféra embertípusa: emberi élete önmagát feláldozás másokért és az isteni eszmékért!

 

Ezeket a szeretetfogalmakat kell önmagamban élő valósággá tennem testetöltésről-testetöltésre, hogy a bukás mélyszintjéről a mennyei állapotokig felemelkedhessem! Ez a bukott szellem részére csak a fizikai síkon valósítható meg, az emberi élet kegyelmi állapotában. Mert hol máshol, mint az emberi életben, az anyagban tehetek bizonyságot arról, hogy képes vagyok elszakadni az anyagtól? Erre adja Isten a testetöltés kegyelmét! Ez az emberi élet célja és értelme - minden más cél követése céltévesztés! Tehát a testetöltött állapotban lévő szellemek összessége - az emberiség - az alábbiak szerint összegeződik!

 

Az emberiség 94 %-a az alsó három szférából ölt testet. E három szférából - a továbbfejlődéshez - kötelező a testetöltés!

A 4. szférából - az emberiség 5 %-a ölt testet: átható lelkiismeret, spirituális jellem!

Az 5. szférából - 10 ezer ember közül - egy! Éber lelkiismeret, transzcendens jellem.

A 6. szférából - 100 ezer közül - egy! Élő lelkiismeret, apostoli jellem - akik a földi síkon névtelenül, vagy igen ritkán ismert névvel, mint Gandhi, Schweitzer Albert, Asszízi Szent Ferenc, Yogananda, Pater Pio, Teréza anya - önfeláldozó életükkel a mélyrebukott földi szellemlégió, az emberiség szellemi evolúcióját szolgálják!

 

Az őrangyal

 

A 7. szféra típusa - az őrangyal géniusza! A 7. szférából már nincs testetöltés a Földön! Az őrangyalok az isteni kegyelem közvetítői, a bölcsesség - szeretet - és erő - kozmikus hordozói! Az emberiség vezérlő géniuszai nem öltenek testet, hanem a szellemi síkról vezetik az emberiséget!

Az előző táblán a szellemi vezetés alapelveit láttuk. Szemléltük, hogy a különböző fokozatú embertípusok milyen kapcsolatot tartanak az őrangyal géniuszával. Láttuk, hogy minél magasabbrendű egy ember, annál erősebb a kapcsolata az őrangyallal. Vitathatatlan igazság, hogy Isten bölcsen, szellemileg célszerűen gondolkozik, tehát Isten minden szellemlényt, fokozatával arányban álló feladattal bíz meg. Senkire nem bíz nagyobb feladatot, mint amelyet elvégezni képes! Viszont hozzá nem méltó, lényével arányban nem álló feladattal sem bíz meg senkit! Ez ésszerűtlen rendelkezés volna Isten részéről! Olyan volna, mintha egyetemi tanár kapna megbízást óvodai oktatásra. Tehát Isten senki képességeit sem alá, sem fölé nem értékeli! Vagyis minden szellemlényt fokozatával arányban álló feladatokkal bíz meg. Ebből következik, hogy az őrangyalok - ezek az emberileg megfoghatatlan, hatalmas géniuszok - nem csak egy ember vezetésére kapnak megbízást, hanem a fizikai sík fölött lebegve, emberek ezreit vezetik! A 7.5. ábra is ezt a számszerűséget igazolja.

d6

 

7.5. ábra

Az őrangyal fénysugárzásában 65 embert látunk. Ez a térben - ez egyszerű térgeometria! - 3000 embert jelent. Tehát a rajzon ábrázolt őrangyal, vezérlő géniusz - az ábrázolás szerint - emberek ezreit vezérli.

Szemléljük a rajzot! A fizikai sík felett lebegő nagy gömb - az őrangyal.

Az őrangyal - Isten által kijelölt helyén, a fizikai sík fölött lebegve, amint azt a rajz szemlélteti - szellemének, szeretetének "fénykúpját" a fizikai síkra vetíti, és e fénysugárzáson, szeretetsugárzáson belül az egész fizikai világot vezeti! Ezen a fénysugárzáson belül nincs semmi ismeretlen, semmi homály tekintete előtt! Szellemének fényével mindent áthat, az utolsó gondolatokig vezérel a fizikai sík mélyéig!

A rajzot szemlélve, az őrangyal fénysugárzásában látjuk a különböző szellemi fokozatú emberek tömegét, amint családi, rokoni, baráti, hivatási kapcsolatokban, az emberi életben működnek. Az őrangyal géniuszának fénysugárzásában látjuk az előző táblán bemutatott, különböző fokozatú embertípusokat.  Látjuk, hogy a különböző fokozatú emberek különböző fluidikus intenzitással kapcsolódnak az őrangyalhoz. Az anyagba, a mélyre süllyedtek pedig ezt a fluidikus kapcsolatot elszakították, lelkiismeretük szavát elnémították! Ezen fluidikus kapocs elszakítása azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az őrangyal szellemi kontrollja alól kicsúsztak volna, csak ők nem akarnak tudni semmi felsőbb szellemi hatalomról! Csak ők gondolják, hogy alacsonyrendű, rejtett, takart szándékaikat nem látja, nem ellenőrzi semmiféle felsőbb hatalom!

A valóságban azonban egész másképp áll a dolog! Az őrangyal géniusza, mint a Gondviselés által kijelölt szellemi hatalom - a reá bízott körzeten belül - mindenkinek sorsát isteni bölcsességgel, szeretettel és kozmikus hatalommal irányítja és ellenőrzi, akár tetszik ez nekünk, akár nem, akár tudomást szerzünk erről, akár nem, akár elzárkózunk előle, akár együttműködünk vele, akár követjük lelkiismeretünk szavát, akár nem! A szellemi vezetés kegyelmi ténye alól sem kibújni, sem kicsúszni nem lehet! Ez nem volna szellemi érdekünk, sőt, egyenesen vesztünkre volna, mert a szellemi vezetés szabad akaratunkat igen messzemenő módon tiszteletben tartja, egyetlen célt szolgál, hogy minket, - a magasrendű elvektől elhajolt, a diadalmas szellemi életkörzetekből kiesett szellem-lényeket, szellemi moslékon tengődő tékozló fiúkat - visszavezessen a mennyei szférákba, a felfoghatatlanul boldogító létállapotokba!

A rajz szemlélteti, hogy a szellemi vezetés minden rejtett szándékról tud, mindent az utolsó gondolatig ellenőriz!

Ha valaki ezekről nem akar tudni, és az evangéliumi elveket figyelmen kívül hagyva, következetesen alacsonyabbrendű elveket követ, saját érdeke ellen cselekszik! A felső szellemi vezetés végül is erősebb szenvedtető eszközökhöz lesz kénytelen nyúlni, hogy észretérítse, és a magasabbrendű létállapotokba visszavezethesse!

Az őrangyal géniusz megbízatása alá tartozik körzetében az egész ember-, állat-, növény- és ásványvilág sokmilliárd egyedének felépítése és vezérlése, az utolsó sejtekig tudatos ellenőrzése, és ezen egyedek fizikai, fluidáris és szellemi irányítása.

  

Az utolsó sejtekig tudatos irányítás! Emberileg elképzelhetetlen, diadalmas élet!

 

Letakarva a szellemi síkot(7.2-es ábra), látjuk azt, ami a fizikai síkról emberileg látszik! Az emberiség csak arról vesz tudomást, amit a fentebb látható 7-es ábra alsó részén látunk.

Itt látjuk a több ezres embertömeget - és felettük semmit! A szellemi valóságból semmi sem látható. Ez a földi élet kegyelmi próbája! Anélkül, hogy tudnánk valamit a valóságról, vajon betöltjük-e a szeretet két főparancsát a próbák kegyelmi állapotában, a földi életben!?

 

 

Magasabb őrszellem

 

A 7.6. ábrán látjuk a magasabb őrszellem géniuszát. Az előző táblán az őrangyal lényét szemléltük. Az őrangyal vezérlő körzete, bármilyen grandiózus volt is, magasabb szempontból partikuláris jellegű. Emberek ezreinek vezérlése, a hozzákapcsolt szféravilággal együtt, - magasabb szemszögből tekintve - még aránylag kis terület!

Ezen a táblán szemlélhetjük a szellemi vezetés magasabb fokozatát, az őrszellem géniuszát!

d7

 

7.6. ábra

A rajz léptéke - az előzőével szemben - teljesen megváltozott.

Az őrangyal lénye gömbje - amely az előző képen oly nagy volt, hogy betöltötte a képet, ezen a táblán a még hatalmasabb géniusz mellett - eltörpül!

Az őrangyalok seregei a még hatalmasabb őrszellem irányítása alatt működnek. Felülről kapják a magasabb szellemi irányítást, és egymáshoz kapcsolódva adják tovább az embereknek a magasabbrendű hatásokat!

Szemlélhető a rajzon a szellemvilágban uralkodó egyetemes törvény - a szeretet törvénye!

Ami fényt, világosságot, szeretetet, erőt a szellem felülről, a magasabb szférákból kap, azt a vele azonos fokozatúakkal egybekapcsolódva, lefelé tovább kell sugároznia az alacsonyabb szférákba, hogy így a szeretet egyetemes törvénye által a legmélyebben lévő szférák szellemei is emelkedni tudjanak!

Ezen a táblán szemlélhetjük a szellemi vezetés további, magasabb kiépítettségét. Látjuk, amint az őrangyalok a fizikai sík fölött lebegnek, vezérlő körzeteik egymásba kapcsolódnak, semmi rést, vezéreletlen területet üresen nem hagyva.

A rajzon, a magas vezérlő géniusz, az őrszellem fénysugarában - a fizikai síkon síkmetszetben - 500 embert látunk ábrázolva. Ez a térben - tehát a valóságban - 200 000 embert jelent! Csodálatosan igazolja ezt a látványt a Névtelen Szellem kijelentése az Ezotériák 1. kötetében:

Emberi fogalmakkal nehezen elképzelhetők a szellemi fejlődésnek azok a távlatai, amelyekben az egyes emberek elenyésző pontoknak látszanak. És mégis szükséges, hogy ráirányítsam erre figyelmeteket, hogy fogalmatok legyen azokról a hatalmas méretekről, amelyek szerint ezek a fejlődési turnusok alakulnak, és amelyekbe Isten tervei szerint nektek is, - tehát mindnyájunknak - bele kell illeszkednünk!

Eddig szól az idézet a Névtelen Szellem kijelentéséből.

 

Látjuk, hogy a fizikai síkon mozgó emberi élet, az anyaghoz tapadt emberek százezrei hogyan kezdenek elenyésző pontoknak látszani a mind hatalmasabb géniuszok arányai mellett! Ezeket az arányokat szemlélve kezdhetjük megsejteni, hogy a bölcsességnek, szeretetnek és hatalomnak milyen arányai bontakoznak ki a krisztusi elvekkel mindinkább azonosuló szellemi géniuszoknál!

A rajzot szemlélve megnyugtató módon megbizonyosodunk arról, hogy a Gondviselés - szó szerint Gondviselés - milyen tökéletes kiépítettséggel őrködik az emberiség vezetésén! Nincs egyetlen embernek egyetlen gondolata sem, amely ne feküdnék világosan a szellemi vezetés tekintete előtt! Nem lehet sem kikerülni, sem kibújni ez alól a szellemi ellenőrzés alól! Abszolút pontosan, tökéletesen működik, és egyetlen célt szolgál: szellemi fejlődésünket!

Ezen a táblán már több százezres embertömegek egységes, átfogó vezetését szemléljük. Azonban az őrszellem, bölcsességének és szeretetének sugárzásában nemcsak többszázezres ember tömegeket vezet, hanem a hozzá tartozó egész fizikai és szellemvilágot is!

Az őrszellem géniuszának hatókörzetébe tartozik, "fénykúpjában" az egész ásvány-, növény-, állat-, ember-, és szellemvilág fizikai, fluidáris és szellemi vezetése, bölcsességgel, szeretettel és erővel való elárasztása. Az utolsó molekulákig, gondolatgyökökig való tudatos vezetés! Emberileg elképzelhetetlen, kozmikus erővel telített, diadalmas élet!

És ha fent letakarjuk, látjuk, ami a fizikai síkról, emberileg látszik! Az emberiség csak erről vesz tudomást, amit itt látunk! Itt látjuk a többszázezres ember-tömeget - és felettük semmit! A szellemi valóságból - emberi szemekkel - semmi sem látható!

Ez a testetöltött állapot kegyelmi próbája!

 

 

Nemzeti géniusz

 

Ezen a táblán (7. 7. ábra) szemlélhetjük a szellemi vezetés még magasabb kiépülését. A szférákban felfelé haladva mind hatalmasabb és dicsőbb géniuszok következnek.

Az előző táblán szemlélt őrszellem fénykörzete többszázezres embercsoportok vezetésére terjed ki.

  d8

7.7. ábra

 

A krisztusi boldogságokkal telített, mérhetetlenül hatalmas őrszellemek, a még krisztusibb szellemlények, egy-egy nemzeti géniusz irányítása alatt töltik be feladataikat!

Amint Pál apostol mondja: Mindnyájan ugyanazon képmássá, krisztusi képmássá fogunk alakulni, dicsőségről-dicsőségre!

A nemzeti géniusz fénysugarában már százmilliós embercsoportok, nemzetek, birodalmak haladnak a fejlődés útján, a hozzá tartozó fizikai és -szellemvilág teljességével!

A fizikai, fluidáris és szellemi atomokig, vagyis gondolat-gyökökig - tudatos az ellenőrzés és vezetés!

Ebben a léptékben már ábrázolhatatlanul kicsivé váltak a százmilliós embertömegek, odaragadva a fizikai síkhoz, az anyaghoz! Közvetlenül szemlélhetjük, hogy milyen kicsivé zsugorodik az anyagi élet a szellemi életkörzetekkel szemben!

 

Tehát a kiépülő szellemi hierarchia a következő:

 

A fizikai síkon vezérelt százmilliós embertömegek és szellemi szférák fölött lebeg az őrangyalok vezérlő serege! (A legalsó gömbsor.)

Az őrangyalok serege felett látjuk az ezeket irányító, még magasabb őrszellemek hálózatát! (Középső gömbsor.)

És mindezeket szellemben és erőben összefogva, egységesen irányítja az ábrázolt legmagasabbrendű szellem: a nemzeti géniusz! Tehát közvetlenül látjuk, hogy a Gondviselés milyen csodálatos kiépítettséggel őrködik a szférák és az emberiség vezetésén!

Az eddigi táblákon szemléltük a szellemi vezetés mind hatalmasabb kibontakozását. Azonban ez még mindig nem az egész Földre kiterjedő, átfogó vezetés, csak egyes nemzetek, és a hozzákapcsolt szférák szellemi vezetése!

 

 

A nemzeti géniuszok összessége

A nemzeti géniuszok egész Földet átfogó valósága

 

Ezen a táblán (7.8. ábra) most bontakozik ki előttünk az egész Földre kiterjedő szellemi vezetés grandiózus aránya! Majd a szintézisnél látni fogjuk, hogy ezek a méretarányok megegyeznek a légkörtan és a csillagászat megállapításaival.

d9

 

7.8. ábra

 

Látjuk az egész Földet átfogó szellemi hierarchia vezérlő működését!

A vastag kontúr jelenti a Föld felszínét.

Látjuk, hogy az előző táblákon szemlélt, különböző fokozatú géniuszok hierarchiája milyen tökéletes terv szerint tartja szellemi vezetése alatt az egész Földet, az egész égitestet, összes szellemi szféráival együtt!

Látjuk, hogy a fizikai síkon mozgó emberi élet a fizikai sík vonalához, a föld felszínéhez, az anyaghoz tapadt. Az anyaghoz tapadt emberek milliárdjai - öt milliárd ember, az egész emberiség! - sőt, az alsó hat szellemi szféra is, melyből a testetöltések történnek, - a rajzon ábrázolhatatlanul kicsivé zsugorodtak össze, a Földet és szféráit vezérlő géniuszok arányai mellett! Ezeket szemlélve kezdjük megsejteni, hogy a szellemi erő és hatalom milyen grandiózus aránya bontakozik ki a mind magasabbrendű szellemi életkörzetekben, a krisztusi elvekkel azonosuló, krisztusi boldogsággal telített géniuszoknál!

A rajzot szemlélve megnyugtató módon megbizonyosodunk arról, hogy a Gondviselés abszolút értelemben biztosítja az egész emberiség, és az összes szférák fejlődését!

Ez a szellemi vezetés védi a Földet és összes szféráit, egyrészt minden kívülről jövő, veszélyes kozmikus hatás ellen, másrészt megakadályozza minden földi, anyagi törekvésnek a kozmikus terekbe való kihatolását! Gondoljunk Madách: Az ember tragédiájának űrjelenetére! Ez a csodálatos szellemi vezetés nem csak a szellemi szférákat és a fizikai síkon való, testetöltött életet vezeti, hanem, amint a rajzon szemlélhető, ellenőrzése alatt tartja a föld mélyébe süllyedt, a legmélyebbre bukott életet is! Mert ne feledjük el, - a táblák sorozatán át szemléltük - hogy ha a szellem mind jobban eltávolodik az isteni akarattal való együttműködéstől, a szellem erői állandóan sűrűsödnek, - anyaggá tömörülnek! - és a szellem mozgása a folyton sűrűsödő, szilárduló erőkben mind nehezebb lesz, mind sűrűbb, szennyesebb szférába jut! Míg végül, az ellentét elvébe való belemerevedéssel a föld mélyébe süllyed! Bekövetkezik a szellem éjszakája, melyben - Krisztus szerint - senki sem munkálkodhatik! Tehát bekövetkezik a krisztusi elvektől legmesszebb távolodott szellemállapot, a Föld mélyébe, - egy örökkévalóságra anyagba merevedett állapot, a szellem éjszakája, az ú.n. "örök kárhozat", - melyben, az Úr szerint, senki sem munkálkodhat!

A Szentírás csodálatos tömörséggel mutat rá a szellemi valóságra! Azt mondja, hogy a Mennyország fent van, a Pokol lent van! Minthogy a Föld gömb alakú, és az emberiség a Föld felszínén él, tehát a "lent" fogalma mindenütt a Föld belsejébe mutat! Tehát a Pokol helye, - amely egyben kegyelmi hely - az égitest belsejében van a Szentírás szerint! 

A Föld mélyében befelé a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, a nyomás pedig mind nagyobb erővel tömöríti az anyagot! A Föld legmélyén hárommillió atmoszféra nyomás van, és kétmillió Celsius fok! Ebben a minden képzeletet felülmúló állapotban minden anyagszerkezet megváltozik - mondják a fizikusok. Az atomok elektronjai és protonjai irtózatos feszülések között összetolódnak, és a kárhozatba süllyedt szellemekből gonosz elveik atomilag kilazulnak!

Az isteni tervben ezek a mindent felőrlő állapotok semmi más célt nem szolgálnak, mint azt, hogy a gonosz elveikkel eggyé vált szellemlényekből a szellemi salak atomilag kilazulhasson, és egy örökkévalósági ciklus leforgása után ezek újra fejlődhessenek!

 

Mindez az égitest szellemi fejlődését vezető géniuszok irányításával történik. Ezt a szellemi irányítást közvetlenül szemlélhetjük a rajzon!

 

Látjuk, hogy a mind hatalmasabb vezérlő géniuszok szellemi szeretetük hatósugaraival mind mélyebbre hatolnak a föld belsejébe, hogy a föld mélyében anyagba merevedett szellemeket élettel árasszák el, és szeretetük erejével kioldva azokat az anyag béklyóiból, a fizikai sík felszínére hozzák, ismét fejlődési lehetőséget nyújtva nekik!

Négy és fél milliárd, pontosan 4.600 millió! évig tartott anyagba merevedett erőinknek - a Föld anyagának - oldása, életre ébresztése, és 4.600 millió év után, 3 millió évvel ezelőtt, minket is innen emelt ki a kegyelem!

Látjuk a rajzon, hogy az őrangyalok szellemi tekintete viszonylag kis mértékig tud a fizikai sík alá hatolni. Az őrszellemek tekintete, szeretetük ereje már sokkal mélyebbre hatol, ezt vizuálisan láthatjuk, míg a nemzeti géniuszok szellemi tekintetükkel, szeretetük fénysugarával, a legbelső magma kivételével - már áthatják a Föld mélyeit!

Ha a rajzot szemléljük, bármennyire is teljesnek látszik a Föld szellemi irányítása, az egységes, a fő szellemi irányítás még hiányzik!

Pedig kell lennie egy legfőbb géniusznak, egy legfőbb szellemi irányításnak!

A legfőbb szellemi irányításnak egy még magasabbrendű, az egész Földet és szféráit átfogó géniusz isteni bölcsességében, szeretetében és kozmikus erejében kell nyugodnia!

Ezt fogjuk szemlélni a következő táblán!

 

 

A Föld vezérlő géniusza

 

Ezen a táblán szemlélhetjük a Föld szellemi vezetésének befejezettségét! (7.9. ábra)

d10

 

7.9. ábra

Az egész Földet, az összes szféráit vezérlő géniusz átfogja, magába zárja az egész Földet, összes szféráival és vezérlő hierarchiájával egyetemben, és ezt legfőbb szellemi irányításával vezeti! Ő a legfőbb garancia arra, hogy a Föld szellemi vezetése minden ponton a krisztusi elvek legmagasabb fokú betöltésével történjék!

Minden, ami a Földön, és a Föld szféráiban történik, az Ő lényén belül van! Látjuk, hogy itt megfordult - elvileg - a helyzet. Neki már nem kell tudatának fénysugarát kivetítenie, mint az eddigi géniuszok tették! Az egész Föld és az összes szférák vezetése az Ő lényében történik! Tehát megszakítás nélkül, állandóan, tisztán és világosan fekszik minden szellemi öntudatában! A Földön és a szférák összes pontjain egyidőben történő eseményeket egyidejűleg érzékeli, és legfőbb irányítással vezeti!

Az egész égitestet irányító, eme legfőbb géniusz hatókörzetébe tartozik: isteni bölcsességével, szeretetével és erőivel az egész Föld teljességének, -ásvány-, növény-, állat-, ember- és szellemvilágának, föld alatti és föld feletti szféráinak fizikai, lelki és szellemi egyensúlyban tartása és vezetése a szubnukleáris szintekig. Az elektronok, protonok belső szerkezetéig, a negatív végtelenségig - tudatos irányítás!

A fizikai és szellemi törvények beteljesedésének abszolút garanciája! Emberileg elképzelhetetlenül kiteljesült, diadalmas élet! Ez a dicső életkörzet, mely Isten fényében él és működik, az isteni bölcsesség, szeretet és erő emberileg felfoghatatlan mértékét birtokolja! Amint a Névtelen Szellem mondja:

Egy szellem, aki erőben, ragyogásban, képességben határtalan - mérhetetlen hatalmat jelent a Teremtettségben!

 

d11

 

7.10. ábra

Hogy a Föld, összes szféráival hogyan aránylik a Föld vezérlő géniuszának lényéhez, - gömbjéhez - ezt mi, emberek nem tudjuk!

A 7.9. ábrán látható rajznál úgy érzem, hogy a Földet irányító géniusz gömbjének - szellemi tudatának - túlságosan nagy területeit foglalja le a Föld és szférái vezetésének problémája! Ezért, úgy érzem, hogy a 7.10. ábra helyesebben ábrázolja a Földnek és vezérlő géniuszának egymáshoz való arányait, és ezt igazolja a meteorológusok és csillagászok által észlelt Hals-féle világűr visszhang is! Erről majd a szintézisnél fogunk beszélni.

 

Ha ennek a rajznak arányait összehasonlítjuk az előzőével, látjuk, hogy a Föld vezérlő géniuszának lénye a Földhöz viszonyítva sokkal nagyobb! Látjuk, hogy lényében, - szellemi tudatában - a Föld és szférái kisebb teret foglalnak el, szellemi tudatát és erőit nem köti le oly mértékben, tehát szellemi tudatának sokkal nagyobb hányadával tud magasabb irányba fordulni! Mert ne felejtsük el, hogy a vezérlő géniuszok szellemi tudatuknak csak kisebbik részét foglalkoztatják a rájuk bízott, alacsonyabb fokozatú szellemlények vezetésével! Szellemi tudatuk nagyobbik része mindig felfelé, az őket vezető isteni géniuszok felé fordul, és veszi át a még magasabbrendű, üdvözítő hatásokat, isteni irányítást!

Ezt majd az egyik következő meditációnál, a Tér és idő relativitása témakörnél fogjuk átélni!

 

Záró gondolatok

 

E témakörünkben lélegzetállító fejlődésnek voltunk tanúi. Áttekintettük a Föld összes szellemfokozatait, az égitest mélyébe merült szellem éjszakájától az emberi és szellemi fejlődés fokozatain át, mind magasabb szintet elérve, a vezérlő géniuszok hierarchiáján át Naprendszerünk Vezérlő Géniuszáig.

Vetítsük tudatunkat tovább, a végtelen felé! Ez a szellemi fejlődés a Világegyetem távlataiban döbbenetesen fokozódik tovább, mert Naprendszerünk Géniusza is parány Világrendszerünkben, galaxisunkban! 300 milliárd naprendszer galaxisunkban - a csillagászat megállapítása szerint! De Világrendszerünk, galaxisunk is parány - metagalaxisunkban! Milliárd galaxis - metagalaxisunkban! És mindezeket a végtelenbe tűnő nagyságrendeket átfogja és szellemben vezérli az idő végtelenségébe tűnő Szellem!

Amint a Névtelen Szellem mondja: a fejlődés végtelen! (Titkos tanítások II. 112.) Minden emberléleknek keresztül kell mennie a fejlődés végtelen sorozatán, mert a tökéletesedés a végtelenségig tart! (Utolsó óra munkásai II. 256.)

Ez az örök szellemi fejlődés végtelen távlata! Boldogító fejlődési távlat minden szellem számára! Ez az egyetlen eleve elrendelés, isteni predesztináció, melyet el nem kerülhetünk! Ezt a boldogító, végtelen fejlődést mindnyájunknak be kell futnia! Biztosíték rá a krisztusi parancs: Legyetek tökéletesek, miként Mennyei Atyátok tökéletes!

 

Köszönjük Pistabátyánk!:)

Téma: Gömbszimbolika 6.rész - Szellemfokozatok - szellemi szférák és a szellemi fejlődés távlatai

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása