Gömbszimbolika 1.rész

2012.11.06 13:22

 

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele-6-resz/

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

 

 

 

Kapcsolódó vidi..

 

Gömbszimbolika

1. rész

 

                     

                                          SZELLEMI LÉTÜNK ÉS FEJLŐDÉSÜNK ALAPJAI
                                                      ÉS BOLDOGÍTÓ TÁVLATAI
                                           A GÖMBSZIMBOLIKA MEGVILÁGÍTÁSÁBAN


 
                                                        "Az örök fejlődés kozmikus útja"
                                                      Részletek Makk István életművéből


                                                         A szellem a reális, az örök,
                                                        az anyag az irreális, a múló.

                                                                      (Emánuel)

                                                                       (Jézus)

                                                                     

                                                                     BEVEZETÉS
 
Édesapánk, Makk István, 1906-tól 1996-ig volt fizikai testben közöttünk ebben az életében, és ebből hetven éven át kutatta következetesen a szellemi lét értelmét és összefüggéseit.
Földi hivatásában építészként, bányamélyítések megbecsült statikus mérnökeként felelősségteljes munkát végzett, míg otthonában, amely mindig meleg szeretettel áthatott otthon volt, édesanyánkkal nyolc gyermeket nevelt fel példamutató áldozatossággal és hittel. Mindeközben fáradhatatlanul és következetesen kutatta a szellemi igazságokat. és tapasztalta a Szellemi Vezetés - Gondviselés - állandóan áradó segítségét. Kutatásai az Evangéliumra és a Névtelen Szellem tanításainak alappilléreire épülnek, de felölelik a zeneművészet és képzőművészet transzcendens üzeneteit is. Helyességüket több ezer szellemi megnyilatkozás igazolta, vagyis az evangéliumi spiritizmus alapján jöttek létre.
Meditációi során kikristályosodott szellemi szintézisét baráti közösségekben tartott előadásain adta át másoknak. Édesapánk szellemi tisztánlátást és felemelkedést elősegítő gondolatait, mint szellemi hagyatékát az Örök fejlődés kozmikus útja címen egy folyamatosan megjelenő könyvsorozatban tesszük közkinccsé. Az alább következő cikksorozatot ennek alapján állítottuk össze.
Örömteli tapasztalatunk, hogy Édesapánkkal és sokunk szellemi tanítójával a kapcsolat nem szakadt meg a fizikai létből való távozása óta sem, sőt erősödött. Amit szintézisében mindnyájunk számára lehozott, meggyőződésünk szerint a legigazabb, boldogító valóság.

 


   HONNAN JÖTTÜNK? AHOVÁ VISSZA IS KELL TÉRNÜNK!
          CÉLUNK AZ ATYAI HÁZ

 

Anyagiasulás – Ősbukás – Káosz - Törvényrendbe foglalás –
   Kozmosz – Vezérlés – Megváltás – Evolúció –
     Milliárd galaxis  –  Metagalaxis -
  Az elveszett egy

 

Az öröktől fogva létező végtelen valóság – Isten. Ő a Végtelen Bölcsesség, Végtelen Szeretet és Végtelen Erő. Az első kép a Teremtés - az Ős- tisztaságú világrend fogalmát vetíti elénk. A középpontban a Teremtő - a Kezdet és a Vég - az Alfa és az Omega!  Nézzük az 1. ábrát. 

       

1    

 

2

1.ábra

Ős-kezdet – teremtés – őstisztaságú szellemi világrend

   A Teremtőből kivetülő sugarak - a Teremtés - az Őstisztaságú szellemi világrend - Isten gondolatainak megnyilvánulása!

Tehát az Őstisztaságú szellemi világrend - a Megnyilvánuló Isten. János evangéliumának 10. fejezetében Krisztus így szól:

Meg van írva: Istenek vagytok ti. És az Írás - fel nem bontható!” (János 10, 34-35.)

Eszerint az ábrán 1-gyel jelzett Őstisztaságú szellemi világrend Isten megnyilvánulása, a 2-vel jelzett fluidikus világrend pedig a szellemi lények megnyilvánulása.

Az Őstisztaságú szellemi világrend Istenhez hasonló, ezért szabad akarattal rendelkezik. Örökkévalóságok leforgása után, a szellemi világrend egy töredéke - az Isteni Forrásból kikapcsolva magát - az Istentől függetlenül akart teremteni. Így következett be az Ős-bukás. Apró bárányfelhő az Őstisztaságú ( a VÉGTELEN potenciállal rendelkező ) világrend derült égboltozatán. Ez volt a csillagászat szerinti Nagy Robbanás úgy 15 milliárd évvel ezelőtt. Ez volt a Kozmosz születése. Figyeljük meg a kép alján az Ős-bukásnak - az elveszett egynek - a képletét, az Őstisztaságú világrendből való kiszakadáskor.

Ez az "elveszett egy" a kilencvenkilenc igaz között a Föld, amely bukott szellemseregek helye. Mi vagyunk azok, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre. Ebből az Ős-szellembukásból való felébredésünk az ősember állapottal kezdődött és az ébredés és fejlődés az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart! A Szentírás szerint a reinkarnáció, az újra testetöltések sorozatán át vezet az út az örök fejlődés boldogító távlatába, amíg vissza nem térünk az Atyai házba.

Legyetek tökéletesek, miként a ti Mennyei Atyátok is tökéletes! - mondja Krisztus.

Ez az egyetlen eleve elrendelés! És hogy milyen kacskaringós, vagy egyenes úton és milyen életsorozatokon át érjük ezt el, hibarétegeinket lebontva, tisztulva és a szeretet elvét betöltve, az csakis a szabad akaratunktól függ!

Hogy ezen a hazafelé vezető úton tisztábban lássunk, és e földi létünkben közelebb kerülhessünk a célhoz, a tökéletes szeretet megvalósításához, talán e sorozat is segít bennünket.

Kiindulásunk alapja, hogy az anyag nem más, mint a szellem érzelmeinek és gondolatainak a megnyilvánulása, és kizárólag a szellemtől függ, hogy ezen megnyilvánulásai durva anyaggá sűrűsödnek, vagy fényenergiává szellemiesülnek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi emberek egymásban csak az anyagot észleljük közvetlenül. A szellem - az örök lényeg. A test - a testetöltött anyagi rész, a lélek az összekötő kapocs a szellem és a test között.

(Sokan emlékezünk még élénken István bátyánk előadásaira. Igazi Istentiszteletek voltak, amelyeken a hallgatóság mintegy a „szent időbe” emelkedve volt jelen. Az előadó imája után a mondatok lassan, jól hangsúlyozva,folyamatosan hömpölyögtek, miközben az elénk vetített ábrán néztük, amire éppen mutatott. A gondolatok ereje ebben az átszellemült légkörben meghatványozódott és egy másik dimenzióba ragadta a hallgatóságot. A cikksorozat jobb értéséhez ezt az észrevételét tisztelettel közbeszúrja a szerkesztő.)

 

Paramahansza Jogananda a földi élet jelentőségéről.

 

                "Isteni küldetés teljesítésére jöttem a Földre. Ez megrendítően fontos.
    Nem szabad a szűklátókörű ego-t követnem, mely akadályozza közeledésemet a végtelen célhoz!"

 

A TESTETÖLTÖTT SZELLEM - AZ EMBER

 

Mielőtt a szellem lényének valóságát és tulajdonságait a következő részben részletesen elemeznénk, tisztázzunk néhány a szimbolikus ábrázolásban fontos alapfogalmat. Jelen állapotunkból indulunk el, abból, hogy miért is vagyunk itt most a Földön.

Különböző szférákból történnek a testetöltések. Az alsóbb szférákból azért, hogy hibáinkat, alacsonyrendű tulajdonságainkat levethessük, a felsőbb szférákból pedig azért, hogy e szellemek az evangéliumi igazságokról tanúságot tegyenek. Gondoljunk Gandhira, Assisi Szent Ferencre, vagy Tereza anyára. Tanítás és tanulás, erkölcsi példaadás és javulás, ez a kegyelmi élet, a fizikai élet célja a Földön.

Tehát különböző szellemi fokozatú, különböző szférabeli szellemek öltenek testet a fizikai síkon, ezért tapasztalunk az emberek között óriási különbségeket életvitelben, világnézetben, erkölcsi felfogásban, életcélokban. Inkarnációink értelme a következő: A Gondviselés alkalmat nyújt nekünk, mélyre került szellemeknek, hogy szellemileg emelkedhessünk, az anyag szeretetéből kiemelkedhessünk. Mert ez az önzővé, anyagiassá vált szellemeknek a szférákban lehetetlen.

A fizikai sík, az emberi élet az a terület, ahol az Úr, a Szellemi Vezetés bevonásával elbukott szellemgyermekeit gyógyítja és neveli.

Ne felejtsük el, hogy itt, e testetöltés során építjük a majdani szférabeli otthonunkat is!

 

Miért kellenek ehhez a testetöltések?

Először azért, hogy a különböző szférabeli szellemek közötti óriási különbségek a földi élet tartamára felfüggesztést nyerjenek. Az Isteni Kegyelem a mélyre bukott szellemek torz megjelenését a földi tartózkodás idejére felfüggeszti. Elfogadható külsőt - emberi testet - ad nekik, hogy a társadalom befogadja őket és javulhassanak. Mert különben olyan csúf és riasztó külsejük lenne, hogy a társadalom visszautasítaná velük a kapcsolatot.

A magasabb szférákból testetöltő szellemeknél a helyzet fordított: ők a sugárzó megjelenésüket rakják le és felveszik az "egyenruhát", az emberi testet, és így az emberi élet tartamára hasonlókká válnak az alacsonyabb fokozatúakhoz.

  Közös nyelvet használnak velük, az emberi beszédet és az evangéliumi szeretetet életükkel mutatják be.

Nem szavakkal, hanem az életükkel! Utalnék itt Assisi Szent Ferencre, Schweitzer Albertre, Mahatma Gandhira, vagy Tereza anyára, mint az áldozatos szeretet bemutatásának csodálatos példáira!

  Másodszor - azért adja Isten kegyelme az emberi életet, mert a fizikai síkon az egymással ellentétben lévőknek szeretetben fel kell oldódniuk és egymásért dolgozva szellemileg fejlődniük. Tehát mit tesz Isten bölcsessége az emberi élet megadásával? A múltat lefedi és az egymással harcban lévőket rokoni-családi kapcsolatokba hozva, megkönnyíti a szeretetben való feloldódást. Ha a múltat nem takarná le az Isteni Kegyelem és a családi kapcsolatokban emlékeznénk az egymás ellen elkövetett régi bűnökre, a szeretetben való kiegyenlítődés lehetetlenné válna! Gondoljunk arra, hogy a börtönviseltek, bűnözők milyen megbélyegzettek maradnak a társadalom előtt. Irtózatos zavarok keletkeznének, ha emlékeznénk az egymás ellen elkövetett régi bűneinkre.

Harmadszor - azért van szükség az emberi életre, hogy itt a hamis látszat ellenére válassza és tegye ki-ki a jót! Mert a szférákban megtanulja a szellem, hogy a rossz cselekedeteknek rossz következményei vannak. Ott ezt a lelki testén keservesen tapasztalja. Azonban kalmárként, mert az nekem jót fog eredményezni, nem elég a jót cselekedni. Ezért Isten letakarja az emberi életben a szellemi törvények bizonyosságát, és a látszat ellenére kell a jót cselekedni! Csak így lesz szellemi értéke tetteimnek! Csak így teremtődik meg lényemben a biztosíték arra, hogy a szférákban birtokomba kerülő hatalmas szellemi erőket a szeretet egyetemes törvénye szellemében fogom használni.

                     Mert Isten minden fejlődő szellemre hatalmas erőket és feladatokat bíz!

                                         Isten országa erő - és diadalmas élet!

Akinek a szelleme nem szívja magába a jó elvének minden körülmények közötti betöltését, az nem alkalmas magasrendű feladatok végzésére! Tehát a Gondviselés kénytelen őt szenvedtető - észretérítő állapotokba helyezni.

A 2. ábrán a testetöltés előtti és különböző fokozati állapotokat szemlélhetjük. De előbb nézzük a szimbolikus ábrázolás alapelveit!

A gömb szimbolizálja a szellem lényét, az Én fogalmát és a három szellemi alaptulajdonságát: értelemvilágát, érzelem-világát és akaratvilágát, vagyis bölcsességét, szeretetét és erőit.

A gömb nagysága arányban van e három alaptulajdonság mennyiségével. Ha a szellem lénye a krisztusi elvekkel - a szeretet elvével - azonosul, lénye - gömbje - mérhetetlenül kiteljesül. Ha a szeretet elvével ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik.

A gömb tónusa, színe (Itt nyomdatechnikai lehetőségek miatt nem jelezhető) a szellemi tulajdonságok minőségét jelzi. Az isteni elvekkel való azonosulás világosodással, tisztulással jár, és mind sugárzóbb, fénylőbb színek jellemzik. Míg az eltérés tőle egyre sötétebb, szennyesebb színekkel jár.

3

                           2.ábra                                

Szellemállapotok ábrázolása

 

ALAPFOGALMAK

AZ ÁBRÁZOLÁS ALAPELVEI

A létsíkok (szellemi sík – fizikai sík) és a különböző fokozatú

szellemi intelligenciák az ábrázolás szimbolikájában.

A tíz axióma szemléltetése.

Állagsűrűség. Minél nagyobb a gömb, tágulásával annál szellemibb állagú. Annál akadálytalanabb a szellem működése, annál nagyobb a szellemi szabadsága. Minél kisebb a gömb, komprimálódva annál sűrűbb állagú, működési szabadsága annál korlátozottabb.

A gömb nagysága, színe és állagsűrűsége (vagyis értelem, érzelem és akarat) együtt = szellemi fokozat. Nagyság, szín és mozgási szabadság egymással párhuzamosan fejlődnek. A megvilágosodással nagyobbodás és szellemiesülés jár és fordítva.

                                       És most nézzük a 2. ábrát! (előző oldalon)

Mindhárom sorban a vízszintes vonal feletti mező a szellemi sík, a vízszintes vonal alatti mező a fizikai sík. Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkot nem érintve a szellemi síkon lebeg, akkor szellem állapotról van szó. A felső sor a szellem-állapotot ábrázolja. Különböző fokozatú szellemeket látunk meg-nem-született állapotukban.

Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkba bizonyos mértékig belemerül, akkor testetöltött állapotról – emberi megjelenésről van szó. A középső és alsó sorban a különböző fokozatú szellemek a fizikai síkba különböző mértékig belemerülnek, vagyis testetöltött - ember - állapotban vannak.

A teljes gömb a teljes szellemi tudat. A gömbnek a fizikai síkba bemerült része az emberi tudat, az emberi én. A gömbnek a fizikai síkba be nem merült része a felsőbbrendű tudat - a felsőbbrendű Én.

 

Látjuk, hogy a középső sorban lévő gömbök – azaz szellemek - kisebb mértékben, az alsó sorban lévő szellemek pedig nagyobb mértékben merülnek bele a fizikai síkba. A szimbolika szerint ez azt jelenti, hogy a középső sor testet-öltött szellemei tanulatlan emberek, az alsó sor emberei tanult emberek. Azonban nem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat a döntő tényező! Az emberek ezt a két fogalmat gyakran összekeverik és ebből sok zavar keletkezik.

Krisztus tanítványainak kiválasztásánál sem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat volt a döntő tényező!

 

A 3. ábrán látható a testetöltött ember szellemi szerkezete. Minthogy bizonyos mértékig bemerül a fizikai síkba, testetöltött szellemet, vagyis embert szimbolizál.

A fizikai síkba merült gömbrész az emberi én. A szellemi síkban maradt gömbrész az emberi tudat feletti felsőbbrendű Én. Nézzük először a rajzon, mi határolja közvetlenül az emberi ént. Látjuk, hogy felül van az intuíció vonala, amelyen át a felsőbbrendű én önti be hatásait az emberi énbe. Tehát az intuíció a közvetlen érintkezési kapcsolat a felsőbbrendű Én és az emberi én között. Az emberi én alsó határoló vonala a testi érzékszervek vonala. Ezen keresztül történik a hatások leadása az emberi énből a fizikai világba és a hatások felvétele a fizikai világból az emberi énbe.

Látjuk, hogy az ember szellemi szerkezetén felül van még egy határoló vonal: ez az inspiráció vonala. Ezen keresztül áramlik a szellemvilágból az inspiráció a felsőbbrendű Énbe. A felsőbbrendű Én ezt a hatást önmagában szintézisbe hozza, és az intuíció vonalán beömleszti az emberi tudatba. Az ember pedig önmagában ezt a hatást transzformálja és a testi érzékszervek vonalán át közli a fizikai világ felé.
Tehát testi érzékszerveinkkel kapcsolódunk a fizikai világhoz, míg a felsőbbrendű Énünk az intuíció és az inspiráció vonalán át érintkezik a magasabb szellemi szférákkal. A kapcsolat oda és vissza is kölcsönösen működik.
E néhány bevezető gondolat után a következő részekben fogjuk részletesen tárgyalni fizikai testben való létünk összefüggéseit és kapcsolatunkat a szellemi szférákkal és szellemi vezetőinkkel.

4

                                                                3.ábra

                                                    Testetöltött Szellemállapot

 

 

Téma: Gömbszimbolika 1.rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása