A Kásler ügy részletei - Kiút a devizahitelből 5. rész (Egy letiltott videó története és A Rendszerváltó Mozgalom (RVMP) irányelvei)

2013.02.04 14:11

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-kasler-ugy-reszletei-kiut-a-devizahitelbol-4-resz-a-jelen-es-a-megoldas-/

 

 

Kásler Árpád letiltott riportja (video)

Kásler Árpád a Kúria tárgyalását követően, még a folyosón adta ezt a riportot az m1-nek, melyet a televízió szerkesztője nem engedett adásba. (Magánfelvétel, nem az MTV forrása)

2013. január 15.

 

 

RVMP

A Rendszerváltó Mozgalom (RVMP) irányelvei

frissítve 2012.12.09

Tisztelt olvasó,a következő sorokban, nem egy ideológiát, hanem azt az eszmeiséget kívánjuk megismertetni, amely mentén munkálkodni fogunk. Ez nem a párt programja, hanem annak  általános emberi értékeken és az ország érdekein alapuló, szilárd és megingathatatlan alapja. Egy olyan bemutatkozó fundamentum, amelyet reményeink szerint, nagyon sokan a magukévá tudnak tenni, nemtől, fajtól, vallástól és pártpolitikai nézetektől  függetlenül.

Kik vagyunk? Kik alkotják a RVMP-t?

A Rendszerváltó Mozgalmat a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének vezetése, tagsága, valamint a nemzet sorsáért aggódó és érte tenni akaró emberek hozták létre. Felmerült, hogy maga  a BAÉSZ alakul át párttá, de végül az RVMP külön szervezetként megalakult és 2012 decemberében a Gyulai Törvényszéken bejegyzésre került, vagyis hivatalosan is létrejött.

Egyelőre nincs kijelölt határidőnk céljaink elérésére csak elszántságunkra és elkötelezettségünkre támaszkodunk. Mint nevünk is mutatja nem kevesebbet tűztünk harci zászlónkra mint a magyarországi rendszerváltozást. Mi a rendszer alatt nem pártpolitikai rendszerváltozást értünk, nem azt, hogy jobb vagy baloldali párt kerüljön-e hatalomra, hanem azt értjük, hogy olyan politikai erő vegye kezébe az ország kormányzását aki nem volt részese az eddigi  rombolásnak és züllesztésnek, amely arra törekszik megingathatatlanul, hogy intézményesítse és úgy a közgondolkodásba mint a közoktatásba bevezesse azt a magyar állami és nemzeti öntudatot, melynek hiánya a jelenlegi állapotokat eredményezte. Ez az öntudat nem azonos az elvakult nacionalista, cionista vagy egyéb elferdült ideológiákkal.  Nem kívánunk szembe menni a világgal, de valljuk, hogy a világban vannak nézeteinkhez és céljainkhoz közelebb álló berendezkedésű politikai rendszerek, és vannak olyanok amelyekkel nem tudunk  és nem is akarunk azonosulni. Valljuk, hogy egy olyan méretű, gazdasági és katonai erejű országnak mint Magyarország, nagyon sok kompromisszumot el kell  fogadnia, de a kompromisszum nem azonos a feltétel nélküli kapitulációval. A jelenlegi Magyarország kapitulált egy láthatatlan ellenség, egy láthatatlan hódító előtt. Az elmúlt két évtized mindenkori politikai vezetői úgyszintén, ki önös érdekből, ki félelemből ki balgaságból. Egyik sem megbocsátható bűn.

A köznép számára láthatatlan ellenség mára azért már elég jól definiált és behatárolt. A legkiválóbban talán John F. Kennedy, meggyilkolt egykori amerikai elnök jellemezte ezt a háttérerőt a következő sorokban.

„A titkos szó ellenszenves egy szabad és nyitott társadalomban, népünk örökletesen és történelmileg ellenzi a titkos eskükkel létrejött titkos társaságokat és titkos eljárásokat. Ellenszegülünk a világ egy monolitikus és szégyenteljes összeesküvésének, mely kizárólag titkolt eszközökön alapul, hogy befolyását növelje, inkább beszivárgással mint nyílt támadással, felforgatással, megfélemlítéssel a szabad választás helyett. Ez egy rendszer amit megterveztek, óriási emberi és anyagi forrásokkal egy igen hatékony gépezetben, amely katonai, diplomáciai, felderítési, gazdasági, tudományos és politikai műveletekből áll. Munkálkodásai rejtettek, nem publikusak. Hibáit eltemetik, nem reklámozzák, ellenzőit elhallgattatják, nem dicsőítik. Nem kérdőjelezik meg kiadásaikat, titkaikat. „

Az RVMP a szabad választások híve. Magyarországon az elmúlt két évtizedben valójában csak látszólag voltak szabad politikai választások, mert bár a törvény mindenkinek biztosítja a megmérettetés lehetőségét szabad versenyt nem teremt.

Pontosabban az egyik legnagyobb csalás, – ráadásul annyira nyílt és nyilvánvaló, hogy éppen ezért nem tűnik fel – ebben a szabad feltételek megteremtésében rejlik.
Innentől kezdve már a teljes politikai választó rendszer szennyezett. Ugyanis a szabad versenyre hivatkozva nincs biztosítva mindenkinek az azonos bemutatkozási feltétel, hanem valójában a kampányokra, média szereplésre rendelkezésre álló pénz mértéke dominál. Ez a feltétel a korrupciónak, és a Kennedy Elnök által említett titkos összeesküvéseknek a melegágya és fő fegyvere. Mára már sokkal kifizetődőbb így leigázni országokat mint háborúval, de mint láthatjuk jelenünkben is, azért ez utóbbit sem vetették el mint végső eszközt.

Ezzel a hatalommal egyféleképp lehet felvenni a harcot. Úgy, hogy  az ország és a nemzet érdekeiért cselekszünk, nyíltan és félelem nélkül.  Régóta zajló folyamat ez és mint a legelején említettük, mi valójában ennek a megmaradási küzdelemnek az alapjait fogjuk megteremteni. Összefogással és munkával. Összefogással elsősorban határainkon belül és összefogással határainkon kívül mindazon erőkkel, akik saját megmaradásuk érdekében hasonló elveket képviselnek.

Mára a gondolkodó és látó, nem csak néző, embereknek már a legkisebb kétségük sincs arról, hogy az elmúlt két évtized politikusai ezt a harcot megvívni nem tudják és nem is akarják. Nem ez volt a feladatuk. A kétharmados erő sem vállalta fel azokat a döntéseket, amelyből  a legcsekélyebb reménysugár is kiviláglana.

Az RVMP politikai erővé  kíván válni Magyarországon, de ehhez nagyon sokat kell dolgoznunk, fejlődnünk, tudásban és létszámban növekednünk. Magunkat sem jobboldalra sem baloldalra nem kívánjuk poziciónálni. Igazából úgy gondoljuk, hogy a jobboldali és baloldali elnevezés, csakis a megosztást szolgálja, hogy szembeállítsa az embereket egymással. A szép, a jó, a nemes és az önzetlen nem lehet sem jobboldali sem baloldali. Mi az arany középútban és az elvégzett becsületes munka eredményében hiszünk.  Olyanok csatlakozására számítunk, akik feddhetetlen múlttal rendelkeznek és alapjaiban a következő alapgondolatokkal egyetértenek:

-Magyarország függetlensége elsődleges feltétele a nemzet és az ország megmaradásának. A jelenlegi Európai Uniós feltételek oly mértékben korlátozzák úgy politikai mint gazdasági mozgásterét, hogy ez Magyarországnak nem érdeke. A jelenlegi feltételek újratárgyalása az ország létkérdése kell hogy legyen, akár az Unióból való kiléptetésének kilátásba helyezésével.

-Az ország stratégiailag fontos iparágainak, amelyeket a nép generációkon keresztül, közös erőből hozott létre, mint például a vízközmű hálózat, elektromos ellátó hálózat, gázmű ellátó hálózat, valamint természeti kincsek bányászata, stb. állami kézbe vétele és az ország lakosságának rövid- és hosszú távú érdekeivel, illetve teherviselő képességével összhangban történő működtetése.

-Az állami vagyon privatizálásának kivizsgálása és a visszaélésekkel privatizált tulajdon állami kézbe vétele.

-A nemzetbiztonsági érdekeket nem sértő, összes titkosított szerződés nyilvánosságra hozatala, valamint annak törvénybe iktatása, hogy Magyarországon minden állami vagyont és állami, köztisztviselői funkciót betöltő személyt érintő közérdekű szerződés titkosítása tilos. Kivételt csakis a nemzetbiztonságot érintő szerződések képviselhetnek.

-Azon köztisztviselők, politikusok, rendőrök, katonatisztek és egyéb, közfunkciót ellátó személyek, akik ellen jogerős bírósági ítélet kimondja a korrupciós bűncselekmény elkövetését, halmazati büntetésként az addig eltöltött közszolgálati éveinek megvonását is vonja maga után, hogy azok ne számíthassanak bele a nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett  munkával töltött évekbe.

-Létkérdés és egyben nemzetbiztonsági tényező is, a magyarországi lakosság alapélelmezéséhez szükséges gabonafélék, hús, tejtermékek, gyümölcsök és zöldségek hazai megtermelésének és elosztó rendszerének megteremtése. Regionális Állami Szövetkezetek (ÁSZ)létrehozása a természeti adottságok figyelembevételével, amelyek lehetővé teszik a szállítási költségek és a környezet szennyezés csökkentését, egyúttal minden régióban jelentős számú munkahelyet teremtenek.
A jelenlegi import élelmiszerek több ezer kilométert utaznak amíg a végfelhasználókhoz érnek, minőségük megkérdőjelezhető, csakis a kiszolgáltatottságot és a háttérhatalmi érdekeket szolgálják.

-Magyarországnak fő kiugrási lehetőséget a mezőgazdaság és azon belül a zöldség, a  gyümölcs természetes körülmények közötti termesztése, a hagyományokon alapuló állattartás és a megtermelt nyersanyagok magas színvonalú feldolgozása, konzerválása biztosíthatja. A belső piaci igények önmagukban képesek fenntartani egy színvonalas élelmiszer ipart, így munkát adva a kevésbé képzett, jelenleg munkanélküli rétegeknek is, ezzel visszavezetve a munka világába azokat, akik csakis a segélyezési rendszerre hagyatkoznak. Magyarország rá kell álljon a vegyszer mentes termelési és termesztési formára, amely munkaigényes folyamat, de ezáltal a magyar termék visszaszerezheti megérdemelt hírnevét a világban
A kitűzött célok,  minőségi és nem tömegtermelési folyamatokat kell kövessenek, úgy az élelmiszer termelés, mint a feldolgozó ipar területén.
Mára már bizonyított tény, hogy a nagyfogyasztói társadalom politikája zsákutcába került.

Magyarországnak természeti kincsein és mezőgazdasági potenciálján kívül, legértékesebb megújuló erőforrása a világhírű magyar kreativitás, amely kibontakozására állami feltételek létrehozása elengedhetetlen.

-A NATO, kezdeti céljaitól mára már annyira eltávolodott és olyan háborús kalandokba bocsátkozott amelyek a magyar erkölcsi és emberi alapértékekkel nem egyeztethetőek össze, ezért meg kell kezdeni a NATO, Észak-atlanti Szerződés Szervezetéből való kilépésünk előkészítését, valamint azon politikai és katonai kapcsolatok kiépítését amelyek elengedhetetlenek, Magyarország biztonságának megőrzéséhez.

-A politikai döntéshozásban minden magyarországi etnikai kisebbség létszámarányának megfelelő szavazóerővel  képviseltesse magát. Csak olyan kettős állampolgár  lehessen a magyar kormány tagja, aki ezen állampolgárságát szabad akaratán kívül, a Trianoni kényszer diktátum következtében birtokolja és annak lemondására nincs lehetősége, valamint az elszakított területekhez köthető születése.

Azok akik politikai menekültként kényszerültek elhagyni az országot és időközben más ország állampolgárságát is felvették, csak arról való lemondása után lehessen a magyar kormány tagja, a képviselők meglévő és előző állampolgárságai legyenek kötelezően feltüntetve a parlamenti névsorban.

-Minden politikai szerveződés, amely részt kíván venni az ország politikai választási rendszerében és megteremti az ehhez szükséges feltételeket, múltjától, méretétől függetlenül azonos időbeli szereplési esélyeket kapjon a közszolgálati médiában. Viszont a politikai választási kampányreklámoknak,  óriásplakátoknak a közterületekről való teljes megtiltása eredményezheti, az igazságosabb feltételek megteremtését, mert ezek a reklámfogások, kizárólag az anyagi háttértől függenek és válogatás nélkül, mintegy kényszerítve kínálják „termékeiket” programjukat mindenkinek aki a közterületeken megfordul, ezáltal érdemtelen előnyt élveznek azokkal szemben, akik nem rendelkeznek erre a célra fordítható milliárdokkal és mint tudjuk a legtöbb esetben ezek a milliárdok a korrupcióból és fekete gazdaságból, vagy külföldi, esetenként spekulációs érdekcsoportok támogatásaiból származnak. Ezen intézkedések életbelépésével egy tisztességesebb politikai választási rendszere lesz Magyarországnak.
A politikai pártok, saját médiájukban továbbra is korlátok nélkül kampányolhatnak saját célközönségüknek, legyen az televízió, internet, vagy írott sajtó, de a közszolgálati médiában, csakis egyenlő feltételek mellett tehessék ezt meg.

-Magyarországnak vissza kell vennie a pénzkibocsátás jogát. Ezen kibocsátott pénznek fontos fedezete az arany, de távolról sem a legbiztonságosabb és a legfontosabb. A legstabilabb fedezetet az elvégzett munka, az országban létrehozott gyárak, az infrastruktúra, a színvonalas oktatás és a hatékonyan működtetett egészségügy, vagyis az ezek által létrehozott javak biztosíthatják. A magyar munka fedezete teremtheti meg a magyar fizetőeszköz stabilitását. Ez nem új dolog, erre kiváló példák voltak már a történelemben.

-Jelzálog típusú kölcsönt Magyarországon csakis egy Állami Bank biztosíthasson és biztosítson, amely banknak a Magyar Nemzeti Bank tökéletesen megfelelne, csak sajnos a MNB jelenleg sem nem magyar sem nem nemzeti, tehát azzá kell tenni. A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete által, már évekkel korábban előterjesztett magáncsőd intézményét be kell vezetni Magyarországon és a devizahitelek következményeként létrejött adósrabszolgaságot központilag fel kell számolni.

-Állami tulajdonban lévő, veszteségesen működő gazdasági szervezet vezetése, semmilyen prémiumban, végkielégítésben ne részesülhessen, illetve a felső vezetés, ugyanúgy mint a politikai és egyéb köztisztviselők jövedelmét korlátozni kell, az igazságosság, az egyenlő teherviselés és a mindenkori átlag keresetkehez viszonyított tisztességes és közerkölcsileg elfogadott mértékben, mindaddig amíg az ország vissza nem nyeri stabil gazdasági állapotát.
A minimálbért úgy kell megállapítani, hogy az két ember (egy felnőtt, egy gyermek) alap szintű lakhatását és megélhetését biztosítsa.

Mindez dióhéjban foglalja össze elképzeléseinket, világítja meg  identitásunkat és elkötelezettségünket.

Az elmúlt   évek az élő bizonyíték arra, hogy semmilyen eredményt a hőzöngő, hőbörgő  „vezérek” és szervezetek el nem értek, nem is érhettek. Ugyanis mindössze két lehetőség előtt áll az ország, rendszer váltást illetően. Egyik hogy kapát kaszát ragadva a nép kivonul az utcára és elzavarja a nemzetvesztőket.
Erre viszont egyelőre  nem mutatkozik  valós hajlandóság a nép körében, vigyáznak arra valakik, hogy az ország lélegeztető gépe működjön és a megszorítások ne lépjék túl a tűréshatárt, legalábbis ne mindenkinél egyszerre. Ha netán ez be is következne, a kialakult káoszt kihasználhatják olyan kalandorok, akiket nagy valószínűséggel ugyanazok rángatnak madzagon akik a jelenlévő vezetőket és igen sok év telne el amíg kiderülne, hogy ez sem az aminek látszik.

A másik dolog amiért nagyon kicsi az esélye ennek a forgató könyvnek az az, hogy sem az egyének, sem az ország nem rendelkezik azokkal a tartalékokkal, hogy egy ilyen kalandba bocsátkozzon.
Harmadik ok pedig  az, hogy még mindig elég sok embernek van veszíteni valója,(az életén kívül) ezért a kritikus tömegnek az összeverődése igen csekély valószínűséggel bír. Meg hát ki vezetné azt a tömeget és itt nemcsak személyi kérdés merül fel, hanem milyen szellemiség mentén harcolhatna? A modern kori Magyarországon, ahol már egy generáció nőtt fel a plázák és a valóság show világában egy Castro -féle forradalom, igen csekély valóságalappal bír. Felelős ember erre nem bízhatja Magyarország sorsát. Na és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy se kapa se kasza már országszerte.

A másik járható út, ami nehéz és küzdelmes, hogy egy eszmeiség mentén, a jelenleg hatályba lévő törvényes keretek között olyan tömegbázist épít fel egy párt amivel megkapja a megfelelő meghatalmazást ahhoz, hogy cselekedhessen. Sajnos eddig olyanok kapták meg, akik visszaéltek vele, ennek következtében, nagyon sokan kiábrándultak, tegyük hozzá joggal, a politikából és politikusokból. Ezért fontos, hogy ne pártérdek mentén épüljön fel ez az erő, hanem egy olyan eszmeiséget képviseljen, ami egyértelműen az ország és a nemzet érdekét szolgálja már a legelejétől és történelmi múltunkra , hagyományainkra, az ősi alapokra támaszkodjon és épüljön, amely alapoktól mára eltávolodott úgy a politika mint az egyén, ez lehet a garanciája annak, hogy esetleges  személyek gyengesége ne veszélyeztethesse a kitűzött célt. Ebben az esetben mindegy  minek nevezzük a vezérfonalat, hogy párt vagy nem párt, ami mögötte van és amit képvisel  csakis az számít. Mindez akkor lehet sikeres, ha az elképzelés közös céllá alakul át és visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát valamint az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül.

Hiszünk képességeinkbe, elszántságunkba melyet eddigi munkánk alátámaszt.
Hosszú és küzdelmes menetelés lesz, a gyengébbeket felkaroljuk, a hitüket vesztetteket bátorítjuk.
Kitapossuk az ösvényt, de egyedül mi sem érhetünk célba. Gyarmati sors helyett a szabadságot és önrendelkezést szánjuk Magyarországnak, tartsanak velünk, legyenek mellettünk !

Tisztelettel és köszönettel, RVMP.
Kelt. Gyulán 2012 január 11-én.

 

https://kaslerarpad.hu/?page_id=75

https://kaslerarpad.hu/?p=2260#more-2260