Paragramok - Út az Isteni élet felé

Kiemelt..

Ember's-Ég - Küszöb álmodók

A Hegyibeszéd szellemtani magyarázata (összeállította Karsay István)

Felhő.com - Gyógyító erő a lélek

Miután ezt megtudod, hinni fogsz a túlvilági létben


 

Előzmény..

A gondolat "útja"

8 erény tana - a Jólét tana

Aforizmák

Paragramok - Eggyéválás az Isteni erőkkel

Paramahansa Jogananda : A Mester mondta

 

Kapcsolódó link..

Szellemtanos történet

I Ching - Szútrák - A szellemi birodalom természetes valósága 2.rész

Megbocsátás - Út az Arany korszakba

Kovács Gábor: Az aranykor és a nő

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja 

 Előszó Makk István


    Mindenekelőtt  meg kell említenem, hogy a Szentírás és a Névtelen Szellem után a legnagyobb szellemi tanítomnak Paramahansza Joganadát tartom.
Bevezetőül fel kell idézzem azt a két fogalmat, mely minden meditáció alappillére. E két fogalom a benső szem és a medulla oblongata.
   E két fogalmat "Az örök fejlődés kozmikus útja" korábban megjelent IV. kötetének az életerő -és a gondolat terápiával foglalkozó utolsó két fejezete részletesen ismerteti. Most csak érintjük ezeket.
Mindkettőnek a székhelye az emberi agy. Az első tartópillér a benső szellemi szem - a jóga meditáció központja - a homlok mögött. Máté evangéliumának 6.fejezete 22.verse és Lukács evangéliuma 11.fejezetének 34.verse bizonysága szerint a Szent Szellem által sugallt görög szöveg, valamint a kánoni latin fordítás nem a két fizikai szemről szól, hanem a benső egyetlen szemről: a szellemi szemről.
Amely ha mükődik Máté és Lukács evangéliuma szerint - az egész testet, a test minden sejtjét - fénnyel árasztja el. Az orvosi kutatás rámutat az agyban, a homlok mögött a jóga meditáció központjára, a benső szellemi szem fogalmára, amely a két evangélium bizonysága szerint az ember egész lényét fénnyel árasztja el. Ez az agymező, - mondja az orvosi kutatás - amely az elvont fogalmak, a benső szellemi szem helye, - A homlok mögött van, ahogy a keleti jóga is mondja.

Az evangélium szerint egyetlen szem, amely mindent fénnyel telít - ha működik.
A spirituális ember - magasabb fokon a transzcendens ember - jellemével, szándékával erkölcsi magatartásával ezt az asszociációs mezőt építi., míg a benső szellemi szem fénylővé válik és az egész szervezetet benső fénnyel árasztja el.
A jógameditáció második tartópillére a medulla oblongata- a nyúltagy. Ez a kozmikus erők beáramlási helye az emberi szervezetbe - mondja Jogananda és az egész jógarendszer. Az orvosi kutatás fényében ez valóban így van, mert itt fut össze egy pontban a test millió mozgató idegvezetéke, mely által szellem a test összes szerveit irányítja.
A medulla oblongata minden kozmikus beáramlás kulcspontja.

   E két fogalom - a benső szellemi szem és a medulla oblongáta - tudatosítása után kezdhetjük meg Paramahansza Jogananda  meditációjának átélését.

 

 

 

A halálfélelem száműzése

Utamat a halálfélelemtől a szabdság felé azzal kezdhetem, hogy nem ragaszkodom a testi szükségletekhez. - Egyre jobban ráébredek arra az igazságra - hogy az ember szellem.

A testhez való ragaszkodás önmagam gyötrése, amely tudatlanságból ered. A bölcs tudja, hogy a földi élet megszűnése új kezdést ad a halál utáni magasabb rendű életben.


Akarat

Akármilyen helyzetem van az életben - magam vagyok, aki ide jutattam magamat. Az emberi akarat ha tudatlanság vezeti, bajt okoz. Ha összhangban van a bölcsességgel, vezetője az Isteni akarat.

Mindig legyek biztos abban, hogy amit akarok az szellemileg jó számomra. Ekkor használjam akaratom minden erejét célom elérésére -állandóan Istenre irányulva! Törekvésemet ekkor siker fogja koronázni.


Áhítat

Nyissam fel szemeimet az meditáció áhitatának örömkére és el fog tűnni minden sötétség!
Hogy hatékonyabbá tegyem imában kért kívánságomat, nem hagyhatom el áhítatom templomát!
Hozzam a tiszta öröm Istenét szívem oltárára!

 

 

Álhatatosság

Legyek aktív de ne állandóan csak aktív! Pihenjek tökéletesen, ha nem vagyok aktív!
Erősítsem akaraterőmet! Így nem a körülmények fognak irányítani, hanem én irányítom a körülményeket.
Fejlesszem akaraterőmet, dolgozzam másokért.Bátorság

Bízzak Istenben! Semmisítsem meg a félel(e)met, mely megbénít minden törekvést a siker elérésére!
Az egész Természet együtt működik velem, ha összhangban vagyok Istennel.
Ha magamévá teszem ezt az igazságot, irányítom végzetemet.

 

 

Bölcsesség

A bölcsesség a törvényszegések elkerülése és a béke és boldogság megtalálása önmagamban. Mindig az élet pozitív szempontjait tartsam szem előtt! Ne elégedjek meg a bölcsesség cseppjeivel - földi forrásokból! Keressem a bölcsességet Isten kezéből!


Egyensúly

Az élet háromféle módon jut kifejezésre: gondolatok, vágyak és cselekedetek által!
Vagyis: értelem, érzelem, akarat által!
Irányítsam helyesen mindhármat és magasabb tudatállapotokba vezetnek! Kövessem az egyensúly útját, hogy eljussak a megvalósítás benső kertjébe!


Egyetemesség

Először családomat kell szolgálnom, azután barátaimat, majd országomat, - majd a világot!
Tanuljam meg Istent látni minden emberben, bármilyen fajú vagy vallású! A világ része vagyok, - szeretve és szolgálva minden embert!


Emberszeretet

Az emberszeretet az együttérzésből született. Az önzés a szellemet az anyagi vágyak börtönébe zárja. Kívánjam az üdvösséget, hogy azt mindenki másnak is adhassam! Ez az igazi emberszeretet.


Hit

A hit az igazság intuitív megtapasztalása, az a meggyőződés, hogy Isten mindenható - mindentudó - és mindent látó képére vagyunk teremtve. Aki hisz saját szellemének isteni voltában, megszabadul a szenvedéstől, melyet a múlt bűnös cselekedetei okoztak.
A hit fénye elvezeti tudatomat a halandó korlátok sötét birodalmából - a halhatatlanság isteni királyságába.

 


 

Hűség


Isten a titka minden szellemi erőnek és békének. Isten iránti hűséggel létrehozhatom a Vele való egységet.
Ha az élet viharába kerülök és tajtékoznak körülöttem a megpróbáltatások hullámai
- vezessem hajómat az isteni partokhoz azáltal,
- hogy átélem az Ő mindenütt Jelenvalóságát.

 

 

Igazság


A világnak nincs olyan része, sem embereknek olyan csoportja, akik kijelenthetik, hogy az igazság kizárólag az ő örökségük!
Ha nem törekszem az Igaz-ság megismerésére, hogy a fátyol mögött megláthassam, nem tudom felfedezni valódi természetemet és ezért a körülmények külső erőire bízom magam.
A meditációban lássam meg, hogy az isteni bölcsesség sugarai feltárják a bennem lévő igazságot!
Az IGAZsÁG hatalmas és győzedelmeskedik!Ima


Ha Isten nemválaszol imáimra, azért van, mely nem mélyülök el eléggé!
Isten ima általi elérésének egyetlen módja a rendszeresség.
Tisztítsam meg lelkemet minden negatívumtól - majd töltsem meg az örömteli szolgálat, a szeretet gondolataival!
Szívem benső szentélyében egyetlen hatalom, egyetlen öröm, egyetlen béke legyen
- Isten!Inspiráció


Isten a forrásának és ihletője minden jónak az életemben.
"Isten országát és igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!" (Máté 6.33)
Áramlik beklém az inspiráció és az életerő, ha a meditáció folyamán összhangba kerülök Istennel!
Tekintsem az örök élet minden szakaszát, ne csak egyetlen életet!
Továbbítsam az isteni áldást minden lény felé!


Intuíció


Az intuíció az a képesség, melynek segítségével el tudom dönteni, hogy kétféle okfejtés közül melyik a helyes.
A tökéletes intuíció minden tudás mesterévé tesz.
Intuíciómnak és akaratomnak összhangban kell lenniük!
Fejlesszem a bennem levő intuitív képességet, - mely meditáció útján növekedhet!
Ne tartsak fontosnak jelentéktelen dolgokat!

 

 

Kitartás

Először el kell döntenem mit akarok elérni! Ezután kérjem Isten segítségét, hogy helyes cselekedetekre vezessen!
A tartós benső öröm az egyetlen fontos dolog, melyért küzdenem kell az életben..Ne koncentráljak aprósságokra a létfontosságúak rovására!
Gondolkodásomat a nyitottságot igénylő Intuíció és Inspiráció hassa át!


Ima és cselekvés

Először imádkozzam Istenhez! Azután cselekedjem! Imával és meditációval rádöbbenek arra, hogy Isten gyermeke vagyok és - összhangban Isten korlátlan erejével - akaratommal magamhoz vonzhatom, amire szellemben szükségem van!


Lelki fejlődés

Miért sírunk, amikor szeretteink eltávoznak tőlünk? Ha szeretteink elhagynak bennünket azért, hogy az élet magasabb iskolájában nyerjenek nevelést, örülnünk kellene, ahelyett, hogy szomorkodunk és megnehezítjük távozásukat a Földtől!
   A halál eljön, amikor szükséges, hogy segítse az ember előrelépését magasabb állapotba! Eljön a sikertelenekhez, hogy újabb lehetőséghez jussanak más környezetben. Csodálatos élet bontakozik ki a halál gyárában.


Szellemiség

Isten az Ő képmására teremtett - és ebben a képmásban megvan a szellemiség minden csodálatos tulajdonsága.
Fegyelmeznem kell magam, hogy fejleszthessem szellemi képességeimet!
Ha tudatosan és állandóan a szellem szintjén élek, minden olyan dolgot vonzani fogok magamhoz, amely a végső felszabaduláshoz vezet.


Magnetizmus

A szellemi mágnesség vonzóerő! Törekednem kell ezen mágneses erő elérésére! Istenben elmélyüléssel és aum (óm)-ámen-
meditációval fejleszthetem a szellemi mágnességet.
Ennek isteni erejével elérhetem életem céljának megvalósítását.
Ha szeretetet és jóakaratot sugárzok mások felé, - meditációval és az embereknek tett szolgálattal - ki fog alakulni bennem az Isten-szeretet, mely minden jót hozzám vonzz!Megvalósítás

Isten fénye mindenkire egyformán sugároz. Néhány emberben mégis jobban megvalósul, mint másokban. Mert akik összhangban vannak vele, tisztábban tükrözik vissza fényét.
   A megvalósítás állandó, mély meditációval érhetó el (minden jelenség az, ami az önismeret irányába összpontosúl és nem más rovására definiálja önmagát).
Emeljem tudatomat a csend mérhetetlen birodalmába és egyesüljek ott Istennel!
Vessem el a magot, öntözzem imával és helyes törekvéssel!

Az Igaz(s)ág szeretete, Isten szeretete!
 

 

Megvilágosodás

Aki megvilágosodott egynek látja magát - a minden szellemben és testben lüktető - Örök szellemmel!
Ne feledjem szellemem mérhetetlen voltát!

Ébredjek fel Istenben!


Mindennapi előrehaladás

Éljek minden nap összhangban Isten törényeivel! És Ő, aki a világ sorsát irányítja, mai cselekedeteimnek megfelelően fogja megtervezni holnapomat.
Dolgozzam az egyetemes törvény megvalósításáért és Istennel való eggyélevésért!
Minden nap tegyek egy lépést felfelé!


Mindenüttjelenvalóság

Az ég és a természet minden szépsége oltár a Végtelen imádására.
Ha ismerem a Világmindenség Mesterét, ő megismertet minden csodájával. (Erről számolnak be a IV.kötet ásvány-, növény-, állatvilág és az emberi test misztériumának csodáit bemutató meditációk).
A bölcsesség vezessen! Ne feledjem nem a test vagyok, hanem a szellem!
Érezzem magam egynek az univerzummal, egynek minden nemzettel, egynek Istennel!


Nyugalom

Tudván, hogy Isten gyermeke vagyok, határozzam el, hogy nyogodt leszek -bármi történjék!
Ha nyugodt vagyok, mialatt kivűl tevékenykedem, helyesen vagyok tevékeny.
Napi meditációim csendjében - teremtsem meg a békét bensőmben!
Ha úgyérzem eljutottam a csend és nyugalom állapotába - haladjak mélyebbre!
A benső csendben fogom kapni Istentől a választ életem problémáira.


Bölcs előrelátás

Ne - kizárólag - ragyogó ötleteim, hanem mindennapi szokásaim irányítsák életemet!
Vezessen bölcs előrelátás! Legyek körültekintő minden cselekedetemben!
Éljek egyszerűen! Ne engedjem, hogy elragadjon a világ! Határozzam el, hovgy mostantól - még komolyabban fejlesszem szellemi erőimet!
Tanuljak meg - boldognak és elégedettnek lenni!
Most legyek Boldog!

 

 

Öröm

   Ha mindent megkapnánk az élettől, amit szeretnénk -előbb-utóbb terhessé válna számunkra.
Van azonban egy dolog, ami soha nem válik terhessé - az öröm.
   A tartós, mindig megújuló öröm - Isten.
Ha megtaláltam ezt az örömöt bensőmben, meg fogom magam körül találni mindenben.


Remény

A remény az az örök fény, amelyet a szellem tart fenn, miközen testetöltéseink útján halad, hogy elérje Istent.
( -az isteni létállapotot- a  "Legyetek tökéletesek, miként mennyei Atyátok" szerint).
Soha ne adjam fel a reményt! Mert akkor sötétben kell várakoznom és mindaddig képtelen vagyok folytatni utamat Isten felé, amíg nem emelem fel újra reményem fényszóróját.
   Meditációval elkerülhetem a reménytelenség állapotát. A boldogságot egyre inkább szellemi és egyre kevésbé anyagi dolgokban keressem!
   Hozzam a tiszta öröm Istenét szívem oltárára!
Ébredjek rá - hogy Egy vagyok vele!


Siker

Gondosan válasszam meg munkámat! Szeressem hivatásomat!
Próbáljak meg naponta egy apróbb, vagy komolyabb dolgot elvégezni!
Ha elhatározom, hogy valamit elvégzek, ne adjam fel tervemet!
Az elhatározással és helyes tevékenységgel elért siker többet nyújt az anyagi gazdagságnál!


Szolgálat - Remény - Béke

   Életem szolgálat legyen! E nélkül a szellem nem érheti el a clját!
Ha a szolgálatban elfeledkezem emberi énemről - megfogom érezni Istent.
   Ahogy a Nap életet adó sugarai táplálnak mindent, úgy szórjam én is -hisz a végtelenből vagyok képes adni- a remény sugarait és öntsek bátorságot a csüggedőkbe!
Amikor eltölt az öröm, amikor másokat boldoggá teszek azáltal , hogy békét nyújtok nekik, Isten szemében életem siker lesz.


Teljesítőképesség

A hatékonyság, amely a sikerhez vezet, meditációval fejleszthető.
Ha valami fontosat szeretnék végbevinni, üljek csendesen és meditáljak azon mélyen!
   Eltökéltnek kell lennem célom elérésében!
Tennem kell valami olyat, amely megmutatja, hogy Isten teremtő elve aktív bennem!
Töretlen kitartással menjek végig utamon, annak tudatában, hogy a Végtelen Erő tart fenn -és ebből adakozhatom Jómagam is-!


Olvass tovább


Tisztaság

   Erény és tisztaság szembeszállnak a bűn erőivel. Rajtam múlik, hogy mennyirre juttatom kifejezésre a tisztaságot, szeretetet és lelki örömöt. Nem csak cselekedeteimmel, hanem gondolataimmal és érzelmeimmel is!
   Lelkem mindig legyen tiszta - és felfedezhetem, hogy az Úr mindig velem van.
Hallom őt, ahogy szívem mélyén szól hozzám.
   Megpillanthatom őt minden virágban és fűszálban - minden gondolatban!
Boldogok a tisztaszívűek mert ők meglátják Istent.

 


Tudás - Bölcsesség

A benső befogadóképesség határozza meg, hogy mennyire tudom elérni az igazi tudást.
A nyugalomhoz, az összpontosítás és az intuitív felfogás - a bölcsesség mesterévé tesznek.Türelem

A talaj műveléséhez türelem kell, hogy minden gyomnövényt eltávolítsunk. És várni kell, amíg a benne lévő magvak kikelnek!
   Türelemre van szükség, hogy megtisztítsam a tudat mezejét, melyet benőttek az érzéki örömök gyomnövényei, melyeket nagyon nehéz gyökerestől kiírtani.
   Ha megtisztítottam a tudatom földjét és hevetem a jó tulajdonságok magvaival, kikelnek a nemes cselekedetek növényei - és bőven termik az Igaz boldogság gyümölcseit.
   Legyen türelmem mély meditációval keresni az Istennel való egyesülést - és megismerkedni szellememmel, mely múló földi testemben rejtőzik.


Végzet

Végzet nincs! Én teremtem meg a végzetemet!
Isten megadta nekem, hogy kizárjam, vagy beengedjem az ő erejét!
Mindig több erőm van a nehézség legyőzésére, mint amennyi nehézséggel szembe  kell szállnom.
Tévedéseimet orvosolhatom, mert Isten adott értelmet és akaratot. Mindaddig tartsam akaratomat a célomon, amíg azt el nem érem!
Fejlesszem lelki képességeimet! - Fejlesszem isteni mivoltomat!
Egyesítsem tudatomat Istennel. Fogadjam áldásait az ő kezéből!


Vidámság

A vidámság alapvetően a szellem tulajdonsága - és csak alkalomadtán függ külső körülményektől.

Boldogságomat nem ölheti meg szegénység, betegség vagy bánat.
Ébredjek rá, hogy elég erő van bennem ahhoz, hogy legyőzzek minden akadályt és kísértést.
Hozzam elő ezt a letörhetelen erőt és energiát azzal, hogy a nehéz körülmények ellenére - mindig vidám legyek!
Csak akkor vagyok fogékony a szenvedésre, ha elveszítem lelki egyensúlyomat.
Ha megéget a nehézségek tüze, használjam a vidámság balzsamát -míg belső egyensúlyom és békém helyreáll!


A meditációk lezárása Paramahansza Jogananda imájával

Mennyei Atyám!

Bocsásd meg ide-oda vándorlásomat a tévedések országában!

Tépd szét a fátyolt mely elrejt előlem! Vezess a helyes útra!

Te ébresztettél fel engem. Rázz fel, ha ismét álomba merülnék!

Te vagy az Élet!

Te vagy a forrása minden világosságnak!

Taníts meg arra, hogyan tölthetem fel magam Végtelen Világosságoddal!

 

 

 

Téma: Paragramok - Út az Isteni élet felé

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása