Gömbszimbolika - Sportok hierarchiája

2013.01.07 11:55

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele/

 

 

A sportok szellemi hierarchiája

Versenycélok, módszerek, versenyszabályok a legszellemibb szintektől a halálba torkolló szintekig és emelkedés a pokoli szintektől a mennyei szférákigBevezetés és ismétlés képen idézzük fel a két "ellentétes" embertípus elhelyezkedését a szellemi igazságok és a visszájára fordult földi igazságok törvényvilágában!

Ezt a vizuális látványt jegyezzük meg, mert ez dönti el lelki alkatunkat és ettől függ, hogy mely sportokat szeretünk és nézünk élvezettel.

 


Az alacsonyrendű (baloldali kissebb gömb) és a magasabb rendű (jobboldali nagyobb gömb) szellem viszonyítása.

A magasrendű gondolkodású ember  lényének elhelyezkedését látjuk a szellemi fénytan törvény világában. Minél magasabb-rendű egy ember , annál inkább valóságok a törvények előtte! Lénye - gömbje - belenő!

 

Minél magasabb-rendű egy ember, annál nagyobb sávban éli a szellemi igazságokat. Ugyanezen elvet mutatja a 7.1-es ábra is (itt lentebb)

 

 

7.1. ábra

 


Camera obscura jelenség..ide kattintva utána lehet olvasniEzért látszik minden fordítva igazságnak a földön, az anyagi szemléletű ember előtt! Például a Hegyi beszéd Nyolc Boldogsága - nyolc boldogtalanság az anyagiakba mélyen alámerült ember tudatában!
És ezért igaz a valóság a Hegyi beszéd Nyolc Boldogságának törvényrendje a magasrendű szellemember előtt , mert gömbje
- felsőbbrendű énje - a szellemi igazságok törvényrendjében tetőz, és emberi énje az Intuíció segítségével ( tehát már használja szellemi képességeit ) átéli a felsőbbrendű Énjéből alááradó szellemi igazságok élő valóságát.

Nézzük meg és elevenítsük fel az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendjét (7.1 ábra) legfőbb alapelveiben,  a szellemi sík felől nézve, és ezzel párhuzamosan a fizikai sík sötétkamrájából nézve a visszájára fordult nyolc földi boldogságot, melyek felülről nézve boldogtalanságok!
Azért idézem ezt fel, mert ez képezi az alapját a sportok hierarchiájának.Az első evangéliumi boldogság:

"Boldogok a lelki szegények."

Pár gondolattal közelítsük meg a lelki szegénység fogalmát, amely előtt értetlenül áll a mai ember!
Hogyan?! Hát a lélekben szegények a boldogok, - nem a lelkileg gazdagok? Az az embertípus, aki önmagát csak nálánál alacsonyabb rendűekhez hasonlítja - fejlődésre képtelen! Mert ennél az összehasonlításnál azt látja, hogy ő lelkileg gazdagabb a másoknál, és önelégültté, gőgössé válik! Ez az állapot akadálya a lelki fejlődésnek! Az az embertípus aki önmagát csak magasabb-rendűekhez hasonlítja, azt látja, hogy ő a másikhoz képest lelki szegény, tehát kialakul benne a szellemi alázat! Ez az állapot a szellemi fejlődés megindítója! Tehát ismétlem: Krisztus szerint az első evangéliumi boldogság "Boldogok a lelki szegények", -az alázatosak! A magukat lelki szegényeknek tartók, - a magukat kevésre értékelők, a gyermeki lelkületűek. "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket, mert övék a mennyek országa" - mondja az Úr.

Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult első földi boldogság! Boldogok az önelégültek, a magukat sokra tartók, a magukat nagyra értékelők, a gőgösek!
Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A második evangéliumi boldogság:
"Boldogok akik sírnak."


A bűneik, hibáik felett sírók, a bűnbánók! Az isten akaratában megnyugvó szenvedők.
  Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult második földi boldogság : Boldogok a bűnbánat nélküliek,
a vigadozok, akik sohasem sírnak,akiket szenvedések sohasem érnek! Felülről a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A harmadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a szelídek."


Magyarázni ezen nincs mit!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult harmadik földi boldogság : Boldogok az erőszakosok, a könyöklők, a másokat háttérbe szorítók, mert ők érvényesülnek!  Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!
 

A negyedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igaz-ságot."


A szellemi igazságot szomjúhozók, az igaz-lelkűek, az egyenes-lelkületűek!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult negyedik földi boldogság : Boldogok akiket az igazság nem érdekel! A kényelem szeretők, a megalkuvók, akik hazugságokkal fényesen megtudják oldani a problémáikat! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


Az ötödik evangéliumi boldogság:
"Boldogok az irgalmasok."


Az áldozatkészek, a könyörületesek, a szeretettől áthatottak!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult ötödik földi boldogság : Boldogok az önzők, akiket mások baja nem érdekel! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A hatodik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a tisztaszívűek."


Az érzelemben tiszták!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hatodik földi boldogság : Boldogok az élvezethajhászók, a tisztátalan szívűek,a paráznák. Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A hetedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik békét teremtenek."


Akik minden körülmények között békességesek!Akikben az Úr békéje él, - amelyet a világ el nem vehet!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hetedik földi boldogság : Boldogok akik bosszújukat kielégítik, akik a rajtuk esett sérelmet megtorolják, mert ők azzal kielégülnek! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A nyolcadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért."


Ez a megdicsőülő szellemember utolsó próbája a fizikai síkon, mely után az örök fejlődés isteni távlata következik!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult nyolcadik földi boldogság : Az igaz eszmét üldözés kárhozatos öröme! Ez a magatartás irtózatos következménnyel jár! Egy örökkévalóságra - egy eónra (világ-korszak) - bezárul a szellemi fejlődés lehetősége a mélybe zuhanó szellem előtt!Így hangzik a "Hegyi beszéd" csúcsa, az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendje, és ennek nyolc ellentétpárja, a nyolc visszájára fordult földi boldogság! Amelynek emberi magatartásaiból épül fel e témánk, a "sportok hierarchiája".


 

 

A sportok négy főkategóriája
 
 
 

8. ábra

( Mi most a vonallal elválasztott Fizikai sík alsó háromszögével foglalkozunk )


Az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendjének ellentétesre forduló földi boldogságaiban, a fizikai síkba merülve helyezkedik el a sportok hierarchiája.
Ha most letakarjuk a tábla felső részét, az evangéliumi Nyolc Boldogság igazságrendszerét, csak ezek nyolc ellentétpárját, a földi boldogság igazságrendszerét látjuk.

Ezen földi boldogságok emberi magatartásaira építette fel az emberiség a Földön létező összes emberi sportot.

Most nézzük a Nyolc Boldogság törvényrendjének  visszájára fordult földi igazságrendszerében, a fizikai síkba merülve elhelyezkedően a sportok hierarchiáját. (8.as ábra)
A sportok szellemi hierarchiájában a legmagasabb szellemiségből kiindulva, felülről-lefelé haladva - a versenycélok, sport-magatartások, versenyszabályok - fokról-fokra veszítenek szellemiségükből, mind kíméletlenebbé válnak, amíg végül a legalsó szinten a pusztulásban, a halálban kötnek ki, pontosan követve a visszájára  fordult nyolc földi boldogság törvényrendjét.
Azt az elvet fogjuk követni, hogy a sportok szellemi hierarchiájának először a fő jellemzőit vázoljuk fel, majd lépésről-lépésre fogunk a részletek felé haladni.
A sportok hierarchiájában négy fő kategóriát lehet megállapítani, melyekben a versenycélok és sport-magatartások egymástól alapvetően különböznek.

A 14.ábra kibontása lesz a célunk. Természetesen nem szerepel minden sportág e lentebbi ábrába, de a szabályszerűségek megértése által, képesek lehetünk a földön található bármilyen sportágat beleilleszteni, illetve stílusegyét meghatározni.

 

 


   Az I. főkategóriában ellenfél még nincs. (-illetve már nincs-)


A cél a saját test közvetlen legyőzése még azon cél nélkül, hogy ellenfelet legyőzzünk. Verseny nincs, ellenfél nincs. Irány a magasságok felé. Cél : saját testet legyőzve a szellemet emelni (Jóga, turisztika). (9. ábra)

9. ábra

    A II.főkategóriában megváltozik a küzdelem elve, megjelenik az ellenfél.


Azonban ebben a főkategóriában a versenyzőnek kizárólag saját testét kell legyőznie. A II. főkategóriában a versenyzők sohasem egymással szembe fordulva, sohasem egymás ellen küzdenek ; hanem mindnyájan közös irány felé nézve, közös célt akarnak -egymást felülmúlva- elérni.
Az ellenfelek egymással párhuzamosan közös cél  felé néznek, közös cél felé irányulnak. A cél a saját testet legyőzve az ellenfelet felülmúlni. (10. ábra)    A III. főkategóriában alapvetően megváltozik a küzdelem elve, az ellenfelek megmérkőznek.


Ismét egy fokkal mélyebb kategóriába jutottunk.
A versenyzők most már egymással szembe fordulnak, most már kimondottan egymás ellen küzdenek.
Azonban ebben a főkategóriában a cél még nem egymás testét támadni, hanem a közvetítő eszközt, a labdát támadva győzni le az ellenfelet. (11. ábra)11.ábra

 

 


   A IV. főkategóriában ismét megváltozik a küzdelem elve, viadalt vívnak az ellenfelek.


Eljutottunk a legmélyebb versenykategóriába. Itt az ellenefelek már nem közvetítő eszközt használnak, hanem egymás testére törnek. Cél: az ellenfél testére törve leteríteni az ellenfelet. Ebben a főkategóriában a küzdelmek lefelé haladva fokozatosan mind súlyosabb sérülésekkel, majd eszméletlenséggel, végül halállal járnak. (12. ábra)

 


12. ábra

 


 
  Tehát tudatosítsuk a főkategóriák versenyszellemét a fizikai sík sötétkamrájában:
 

I. főkategória: verseny nincs, ellenfél nincs.

II. főkategória: versengés, de összecsapás még nem lehetséges.

III. főkategória: mérkőzés, összecsapás nem cél, de lehetséges.

IV. főkategória: viadal, az összecsapás a cél. 

                       

                                      A Főkategóriák fokozatai és szintjei


 

A főkategóriák legfőbb elveinek tisztázása után villantsuk fel a sportok hierarchiájának összefoglaló látványát és szintjeit egyelőre a sportok megnevezése nélkül. A sportok négy főkategóriája erős kontúrral húzott vízszintes vonallal vannak egymástól elválasztva. A tábla jobb szélén szimbolikus jelek (nyilak) a 4 főkategória eltérő céljait jelzik. (14. ábra)

Emlékezzünk az első főkategória alapképletére: ellenfél még nincs. Az első főkategória A és B fokozatra és mindkét fokozat 3-3 szintre oszlik. Az A fokozat: irány a magasságok felé szellemileg.


A B fokozat: irány a magasságok felé testileg.


 13.as ábraIdézzük fel a második főkategória alapképletét: megjelenik az ellenfelek nemes versengése, de még nem fordulnak egymás ellen, hanem közös irány, közös cél felé fordulnak. A második főkategória alapképlete A1, A2 valamint B1, B2, B3 fokozatokra oszlik 18 folyamatosan mélyülő szinttel.14. ábra - A sportok teljes hierarchiája- Az A1 és A2 fokozatoknál a versenyzők nem csak térben, hanem időben is külön versenyeznek.
- A B1, B2 , B3 fokozatoknál a versenyzők már időben egyszerre, egymással már közvetlenül versenyeznek, azonban egymást még nem érinthetik. Ez már a közvetlen versengés kezdete.  (15. ábra)


 15. ábraNézzük a harmadik főkategória alapképletét: a két ellenfél egymással szembefordul. Eddig erről szó sem lehetett. A harmadik főkategória alapképlete A1, A2 valamint B1, B2 fokozatokra oszlik tíz folyamatosan mélyülő szinttel. (16. ábra)
- Az A1, A2 fokozatoknál az ellenfelek egymástól hálóval el vannak különítve, egymást nem érinthetik. Tehát az összecsapás az A1, A2 fokozatnál ki van zárva.
- A B1, B2 fokozatnál eltűnt a háló. Az ellenfelek közös térben küzdenek, egymást már érinthetik.
Az összecsapás nem cél, de már lehetséges
. Lépésről - lépésre mélyülnek a szintek.(16. ábra)16. ábra

 


Idézzük fel a negyedik főkategória alapképletét: a két ellenfél egymás testére tör, a verseny jellege most már: viadal. A negyedik főkategória A, B, C fokozatokra és 14 folyamatosan mélyülő szintre oszlik.
- Az A fokozat viadal bandázzsal, csak az ellenfél megérintéséig.
- A B fokozat viadal bandázs nélkül puszta kézzel az ellenfél legyűréséig, az ellenfél leütéséig.
- A C fokozat viadal fegyverrel az ellenfél haláláig. (16.1 ábra táblázata)

16.1. ábra


 

Az I. főkategória összes szintjei
Verseny nincs - ellenfél nincs

E bevezetés után most már szembenézhetünk a sportok részletes szellemi elemzésével, - a főkategóriák, fokozatok és szintek hierarchikus rendszerében, a fizikai sík sötétkamrájában, a szellemi fénytan törvényrendjében. 
Újra lapozzuk fel a sportok szellemi hierarchiájának összes szintjeit és versenynemeit összefoglalóan mutató, kihajtható ábrát. Most már az összes sportok megnevezésével és szellemi elemzésével fogunk foglalkozni. Vessük tekintetünket az alábbi ábrára. Ezen táblázat kibontása lesz a célunk. Természetesen nem szerepel minden sportág e lentebbi ábrába, de a szabályszerűségek megértése által, képesek lehetünk a földön található bármilyen sportágat beilleszteni, illetve stílusegyét meghatározni.

 

14. ábra

(A képet érdemes letölteni és úgy kinagyítva jobban látszik)

Az I. főkategória a gúla csúcsán helyezkedik el.


Az I főkategória alapképlete: a saját test közvetlen legyőzése még azon cél nélkül, hogy ellenfelet legyőzzünk. Ellenfél még nincs.
   Az I. főkategória A fokozatának legfelső - 1/a és 1/b - szintje: a jóga és a misztika testi fegyelmezései. Kimondott cél: a szellem emelése a test legyőzése által. Ellenfél nincs, verseny nincs.
A testi jóga - Hatha jóga: magasabb meditatív állapotnál a jógi szelleme beláthatatlan magasságokba emelkedik, meredek szellemi magasságokat, szellemi szakadékokat küzdve le.
Kimondott cél: a szellem emelése
A testi jóga legmagasabb szintjével azonos célúak a nyugati misztikusok, szentek testi fegyelmezései, önmegtagadási gyakorlatai a szellem emelésére.
   Az A fokozat második szintje: jóga gyakorlatok, önmegtagadási gyakorlatok kisebb szellemi céllal.
   A B fokozat 1/a - 1/b szintjei a turisztika legnagyobb céljai: Alpinizmus -feljutni a magas hegycsúcsokra, barlangkutatás - felfedezni a mélység rejtett tereit.17. ábra


A B fokozat második szintje: turisztika kisebb célokkal, Itt sincs ellenfél, a cél a test legyőzése és a szellem felüdítése a természet szépségeinek átélése által. Tehát a turisztika magas szinten van.
Amit az I. főkategória legfelső szintjei - misztika, a jóga - kimondottan célként tűznek ki - a szellem emelését, azt további szintek - a turisztika szintjei - tükrözik fizikailag. Fel a hegyekbe, a fizikai magasságokba, még a legnagyobb testi és szellemi erőfeszítések árán is.
A meredek lejtők, szakadékok, sziklamászások tükrözik az önfegyelmezésben - a jógában - emelkedő szellem veszélyes útjait és nehézségeit a szellemi szakadékok, meredek emelkedések leküzdésében. Azonkívül míg a jógában a kimondott cél a szellem emelése, addig a turisztikában a cél már egy árnyalattal  lejjebb van; a szellem felüdülése, felfrissülése.

 

A II. főkategória összes szintjei és versenynemei
Versengés van, de összecsapás nem lehetséges


Nézzük újra a sportok teljes hierarchiáját ábrázoló kihajtható (14.ábra) ábrát, amelyben most már keressük meg a II főkategória helyét.
A II. főkategória alapképletét látjuk, megjelenik az ellenfél a küzdőtéren. A versenyző azonban még ezen a szinten nem az ellenféllel küzd, hanem kizárólag önmagával.
   Ennek A1 és A2 fokozatán egyedül versenyez, az ellenféltől még időben is elkülönítve.
Az A1 fokozaton a verseny lényege a levegőbe emelkedés, a fizikai sík elhagyásának kísérlete, ezzel is tükrözve a fizikai síkon a legfelső kategória - a jóga, a misztika - szellemi lényegét. Amint a versenyző visszaér a földre, a verseny megszűnt.
Ide tartoznak: atlétika magasugrás, távolugrás, hármasugrás, rúdugrás, toronyugrás, műugrás, síugrás, vitorlázórepülés, sárkányrepülés.
   Az A1 fokozat további szintjei: a fizikai síkról kapcsolat lazítás - lebegés, siklás.
Ide tartoznak: torna, műkorcsolya, jégtánc, sílesiklás, műlesiklás.


   Az A2 fokozat versenyjellege: a fizikai síkról felhajítás, repítés, dobás, emelés.
Ide tartoznak: gerelyvetés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, súlydobás, súlyemelés, íjászat, céllövés.
Itt elképzelhetetlen, hogy a két versenyző egyszerre működjön. Időben is el vannak különítve.
A versenyzők eddig az A1 és A2 fokozatokban - csak önmagukkal küzdöttek - egymástól időben is el voltak különítve, tehát a versengés eddig csak közvetett volt. A B1 szintjein megindul a közvetlen nemes versengés. A verseny jellege a fizikai síkon való mozgás.
Ide tartoznak: atlétikai futás, gyaloglás, kerékpározás, gyorskorcsolya, síkfutás,úszás, evezés, kajak, kenu, vitorlázás.
   A B2 fokozat szintjein a verseny jellege a fizikai síkon való mozgatás.
Ide tartoznak: golf, krikett, biliárd, teke.
   A B3 fokozat szintjein pedig segítő energiával fizikai síkon mozgás és felemelkedés.
Ide tartoznak: Lovaglás, hajtás, motoros repülés, motorkerékpár, autóverseny, motorcsónak verseny.
Ezzel bezárultak a II. főkategória szintjei.

 

A III. főkategória összes szintjei és versenynemei
Mérkőzés - az összecsapás nem cél, de lehetséges


 

Átlépünk a III. főkategóriába. Mindenekelőtt megnézzük a III. főkategória helyét a sportok hierarchiájában.
A III. főkategória alapképlete: a versenyzők most már nem közös irány felé néznek, hanem szembefordulnak egymással.
Tehát a helyzet ismét alapvetően megváltozott. A verseny jellege most nem versengés, hanem mérkőzés.
 

A III. főkategória legfelsőbb szintjei a sakk az amőba és a bridzs, valamint a tarokk. A versenyzők egymással szembefordulnak, de kizárólag szellemben küzdenek.

A sakk és az amőba egy szinttel feljebb van mint a bridzs, mert e kettőnél mindkét küzdőfél állása teljesen nyílt, egymás hadállását  állandóan szemlélhetik. A bridzsnél ahol 4 játékos - két pár - küzd egymás ellen, csak egynek lapjai vannak asztalra terítve, a másik három lapjai titkosak. Úgy a sakkban, mint a bridzsnél országos és világbajnokságokban küzdenek egymással a versenyzők. Ez a szellemi előképe a III. főkategória fizikai sportjainak.
  

A III. főkategória A1 és A2 fokozatain a versenyzők egymástól hálóval el vannak választva.
   Az A1 fokozatnak két szintje van: az asztalitenisz és a tenisz (ide tartozik a tollaslabda is), melyeknél a labda kicsi, és a labdát közvetítő eszközzel - az ütővel - támadják.


   Az A2  fokozatnak egy szintje van: a röplabda. A labdát - amely nagyjá vált - már közvetlenül támadják, de az ellenfelek egymást még nem érinthetik. Közbe van vetve a háló, olyan szigorúan, hogy amelyik fél hozzáér a hálóhoz, az elveszti a labdamenetet. Ez érvényes a teniszre és az asztaliteniszre is.


   A B2 és B2 fokozatokon eltűnik a közbevetett háló, amely megakadályozza az összecsapást.
Az ellenfelek már közös térben mozognak, egymást már érinthetik. Az összecsapás nemcél, nem cél, de már lehetséges.


   A B1 és B2 fokozathoz hét mélyülő szint tartozik, és a versenyszabályok szintről - szintre, mind nagyobb összecsapást tesznek lehetővé.
Azonban a versenyzők nem egymás testére törnek. Aki önmagáról megfeledkezve ezt teszi azt kizárják a versenyből (ez majd a IV. főkategória versenyjellege lesz). A közvetítő eszközt - a labdát - támadják, és a növekvő "csontzene" csak kísérőjelenség, nem cél.
A B2 fokozathoz tartozik a gyeplabda és a jégkorong.
Az ellenfelek közös térben mozognak. A labdát, amely kicsiny, közvetlenül nem érinthetik.
A jégkorong elvileg a B1 fokozatba tartozik de a versenyszabályok már itt olyan durvaságokat engednek meg, hogy a B2 fokozatnál fogjuk tárgyalni.


   A B2 fokozat első három szintje: a kosárlabda, a kézilabda és a vízilabda.
A labdát, amely naggyá vált, az ellenfelek kézzel közvetlen támadják.
A mélyülő negyedik szint: a labdarúgás. A labdát lábbal keményen rúgják. Egyéni összecsapások, komolyabb sérülések már lehetségesek.
A következő mélyülő szint: a jégkorong. Itt kell tárgyalnunk, mert a versenyszabályok olyan kemény magatartást engednek meg, amely a labdarúgásnál még tilos. A védőjátékos - testi erejét felhasználva - a támadó útjába állhat, egymást a palánkhoz szoríthatják.
Olyan szándékos összecsapások lehetségesek amelyek a labdarúgásnál még tilosak.
   A B2 kategória legmélyebb szintje az amerika futball és a rugby.
Elérkeztünk a III. főkategória legmélyebb szintjéhez.
A labdát, amely alaktalanná vált kézzel - lábbal kemény támadhatják, rúghatják, dobhatják, vihetik.
Heves tömegösszecsapások, tömegverekedések lehetnek.
A játék keménysége miatt, az életveszélyes sérülések elkerülésére itt már kötelező a bukósisak.
Ezzel a III. főkategória lezárul, tovább már nem durvítható.

 

A IV. főkatória összes szintjei és versenynemei
Viadal, cél az összecsapás


Belépünk a IV. főkategóriába. Nézzük meg mindenekelőtt a IV. főkategória helyét a sportok hierarchiájában! A leghatalmasabb részt foglalja el a sportok hierarchiájának táblázatában.
Ismét megváltozik a küzdelem elve. Az ellenfelek most már nem valami közvetítő eszközt támadnak, hanem egymás testére törnek. Ennek 3 mélyülő fokozata - A, B, C - és 14 folyamatosan mélyülő szintje van, melynek a legalsó szintje már a halálba torkollik.
Az A fokozat: viadal az a ellenfél megérintéséig.
Ide tartozik a tőrvívás, a párbajtőr és a kardvívás.
Az ellenfél közvetett érintése: sisakkal, mellénnyel védett test megütése a cél.
- Az A fokozat első szintje a tőrvívás. Csak szúrni szabad, az alsó test érintése tilos.
- A második szint a párbajtőr. Csak szúrni szabad, de bármely test-rész támadható
- A harmadik szint a kardvívás. Szúrni is, vágni is szabad.
Ezen a felső három szinten - az A fokozaton - a verseny célja az ellenfél megérintése. Amint ez sikerül, vége a csörtének.
A következő B és C fokozat mélyülő szintjeinél a viadal az ellenfél megérintésével kezdődik - ott ahol a vívás végződik. Le a védőruhával! Le a bandázzsal!
 

- A B fokozat első szintje a szumó. Az ellenfelek puszta kézzel egymás testére tőrnek. Itt a cél még csak az az ellenfél kimozdítása a kör területéről, ha ez sikerül vége a mérkőzésnek.
Ezután következik a görög - római birkózás. Viadal az ellenfél legyűréséig, fogásokkal, szigorú szabályok között.
Amint az ellenfél két válla megérintette a padlót, vége a diadalnak.
 

- A B fokozat második szintje a  szabadfogású birkózás. Viadal fogásokkal az ellenfél két vállra fektetéséig harciasabb szabályokkal.
 

- A B fokozat harmadik szintje a cselgáncs és a karate.
Viadalfogásokkal s ütésekkel az ellenfél leterítéséig. A karaténak két vállfaja van: a non kontakt és a kontakt. A non-kontaktnál ütni nem szabad csak az ütést eszmeileg jelezni. Óriási önfegyelmet igényel. A kontaktnál az ütések olyan erejűek lehetnek, hogy eszméletlenségbe viszi az ellenfelet.
 

- A B fokozat negyedik szintje az ökölvívás. Elérkeztünk a ma létező sportok legkeményebb fajtáihoz.
Az ökölvívásnál a küzdelem már olyan heves, hogy gyakoriak a sebesülések, vérzések, és ilyenkor a versenyző állandóan a sebesült ellenfél vérző pontját támadja, üti, hogy harcképtelenné tegye.
A cél: az ellenfél meg roggyantása, kiütése, ájulatba ejtése. Ha az ellenfél szemhéja felszakad,  vérezni kezd, összpontosítva ezt támadja és ezt megengedik a szabályok, hogy így tegye harcképtelenné ellenfelét. A sok sebesülés miatt most már védősisak kötelező. Azonban bármely kemény az ökölvívás, tiltó versenyszabályok még vannak, melyeket a versenyzők át nem hághatnak. Például: derékon alúl ütés, mélyütés tilos; tarkón ütés, hátulról ütés tilos, a földre zuhant fekvő ellenfelet ütni tilos, rúgni- harapni tilos.

- A B fokozat ötödik, legmélyebb szintje a pankráció. A ma létező ember-ember elleni sportok legmélyebb szintje.
Több államban - így nálunk is-  már be van tiltva. Míg az ökölvívásnál - bármily kemény és véres is volt is - de voltak tiltó szabályok. A pankrációnál ez majdnem teljesen megszűnt.
Az ellenfelek egymást bárhol üthetik, rúghatják, haraphatják, egymás kezeit, lábait csavarhatják, de három ujjnál kevesebbet egyszerre nem szabad kitörni akarni. Haját, fülét, orrot húzhatják, csavarhatják.
A szembe azonban nem bökhetnek, a mezt nem húzhatják. Egymásba beleugorhatnak, a földre került ellenfelet taposhatják. A küzdelem alatt az ellenfelek a fájdalomtól üvöltenek, jajgatnak. A pusztakézzel küzdő, fegyver nélküli embercsoportok legmélyebb szintje. A pankrációnak van még két elfajult változata: iszappankráció és pankráció bekötött szemmel. Az elsőnél az ellenfelek iszapban küzdenek. A másiknál nem láthatják egymást, vakon, tapogatózva küzdenek.
Mindkettő döbbenetesen vissza tasszító látvány.


 

A IV. kategória pokoli szintjei
 

 A pusztakézzel küzdő sportok brutalitása már tovább nem fokozható. Elő a fegyverekkel!
ÉS ezzel belépünk a IV. főkategória C fokozatába, a pokoli szintekre.
Első és második szint: A római gladiátorharc. A római gladiátorok viadala a sportok legvéresebbje volt. Küzdelem fegyverekkel életre halálra! Karddal, pajzzsal, szigonnyal és hálóval vívták. A küzdelem a legnagyobb testsérülésekkel járt és sokszor halálos volt.
Ha a küzdelem nem végződött halállal a győztes a lábát a fekvő ellenfél testére helyezte, és feltekintett a császári páholyra. Ha a vesztes bátran küzdött a császár hüvelykujját felfelé tartotta amely a kegyelem jele volt. Ha azonban küzdelme nem nyerte tetszését, hüvelykujját lefelé tartotta, és ekkor a győztes megölte az ellenfelet. A római gladiátorok harcának két szintje volt. Vagy gladiátor küzdött gladiátor ellen - ember-ember ellen - vagy gladiátorok küzdöttek fenevad ellen, tigris vagy oroszlán ellen. A gladiátori küzdelmek nézők százezreit mozgatták meg!
A nézők őrjöngtek a véres küzdelmeket élvezve!
A római császárság utolsó idejében - Traianus cézár alatt - győztes hadjárat után gladiátorok ezrei harcoltak az arénában, a halottak és sebesültek százait hagyva a porondon, a cirkuszi százezres nézőtömegek tapsai közben. Ezek a sportbéli kivetülései a pokol legmélyebb magatartás-szintjének, a háborúnak.
   A római gladiátor viadalok ember - fenevad ellen küzdelmének mai visszfénye a bikaviadal. Szintén fegyverekkel, dárdákkal és karddal vívják - a bikára nézve mindig -, az emberre gyakran halálos kimenetelű. A fanatikus nézők tömegeinek szintén százezreit, millióit mozgatja, mint az egykori római gladiátori viadalok. A bikaviadal szemlélése a nézőkben a legalacsonyabb ösztönöket hívja elő. A bikának válogatott kínzásokkal, szadizmussal való felbőszítése, fokozatos véreztetése, majd megölése! 1930-as spanyol utamon megdöbbenve szemléltem ennek a vérengző sportnak mély szintjét.
   A római gladiátorok ember - állat harcának szintjén egyik mai sportszerű visszfénye: a vadászat.
Legveszélyesebb, sportszerű formái a nagyvadakra, oroszlánra, tigrisre való vadászatok. És minél gyengébb az állat - minél tökéletesebbek a fegyverek - annál inkább válik a párviadal egyenlőtlenné, az állat biztonságos legyilkolásává. Ez a körülmény azonban egyáltalán nem emeli fokozatilag magasabb szinte a vadász szenvedélyt. Sőt mert még kockázatot sem vállal az ember!
A horgászat - ahol a hal megölése közvetlenül csak később történik meg - egy fokkal magasabb szint. A gladiátori viadalok ember- ember elleni küzdelmének 20.dik századi tükröződése volt a párbaj. Egymás ellen fegyverrel, karddal, pisztollyal vívtak, egymás életére törve. Még a 1920-as években - a tiszti korban - kötelező volt a párbaj. Erre szigorú párbaj kódex volt.
Például annak a tisztnek, aki nem torolt meg párbajjal a rajta esett sérelmet, le kellett mondani tiszti rangjáról. Egyetemista korban voltak bajtársi egyesületek az egyetemen amelyekben szintén kötelező volt a párbaj. A párbaj ma már a legtöbb államban be van tiltva. Vérbosszú formájában azonban a földközi tengeri, szangvinikus népeknél félelmetes, elvadult szokásjog ma is.
A párbaj, a vérbosszú egyéni katasztrófával, egyéni pusztulással jár.
   És most érkeztünk el a IV. főkategória legalsó szintjéhez, a sport fogalmának irtózatos eltorzulásához. 
Az emberiség tömeg katasztrófája!
Újra nézzük a sportok teljes hierarchiájának ábráját, amelynek legalsó szintjén látjuk az antikrisztus torz vigyorát, a háborút. Az emberiség százmilliói akaratuk ellenére sodródnak bele. Nemzetek egymás ellen vívják, kegyetlen tömeggyilkoló eszközökkel. A sebesülések, csonkulások, halálesetek százmillióit okozva. Tömegkatasztrófa, tömegpusztulás! Csak egy statisztikai adat, a II. világháború tömegpusztulása: ötvenmillió halott, százmillió sebesült és fogoly. Akaratuk ellenére!
Látszólag véletlenül! Döbbenetes! Az egyetlen vigasztaló, hogy az antikrisztusi erők e pusztító szándékaik a kegyelem az örök krisztusi igék betöltéseként, a tömegkárma betöltésére használja fel, amely az evangélium szerint így szól:
 

"Aki fegyvert ránt, fegyverrel kell megöletnie." (Máté 26:52)

"Aki fogságba hurcol, fogságba megy."  (Jer. 13:10)


Tehát a gonosz szándékait a kegyelem, csodálatos isteni pedagógiával a szellemi fejlődés kozmikus szolgálatába állítja. 


 

SzintézisVégigkísértük a sportok hierarchiáját a legszellemibb szintektől a legmélyebb, legkegyetlenebb szintekig. Tegyük meg most visszafelé az utat legfőbb elveiben a legmélyebbtől a legmagasabb szintekig!
Tulajdonképpen ez mutatja a mélyre bukott szellem fokozatos emelkedését a pokoli szintektől a mennyei szférákig.


- A IV. főkategória elve: Az ellenfelek egymásra törnek. Ez a mély szint.


- A III. főkategória elve: Egy fokkal magasabb szint. Az ellenfelek már nem egymásra törnek, hanem közvetítő eszközt, a labdát támadják.


- A II. főkategória elve: Még magasabb szint. Az ellenfelek már nem egymás ellen fordulnak, hanem közös cél felé néznek, azt akarják elérni.


- A I. főkategória elve: A legmagasabb szint. Eltűnt az ellenfél. A cél: a test felüdülése által a szellem emelése.
  

És most nézzük magunkat, ahogyan mi - testetöltött szellemek - különböző képen helyezkedünk el lényünkkel a szellemi igazságok törvényvilágában, és egész más sport-magatartásokért lelkesedünk. S vessünk egy utolsó pillantást a sportok teljes szellemi hierarchiájára is, amely nem más, mint a Nyolc Boldogság törvényrendjének - a fizikai sík sötétkamrájában visszájára fordult - földi igazságrendszere!
   E témakör lezárásaként vessünk újra egy pillantást a témakör kiinduló vizuális látványára, a szellemi szférákra és a szférákkal különböző kapcsolatot tartó testetöltött szellemekre, emberekre, melyek a vastaggal jelölt gömbök. (18.ábra)


18. ábra


Bármint él is bennünk, tudomásul kell vennünk, hogy a mennyei szférák evangéliumi igazságai, a Nyolc Boldogság krisztusi elvei felülről lefelé áradnak, mint éltető, megváltó igazságok, és az alsó szférák mindinkább lefokozzák magukban e hatásokat. Tehát nekünk az egyetlen teendőnk van: emberi énünkkel mind kevésbé bemerülni az anyagba, felsőbbrendű énünkkel mind magasabb szférákba emelkedni, hogy minél tisztábban tudjuk átélni és életünkkel megvalósítani a Nyolc Boldogság igazságainak krisztusi törvényrendjét. Ezen áll vagy bukik örök fejlődésünk sorsa. Ettől függ, hogy be tudjuk e tölteni a Hegyi beszéd örök krisztusi parancsát:
  

"Legyetek tökéletesek, miként mennyei Atyátok tökéletes!"


 

Téma: Gömbszimbolika - Sportok hierarchiája

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása