Hajnal Gyöngyi - A Napút téridő egységeinek rendszere és jelentősége

2013.06.02 21:44

 

Előzmény..
https://embers-eg.webnode.hu/news/hajnal-gyongyi-atilla-a-hun-kiraly-es-a-camelot-i-arthur-kiraly-szemelyazonossaganak-kerdeserol/
https://embers-eg.webnode.hu/news/az-ember-eletkore/
https://embers-eg.webnode.hu/news/nemeth-zsolt-a-halak-vilagkorszakanak-kezdete-es-vege-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/a-vizonto/
https://embers-eg.webnode.hu/news/pap-gabor-a-vilag-kepe-egy-kerek-tukorben/
 


 

Szövegközi kép 1


 

A földi életet tizenkét egymástól jól elkülöníthető minőség határozza meg. Ezek egymás nélkül nem léteznek. Egymással meghatározott kapcsolatrendszerük van. A síkban egy kör kerületén ábrázoljuk őket, míg mindegyikőjüknek ugyanazon méretű körcikk jut. Körbejárhatóságuk szerint két alapvető irányt különböztetünk meg jobbról balra (Kis évkör szerinti.) illetve a balról jobbra (Nagy évkör szerinti.) mutató irányokat. A tizenkét alapminőség léte feltételezni engedi, hogy az egyes minőségek előfordulásának és egymással alkotott viszonyának nem esetleges, hanem rendszerbe foglalható mivolta van.

Az un. kisévköri irány vizsgálata alkalmával az egyén létének, földi életének megismerésében haladhatunk előre. Az un. nagyévköri körbejárás alkalmával népek sorsára, a világ szükségességének alakulására, a történeti idők haladására láthatunk rá teljesebben. Érvényesül tehát a „miként a makrokozmosz, úgy a mikrokozmosz is" alapelv. Az emberi élet alakulásának közvetlen kapcsolata van az általa is alkotott nép életével. ( Adott esetben viszonylag kis számú embercsoport is befolyásolni tudja jelentős mértékben az adott nép sorsát ═ kritikus tömeg.) A nép élete pedig népek közösségében zajlik, melyek egymásra hatása meghatározza bolygónk viszonyait. Pontosan érzékelhető tehát, hogy mennyire fontos minden egyes ember egyéni és népe felé való felelősségvállalása.

A kisévköri vizsgálatakor egy ciklus egyetlen földi évet jelent, míg a nagyévköri esetében ez közel 26.000 évre bővül (világév). A kis- és nagyévkörben is világos és sötét szakaszok követik egymást, melyet a Nap-Hold viszony jellemez. A Hold hetes ciklusaiból a heteket, a 28 napos ciklusaiból pedig a hónapokat kapjuk meg. (Itt megjegyzem, hogy a Hold 28 napos ciklusához + 2 nap értendő, mivel látszólagos mozgásban a Nappal együtt tart ez idő alatt! Ez így a hónapos 30.) A Nap és a Hold Földről látszólagos pályáján jár a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz is. Ennek elnevezése: Napút, Zodiákus, Állatöv.

Alapegységeként a már említett tizenkét térben és időben is megnyilvánuló minőséget értjük. A térbeli megnyilvánulás ebből a tizenkét állatövi csillagkép, mely a mi időszemléletünkkel tekintett tizenkét, átlagosan harminc napból álló időegység tulajdonosa is. Megnevezésük szerint:

Nyugati elnevezés: KOS, BIKA, IKREK, RÁK, OROSZLÁN, SZŰZ, MÉRLEG, SKORPIÓ, NYILAS, BAK, VÍZÖNTŐ, HALAK.

Keleti elnevezés: KUTYA, DISZNÓ, PATKÁNY/EGÉR, BIVALY/ÖKÖR/TEHÉN, TIGRIS/OROSZLÁN, MACSKA/NYÚL, SÁRKÁNY, KÍGYÓ, LÓ, KECSKE/JUH/BÁRÁNY, MAJOM/IFJÚ, KAKAS/MADÁR.

KOS: A lobbanékonyság, hirtelen gerjedelmek, rövid távú nagy erőkifejtések megjelenítője. Nagy erőkifejtést megkívánó helyzetek, tettek, hirtelen elhatározások, ráérzések, a megújulás, új út keresés és nem utolsó sorban a feltámadás jele. Ha nem jut el a tervek szerint a kívánt célig, akkor összeomlik energiái elfogytával. Nem képes rejtett erőtartalékaival útját folytatni.

BIKA: Anyagisághoz való kötődés. Fizikai szépség, gyönyörök felé való vonzódás. Érzéki örömök, élvezetek, anyagiassághoz való erős kapcsolat jellemzi. Konokság, akaratosság, lecövekeltség kíséri. Pontosítás, mely ha túlzásokba meg ágy, pontatlanságot hoz. Bővelkedés, szeretet érzés, szerelem érzés, a beteljesedés érzése. Túlfogyasztás, szenvedélybetegség, tespedtség, restség.

IKREK: Erőpróba, melyben a cél a küzdő felek kölcsönös fejlődése, jobbulása, nemesedése, erkölcsi feltisztítása, minőségi növekedés. Magunkon belül a jó és rossz egymásnak feszülése is lehet. Világmegváltó tervek, tettek megjelenési helye. A legijesztőbb akadályok legyőzése. Mindenféle körülmények között való célba jutás jellemzi. Gátolja az anyagi világ csábereje, elkényelmesítő hatásai. Beszéd, önkifejezés, másokra való hatás lehetősége erős.

RÁK: Az utódok életerejét növelendő az elődök befejezik sajátjuk gyarapítását, adott esetben fel is áldozzák azt. Az egyiknek alá kell önkéntesen szállnia, hogy egy másik teljes fényében felemelkedhessen. Jól példázza ezt az egészséges anya-gyermek kapcsolat. Visszafordulás, hátrálás, menekülés a felelősségvállalás elől. Önépítés mások rovására.

OROSZLÁN: Összpontosított energiakifejtés. Gyors, parancsoló, uralkodó minőség. Hátrányára válhat hiúsága. Nehezen tűri, ha alárendelt szerepet kell betöltenie. Elfecsérli energiáit segíteni akarásában. Nem nézi meg, hogy a kiszemelt megajándékozandó méltó gazdája lesz-e az ajándéknak. Adakozás, jótékonykodás, osztogatás. Dicséret, elismerés utáni vágy. Népszerűség, anyagi siker, megbecsültség utáni vágy.

SZŰZ: Beosztás, szabályozás, rendszerezés, leltározás, ésszerűsítés jellemzi. Hatalmas és kiszámíthatatlan energiái gyakran okoznak meglepetést másoknak. A végletek helye. Nála lakik a legfőbb jó és annak ellentéte is. A meglévő készletek számba vétele, beosztása, csoportokba rendezése. Csoportosítás, közösségek kialakulása, valami közös köré való rendeződés. Tudományos munka, kutatás, felkutatás. Alkotó elemekre bontás, melynek hátránya, hogy oly mélyen nézünk az anyagba, hogy a lényegének megismerését tesszük ezzel lehetetlenné.

MÉRLEG: Testi-lelki számvetés, anyagi-erkölcsi értelemben vett megmérettetések jellemzik. Szerzett ismeretek újra és újra való csiszolása. Az Élő Égi Igazság, a Teremtői Igazság megjelenésének helye. Döntésképtelen, ingó állapotot is jelenthet, amely ha sokáig fennáll, akkor az erkölcsök sérülését hozza. Anyaméh, ahonnan az élet elszármazik. Bölcső, anyaöl befogadó minősége.

SKORPIÓ: Jól tűri a nélkülözést. Csak saját maga vagy egy másik skorpió győzheti le. Neki is hatalmas, mások számára láthatatlan erő jutott. Ez adja győzhetetlen fegyverét is. Pusztítás, önpusztítás jelzője. Ám remeteként a magába mélyedő spirituális személy, vagy helyzet kifejezője. Anyagias mivolta vesztét okozhatja. Választania kell a világi gazdagság értékei, illetve az ember fizikai gazdagságot esetlegesen nélkülöző belső világossága, gazdagodása között.

NYILAS: A Tejútközpont irányából érkező teremtő erőket jelöli. Ez a központ a Nyilas csillagkép irányában látszik. A földi kötöttségektől mentes, a természetes szükségességgel összehangolt erőkifejtés, tettek, gondolatok helye. Az ember megtanul együttműködni hordozóerejével. Felismerhető a személyes elhivatottság, a személyes élet létrejöttének oka. Legmagasabb rendű irányítás, uralom, hatalom megtestesítője. Szükségesség megérzése, célok kitűzése, célra tartás jellemzi.

BAK: Biztonságot jelentő szilárdító erő. Szerencsétlen esetben képes teljesen lemerevedni. A kevésből való túlélés, megtakarítás, tartalékolás és a végső tartalékok képzése is ide tartozik. A szilárdító erejének helyes működtetése egyedülállóan segít a máshol lévő rejtett értékek megóvásában, megmentésében, szilárd talajra való juttatásában. Életteljesítmény, mely nem e világon hanem elmúlásunk után érvényesül.

VÍZÖNTŐ: Kiáradást, energiaáradást jelöl. Az idő eltűnik a számára, felszabadul annak fizikai korlátja alól. Újító, átszervező erő. Elavult rendszereket megtöri és megújítja. Más működési formájában majmoló, másoló, kiszámíthatatlan, anyagias. Kivételes szellemi teljesítmények, természetfeletti világ érzékelése, elmélyült tudományosság. Őrültség, megbomlott elme, kóros tudatállapot. Változás, elárasztás, termékennyé tétel, megtermékenyítés.

HALAK: Lappangó élet, háttérben létezés megjelenítője. Halálos viadalok, melyek nem egymás gyarapítását, hanem megsemmisítését, megalázását szolgálják. Olyan versengések ahol egy győz, a többi pedig lemarad. Számítás, a túlzott anyagi biztonság keresése szintén jellemzője. A halál, elmúlás kifejezője. A halálé, mely magában hordja a feltámadás ígéretét.

A rendszer a világban megjelenő fény kiteljesedése és összehúzódása majd újbóli kiteljesedése irányából tekintendő. Négy fényváltozási ponttal: tavaszi nap-éj egyenlőség - március 21. (KOS), nyári napforduló június 21. (RÁK), őszi nap-éj egyenlőség - szeptember 21 (SZŰZ), téli napforduló - December 21 (BAK).

Tavaszi nap-éj egyenlőség: egyenlő a világunkban megjelenő fény és sötétség mennyisége, amikor is a fejlődés a fény térnyerése irányába mozdul tovább a sötétség hátrányára.

Nyári napforduló: a fény mennyisége eléri a lehető legnagyobb mértéket, míg ezzel szemben a sötétség a lehető legkisebbet. A fény mennyisége ezután csökkenni, a sötétségé pedig nőni kezd.

Őszi nap-éj egyenlőség: a világunkban megjelenő fény és sötétség mennyisége ismét megegyezik, amikor is a fejlődés ezúttal a sötétség kiteljesedése irányába hat, a fény hátrányára.

Téli napforduló: a sötétség eléri a lehető legnagyobb, míg a fény a lehető legkisebb mértéket. A sötétség ezután csökkenni, a fény pedig nőni kezd.

Miután rendszerünk egy körkerületére írható adónak alapvető kapcsolatok egyes jegyek között. Ezek közül két jegy egymással való összetartozását, egymást erősítő hatását fejezi ki a tengelyes kapcsolat. Ezek a szembenállóságok a két részvevő jegy által közösen mégis két különböző módon kifejtett, megjelenített témát dolgoz fel.

Tengelyek: KOS-MÉRLEG; BIKA-SKORPIÓ; IKREK-NYILAS; RÁK-BAK; OROSZLÁN-VÍZÖNTŐ; SZŰZ-HALAK.

A negyedelős, azaz kilencven fokos viszonyok pedig a jegyeknek egymás ellensúlyozásában játszott szerepét írják le. Az ellensúlyozó tengelyek keresztes rajzolatot adnak. Az esztendő körének keresztjei: KOS-MÉRLEG + RÁK-BAK; BIKA-SKORPIÓ + OROSZLÁN-VÍZÖNTŐ; IKREK-NYILAS + SZŰZ-HALAK.

Minden helyzetben mindegyik évköri minőség jelen van. Amelyik közülük a leginkább megnyilvánuló az határozza meg az adott helyzetet, a teljesítendő feladatot, egy illető személyiségét, stb. Jelenlétük része a hétköznapoknak, megfigyelhető a történelem alakulásában. Egy szóval múltnak, jelennek és a jövőnek is építőkövei.

Hajnal Gyöngyi

A téma elmélyítéséhez ajánlott irodalom:

Falvay Károly, Kardos Ibolya Jolán, Lőrincz Ibolya, Molnár V. József, Pap Gábor, Szántai Lajos, Szekér Klára, Winkler Zoltán: Az esztendő köre - A Napút 12 téridő-egységének vázlatos jellemzése; Érd, Örökség Könyvműhely , 1999.

Csodakút - népmese, beavatás, álomfejtés, Napút, mélylélektan, ezotéria; szerk: Pap Gábor, Pontifex Kiadó, 1994.

Pap Gábor: Nefelejts - Emlékezetre méltó dolgok népmeséinkről, csillagainkról, sorsunkról; Érd, Örökség Könyvműhely, 2000.

Bajkán László, Berze Nagy János, Bősz Imre Ádám, Grandpierre Attila, Koszecz Sándor, Makoldi Sándor, Pap Gábor, Szakács Attila, Szántai Lajos: „Aki nem hiszi, járjon utána"; Debrecen, Főnix Könyvek, 2005.

 

https://www.csodashagyatekunk.hu/hu/alapvetesek/naput