Eseményhorizont - Az angol nyelv szavainak magyarázása, avagy Oh, My God! - ÓMAGAD

2014.07.03 20:34

 

Kapcsolódó link

A Magyar Nyelv sokk-szerűsége :)

A közös örökség - Magyar nyelv

Híres emberek véleménye a magyar nyelvről

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

A varázslatos magyar nyelv

MAG VAGYOK - MAG VAGYOK SZER

Pap Gábor - Kezdetben vala az Ige - Anyanyelvünk, a teremtõ ige mûködése

Tények erődje - A titokzatos ősnyelv...

Hang az Időben

 

 

AZ ANGOL NYELV SZAVAINAK EZOTERIKUS JELENTÉSE

 

 

Kelta fa ábrázolásA mai angol nyelv egy történelmi viszonylatban igen fiatalnak számító keveréknyelv, ami az elmúlt 1500 évben alakult ki a brit szigeteken. Ma ismert formáját alig 4-500 évvel ezelőtt nyerte el és mostanra a világ nagy részén elterjedt. Az évezredek során Britanniába kivándorló különféle európai népek (angolszászok, normannok) ősi nyelveiből állt össze, jól-rosszul. Számos torzulás, torzítás után nyerte el mai, de korántsem végleges formáját.


Ezen forrásnyelvek között jelentős szerepet játszott a hun-magyar ősnyelv, ami azokban az időkben, a hun birodalom virágzásának évszázadaiban sokfelé elterjedt az európai félszigeten. Az angol nyelv szavainak teremtésfilozófiai szemléletű vizsgálatakor hamar feltűnt, hogy igen sok kifejezésnek magyarul van értelme, sokszor csak ezoterikus tudással megfejthető, rejtett jelentése. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos, több éve tartó kutatásaimat szeretném bemutatni az Eseményhorizont olvasóinak.


A munkámhoz elsődleges forrásműnek az Akadémiai Kiadó Angol-Magyar kisszótárát használtam (a szerzők: Magay Tamás és Kiss László), melynek első kiadása 1995-ben volt. Ez mindössze 18000 címszót és 8000 állandósult szókapcsolatot tartalmaz, így csupán tömör kivonatát adja a két nyelv teljes szókincsének. A későbbiek során ezért szükség lesz majd a teljes vagy közel teljes nagy szótár vizsgálatára is, további ideillő szavak után kutatva. Ezt az írást így elsősorban figyelemfelkeltőnek szántam a nyelvészettel és teremtésfilozófiával foglalkozó kutatók számára. Bízom benne, hogy hasznosnak fogják találni a szavakhoz fűzött észrevételeimet.


Mindebből természetesen nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy az angol nyelv a hun-magyarból származik, mert ahhoz túlságosan is heterogén összetételű, sok germán, latin és francia kifejezést is tartalmazó. De a példák alapján egyértelmű, hogy az angol nyelv kialakulásában jelentős szerepet játszott bolygónk egyik legrégebbi ősnyelve is, ami a mai napig megőrizte belső szerkezetét és ezoterikus titkait. A témával kapcsolatban tudom ajánlani az Eseményhorizonton korábban publikálásra került írást: A létigék ezoterikus jelentése a hun-magyar nyelvben.


Az alábbiakban ABC rendben olvashatók azon angol szavak (félkövér betűvel), amiken felfedezhető volt a hun származás. 

Minden szó után a magyar jelentései szerepelnek, majd a szó kiejtése a magyar ABC betűivel írva (dőlt betűvel). 

Azért nem a hivatalosan használt nemzetközi kiejtési jelekkel írtam ezeket, hogy hangsúlyosabbá tegyem a nyilvánvaló összefüggéseket.

 Végül a szó teremtésfilozófiai, ezoterikus jelentése következik.about: körülbelül, felé (időben), körül, -ról, -ről, idő táján. abút. Az ab az Isten neve (lásd: Abba, ami arámi nyelven Atyát jelent). Az abút az Isten útja, a primer időszál, amin át, ami felé a Teremtő elérhető. Erre felfűzve, ekörül zajlik a teremtés.


above: fenti, felül, felett. abóv. Az Isten óv, Aki felül van a létezési láncban (az Életfán). Az óvás, védelem mindig fentről jön.


abuse: visszaélés, becsmérlés. abuz, abusz. Az isteni lyuk, forrás. Az okforrás isteni "használata" az idő visszacsatolása révén működik. A visszaélés az időszál visszacsatolása önismétlő hurokba. Ez a teremtés alapja, amivel rossz értelemben (hatalom) vissza lehet élni, mintegy becsmérelve az isteni jószándékot.


ache: testi fájdalom, fáj. éik, éjk, ék. A fájdalom egy ék az életben, az ember tudatában, ami megakasztja az élet normális menetét, áramlását.


actual: valódi. aktuél. Felbontva: ak-tu-él, jelentése: az Atya tachion ká típusú hullámtere két élű, két élt tartalmaz. Két élt, ami valódi. A ká időzóna tehát két valódi okforrás hullámterének metszete, és ezen belül van az általunk ismert valódi dolgok világa (a teremtés). A ká időzóna szerkezete a hun rovásírás K jelében őrződött meg.


add: hozzáad, mint magyarul: ad.


advance: haladás, fejlődés, fejleszt, előlegez. advansz, edvensz. Felbontva: ad-vansz, jelentése: a vanás (ens), az okforrás adja (megelőlegezi) a haladást, fejlődést, változást, ami mindennek az oka.


advise: tanácsol, értesít. advíz, edvájsz. Felbontva: ad-víz, jelentése: a téridő vize adja a tanácsot, a tudást, információt a lelkeknek mindenről (értesítés).


aero: levegő régiesen, átvéve a latinból. áeró. Felbontva: a-erő, jelentése: az Atya ereje a levegő természetében van. A levegő a téridő hullámtere a misztikában. Az air már elcsökevényesedett változat.


affair: ügy, viszony. affér. Felbontva: a-fér, jelentése: minden, ami az A-ban (Atya Teremtő) elfér, az viszonyul valahogy egymáshoz. Az Isten számára a benne elférő dolgok jelentik az "ügyeket", kölcsönhatásokat, amikkel foglalkozni lehet.


after: után. aftör, after. Felbontva: af-tér, jelentése: a Fiú tere. Az f betű az angol ABC-ben a hatodik, mert a Fiú (téridő forrásrendszer) hatos szimmetriájú (oktaéder). Ő az, Aki az Atya után következik a létezésben. Az Életfán a Teremtő tachion jelene után is Ő van elsőhelyen a múlttérben, az Isten háta mögötti helyen.


again: ismét, újra. ögen, egen. Igen, persze.


alien: idegen, külföldi. élien. Felbontva: éli-en, jelentése: az élő Isten énje, lelke idegen a számunkra. Ő a miszámunkra külföldi, azaz földön kívüli, mert máshol van, nem itt. De ide is jöhet, és akkor Ő annyira más, mint mi, hogy valósággal idegen lény a földi emberek számára a megnyilvánulása, tudása, tanításai alapján.


all: egész, összes, mind. ól. Az ól az állatok, élőlények háza, lakóhelye. Tágabb értelemben ez a téridő, amiben minden élőlény benne van.


alliance: szövetség, unió. éliensz. Felbontva: éli-ensz, jelentése: élő létezők. Az élőlények összessége egy szövetséget, egységes, összeszövött rendszert alkot (mint egy bolygó ökoszisztémája).


allocate: kiutal, juttat. allokét, ellokét. Felbontva: él-ó-két, jelentése: két öreg él. Ők utalnak ki és juttatnak minden dolgot a helyére. Az él-lokét ugyanakkor az élet helye, lokációja.


allocation: kiutalás. allokésün, ellokésün. Felbontva: él-lokésün, illetve al-lokésün. Az él-al jelzi azt is, hogy akik az éleken vannak, az élő helyeken, azok al-ár-én-deltek, mint az isteni én alrendszerei, másolatai, al időáradat keltői.

 

almond: mandula. almond. A mandula mandorla alakú, a teremtésre alkalmas hullámtér is ilyen a tachion belsejében. A mond: mondani, mondat. A szót mondjuk, ami az időhullámok neve a misztikában, a kiáradó hang által hordozott információ. Azért al-mond, mert a mandorla alakú hullámtér az okforrás alatt van helyileg a tachion kúpjában.

 

(Ember's-Ég kiegészítése:
alone: egyedül, önmagában, egymagában élón ölón

Több értelmezés játszhat: Él az Ón... vagyis az Ősforrásból létezik, Magában van.
Ha azt írom all one, azt jelenti: minden egy, ól van

Aki alone, all one állapotában van, Egymagában Mindennel Egy, az j'ól van.
A desolate, segregate, magányosságot jelentő idegen származású szavak, már negatívabb értelműek, míg a magány, magyarul, egy magas létforma és nem nélkülözi a társasságot, minden magánál lévővel Egyaránt.:) )


altar: oltár (templomban). altár, alter. Al-térnek kell helyesen mondani. A fő téridő helyi másolata van itt elhelyezve a jól megépített templomokban, ahol a szentségeket és az áldozatot bemutatjuk az Istennek (az oltáron).


alter: változtat, átalakít. altér. A szó ebben a jelentésében a téridő manipulativitására utal, amivel mindenre hat.


amber: borostyánkő, sárga. émbör, embör. Az ember aurája a látók számára egy borostyánsárga színű fénytojásnak látszik.


any: akármi, valami, bármelyik. eni. Felbontva: én-i, jelentése: a közelebbről meg nem határozott isteni én.


anyone, anybody: valaki, akárki, bárki. énivan. Felbontva: én-i-van.


apostle: apostol. aposztül. A latinból átvett szónak csak magyarul van máig egyértelmű jelentése: apóstól lévő személy, aki az Apótól, Atyától kapta a rangját.


apple: alma. épül. A teremtés az időforrásból épül, keletkezik, ami geometriailag alma alakú.


area: terület, térség. área. Felbontva: ár-éa, jelentése: a Napistennő árjának területe. A Napistennő (Éa) a Napisten szerinójának közepén villogó, feltünedező női típusú forráskép, a magyar népmesékben a királylány a sárkány várában.


auntie, aunty: néni, nagynéni. ónti, anti. Ellenkező csavarodású, antitéri rendszer (esetünkben balos).


avenue: sugárút. evenyú, evnyú, ívnyú. Felbontva: even-nyú, jelentése: esemény-új. Az új eseményhorizontok sugárirányban haladnak át a szemlélő forráson a szemlélt eseménytől érkezve.be: van, létezik. bi. Kettőt jelent (lásd: bindu, azaz "kettő csinál"). Emiatt valójában léteziket jelent, mert az Egy az, ami csak van. Így a be-t célszerű lenne csak léteziknek fordítani. A 'bee' méhet jelent, kis létező rovart.


bear: medve, hordoz, szül, elvisel, hoz. bír. Bírja hordani a dolgokat.


biro: golyóstoll. Újkori szó Bíró László, a golyóstoll feltalálójának nevéből.


blab: fecseg, blablázik.can: kanna, konzerv (étel tároló), eltesz, befőz ételt, tud, képes, tehet valamit, lehetséges. ken.


cancel: mégsem, lemond, kihúz, töröl. kenszel.


cane: nád, pálca, bot, vesszőz. kén, ken.


Ezt a három szót együtt érdemes megvizsgálni. 

A ken-szel-és a tudás elvágása, törlése. Más szavakkal: pálcát törni felette. 

A tudás csak valamilyen tárolóban van meg aktívan, cselekvésképesen, ami a szó jelentése szerint egy vékony és hosszú dolog, mint egy pálca. Ez az időszál, a művonal, amin a hullámok repülési idejében őrződik a tudás. A vesszőzés ütlegelést jelent, ami arra utal, hogy a tudást, az információt a moduláltságukban hordozó időhullámok ütik, lökdösik az elért forrásrendszereket. Ide illő kifejezéseink még: szélütött (a mindenen átfújó szél által megütött), megütközött rajta, ütős helyzet, ütődött (tudású), beleveri a tudást. A kanna a tudás tárolója, ami minden létező dolog alapvető eledele, tápláléke (konzerv). 

K-Anna: a Nagy Anya Ká-ja, belső hullámtere.

 


cape: fok, hegyfok, köpeny. kép.


cap: sapka, kupak. kep.


capacity: képesség, adottság, minőség, térfogat, kapacitás. kapasziti.


caper: ugrál, szökdécsel. képer.


Ezt a négy szót is együtt célszerű értelmezni. A hegyfok itt a tachion hegye. A tachion palástja a létezés köpenye, a csúcsán lévő kupak a forrás. A kapasziti: kupak-A-város: az Atya városa. A cselekvő térforrás, Aki a térfogatot csinálja (téridőt). Ez a város egyben ugrál is (állandóan szökdécsel), mert a Napváros térugrásokkal közlekedik a Nap belsejében, véletlenszerűen.

 


cause: ok, okoz, előidéz, okot ad valamire. kóz. Magyarul szintén: okoz.


ceiling: mennyezet, plafon. szélin.


celestial: égi. szelesztiál, szelesztiel. Az ég szélén van a mennyezet, a térbúra (plafon).


cemetery: temető. szemitri. Szemetelő, szeméttelep. Ahová a holtak hulladékát, hátrahagyott testét dobjuk ki.


central: központi, középső. szentrál. Felbontva: szent-rá-áll. Ahol a szent Rá (Napisten) áll (a világbuborékunk közepén).


ceremony: szertartás, ceremónia. szeremoni. Az egység helye, ahol az ember kapcsolatba kerül az egységgel (Isten, vallás).


certain: biztos, bizonyos. szörten.


certainly: valóban, biztosan. szörtenli. Tíz szőr (úr). A 10 Énok az, aki biztosan és valóban létezik.


curtain: függöny. körten. Kör - Ten... A 10 kör hullámtere, ami az ablakot takarja. Az ablak szó szerint: lyuk a házon, amin át ki-látunk (szemlélők).


chain: lánc, rák. csájn. A bibliai Káin volt a karmikus lánc elindítója, mivel önzésből cselekedett. A rák, mint betegség a sejtek önző viselkedése, amikor nem hallgatnak a szervezet utasításaira és vég nélkül zabálnak és szaporodnak, csak magukkal törődve.


change: változás, átalakulás, csere. cséjndzs. A kölcsönhatási lánc, ami révén minden létező dolog megváltozik, átalakul, információt cserél egymással.


channel: csatorna. csenel. Lánc-él, azaz időszál, ami összeköti a dolgokat.


circle: kör, köröz, kering, megkerül. szörkül.


circuit: körút, szörkit.


circus: körtér, cirkusz. szirkusz.


A három szó jelentései: ször-kül: az "úr körül kör" van. A múltszférák körszerűen, gömbként áradnak ki és köröznek az úr (forrás) körül, forognak. A körtér jelzi: a tér körbeveszi a lyukat és kör alakú.


clock, o'clock: óra, mér (időt, sebességet). o'clock: órakor (az óra ideje). klok, óklok. Felbontva: ok-lok, jelentése: az ok helye. A lok, lokális egyben luk, lyuk is: forrás. Az okforrás az idő helye, forrása.


cure: gyógykezelés, gyógyítás. kjúr, kiúr. Felbontva: ki-úr, az úr kiáradása. kúr: szexel, teremt. Az Isten kiáradása, akarata gyógyító, éltető hatású a teremtményekre nézve.


cute: csini, csinos, szép. kjút. Felbontva: ki-út, jelentése: a szépnek tartott dolgok választása jelenti a kiutat a problémákból. Szépség = élet.data: adat, datolya, dátum, időpont, találka, randevú, keltez, ered, származik. dét. Az időpont létezésének információja, adata a forrásból származik. Ez akkor lesz neked (a szemlélőnek) adat, ha találkozol vele.


desk: íróasztal, pad, pult, recepció. deszk. Fadeszkákból van mind.


eager: buzgó, mohó, ég a vágytól. égő, igö. Íge, a forrás, amiből az idő vize buzog elő. A TŰZ tachion ég, a vágy itt a negatív idő vonzására utal.


eastern: keleti. isztörn, isztön. Isten. Keleten kel, születik a Nap, s benne a Napisten.
egg: tojás. ég. Az ég (a térbúra, az univerzum térideje tojás alakú).

 

eleven: 11. eleven. Ami eleven, az élő. A 11. időforrásnak, az első teremtménynek a mozgékonyságára utal.


elusive: cseles, nehezen rajtakapható. éluszív. Az élő forrás íve, haladási útvonala az időhurokban cseles, mert káprázat csupán, így nehéz megfogni, megérteni a működését.


era: éra, korszak. éra. Ameddig ér-A (Atya) hullámtere és időszála, addig tart egy időszak, időszakasz.


essence: lényeg, sűrítmény, kivonat. íszensz, ész-ensz. Az értelem ense, lényege, a létező értelem, ami a dolgok lényege.


even: egyenletes, sík, sima, egyenlő, még. íven. Az íven, azaz időszálon, ami szerkezetileg teljesen sima és egyenlőnek tűnik, terjednek az események (a változás információi). Épp ezért az event szó jelentése: esemény, eset.


everyone: mindenki. evrivan. Ívre van mindenki fűzve (időszálra).


exist: létezik, él, fennáll (egzisztál). igziszt. Felbontva: ég-z-ist, jelentése: az isteni ég létezik.


fail: egyes osztályzat, meghiúsul, nem sikerül, elmulaszt, megbukik. fél. Ami fél-be marad, az nem sikerül, nem válik létezővé. Az egész a siker, a fél csak bukás (nem lét).


father: (édes)apa. fátör. Felbontva: fa-tér, jelentése: Életfa a térben, illetve az Életfa tere, környezete.
(
Az Ember's-Ég szerkesztő kiegészítése:  

Mother - mádör - madár  

A magyarok ősi szimbólumaiban az Anya madár, sas, turul képben jelent meg, mint Madorka,

míg az Apa, Atya, a father - fatör - fatér - fa törzs, pedig párduc jelképezte , vagyis a panther.)


fault: hiba, tévedés. folt. A ruhán, életen, cselekedeten, hírneven esett folt hibát jelez.


focus: fókusz, összpontosít, élesre állít, koncentrál. fókusz. Felbontva: fok-usz, jelentése: csúcs-lyuk. A tachion csúcsán lévő forrás a jelenpont, az Életfa kiindulópontja, ahonnan az egész teremtés belátható, ha az összes pontot figyelembe akarjuk venni az összpontosítás során. A jelenre figyelés a fókuszálás.


forgo: lemond valamiről. forgó. Múltideje: forgone. forgvan. Az időhurok forgása csapdába ejti a szemlélőt. Hurokba kerülni egyenlő a szabadságról való lemondással, mivel a tachion nem egyenesen száguld onnantól kezdve, hanem körbeforog.


gem: drágakő, gyöngyszem. dzsem. Ez az időforrás, aminek a kiáradó tulajdonságát az édességre való utalással jelzi. A dzsem (lekvár) édesség.


god: Isten. god.
good: jó. gúd. Nálunk ez az összefüggés a Jóisten kifejezésben található meg.

have: van. hév, hev. A hév hőfokra utal, pontosabban annak forrására, a TŰZ-re, a Teremtőre, Aki van.


head: fej. híd. A Teremtő a híd, aki összeköt minden létezőt.


hold: fogás, megragad, tart. hold. A Holdat a Föld kb. 13000 éve fogta be igen katasztrófális módon, ami az akkori emberi civilizációt Atlantiszon majdnem teljesen elpusztította.


hall: terem, csarnok, előszoba. hól.


hole: lyuk, üreg, odú. hol. A hol szavunk a térbeli helyre kérdez rá, ami a forrás, a szemlélő, az Isten helye. Hol volt, hol nem volt. A hely (forrás) volt (múltideje, kiáradása).


hollow: üreges, lyukas, üreg, kiváj. holó. Ó-hely, öreg hely.


holy: szent. holi. Felbontva: hol-i, jelentése: az i helye, az Isten helye szent hely (időforrás).


hour: óra. our. Felbontva: ó-úr, jelentése: öregúr, Öregistenidő. Az our egyben miénket is jelent (a mi öreg Istenünk). Az ó-ra: öreg Rá (Napisten).


incur: magára von, körben, körébe von. inkör. Inkur-nak ejtve pontosabb lenne, mert a kúrásban kifejezés arra utal, hogy a nő magára vonja, húzza a férfit a nemzés, teremtés aktusa során (körébe vonja).


information: tájékoztatás, felvilágosítás, értesülés, hír, információ. informéjsün. Alakzatban: a dolgok téridőbeli alakjában van az információ, ami az egyediség és megkülönböztethetőség lényege, alapja.


is: van, létezik. íz. Nálunk ez az Isten: is-ten (van tíz) szóban maradt fenn.


lady: hölgy, úrnő. lédi. Kettős lé, két VÍZ. Az Anya idővize is kettős (sűrűségű), tehát ő is tachion, nem tardion.


lap: lebernyeg, szárny, cimpa, öl, kör. lep. A lap jelent még: nyaldosást, szürcsölést. A lap magyarul felület (szárnyfelület, nyalási felület).


late: késő, néhai (elmúlt), legutóbbi, legújabb. lét. A lét időbeli folyamat, ami múlik, ezért van időhatározói jelentése itt.


leak: lék, folyik, szivárog, beázik, póréhagyma. lék. A lik-on, mint forrásponton át folyik be az idő folyadékszerű közege az eseményterünkbe.


leap: ugrás. líp. Lépés.


leave: szabadság, eltávozás, kimaradás, elhagy. lív. Felbontva: lé-ív, jelentése: az idő vizének, levének íve az időszál, ami az őskáosz vizében vezet. Az információ, amit szabadságnak is hívnak, mert mindenen áthatol, e mentén terjed. Aki tud az időszálakon utazni (profi sámán), az tényleg szabad, mert bárhová elmehet.


let: hely, enged, kiad, bérbe ad. lét. A létezés minden lehetőséget enged megvalósítani és kiadja, kiárasztja magát.
lethal: halálos. Léthol, léthal. A lét halála tényleg halálos (valóban, nem csak virtuálisan, mint amilyen a fizikai test halála például).


liquid: folyékony, folyadék, lé. likvid. A vid a voda, víz szóra utal, tehát: lyukból folyó víz. Forrásvíz, az idő vize.


look: pillantás, tekintet, látszat, szín, külső, megnéz, tekint, látszik, tűnik, fest, kinéz. luk. A forrásluk a szemlélő helye, a jelen, ahonnan az Isten kinéz a teremtésére, a látszatvilágára.

mug: bögre, csupor, vizsgára magol, megtámad. mag. Ez a forrás, amiből az idő vize ered. Egyes hun népmesékben hívják csupornak, azaz víztartó edénynek a forrást. A magolás, tanulás a dolgok magjának, lényegének megrágása, megemésztése, elsajátítása a tudás érdekében.

one: egy, egyik, az ember. van.


onset: kezdet. vanszét. Felbontva: van-szét, jelentése: az egy szétválása sokra (lásd még: outset).


out: ki, kifelé, kinn. out, aut. Felbontva: a-út vagy ó-út, jelentése: az Atya útja, öreg út, a kiáradás folyamata.


outlet: kifolyó, lefolyó, megnyilvánulási lehetőség, konnektor, aljzat. autlet. Felbontva: a-út-lét, jelentése: az Atya megnyilvánulása minden dolog forrása, nem csak az elektromos áramnak a konnektor formájában.


outlook: távlat, kilátás, szemléletmód. autlok. Felbontva: a-út-lok. Az Atya útjának helye, háza (lak), ahonnan kilát a szemlélő forrásból. A távlat: táv-lát, távolra látni.


outward: külső, kifelé tartó. autvéd. Felbontva: a-út-véd, jelentése: az Atya útjának, hullámterének külső része, az őskáosz. Ez védi a belső, téridőbeli teremtményeket a létezésükben.


pad: párna, válltömés, jegyzettömb, blokk, ujjbegy, mancs, talp, tampon. pad. Mindegyik vastag, felületszerű dolog.


pause: szünet, megáll. póz. Testhelyzet, térbeli tartásmód, amely formában megáll az ember vagy bármely tárgy.


pest: kártevő, istencsapás, átok. peszt. Ez a szó utalás lehet a középkori pestis járványokra. 

Ebben az összefüggésben érdekes lehet a Budapest szavunk jelentése, ami Buda átkának is fordítható.


point: pont. pojnt. Mint nálunk.


pond: kis tó. pond.


pose: póz, helyez. póz. Mint nálunk.


rest: nyugalom, pihenés, szünet, támaszték, pihen, marad, maradék, maradvány. reszt. Mint nálunk.


sail: vitorla, vitorlázik, hajózik. szél.


sailboard: szörf. szélbord. Széldeszka. Ugyanakkor a surf (szörf) meg habot, hullámverést jelent.


sale: eladó, árusít. szél. Szélnek ereszteni valamit, megszabadulni tőle.


seal: pecsét, leragaszt. szíl.


solar: Nap, szoláris. szolár. Felbontva: szól-ár. A Napból árad az isteni szó.


sole: egyedüli, egyetlen, kizárólagos, talp, nyelvhal. szol. A szóló egyedülit jelent.


soul: lélek, zenei műfaj. szól. A zene is szól és a lélek is, mint élőlény (a szó szólója).


spirit: szellem, lélek, kedély, kedv, alkohol. szpirit. Átvéve a latinból. Ez lesz a szellem a lélekben (és csak az!), mivel a kedélyállapot és az alkohol egyaránt illékony, folyékony dolgok.


so: olyan, ilyen, annyira, úgy, így. szo. A szó az a teremtésben, ami meghatározza, hogy a dolgok milyenek legyenek: olyanok vagy ilyenek.


son: fia. szán.


sun: Nap. szán. A Napban van az Istenfiú, a lokális Mindenható székhelye.


sunlight: napfény. szánlájt. Pontosabban: szán-lét.

tense: igeidő. tensz. Felbontva: ten-ens, azaz 10 létező.


tense: feszes, feszült, megfeszített (lásd még a tenzió szavunkban). tensz. A feszesség térbeli kitöltöttséget, szűkösséget jelent. A 10 létező kitölti a mindenséget, és egyre tágítják a rendszert, az őskáoszt, mintha szűk lenne számukra a már meglévő világ. Folyton új létezőkkel, teremtményekkel, információkkal bővítik az egészet.

(Ember's-Ég kiegészítés:

thunder : villám, mennydörgés tándör Azonkívül, hogy a magyar ember nem retten meg a mennydörgéstől és amikor megremeg az ég, akkor is csendesen azt kérdi: 

T'án dörgött? Tündér jött?  :D 

Azonban meséinkben a tündérek egy villámcsapásra csodát tesznek. Te Hun D-Őr:))) )(Ember's-Ég kiegészítés:
travel: utazik, utazás trevöl t'révül Utazás. Révülés.)


us: minket, bennünket, nekünk. ász. A forráslyukat ásznak is hívjuk. Minket: a mi forrásunkat.

van: zárt teherautó, zárt vagon. ven. A vanás zártságára utal, az önmagába zárt megnyilvánulatlanságra.


verse: vers, költemény. vörsz. Mint nálunk.


vanish: szertefoszlik, eltűnik (remény). venis. A van jelentése itt zártság, az is jelentése: szintén van! Tehát: a zártság van. A zárt létezés determinisztikus, és amikor ezt felismered, szertefoszlik minden reményed a szabad akaratoddal kapcsolatban.

Ez összesen 130 olyan szó, ami a két nyelv közti ősi kapcsolatról árulkodik. Régen nyilván több is volt, csak a rendszeres javítgatások során kikoptatták őket, így érdemes lesz a klasszikus nyelvemlékek és a szlengszótárak irányában tovább kutatni.
Az eddigiek alapján gyanítható, hogy a Föld szinte minden nyelvében lenniük kell még olyan szavaknak, melyek teremtésfilozófiai jelentése más nyelvek segítségével kifejthető. Annak okán, hogy minden nyelv egy közös ősnyelvből származik. Ez volt Nimród király, a Föld első királyának nyelve Babilonban. A ránk váró feladat tehát: a rendelkezésünkre álló szótárakat átböngészve (végsősoron a kb. 3000 földi nyelv mindegyikét!) megkeresni a köztük létező logikai kapcsolatokat és ezek alapján felépíteni a teljes teremtésfilozófiai rendszert, aminek máig csak az alapjait sikerült rekonstruálnunk.

Rúnák:


 

Téma: ÓMAGAD - Oh my God

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása