Gömbszimbolika 8. rész - Az Isten fogalom megközelítéséhez

2013.12.01 19:57

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/gombszimbolika-7-resz-a-harmas-halmazallapot-torveny-alapelve-a-nyolc-boldogsag-torveny-es-a-fizikai-szellemi-viszonylatok/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-eggyevalas-az-isteni-erokkel/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele/

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

 

Az ember hajlamos arra a felfogásra, hogy értelmes, gondolkodó lények - szellemi élet - csak a Földön van. Az égboltozaton látható csillagmilliárdok pedig- csak anyagtömegek halmaza. Ez a "szellemi geocentrikus" felfogás - amint látni fogjuk - tarthatatlan!

 

 

AZ ISTEN-FOGALOM MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ

avagy

"végtelen" távlatok.

 

A Kozmosz mélypontjáról irányulás a végtelen Nagy felé,
egy ember pillanatától - a földi élete - örök szellemélete -
a Föld szellemseregei - Naprendszerünk - Galaxisunk - Metagalaxisunk
- a Kozmosz - az Őstisztaságú Szellemi Világrend -
az Abszolút Végtelen Mennyei Atyáig,
és irányulás a végtelen kicsi - a Mikrokozmosz - felé.
Tér és idő relativitása.
Isten tér és időfölöttisége

 

 

Bevezetés

 


     A Föld bukott szellemseregek helye, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre. Ebből az ős szellembukásból való felébredésünk az ősember állapottal kezdődött és ez az ébredés és fejlődés az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart, a Szentírás szerint a reinkarnáció - az újra testetöltés - és örök fejlődés boldogító távlatában.
     Az Isten-fogalom témáját három meditációban fogjuk átélni. Először - e meditációban - az Isten-fogalom megközelítését a Kozmosz mélypontjáról, a Földről. A következő fejezet a Világegyetemnek megnyilvánuló Isten arca. A harmadik pedig a meg nem nyilvánuló Isten, az Abszolút - Örök - Ős Titok. Tehát most közelítsük meg az Isten-fogalmat a Kozmosz mélypontjáról - a Földről!

 

1. Két alapvető kérdés az Isten-fogalom megközelítéséhez


     Mindenekelőtt két alapvető kérdést kell tisztáznunk! Az első kérdés a következő. Az ember hajlamos arra a felfogásra, hogy értelmes, gondolkodó lények - szellemi élet - csak a Földön van. Az égboltozaton látható csillagmilliárdok pedig- csak anyagtömegek halmaza. Ez a szellemi geocentrikus felfogás - amint látni fogjuk - tarthatatlan!
     Amint hogy a történelem folyamán eddig bármely téren vallott minden geocentrikus felfogás megdőlt! Meg kellett hogy dőljön, mert nem épült valóságra! Az a geocentrikus felfogás, hogy gondolkodó lények - értelmes szellemi élet - csak a Földön van, azért is tarthatatlan, mert János evangéliumának 14. fejezetében, az Utolsó Vacsorán, Krisztus így búcsúzik a tanítványaitól:
"Atyám házában sok lakóhely van! Megyek, hogy helyet készítsek számotokra!"
     Legmélyebb meggyőződésem, melyet bizonyítani is fogok, hogy gondolkodó, intelligens lények - szellemi élet - nem csak a Földön, hanem más égitesteken is létezik! Akár évmilliárdok előkészületében, akár a jelenben megvalósulva!

 

2. A két kristálytiszta alapelv


     Legmélyebb meggyőződésem, melyet bizonyítani fogok, hogy gondolkodó, intelligens lények szellemi élete nem csak a Földön, hanem más égitesteken is létezik! Akár évmilliárdok előkészületében, akár a jelenben megvalósulva! Földünkön is 2 milliárd évig tartott a biológiai élet előkészítése, 4 és fél milliárd évig az emberi élet előkészítése! Egyáltalán az egész kozmoszban mindenütt évmilliárdok eltolódásaiban szellemcsoportok milliárdjai haladnak a szellemi fejlődés útján! Az egész kozmosz összes miriád égitestének magva-oka és célja mindenütt a szellemi princípium a szellemi lények evolúciója, magasabb rendűvé válása, Istenhez, az abszolútomhoz közelebb jutása! Ezt az állítást megkísérlem bizonyítani a következő okfejtéssel. Azt az alaptételt mindnyájan elfogadjuk és valljuk, hogy létezik egy, az egész világegyetemet alkotó és vezérlő elv! Ez Isten! Isten az oka, eredete az egész világegyetemnek! Isten az abszolútum! Minden elképzelhető magasrendűség, szeretet, jóság, bölcsesség Istenből, mint ezen tulajdonságok ősforrásából végtelen fokban árad a szellemi világrendbe és ennek kis pontjába a kozmoszba, a galaxisok milliárdjaiba! Most vegyük fontolóra! Melyek a magasabbrendű értékek? A szellemi vagy az anyagi értékek? A szellemi értékek a szellemi valóságok mérhetetlenül fölötte állnak az anyagnak! Minthogy pedig Isten szellem és minden tulajdonsága tökéletesség, tehát terveiben és ezek megvalósításában végtelenül bölcs, célszerű és szellemi beállítottságú kell hogy legyen! Ez azt hiszem mindnyájunk előtt vitathatatlan igazság, amely bizonyításra nem szorul! Isten fogalmából következik! Isten terveit tehát végtelenül bölcsen és szellemi szempontok szerint gondolja el és hajtja végre! Céltalanságok, téves értékelések az anyagi valóságnak a szellemiek föléhelyezése, Isten gondolataiban abszurd fogalmak! Ez úgy hiszem mindenki előtt egyértelmű igazság! És vajon mit tapasztalunk, amikor csillagászati távcsöveinkkel a Kozmoszt vizsgáljuk? Azt, hogy Földünk ponttá zsugorodik a Kozmosz csillagmilliárdjai között! Földünk észre sem vehető porszem a Világegyetem arányaiban! És az egész Világegyetemnek ezen a szemnél is kisebb porszemén a Földön alkotott volna Isten egyedül valódi életet? Értelmes gondolkodó lényeket, szellemi intelligenciákat? A Világegyetem miriád és miriád égitestét pedig Isten nem alkotta volna semmi egyébnek, csak anyagtömegnek, értéktelen halmaznak? Amely semmi más célt nem szolgál, minthogy a porszemnél is kisebb Földön néhány értelmes lény ezen anyaghalmazt távcsövezze?

     Vajon nem tartanánk-e meghibbantnak egy olyan intelligenciát, aki egyetlen család számára városok millióit, lakások milliárdjait építené fel, csak azért, hogy üresen hagyva, egyetlen város egyetlen lakásába egyetlen családot telepítsen? A városok végtelen sora pedig üresen tátongana céltalanul megépítve? Vajon nem volna ez az eljárás esztelen annak részéről, aki így cselekedne? Pedig ugyanezt tenné Isten, ha a miriád égitestet csak azért építené meg, hogy mind lakhatatlanul hagyja és csak egyetlen egyre, a porszemnél is kisebb Földre telepítene lakókat, értelmes szellemi életet? Pedig a szellemi érték az egyedüli érték! Az önérték! Szemben az anyaggal, amelynek csak akkor és csak annyiban van értéke, amennyiben a szellemi fejlődést szolgálja! Az anyag az égitest halmaza csak önmagáért céltalanság, értelmetlenség! Amint egy város százezernyi házával, ha senki soha nem lakta, nem lakja és soha nem is fogja lakni értelmetlenség, esztelenség! Tehát még egyszer megismétlem! Földünk észre sem vehető porszem a Világegyetem arányaiban és az egész Világegyetemnek ebben az egyetlen zugában, ezen a semminél is kisebb porszemen, a Földön alkotott volna Isten egyedül értéket, értelmes, intelligens életet? Ez döbbenetes bárgyú feltételezés Istenről! A tökéletesség, a szellemiség abszolútumáról! Ezzel azt mondanánk, hogy a végtelen tökéletesség, a végtelen bölcsesség felfogásában előbbre valók az anyagi értékek, mint a szellemi valóságok! Azt mondanánk, hogy Isten anyagelvű! Azt mondanánk, hogy Isten az abszolút szellem terveinek kigondolásában és végrehajtásában nem gondolkodik bölcsen, szellemileg észszerűen, mert valóságos, vagyis szellemi értékeket, szellemi intelligenciákat a világegyetem egyetlen parányi pontján a Földön alkot! Azonban, ha körülnézünk a Földön, még ezt is szellemileg torzra! És szellemi alkotás helyett csillagmilliárdok anyaghalmazának mozgatásában éli ki magát! Ez a feltételezés Istenről esztelenség! Non sens! Lealacsonyítása az istenfogalomnak! A tökéletesség, bölcsesség, szellemiség abszolútumának! Ehhez a felfogáshoz való ragaszkodás az istenfogalom anyagelvűvé válását jelenti! Ami önmagában abszurdum! Ennél a felfogásnál sokkal becsületesebb és következesebb a materializmus felfogása, amely kijelenti, hogy nincs szellem, csak anyag és egyben levonja a felfogás egyedül helyes és végső konzekvenciáját, hogy nincs Isten! De elképzelni, hogy van Isten, és Isten anyagelvű, abszurdum!

     Most pedig a második alapvető kérdést kell félreérthetetlenül tisztáznunk, melyhez az isteni bizonyosságot a könyvek könyvéből, az Evangéliumból Krisztus szava adja! Idéznünk kell Krisztus örök érvényű szavait, hogy erősen tudatosítsuk, hogy az isteni gondviselés, a végtelen isteni szeretet minden emberre, sőt az egész világegyetemben létező minden lényre, eseményre kiterjedő személyes gondviselés! Állandó, örökkévalóságokon keresztül soha meg nem szakadó, a legkisebb részletekre kiterjedő személyes vezérlés! A végtelen jóságú Mennyei Atya végtelen szeretete! És még valamit tudatosítanunk kell! Az Úr Jézus az evangéliumban soha nem használt költői túlzást, frázist! Nem fért össze lényével! Amit mondott, és ahogyan mondta, annak mindig a legmélyebb szellemi alapja volt! Az mindig igazság volt a szó isteni értelmében! Tehát az evangéliumi idézetek Máté 6. fejezet 7-8 verséből:

"Imádkozván ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, mert azt vélik, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást! Ne legyetek hozzájuk hasonlók! Mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségtek, mielőtt kérnétek őt!"

Máté 18. fejezet 11-14 versig: "Az emberfia üdvözíteni jött azt, ami elveszett!" "Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van és egy azok közül eltévedt, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet és megy keresni azt, amelyik eltévedt?" "Így a ti Atyátok, ki a mennyekben van, nem akarja, hogy elvesszen csak egy is!" Ez a mindentudó Isten mindenható akarata! "Nem akarja, hogy elvesszen egy is!"

Máté 6. fejezet 29-30. vers: "Nemde két verebet egy garasért adnak! És egy sem esik azokból Földre Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig még fejetek hajszálai is meg vannak számlálva!"   

Krisztus soha nem használt költői frázist! Hajszálaink nem csak hogy meg vannak számláva, hanem minden egyes hajszál gyökere külön-külön védő nyirok kosárba van helyezve, mely minden hajszálat külön táplál, gyógyszerrel ellát, fertőzés ellen véd, hormonokkal és vitaminokkal lát el! Krisztus szava minden esetben kozmikus valóság!

Lukács 12. fejezet 22-31. vers! "Ne aggódjatok életetekről, mit egyetek, sem testetekről, mibe öltözzetek. Nézzétek a liliomokat, miként növekednek, nem fonnak, és nem szőnek! Pedig Salamon minden dicsőségében sem volt úgy öltözve, mint egy ezek közül! Ha pedig a mezők füvét, mely ma van és holnap a kemencére vetik, Isten így ruházza: nektek se azon járjon az eszetek, mit egyetek és igyatok! Mert ezek után a világ népei futkosnak! A ti Atyátok tudja, hogy ezekre szükségtek van! Keressétek először Isten országát és az ő igazságait és ezek mind hozzá adatnak nektek!"

És végül Pál apostol levele a zsidókhoz: 4. fejezet 12-13. vers! "Eleven az Isten szava, behatol a léleknek és szellemnek ízeknek és velőknek elosztásáig és megítéli a szív gondolatait és szándékait!" Semmi sem láthatatlan előtte, minden födetlen és nyílt a szeme előtt!

     Lezárjuk az evangéliumi idézeteket. Az idézetekkel célunk az volt, hogy a második alapvető kérdést tisztázzuk, hogy előttünk éljen az evangélium igazsága, hogy Isten gondviselése minden emberre, minden lényre-eseményre a legapróbb részletekig kiterjedő személyes vezérlés! Tehát két kristálytiszta alapelv áll előttünk, mint bebizonyított valóság! Az első alapelv a következő: a Kozmosz megszámlálhatatlan égitestein mindenütt évmilliárdos fejlődési ciklusokban váltakozva, különböző szellemi fokozatú és létformájú szellemcsoportok milliárdjai bontakoznak-fejlődnek! Az egész Kozmosz miriád égitestének oka és célja mindenütt a szellem, a szellemi intelligenciák fejlődése, magasabbrendüvé válása, Istenhez közelebb jutása! A második alapigazság a következő: Az isteni gondviselés a Végtelen Isteni Szeretet minden egyes emberre az egész világegyetemben létező minden intelligenciára, lényre, eseményre kiterjedő örökkévalóságokon keresztül soha meg nem szakadó, a legapróbb részletekre kiterjedő személyes Gondviselés! Az első alapelv minden gondolata a tudománnyal alátámasztott! A második alapelv minden gondolata a Szentírással alátámasztott!
 

3. A végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítése
nyolc fokozatban


     Most pedig, hogy ezt a két kérdést tisztáztuk, megkezdhetjük a Kozmosz mélypontjáról az istenfogalomnak, a végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítését! Keresztül fogunk haladni nyolc fokozáson. Figyeljük majd meg! Minden fokozat, mely az előző fokozat távlatában végtelen nagy volt, a következő fokozat távlatában paránnyá zsugorodik!

 

Első fokozat: Alapfok. Egy ember életének egyetlen pillanata parány földi életében! És nincs egyetlen ember egyetlen oly pillanata, amely ne feküdnék tisztán és világosan Isten öntudata előtt!

 

Második fokozat: Egy ember jelenlegi földi élete elenyésző paránya az idők végezetéig tartó szellem életének! És ezt a szellemnek örökké tartó életét az Isteni szeretet örökkévalóságok óta az idők végtelenségéig pillanatról pillanatra a legcélravezetőbben vezérli!

 

Harmadik fokozat: Egy ember-egy szellem évmilliárdos múltú és örökké tartó életével elenyésző paránya a földhöz kapcsolt sokmilliárdos szellemseregnek! És gondoljuk meg, 5 milliárd, mint ember, inkarnált állapotban 100 milliárd a légköri és geológiai szférákban! És minden szellemet az isteni szeretet külön-külön, egyénileg vezérel! És pedig úgy vezérel, hogy örökké tartó élete alatt mindig akkor és azzal a szellemmel találkozzék, akivel szemben feladatát meg kell oldania, és amikor ennek a találkozásnak a pillanata a kiegyenlítődésre a probléma megoldására a legalkalmasabb!

 

Negyedik fokozat: A Föld sokmilliárdos szellemcsoportjával parányi porszeme naprendszerünknek, naprendszerünkben vezérelt szellemcsoportok milliárdjainak! Hangsúlyozom! Az isteni öntudat minden szellemet örökkévalóságokon keresztül pillanatról pillanatra egyénileg vezérel a számára legcélravezetőbb úton, a legcélravezetőbb körülményekbe helyezve! A földi szellemlégió már 15 milliárd év óta cselleng a tékozló fiú állapotában, szellemi moslékon tengődve! Ez a mi legrövidebb utunk! Isten számára nincs idő, mondja a Szentírás!

 

Ötödik fokozat: Naprendszerünk elenyésző parány Tejút-rendszerünkben, Galaxisunkban! És jól jegyezzük meg! Tejút-rendszerünk 300 milliárd naprendszerében mindenütt szellemseregek milliárdjait vezérli az isteni öntudat a fejlődés örökkévalóságai ciklusaiban! Még pedig minden szellemet egyénileg a számára legcélravezetőbb módon!

 

Hatodik fokozat: Világrendszerünk, galaxisunk, elenyésző parány metagalaxisunkban! Az emberiség által észlelhető 10 milliárd fényév sugarú térben elhelyezkedő világrendszerek milliárdjainak rendszerében! Ezt állapítják meg a csillagászok! És most, hogy galaxisunk, tejút-rendszerünk paránnyá zsugorodott, gondoljuk meg, hogy az égbolton megfigyelhető csillagmilliárdok, egyes ködfoltoktól eltekintve, mind a mi tejútrendszerünkhöz, tehát egy tejút-rendszerhez tartoznak! És milliárd ilyen világrendszer van metagalaxisunkban! Ilyenek a milliárd fényév távolságokban észlelt spirálködök-csillaghalmazok! Mint mindnyájan tudjuk, a fényév kifejezés távolságot jelent! Ott, ahol a távolságok már olyan nagyok, hogy kilométerekben már nem tudjuk érzékelhetően kifejezni, fényévekben kezdünk számolni! Egy fényév jelenti azt a távolságot, melyet a fény egy év alatt be tud futni. Gondoljuk el! A Hold távolsága a Földtől 1 és 11 fénymásodperc! A Nap távolsága a Földtől 6 fényperc! Tehát már egy fényév is elképzelhetetlen távolságot jelent! Tejútrendszerünk, galaxisunk pedig kb. 100.000 fényév átmérőjű térben elhelyezkedő 300 milliárd naprendszerből áll! Mint mondtam, teleszkópjaink által észlelhető csillagok egy tejútrendszerhez, a mi tejút-rendszerünkhöz tartoznak! Csillagászaink észlelnek még millió és milliárd fényév távolságokban spirálködöket, melyek a mi tejútrendszerünkhöz hasonló világrendszerek! Megismétlem a hatodik fokozást! Tejútrendszerünk csillagmilliárdjaival együtt elenyésző parány metagalaxisunkban, a csillagászok által észlelhető 10 milliárd fényév sugarú térben elhelyezkedő galaxisok milliárdjainak rendszerében!

 

Hetedik fokozat: Metagalaxisunk a galaxisok milliárdjainak rendszere, vagyis a bukás teljessége a kozmosz, jelentéktelen bárányfelhő az ős tisztaságú világrend mérhetetlen derült égboltozatán! Ezt a szellemi világrendet anyagi teleszkópjainkkal észlelni nem tudjuk! Azonban létezik és betölti a világegyetemet! Ne felejtsük el az első alapvető fogalmat! Isten szellem és a világegyetemet az ő képére és hasonlatosságára teremtette! Tehát a teremtés, úgy ahogy Isten kezéből kikerül: szellemi, az ő képére teremtette! Azonban a teremtettség elenyésző töredéke, hangsúlyozom, elenyésző töredéke elbukott, eltávolodott Istentől és ezáltal anyagiasult világrendszereket hozott létre a szellemi világrend mérhetetlen derült égboltozatán! A galaxisok milliárdjai elenyésző töredék a teremtettségben, ez az elveszett egy a 99 igaz között az evangélium számtörvénye szerint! Hogy valóban milyen kis mértékű ez az Istentől való elhajlás, anyagiasulás, a szellemi világrend derült égboltozatán, arról beszámolnak csillagászaink, mikor megállapítják, hogy az egyes csillagok oly messze esnek egymástól, mintha homokszemeket 100 km-es távolságra helyeznénk egymástól! Tehát itt egy homokszem, majd 100 km-re semmi, majd ismét egy homokszem, majd 2-300 km-ig ismét űr, majd ismét egy homokszem és így tovább! És az égitestek ilyen elosztottsága a kozmosz legsűrűbben anyagiasult helyein, az egyes tejútrendszereken belül van így, ahol a csillagok csoportosulva, tömörülve vannak! Az egyes tejútrendszerek közötti mérhetetlen terekben azonban a szellemi világrend létezik és működik!

 

Végül a nyolcadik fokozat: A teljes teremtettség az abszolút világegyetem, vagyis az anyagi, félanyagi és szellemi világrend abszolút teljessége paránnyá zsugorodik az abszolút végtelenségű Mennyei Atyával, a végtelen szeretettel szemben! Ennek döbbenete fog elénk tárulni az Isteni Lét végső, harmadik témakörénél, a teremtésnek meg nem nyilvánuló Isten, az abszolút végtelen ős titok szemlélésénél! Most pedig tegyük meg gondolatban ezt a végtelen utat vissza a végtelen nagyból a pillanat kiinduló pontjáig!
 

4. Kiindulás a végtelen kicsi felé,
a másodperc, mint örökkévalóság, a proton és elektron élete


     Nézzük meg ezt a pillanatot! Ez volt fokozásunknál a kiinduló pontunk, az alapfokunk. Alapfoknak vettük egy ember egyetlen pillanatát! Azt mondtuk, hogy egy másodperc, egy pillanat, kis idő! Nézzük meg, vajon tényleg olyan kis idő-e?

     Gondoljuk meg! Szervezetünk úgy testi, mint lelki legkisebb egységei, az atomokban működő protonok, 1 másodperc alatt 450 billió rezgést, illetőleg az elektronok másodpercenkint 7000 billió keringést végeznek! Egy másodperc alatt! Mit jelentenek ezek a képtelen nagy számok? Próbáljuk meg elgondolni! Legelőször is, hogy ezt megtehessük, össze kell zsugorodnunk a milliméter billiomod részére a proton és elektron méretére és bele kell helyezkednünk a proton és elektron életébe!
     Első megdöbbentő megfigyelésünk az, hogy a protonok és elektronok életműködései félelmetes nagyságú erőkkel telitett lüktetések és szédületes sebességű periodikus keringések! A protonból szemlélve az elképzelhetetlen kis atomtér óriási térré vált! Az atom középpontjában van az atommag, a proton csoport és e körül, mint központi mag körül keringenek a kvantumtörvény szerint Isten által előirt pályákon az elektronok! Az atommag, a proton másodpercenként 450 billió rezgést, 450 billió kozmikus erővel telitett lüktető mozgást végez! Az elektron keringési ideje pedig a legbelső elektron pályán 7000 billiomod másodperc! Vagyis az elektron másodpercenkint 7000 billió keringést végez központi napja, az atom körül! Tehát 7000 billió, vagyis 7 milliárd elektron esztendő telik el egy másodperc alatt! Ez azt jelenti, hogy az elektron minden másodpercben másfélszer több időt él át, mint a Föld születésétől mostanáig! Mert a Föld születésétől mostanáig 4 és 1 milliárdszor keringte körül a napot! Az elektron pedig minden másodpercben 7 milliárdszor keringi körül központi napját! És az elektron ezt a kozmikus keringést minden másodpercben elvégzi!

 

5. Az isteni hatalom jelenléte


     Erre az állandóságra garancia Isten! Isten végtelen hatalma! Isten végtelen szeretete! Isten vál-toz-tat-ha-tat-lan-sá-ga!
     Az isteni öntudat minden rezgést, minden periodikus keringést erővel tölt meg és szellemileg kontrollál! Mert ezen mérhetetlen erővel telitett mozgások állandóságára és megbízhatóságára építi fel Isten a kozmosz egyensúlyát, a kozmosz törvényeinek együttműködését! És ha bárhol a világegyetemben ez az isteni kontroll meglazulna, a rezgés számok-keringési idők összezavarodnának, a világegyetemet egyensúlyban tartó törvények felborulnának, világkatasztrófák keletkeznének, az egész kozmosz összeomlana! Hogy Isten milyen mérhetetlen erővel telíti az atomokat, a fizikusok már kezdik sejteni! Az atomokba zárt mérhetetlen erők eredményezik a szinte végtelen nagy keringési számot! Gondoljuk meg! A puskagolyó sebessége másodpercenként 1km! A rádium atom az elektront másodpercenként 300.000 km sebességgel lövi ki magából! Tehát, amíg a kilőtt puskagolyó az Erzsébet hídtól a Margit hídig ér, az alatt az atomból kilőtt elektron a Földről a Holdra ér! Nincs fogalmunk azokról a mérhetetlen centrifugális erőkről, melyek minden atomot állandóan szét akarnak robbantani és arról a mérhetetlen isteni összetartó centripetális erőről, mellyel Isten örökkévalóságokon keresztül gondoskodik arról, hogy a kozmosz egy pillanat alatt szét ne robbanjon! Az elektronokon, protonokon belüli szubnukleáris kvarkok az emberiség, az atomfizikusok részére abszolút hozzáférhetetlenek, mert ezzel egész naprendszerünket tudnák megsemmisíteni! Viszont most már megsejthetjük az égitest vezérlő géniuszok erőit, akik ezen erők fölött rendelkeznek! Isten országa erő! Mondja a Szentírás!

 

6. A tér és idő relativitása


     Tehát végeredményben kiderült, hogy összehasonlításainknak alapfoka a másodperc, szinte örökkévalóság! Pontosan kifejezve, egy másodperc egyenlő 7000 billió elektron esztendővel! Mindenünk egy szempillantás! Viszont az egész világegyetem összes eddigi örökkévalóságai, ciklusaival együtt Isten előtt egy szempillantás! Nekünk áttekinthetetlen örökkévalóság! De ugyanilyen térszemléletünk is! A csillagászati méretekhez képest parányok vagyunk! Az atomvilágból nézve mérhetetlen óriások! Mert mit is mondtunk? Azt mondtuk, hogy a proton és elektron működési köre az Ő számukra szinte végtelen nagy tér! Az atom átmérője pedig a milliméter milliomod része! Ha pedig térfogatban fejezzük ki magunkat, egyenesen megdöbbentő eredményt kapunk! Egy köbmilliméter, vagyis egy gombostűfej nagyságú térben, milliószor-milliószor-millió, vagyis trillió atom fér el! Megdöbbentő! Trillió atom elfér egy gombostűfej nagyságú térben!
 

7. Isten tér és idő fölöttisége


     Tehát végeredményben látjuk, hogy az atom tere a köbmilliméter trilliomod része, az ember számára abszolút elképzelhetetlen kis egység! De nem Istennek elképzelhetetlen! Mert itt a köbmilliméter trilliomod részén teremtő akarata következtében világrendszert működtethet! Égitestek, protonok, elektronok működnek-keringenek óriási energiákkal változtathatatlan bölcsességű törvények szerint! Isten gondolatai, úgy a nagyban láttuk a világegyetem arányait, mint a kicsiben, látjuk, hogy az atomvilágban végtelenek, felfoghatatlanok! Egyedül az abszolút végtelenségű Isten idő és térszemlélete tökéletes! Mert ő egymás mellett szemléli igaz valóságban az atomot és a világegyetemet, a pillanatot és az örökkévalóságot! A pillanatot örökkévalósággal telíti! Az örökkévalóságot pillanatként szemléli! Mert az egész világegyetem örökkévalósági ciklusaival egy pillanattá zsugorodik tekintete előtt! Ugyanígy a térrel! A köbmilliméter trilliomod részét, mint végtelen nagy teret szemléli! Az egész világegyetemet pedig mint parányt szemléli!


 

8. Végső megfogalmazás, záró gondolatok


     Végső megfogalmazásban: Isten a végtelen szeretet! És a végtelen isteni szeretetnek gondja van megszámlálhatatlan világrendszerei legutolsó bolygójának legelesettebb szellemére, emberére is! A végtelen isteni szeretet örökkévalóságokon keresztül a legcélravezetőbb módon mindenkit egyénileg vezérel!

"Imádkozván ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok!"

"Tudja a ti Atyátok, mire van szükségtek, mielőtt kérnétek őt!" (Máté 6,7-8).

"Nemde két verebet egy garasért adnak!" "És egy sem esik azokból földre atyátok tudta nélkül!" "Nektek pedig még fejetek hajszálai is meg vannak számlálva!" (Máté 6,29-30)

"Isten behatol a léleknek és szellemnek ízeknek és velőknek eloszlásáig és megítéli a szív gondolatait és szándékait!" (Zsid. 4,12-13)

Végül: "Atyátok, ki a mennyekben van, nem akarja, hogy elvesszen csak egy is!" (Máté 18,14) .
    

Ez Isten - a Végtelen Szeretet - mindenható akarata! Tehát senki sem vész el, mert a mindenható isteni akarattal nem lehet örökre szembeszállni!

 

A végtelen isteni szeretet minden egyes emberre, az egész világegyetemben létező minden intelligenciára, lényre kiterjedő örökkévalóságokon keresztül soha meg nem szakadó, a legapróbb részletekre kiterjedő személyes gondviselés!
    

Ezzel előkészítettük tudatunkban a lehetőséget arra, hogy Isten két végső problémakörét: a teremtésnek megnyilvánuló Isten arcát és a meg nem nyilvánuló Isten ős titkát a szimbolikus ábrázolás jelkép-rendszerével megközelíthessük és ennek lélegzetelállító látványát a lélek megrendülésével átélhessük!

 

 

Az ember helyzete a Teremtésben: a Világegyetemben

 

 

 

 

 

Isten Teremtésen kívüli, a Világegyetemnek meg nem nyilvánuló lényege

 

 

 

 

Ugyan nincsenek csillagozott résszel külön kiemelve, ámbár mikor ezen írásokat leírta Makk István, a technika "akkori" fejlettségéhez mérten értelmezendőek a fizikai méréseknek a hitelesítése. Bizonyos mérési arányokat azóta felülírt a technika. A pontosítás kedvéért érdemes megemlíteni. Természetesen művének fényéből semmit nem von le.

 

 

 

 

Téma: Gömbszimbolika 8. rész - Az Isten fogalom megközelítéséhez

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása