Rovásoldal - Attila királyunk méregpohara és kardja

2014.07.03 14:41

Kapcsolódó link:


Atilla
Attila a Képes Krónikában - Pap Gábor
Szántai Lajos - Attila király a Képes Krónikában

Fénymag - Napkirály volt Atilla, a rabszolgatartó birodalmak szétzúzója

Atilla és az egységes hun-magyar Európa gondolata

Szkítiától Maghrebig - Isten ostora és a tetrarkhák I.

Szkítiától Maghrebig - Isten ostora és a tetrarkhák II.
Hajnal Gyöngyi - Atilla, a hun király és a Camelot-i Arthur király személyazonosságának kérdéséről

 

Attila királyunk méregpohara

 

 attila-pohara.jpg

 

 Attila hun király szövege 453-ból A megfejtés menete, jobbról balra a rovás iránya szerint, nagybetűvel a rovás jel latin betűs megfelelői vannak, kis betűvel a nem jelölt magánhangzók.

 

NáeL IAMóR TSZ TNáTiT RaKNu GeM ILE LESe.

 

Mai írásunk szerint, balról olvasva megismétlem:

eSEL ELI MeG uNKaR TiTáNT SZT RóMAI LáN.

 

Ezzel öli meg Ungar(Hungarok) Titánt(Titánját) Szt (szent?) római lány (leánya?)Ez világszenzáció,a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.

 

attila-pohar-felirata.jpg

(Ide leírtam az olvasás mentét, ha kimásolják és felnagyítják, jól látható.) 

 

A Halotti beszédet 750 évvel megelőzi, és magyar nyelven jól érthető.

 

 Ki Attila királyunk gyilkosa? A lány nevét MIKOLT (= mekőte)= megölte és ILDIKÓ(= öldöklő) MAGYAR ROVÁSSAL jól le tudjuk írni, és a magyar nyelven jól érthető alakban őrizték meg hagyományaink. Mikor nem volt tanácsos a hun rokonsággal dicsekedni, valószínűleg akkor a mássalhangzók meghagyásával formálhatták névvé. ÉS... megvan a kehely, ami az égés nyomait mutatja, Attila király méregpohara, amit a hamvasztásos temetkezésnél a királyunk máglyájára tettek, mikor azt meggyújtották. Ekkor semmisültek meg a drágakövek, melyekkel díszítették. Világszenzáció: TUDJUK, HOL VAN ATTILA SÍRJA! Ahol a leleteket találták!

 

attila-gyilkosa.jpg

 

Rovás leleteink között, Attila királyunk méregpoharánál A HUNOK ROVÁSÍRÁSSAL ÍRT MAGYAR NYELVŰ OKMÁNYAIT nézzük:

Magyarország igen gazdag hun időkből származó régészeti leletekben. Nem véletlen ez, hanem nagyon is természetes, hiszen a Kárpát-medencében volt a nyugati hun birodalom súlypontja, ott székelt a dinasztia és onnan uralkodott a három nagy hun király: Oktár, Rúga és Attila. A hun királyi nemzetség az Alföldön, a Tisza és a Maros összefolyásánál, a mai Szeged környékén lakott. Szájhagyomány szerint ezen a vidéken egyes hun sírokból annyi arany kincs bukkant elő, hogy a helybeli lakosság talicskaszámra hordta szét. A hun kincsek igen gyakran írásos feljegyzéseket tartalmaznak. Ezek az aranyba vésett szövegek alkotják a hunok hiteles történeti okmányait és mi az alábbiakban megkíséreljük azokat szólásra bírni.

 

Ez a hun szöveg egy 9 cm magas üst alakú edény talpára van írva. A kehely sok más tárggyal együtt 1934-ben a Szeged - Nagyszéksós határában feltárt hun sírból került elő. Az egész leletnek e kehely a legszebb darabja. Az oldalán levő kerek ablakocskákban eredetileg drágakövek csillogtak, amelyek a hamvasztásos temetkezés folyamán a tűz áldozatává lettek. Maga a kehely is súlyosan megsérült, de az írásjeleket nem érte bántódás. A sír hun és éppen a Tisza-Maros összefolyása táján, a hun királyi nemzetség települési területén találták, arra a megállapításra vezette a régészeket, hogy oda fejedelmi személyt temettek . Ki volt ez az előkelő hun fejedelem?

 

Az apró pontokkal jelzett betűk rovásjelek, melyeket a rovó általános szabályát követve jobbról balra haladva írtak, úgyhogy a szöveget is ebben az irányban, jobbról balra kell olvasni. A jeleket úgy tagoljuk szavakba és úgy írjuk át ábécés betűkkel, amint bemutatjuk.

A szöveg mai helyesírással így hangzik: Ezzel öli meg Ungarok Titánát a szt.-római lánya. E döbbenetes hírt véve, azonnal fel kell vetnünk a kérdést, vajon jól olvastuk-e a rovásjeleket? A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértéket felhasználjuk egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak!Olvasatunk ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor meg legyen az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak.

 

Szükséges, hogy a szövegben megnevezett események, személyek és körülmények megegyezzenek az egyéb forrásokból hitelesen megismert adatokkal. Kézai bőségesen foglalkozik Attila halálával. Ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a középkori források beszámolnak a hun királyi udvarban történt tragédiáról, melynek Attila lett áldozata azon az éjszakán amidőn egy idegen eredetű, éppen a Római Birodalom területéről származó királylánnyal ülte nászát. A mindig jól értesültbizánci diplomaták is úgy tudták, hogy Attila király halála nem természetes módon következett be, hanem őt egy haszontalan leány méregpohárral küldte a másvilágra A leány nevét a hagyomány Mikolt és Ildikó alakban őrizte meg, ami csak magyar nyelven érthető - ,megölte' és ,öldöklő' és így az is a tragédiára utal. Szóval a tárgyi körülmények is igazolják a felirat olvasásának hitelességét. Eszerint a birtokunkban lévő kehely amellyel az elhunyt király máglyáját meggyújtották, Attila méregpohara. Ez az eredmény világszenzáció.

/Alapos a gyanúm, hogy nem lehetett leitatni, hiszen krisztusi egyszerűségben fakupából, fatányérból evett-ivott, tehát nem részegeskedhetett a hun-magyar király, akinek bármikor intézkednie kellett a birodalma területén. Esetleg elkábítani, lehetett, megmérgezni, hogy az orrán keresztül egy hajtűvel, vagy hasonlóval az agyáig felszúrni, ez biztos halál és azt hiszik, orrvérzésben halt meg./

 

A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum tehát anélkül, hogy tudná, az egyik leghíresebb világtörténelmi emléket, a nagy hun király méregpoharát őrzi és a magyar régészek, anélkül hogy rájöttek volna, a szegedi határban Attila király sírját tárták fel.A nyelvészek is meglepetéssel vehetik tudomásul, hogy 453-ból egy hallatlanul fontos magyar nyelvemlék került elő, amely első összefüggő nagyobb nyelvemlékünket, a Halotti Beszédet 750 évvel megelőzi. De ugyanez a szöveg azért is világszenzáció, mert belőle kiderül, hogy a 4. és 5. században már magyarul beszélő és író népek éltek a Kárpát-medencében, hogy Attila király a magyarok királya volt és tökéletesen igaz a krónikák híradása, amelyek váltig ismétlik, hogy a hunok magyarok, Huni sive Hungari .

 

Mai kutatások szerint Atilla királyunk keresztény volt, szent ember, egyedül ő látja Róma falainál az angyalt, még Róma püspöke sem. Atilla fővárosa a mai Pilisben volt, alapos a gyanú, hogy ott is lehetne keresni az emlékeit. (Több féle időszámítás létezett, amit egybemostak.)

A hunok Európába vonulásával vetnek véget a Diokléciánusz és társuralkodója tetrarka (=Detre) keresztényüldözésének, hogy mindkettő egy csatában elesett. (Erre bizonyítékok  lejjebb, Atilla kardjánál levő filmben.) A Magyarok = hunok, és őseink voltak a kereszténység védőbástyája.

 

Filmajánló: Atilla királyunk (katt):

 

 

 

 

 

attila-kard-1.jpg

 

Attila kardja 1: Nagy Károly más nem lehet, mint Atilla idősebb fia, Aladár

Megállapították a kutatók, és mi, akik ezt kutatjuk, hogy a nagyszentmiklósi leletek magyar leletek, szövegük is magyar nyelven íródott.

Ugyanezt tartjuk Attila király kardjáról is, amit Bécsben őriznek és Curulu Magnus (Nagy Károly) kardjának neveztek el. Megállapították a régészek, hogy magyar motívumokkal, magyar mesterek készítették, tehát nem lehetett Nagy Károlyé, inkább így írnám:

Curulu Magnus: (királ nagy)

Magnus = nagy Curulu=királu összecsengéssel TURUL. Írjuk le rovásírással, és látjuk, hogy a nagy Turul nemzetséget, Attila leszármazottait, az Árpád-házat illeti a kard.

 

„Isten kardját” ősi mondáinkból ismerjük. Tudjuk, hogy még az Árpád-korban is Magyarországon őrizték. Ez a kard Attila királyunk kardja volt, ő olyan királycímet viselt, amely az Isten szóval összecsengett.

A nyugati hunok= estiek : Esthon Úr ( EST-AN), = Isten ostora. ( Est+an est+ura). Az ostor az egyiptomi magyar királyaink jelképe is volt, Ost+ or= Est +úr= Nyugat ura.

 

Attila király volt az egységes dunai állam megfogalmazója és létrehozója. Ő volt az első, akitől származik az egyesült Európa első gondolata. A Duna – medencében a hunokkal felszabadította a magyar nyelvű népeket, törzseket a római uralom alól. A germán és latin törzsek nyugatról fenyegették a magyar népeket. Párhuzamosan keleti veszély pedig a turáni őshazában élő magyarok földjeit és népét rabló törzsek rabolták, gyilkolták. Egy fájdalmas megoldás volt, a népet elköltöztetni és egy erős Duna – menti Hun – Magyar Államot alkotni a jól védhető Kárpát – medencében.

 

A germán törzseket visszaszorították a Fekete – tengertől a Kárpátok vonaláig. Az Al-Duna mentén haladtak és békésen megegyeztek a magyar nyelvű törzsekkel. Harcokról nincsenek adataink, mondáink. A bevonulók szövetséget kötöttek (kb. 341) a jászokkal, az erdélyi szkítákkal, a karpodárokkal = kárpát urakkal, és a többi kisebb törzzsel, akikről később szólni fogunk, honnan, mikor költöztek át e hazába.

 

A rómaiak alóli felszabadulás 409-ben tárgyalásokkal a Dunántúl keleti részén lévő Valéria tartományt, 433-ban Pannonia tartományt szerzik vissza a hunok. A lakosságnak nem kellett félnie egy új elnyomástól.

Attila királyban az európai történelem és a magyarság egyik legnagyobb királyát tisztelhetjük.

 

A már bemutatott nagyszentmiklósi leletből és egy másik honlap kutatási eredményeiből arra következtethetünk, hogy a hun fejedelmi család keresztény volt.(Keressék lejjebb a kereszt mintázatú csésze leletet és tekintsék meg.) Nem tudjuk, hogy feleségei – háreme volt-e. Vagy meghaltak a feleségei, és egyszerre egy asszonya volt-e. Mátyás királyunk is a népmeséinkben feleségül veszi a szegény ember… lányát. (A bibliai királyoknál is divat volt a többnejűség, ezt majd bemutatjuk Salamon királynál, a kánaáni = KAN-HONI, a gomorrai = Gömöri, a Mennyországi /Mén-ország/ uralkodóinál, a kusok - fekete magyarok fejedelmeinél stb. A mai magyarok között ezért van annyi válás, mert ez  14000 évre  visszamenőleg a vérükben van? Mindezekre még keressük  a választ..)

 

A nyugaton megszaporodott és megerősödött latin, germán, frank törzsekkel szemben, fegyveres fellépésre volt szükség. A mai franciák földjén Trója (Troyes) mellett Mauri-acum-nál 451-ben nem tudott Attila döntő győzelmet aratni. A jórészt kiirtott magyar törzseket nem tudta felszabadítani. Akkora volt a magyarok között a népirtás és beolvasztás, hogy nem tudtak fegyvert ragadni.

Ne csodálkozzunk mai határokon túli magyar véreink elnyomásán, velük, modern eszközökkel teszik és tették ugyanezt. ( Róluk később írunk, kik voltak, mikor költöztek Galliába, de e honlapon glozeli lelet és galliai lelet címszóval már bemutattunk magyar rovással írt ásatásokat.)

 

A meghódolt germán törzsek Attila halála után (+445) polgárháborút szítottak fiai között.( Halálát és gyilkosát már bemutattuk, és visszakereshető: rovás lelet, Attila pohara, Attila pohár felirata, Attila gyilkosa címszók alatt.) Az élve maradt Attila leszármazottak, a fejedelmi törzs a Don – menti hazába távozott, a hunok birodalmának keleti felébe. (Már fent van lejjebb  honlapon: rovás lelet, Nagyszentmiklós, Emese és Ügek címszók alatt az események folytatása.)

 

attila-kard-2.jpg

 

 Attila kardja 2 Nagy Konstantin nem lehet más, mint Atilla fia, Aladár, nyugati uralkodó.

A Hun- birodalom apró törzsi fejedelemségekre hullott. A legkisebb fiú, Csaba királyfi esküvel kötelezte népét: gyermekeket szülni, harcosokat nevelni, megerősödni, és visszatérni, helyre állítani Hungária Magyarországot. Csaba királyfi anyja a görög császár lánya. Csaba sokévig nagyapjánál él. Csaba királyfi keleten lett uralkodó, király, kürüllosz, ebből lett a Cirill név, akit szentként tisztelnek.

Magyarság alapozta meg a Keleti És Nyugati kereszténységet.

 

Erről bizonyítékok a film 53. percétől a végéig találhatók: Katt: A kitalált Középkor 2.

 

 

                                                                                                                          

Kutatások szerint 427-527 között a Gebiadana Thiuda = gepidák törzse, amit ha leírjuk a mássalhangzóit, magyar rovásírással, a Kapitány Törzse értelmet adja vették kézbe az ország védelmének irányítását a visszatérő hunokkal, akiket Avaroknak neveznek. ( A váriak= a varok akik sáncokkal körülvett földvárakban, várudvarokban lakva védték javaikat.) Együttes erővel kb. 570-803 között fenntartották Magyarországot. Az ásatások során feltárt temetőik magyar leleteket tartalmaznak. Krónikáink nem tudnak avarokról, tehát az avarok, magyarok.

 Katt: megfejtettem egy gepida gyűrű rovását.

 

Újabb veszedelem: Nagy Károly fosztogatja a nyugati határt védő avarokat? Ehhez ismerjék meg a fenti filmet.  Az Aladárral nyugatra költözött magyar=hun főúri családok, hercegek, alapozták meg a kis nyugati államok, hercegségek uralkodói családjai alapját. Vitték kincseiket, vagyonukat. Akkor az árpádi visszatérő csapatok az uralkodói családok meghódoltatását célozták, nem kincsek visszaszerzését, nem is kalandozásokat. A magyar vezetésű nyugatiak elveszítették nyelvüket, a szaporább népek rájuk szaporodtak...

Így tanítják nekünk: A végveszélyben, 896-ban Árpád, Attila leszármazottja a magyar népek utolsó nagyobb hullámát vezette be a Kárpát– medencébe. A németek célja államunk kis fejedelemségeinek széthúzását kihasználva államunk kifosztása és lerombolása volt.

(Nagy Károlyról van ábrázolás, apja, Atilla koronájával, ami a mai Szent Korona.) Nagy Konstantin Aladárnak a keresztségben felvett neve.

(Véleményünk szerint nem biztos, hogy német veszély miatt volt szükséges István királynak nyugatról házasodnia, onnan szövetséget kötnie, hátha rokonság révén biztonságot tud garantálni országának. A legújabb kutatások szeirnt Bajor Gizella Bulcsú vezér leszármazottja volt, a bajorok a magyarok rokonai, de nyelvük már nem magyar.  Persze német csapatok is jöttek az új asszonnyal ideiglenesen segíteni az ellenkező véleményekkel szemben. Mai kutatások szerint ez sem igaz.  Lázadások...Koppány, Vata, Ajtony, stb. Tudjuk, hogy a magyar rend szerint Istvánt illette a trón, mivel Úr-Mása (=Álmos) fejedelmünknek esküvel ígérte a 7 magyar fejedelem, amíg élnek, Árpádot és utódait támogatját. ( Vérszerződés!) Koppány a Somogy ura, mai jelek szerint a Salzburgi Püspök embere volt. Az Erdélyi Gyula a Római Birodalom mai neve: Bizánc embere volt. Ajtony a Délvidék szomszédaival szövetkezett...Szent István tehát helyre állította a Kárpát-medence egységét. Ő a Turul nemzetség, és Atilla leszármazottja. Gizellával a házassága a rendteremtés után következett. Szent Gellértre nem támadhattak magyarok, mert mindíg is Istenes - keresztény nép voltunk. A honvisszafoglalás idejéből a sírokban ereklyetartós kereszteket találnak, melyeket eltitkolnak előlünk...a többiről és  bizonyítékokról később azólunk...A Szent Istvánra fogott rémségeket nyugati segítséggel Károly Róbert követte el, és fia Nagy Lajos idejében írták a királyi család történetét, a királyi csalának...errő később lesz szó...)

 

Árpád bejövetele előtt:

Az interneten is fellelhető adatok szerint egy támadás során a németek 30 szekér aranyat és drágaságot zsákmányoltak tőlünk. Egy másik leírásban azzal dicsekednek, hogy nem viseltek még Nagy Károllyal olyan háborút, amiben ennyire meggazdagodtak volna, ennyi kincset sohasem raboltak.

 

Ha igaz, hogy a nyugat, - mint most is csak más módszerekkel- a magyarokat kirabolta, a németek voltak a szegények, a magyarok a gazdagok. Az avarok kifosztásából és gyilkolásából gazdagodtak meg!

 

Akkor nem igaz, hogy barbár nép voltunk, ahogy a magyar gyűlölő nyugatiak ezt leírták.

Őseinknek településein szekér számra volt arany, ékszer, drágaság, ami a nyugati rabló törzseknek nem volt. Lásd rovás lelet, Nagyszentmiklós, akik aranyba írták magyar nyelven a családjuk történetét, sok ezer éves magyar nyelvű rovás és képírással, ennek ötvözetével, akkor mi vagyunk a műveltebbek. E cikksorozatban 14000 évre visszamenőleg a világ minden tájáról, a vízözön előttről is bemutatjuk bizonyítékként a magyar rovásírással készült leleteket, és a kövek fognak megszólalni… hogy a magyar volt a világnyelv, a géniusz, amiről az 1960-as években élt Szent Pió atya is jövendölt. (Pió atya a magyarokról megtekinthető az interneten, ha a google keresőbe beírjuk, de karácsony és újév körül e honlapon ismertetni fogom más, megdöbbentő jövendölésekkel.)

 

 

Akik földet műveltek, aranyművesek voltak, állatot tenyésztettek, otthon minden gyermeket megtanítottak a rovásírásra és olvasására, (erről is van lelet) akkor a kalandozások a tolvajok megbüntetésére, az elrabolt javak visszaszerzésére irányultak.

 

Akik szép szóval visszaadták, nem esett bántódásuk, akik ellenálltak, jogosan erővel vették vissza hadaink vezetői. Vajon az ország 2/3-ának elrablásáért, elfoglalásáért, a világháborúk alatti és utáni magyar irtásokért, elnyomásért, magyar beszéd megtiltásáért mekkora kártérítéssel tartozik a művelt nyugat, észak, kelet és dél?

A háborús bűnösök utódállamai nagy anyagi kárpótlással tartoznak a magyar nemzetnek.

 

Jó lesz ezt is helyre tenni a történelem-könyvekben.

(Forrás: a Magyarságtudományi Intézet interneten szabadon közölhető és letölthető közkincsei, írásai. A kehely képét Dr. Baráth Tibor Canada mutatta be és ismertette írását. Felhasználtam a magyar népek östörténete c. monumentális munkájából az ide illő részeket. Képek az internet szabadon bemutatható képei). 

A rovásírás kézirat bemutatását én készítettem, szabadon bemutatható és felhasználható a honlapra való hivatkozással.

Attila koronájáról később foglalkozunk, figyeljék az írásokat....

 

2011-tavasz Filmajánló:

Meghamisított időszámítás, hogy ne egyezzen a Képes Krónikával, és Kézai Simon Krónikájával? (Katt.) Amikor nem tudott mindenki írni és olvasni, azt írtak, amit akartak? (303 év hiányzik Európa történelméből?) Nem volt természetes a Jézus születésétől való időszámítás? Sok kérdésre keresi a választ...

 

Atilla életútja:
Filmajánló: 
Atilla király 3-as: arany, ezüst, vas koporsója?

 


Azt állítják, a Pilis egykori királyi központja volt Atilla székhelye. Ha ez bebizonyosodik, a fentiek felülvizsgálata is szükséges. Ennyi a cikk, az interneten kaptam:

"Attila sírját fotózták le a hőkamerával?

Hatalmas felfedezés kapujában áll dr. Lánszki Imre ökológus és dr. Kováts László Dezső, a Műszaki Egyetem egykori professzora. A két tudós a Pilis keleti vonulataiban hőkamerával sírhelyeket azonosított, elméletük szerint Attila hun király és Árpád fejedelem nyughelyét rejti a hegy.

A magyarságot évszázadok óta foglalkoztató rejtély most megoldódhat: ha beigazolódik Lánszki Imre feltételezése, akkor a Budakalász közelében fekvő hegyek rejtik Attila és Árpád fejedelem sírját. Lánszki tizenkét évvel ezelőtt a lányával gombászott a Nagy-Kevély-hegy keleti oldalán. A tudós ekkor fedezett fel szabályos formájú, emberi kéz nyomát őrző épületmaradványokat.

Arra következtetett, hogy valaha itt egy vár állhatott, s kutatásai alapján arra jutott: itt állhatott a hunok birodalmi központja, Sicambria, ahol később ős Buda vára szerveződött. Néhány évvel ezelőtt műholdas felvételek készültek, amelyeken kirajzolódnak az U alakú udvar és a várfal maradványai. A középkori leírások és metszetek alapján is jól azonosítható a várfal. Ráadásul nemrég Törökországban előkerült Mátyás király egyik eltűnt krónikájának törökre lefordított változata, a Tarih-i Üngürüsz, amely a magyarok történetével foglalkozik.


A krónika olyan támpontokat adott, amelyeket korábban nem ismertünk, értekezik Attila temetésének körülményeiről és a helyszínről is. Lánszki azután megtalálta az Attila temetkezési helyéül szolgáló barlangrendszert, közelebbről pedig az egyik szikla kiszélesedő bejáratát, amit fedőlappal zártak el.
Lánszki már bejutott ide, amikor kutatásához csatlakozott dr. Kováts László Dezső professzor is, aki a fizika módszereivel segítette a titok feltárását.

– Amikor Lánszki segítséget kért, hőkamerával a talajból kivezető hőnyomokat elemezve azonosítottuk azokat a pontokat, ahol várhatóan eredményesen be lehet jutni a leírások szerint is létező föld alatti járatokba. A vár ivóvízrendszerét is pontosan azonosítottuk, a vizet vezető folyosókkal, ciszternákkal együtt, amelyekben ma is jó minőségű, iható víz található – magyarázta a professzor.

A két kutató csütörtökön helikopterre szállt, és a levegőből mintegy ezerötszáz hőképet készített. Falakat, sírhelyeket különítettek el, áprilisban pedig barlangászokkal kezdik meg a terület feltárását. Azt mondják, már megkapták a szakhatóságtól a szükséges engedélyeket. Ha igazolódnak a feltételezések, Attila sírját egy körülbelül száz köbméteres üreg rejti, amelynek falai két és fél méter vastagok. Ha a két kutató sikerrel jár, az igazi tudományos szenzációt és egy ókori titok megfejtését jelenti.


 

Forrás: https://www.rovasoldal.eoldal.hu

 

Téma: Attila királyunk méregpohara és kardja

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása