Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

2014.02.06 11:11

 

Kiemelt link..

Felhő.com - Gyógyító erő a lélek

Paragramok - Út az Isteni élet felé 7.rész

Bizonyíték a meditáció immunerősítő hatására

Újkori meditációk

Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke : Út a Teljességhez  A betegség jelentése és jelentősége

Rejtélyes szembeszéd

A szem

 

 

Előzmény..

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek 2

A gondolat "útja"

Telepatikus önvédelem 5-6 rész - Telepatikus ellentámadás és ellenvédelem

Újvilagtudat - Hogyan van hatással az auránk másokra?

Ezt dobta a gép - Tévelygés a spiritualitásban

Változások, avagy Mennyegző 2.rész

Látásjavító szemmasszázs - Kínában már kötelező az iskolákban

Angyalszárny - Miért nem kell nekünk emlékezni, avagy a reinkarnáció egyik fontos alapja

Miután ezt megtudod, hinni fogsz a túlvilági létben

 

 

Kapcsolódó link..

Betegségnyelv - A negatív érzelmek hatása az egészségünkre

Taisen Deishmaru - Zen és a harcművészetek

Ninja Eró - Ninhja Mind Control 2

Paramahansa Jogananda - A mester mondta

Rejtélyek szigete - A levitáció rejtélyének megfejtése

Negyedóra - Saint-Germain rejtélye!?

Tudnodkell - Árulkodó jelek előző életekből?

Angyalszárny - Miért nem kell nekünk emlékezni, avagy a reinkarnáció egyik fontos alapja

Tudásfája - Citotoxikus szerekkel tömegesen gyilkolják a tájékozatlan embereket

Szellemtan - Az Elemek törvényszerűségei (részlet)

Karácsony misztériuma

Makk István - A gondolat útja

 

 

 

 

 

 

 

 

Gömbszimbolika

1. rész

 

                     

SZELLEMI LÉTÜNK ÉS FEJLŐDÉSÜNK ALAPJAI
ÉS BOLDOGÍTÓ TÁVLATAI
A GÖMBSZIMBOLIKA MEGVILÁGÍTÁSÁBAN


 
"Az örök fejlődés kozmikus útja"
Részletek Makk István életművéből


A szellem a reális, az örök,
az anyag az irreális, a múló.

(Emánuel)

(Jézus)

                                                                     

BEVEZETÉS


 
Édesapánk, Makk István, 1906-tól 1996-ig volt fizikai testben közöttünk ebben az életében, és ebből hetven éven át kutatta következetesen a szellemi lét értelmét és összefüggéseit.

Földi hivatásában építészként, bányamélyítések megbecsült statikus mérnökeként felelősségteljes munkát végzett, míg otthonában, amely mindig meleg szeretettel áthatott otthon volt, édesanyánkkal nyolc gyermeket nevelt fel példamutató áldozatossággal és hittel. Mindeközben fáradhatatlanul és következetesen kutatta a szellemi igazságokat és tapasztalta a Szellemi Vezetés - Gondviselés - állandóan áradó segítségét. Kutatásai az Evangéliumra és a Névtelen Szellem tanításainak alappilléreire épülnek, de felölelik a zeneművészet és képzőművészet transzcendens üzeneteit is. Helyességüket több ezer szellemi megnyilatkozás igazolta, vagyis az evangéliumi spiritizmus alapján jöttek létre.

Meditációi során kikristályosodott szellemi szintézisét baráti közösségekben tartott előadásain adta át másoknak. Édesapánk szellemi tisztánlátást és felemelkedést elősegítő gondolatait, mint szellemi hagyatékát az Örök fejlődés kozmikus útja címen egy folyamatosan megjelenő könyvsorozatban tesszük közkinccsé. Az alább következő cikksorozatot ennek alapján állítottuk össze.

Örömteli tapasztalatunk, hogy Édesapánkkal és sokunk szellemi tanítójával a kapcsolat nem szakadt meg a fizikai létből való távozása óta sem, sőt erősödött. Amit szintézisében mindnyájunk számára lehozott, meggyőződésünk szerint a legigazabb, boldogító valóság.

 


   HONNAN JÖTTÜNK? AHOVÁ VISSZA IS KELL TÉRNÜNK!
          CÉLUNK AZ ATYAI HÁZ

 

Anyagiasulás – Ősbukás – Káosz - Törvényrendbe foglalás –
   Kozmosz – Vezérlés – Megváltás – Evolúció –
     Milliárd galaxis  –  Metagalaxis -
  Az elveszett egy

 

Az öröktől fogva létező végtelen valóság – Isten. Ő a Végtelen Bölcsesség, Végtelen Szeretet és Végtelen Erő. Az első kép a Teremtés - az Ős- tisztaságú világrend fogalmát vetíti elénk. A középpontban a Teremtő - a Kezdet és a Vég - az Alfa és az Omega!  Nézzük az 1. ábrát. 

       

1    "A megnyílvánult EGY"

 

2

1.ábra

 

Ős-kezdet – teremtés – őstisztaságú szellemi világrend

   A Teremtőből kivetülő sugarak - a Teremtés - az Őstisztaságú szellemi világrend - Isten gondolatainak megnyilvánulása!

Tehát az Őstisztaságú szellemi világrend - a Megnyilvánuló Isten. János evangéliumának 10. fejezetében Krisztus így szól:

Meg van írva: Istenek vagytok ti. És az Írás - fel nem bontható!” (János 10, 34-35.)

Eszerint az ábrán 1-gyel jelzett Őstisztaságú szellemi világrend Isten megnyilvánulása, a 2-vel jelzett fluidikus világrend pedig a szellemi lények megnyilvánulása.

Az Őstisztaságú szellemi világrend Istenhez hasonló, ezért szabad akarattal rendelkezik. Örökkévalóságok leforgása után, a szellemi világrend egy töredéke - az Isteni Forrásból kikapcsolva magát - az Istentől függetlenül akart teremteni. Így következett be az Ős-bukás. Apró bárányfelhő az Őstisztaságú ( a VÉGTELEN potenciállal rendelkező ) világrend derült égboltozatán. Ez volt a csillagászat szerinti Nagy Robbanás úgy 15 milliárd évvel ezelőtt. Ez volt a Kozmosz születése. Figyeljük meg a kép alján az Ős-bukásnak - az elveszett egynek - a képletét, az Őstisztaságú világrendből való kiszakadáskor.

Ez az "elveszett egy" a kilencvenkilenc igaz között a Föld, amely bukott szellemseregek helye. Mi vagyunk azok, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre. Ebből az Ős-szellembukásból való felébredésünk az ősember állapottal kezdődött és az ébredés és fejlődés az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart! A Szentírás szerint a reinkarnáció, az újra testetöltések sorozatán át vezet az út az örök fejlődés boldogító távlatába, amíg vissza nem térünk az Atyai házba.

Legyetek tökéletesek, miként a ti Mennyei Atyátok is tökéletes! - mondja Krisztus.

Ez az egyetlen eleve elrendelés! És hogy milyen kacskaringós, vagy egyenes úton és milyen életsorozatokon át érjük ezt el, hibarétegeinket lebontva, tisztulva és a szeretet elvét betöltve, az csakis a szabad akaratunktól függ!

Hogy ezen a hazafelé vezető úton tisztábban lássunk, és e földi létünkben közelebb kerülhessünk a célhoz, a tökéletes szeretet megvalósításához, talán e sorozat is segít bennünket.

Kiindulásunk alapja, hogy az anyag nem más, mint a szellem érzelmeinek és gondolatainak a megnyilvánulása, és kizárólag a szellemtől függ, hogy ezen megnyilvánulásai durva anyaggá sűrűsödnek, vagy fényenergiává szellemiesülnek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi emberek egymásban csak az anyagot észleljük közvetlenül. A szellem - az örök lényeg. A test - a testetöltött anyagi rész, a lélek az összekötő kapocs a szellem és a test között.

(Sokan emlékezünk még élénken István bátyánk előadásaira. Igazi Istentiszteletek voltak, amelyeken a hallgatóság mintegy a „szent időbe” emelkedve volt jelen. Az előadó imája után a mondatok lassan, jól hangsúlyozva,folyamatosan hömpölyögtek, miközben az elénk vetített ábrán néztük, amire éppen mutatott. A gondolatok ereje ebben az átszellemült légkörben meghatványozódott és egy másik dimenzióba ragadta a hallgatóságot. A cikksorozat jobb értéséhez ezt az észrevételét tisztelettel közbeszúrja a szerkesztő.)

 

Paramahansza Jogananda a földi élet jelentőségéről.

 

                "Isteni küldetés teljesítésére jöttem a Földre. Ez megrendítően fontos.
    Nem szabad a szűklátókörű ego-t követnem, mely akadályozza közeledésemet a végtelen célhoz!"

 

A TESTETÖLTÖTT SZELLEM - AZ EMBER

 

Mielőtt a szellem lényének valóságát és tulajdonságait a következő részben részletesen elemeznénk, tisztázzunk néhány a szimbolikus ábrázolásban fontos alapfogalmat. Jelen állapotunkból indulunk el, abból, hogy miért is vagyunk itt most a Földön.

Különböző szférákból történnek a testetöltések. Az alsóbb szférákból azért, hogy hibáinkat, alacsonyrendű tulajdonságainkat levethessük, a felsőbb szférákból pedig azért, hogy e szellemek az evangéliumi igazságokról tanúságot tegyenek. Gondoljunk Gandhira, Assisi Szent Ferencre, vagy Tereza anyára. Tanítás és tanulás, erkölcsi példaadás és javulás, ez a kegyelmi élet, a fizikai élet célja a Földön.

Tehát különböző szellemi fokozatú, különböző szférabeli szellemek öltenek testet a fizikai síkon, ezért tapasztalunk az emberek között óriási különbségeket életvitelben, világnézetben, erkölcsi felfogásban, életcélokban. Inkarnációink értelme a következő:

A Gondviselés alkalmat nyújt nekünk, mélyre került szellemeknek, hogy szellemileg emelkedhessünk, az anyag szeretetéből kiemelkedhessünk. Mert ez az önzővé, anyagiassá vált szellemeknek a szférákban lehetetlen.

A fizikai sík, az emberi élet az a terület, ahol az Úr, a Szellemi Vezetés bevonásával elbukott szellemgyermekeit gyógyítja és neveli.

Ne felejtsük el, hogy itt, e testetöltés során építjük a majdani szférabeli otthonunkat is!

 

Miért kellenek ehhez a testetöltések?

Először azért, hogy a különböző szférabeli szellemek közötti óriási különbségek a földi élet tartamára felfüggesztést nyerjenek. Az Isteni Kegyelem a mélyre bukott szellemek torz megjelenését a földi tartózkodás idejére felfüggeszti. Elfogadható külsőt - emberi testet - ad nekik, hogy a társadalom befogadja őket és javulhassanak. Mert különben olyan csúf és riasztó külsejük lenne, hogy a társadalom visszautasítaná velük a kapcsolatot.

A magasabb szférákból testetöltő szellemeknél a helyzet fordított: ők a sugárzó megjelenésüket rakják le és felveszik az "egyenruhát", az emberi testet, és így az emberi élet tartamára hasonlókká válnak az alacsonyabb fokozatúakhoz.

Közös nyelvet használnak velük, az emberi beszédet és az evangéliumi szeretetet életükkel mutatják be.

Nem szavakkal, hanem az életükkel! Utalnék itt Assisi Szent Ferencre, Schweitzer Albertre, Mahatma Gandhira, vagy Tereza anyára, mint az áldozatos szeretet bemutatásának csodálatos példáira!

  Másodszor - azért adja Isten kegyelme az emberi életet, mert a fizikai síkon az egymással ellentétben lévőknek szeretetben fel kell oldódniuk és egymásért dolgozva szellemileg fejlődniük. Tehát mit tesz Isten bölcsessége az emberi élet megadásával? A múltat lefedi és az egymással harcban lévőket rokoni-családi kapcsolatokba hozva, megkönnyíti a szeretetben való feloldódást. Ha a múltat nem takarná le az Isteni Kegyelem és a családi kapcsolatokban emlékeznénk az egymás ellen elkövetett régi bűnökre, a szeretetben való kiegyenlítődés lehetetlenné válna! Gondoljunk arra, hogy a börtönviseltek, bűnözők milyen megbélyegzettek maradnak a társadalom előtt. Irtózatos zavarok keletkeznének, ha emlékeznénk az egymás ellen elkövetett régi bűneinkre.

Harmadszor - azért van szükség az emberi életre, hogy itt a hamis látszat ellenére válassza és tegye ki-ki a jót! Mert a szférákban megtanulja a szellem, hogy a rossz cselekedeteknek rossz következményei vannak. Ott ezt a lelki testén keservesen tapasztalja. Azonban kalmárként, mert az nekem jót fog eredményezni, nem elég a jót cselekedni. Ezért Isten letakarja az emberi életben a szellemi törvények bizonyosságát, és a látszat ellenére kell a jót cselekedni! Csak így lesz szellemi értéke tetteimnek! Csak így teremtődik meg lényemben a biztosíték arra, hogy a szférákban birtokomba kerülő hatalmas szellemi erőket a szeretet egyetemes törvénye szellemében fogom használni.

Mert Isten minden fejlődő szellemre hatalmas erőket és feladatokat bíz!

Isten országa erő - és diadalmas élet!

Akinek a szelleme nem szívja magába a jó elvének minden körülmények közötti betöltését, az nem alkalmas magasrendű feladatok végzésére! Tehát a Gondviselés kénytelen őt szenvedtető - észretérítő állapotokba helyezni.

A 2. ábrán a testetöltés előtti és különböző fokozati állapotokat szemlélhetjük. De előbb nézzük a szimbolikus ábrázolás alapelveit!

A gömb szimbolizálja a szellem lényét, az Én fogalmát és a három szellemi alaptulajdonságát: értelemvilágát, érzelem-világát és akaratvilágát, vagyis bölcsességét, szeretetét és erőit.

A gömb nagysága arányban van e három alaptulajdonság mennyiségével. Ha a szellem lénye a krisztusi elvekkel - a szeretet elvével - azonosul, lénye - gömbje - mérhetetlenül kiteljesül. Ha a szeretet elvével ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik.

A gömb tónusa, színe (Itt nyomdatechnikai lehetőségek miatt nem jelezhető) a szellemi tulajdonságok minőségét jelzi. Az isteni elvekkel való azonosulás világosodással, tisztulással jár, és mind sugárzóbb, fénylőbb színek jellemzik. Míg az eltérés tőle egyre sötétebb, szennyesebb színekkel jár.

3

2.ábra

Szellemállapotok ábrázolása

 

ALAPFOGALMAK

AZ ÁBRÁZOLÁS ALAPELVEI

A létsíkok (szellemi sík – fizikai sík) és a különböző fokozatú

szellemi intelligenciák az ábrázolás szimbolikájában.

A tíz axióma szemléltetése.

Állagsűrűség. Minél nagyobb a gömb, tágulásával annál szellemibb állagú. Annál akadálytalanabb a szellem működése, annál nagyobb a szellemi szabadsága. Minél kisebb a gömb, komprimálódva annál sűrűbb állagú, működési szabadsága annál korlátozottabb.

A gömb nagysága, színe és állagsűrűsége (vagyis értelem, érzelem és akarat) együtt = szellemi fokozat. Nagyság, szín és mozgási szabadság egymással párhuzamosan fejlődnek. A megvilágosodással nagyobbodás és szellemiesülés jár és fordítva.

                                       És most nézzük a 2. ábrát! (előző oldalon)

Mindhárom sorban a vízszintes vonal feletti mező a szellemi sík, a vízszintes vonal alatti mező a fizikai sík. Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkot nem érintve a szellemi síkon lebeg, akkor szellem állapotról van szó. A felső sor a szellem-állapotot ábrázolja. Különböző fokozatú szellemeket látunk meg-nem-született állapotukban.

Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkba bizonyos mértékig belemerül, akkor testetöltött állapotról – emberi megjelenésről van szó. A középső és alsó sorban a különböző fokozatú szellemek a fizikai síkba különböző mértékig belemerülnek, vagyis testetöltött - ember - állapotban vannak.

A teljes gömb a teljes szellemi tudat. A gömbnek a fizikai síkba bemerült része az emberi tudat, az emberi én. A gömbnek a fizikai síkba be nem merült része a felsőbbrendű tudat - a felsőbbrendű Én.

 

Látjuk, hogy a középső sorban lévő gömbök – azaz szellemek - kisebb mértékben, az alsó sorban lévő szellemek pedig nagyobb mértékben merülnek bele a fizikai síkba. A szimbolika szerint ez azt jelenti, hogy a középső sor testet-öltött szellemei tanulatlan emberek, az alsó sor emberei tanult emberek. Azonban nem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat a döntő tényező! Az emberek ezt a két fogalmat gyakran összekeverik és ebből sok zavar keletkezik.

Krisztus tanítványainak kiválasztásánál sem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat volt a döntő tényező!

A 3. ábrán látható a testetöltött ember szellemi szerkezete. Minthogy bizonyos mértékig bemerül a fizikai síkba, testetöltött szellemet, vagyis embert szimbolizál.

A fizikai síkba merült gömbrész az emberi én. A szellemi síkban maradt gömbrész az emberi tudat feletti felsőbbrendű Én. Nézzük először a rajzon, mi határolja közvetlenül az emberi ént. Látjuk, hogy felül van az intuíció vonala, amelyen át a felsőbbrendű én önti be hatásait az emberi énbe. Tehát az intuíció a közvetlen érintkezési kapcsolat a felsőbbrendű Én és az emberi én között. Az emberi én alsó határoló vonala a testi érzékszervek vonala. Ezen keresztül történik a hatások leadása az emberi énből a fizikai világba és a hatások felvétele a fizikai világból az emberi énbe.

Látjuk, hogy az ember szellemi szerkezetén felül van még egy határoló vonal: ez az inspiráció vonala. Ezen keresztül áramlik a szellemvilágból az inspiráció a felsőbbrendű Énbe. A felsőbbrendű Én ezt a hatást önmagában szintézisbe hozza, és az intuíció vonalán beömleszti az emberi tudatba. Az ember pedig önmagában ezt a hatást transzformálja és a testi érzékszervek vonalán át közli a fizikai világ felé.
Tehát testi érzékszerveinkkel kapcsolódunk a fizikai világhoz, míg a felsőbbrendű Énünk az intuíció és az inspiráció vonalán át érintkezik a magasabb szellemi szférákkal. A kapcsolat oda és vissza is kölcsönösen működik.
E néhány bevezető gondolat után a következő részekben fogjuk részletesen tárgyalni fizikai testben való létünk összefüggéseit és kapcsolatunkat a szellemi szférákkal és szellemi vezetőinkkel.

4

 

3.ábra

Testetöltött Szellemállapot

 

 

 

2. rész

 

 

Sorozatunkat folytatva a továbbiakban meg fogjuk kísérelni a szellemi törvényeket és magukat a szellemlényeket a gömbszimbolika jelképrendszerével szemlélhetővé tenni és az egész Világegyetemet fenntartó szellemi valóságokat az elvont fogalmakból a realitásba áthozni.A SZELLEM SZIMBOLIKUS ÁBRÁZOLÁSA


Bevezető gondolatok   Meggyőződésem, hogy a szimbolikus ábrázolás vizuális látványának átélése az önfejlesztés legjobb eszköze.
Kiindulásunk alapja az, hogy
az anyag nem más, minta szellem gondolatainak megnyilvánulása, és a szellemtől függ, hogy ezen megnyilvánulásai durva anyaggá sűrűsödnek, vagy fényenergiává szellemiesül e.

S minthogy csak a megnyilvánuló szellem észlelhető, ez az isteni síkon a fényanyag által, a szellemi síkon a fluidikus anyag által, a fizikai síkon a durva anyag által történik. Tehát az észlelésnél szellem és anyag el nem választható.

Mert nem szabad el felejtenünk, hogy mi emberek, testet öltött szellemek, egymásban csak az anyagot tudjuk közvetlenül észlelni. A szem azaz ablak, amelyen át a szellem az emberi testből kitekint a fizikai világba. Ha szemléljük egymást, csak a megszilárdult anyagot, az emberi arcot,alakot tudjuk egymásban szemlélni.

   Ha egy lépéssel tovább megyünk és egyikünk megszólal és egymás gondolatatait hallgatjuk, egy fokkal mélyebbre hatolunk. Most már nem egymás anyagi megjelenését szemléljük, hanem egymás benső lelki világát. De így is csak az anyag által tudunk egymás benső lelki világáról tudomást szerezni. Igaz, hogy egymásban most már nem a megszilárdult anyagot, az emberi test látványát szemléljük, hanem a szavaink által keltett levegőhullám rezgéseit. Tehát nem a megszilárdult anyag, hanem a rezgő anyag hatol -a beszéd által- az egyik testet öltött szellemtől a másik testet öltött szellemig.

Telepátiánál, gondolatátvitelnél ugyanez a helyzet. Tehát csak az anyag által észlelhetjük egymást.
Ugyanez a helyzet a szellemi síkon is. A szellemlények egymás fluidikus kisugárzásait, egymás auráját észlelik.

 

És ugyanez a helyzet az isteni síkon is.
Az isteni hierarchiák, vezérlő géniuszok isteni szintjén is, ahol az isteni fénysugárzásokban, gondolat -és erő kisugárzásokban észlelik egymást.
   A szellemről szóló meditációsorozatban a gömbszimbolikával nem a szellem megnyilvánulásait - az anyagot - a durva, fluidikus vagy fényanyagot - hanem a szellemlényt magát tesszük vizsgálat tárgyává.
Minden fogalom, amely a gömbszimbolika témakörei nyomán figyelmünk gyújtópontjába kerül, a matematika evidenciájával válik nyilvánvalóvá!
Csak az egészen egyszerű matematikai fogalmakról lesz szó, amelyek mindenki előtt nyilvánvalóak lesznek.


Sorozatunkat folytatva a továbbiakban meg fogjuk kísérelni a szellemi törvényeket és magukat a szellemlényeket a gömbszimbolika jelképrendszerével szemlélhetővé tenni és az egész Világegyetemet fenntartó szellemi valóságokat az elvont fogalmakból a realitásba áthozni.


                  Mert a szellemi valóság a legnagyobb realitás - az egyedüli valóság!

 


Szellemünk és három alaptulajdonsága:


az értelem-, érzelem- és akaratvilágunk
Bölcsességünk – szeretetünk - szellemi erőnk

és a szellemi harmónia


   A krisztusi szeretet a Világegyetemet éltető, hordozó és fenntartó legfőbb valóság, melyet életünkben megvalósítani egyedül érdemes, mert örök életünk kibontakozása függ tőle!
Felmerül a kérdés, vajon lehet-e a láthatatlan szellemi elveket és magukat a szellemlényeket ábrázolni?
A válasz: a szellemi törvények és maguk a szellemlények ábrázolhatók! Mert a fizikai törvények és állapotok nem egyebek, mint a szellemi törvények és állapotok fizikai vetületei! A fizika és metafizika között a viszony ez: a fizika a test, a metafizika a lélek. Ismert törvény, hogy a lélek élteti a testet, tehát a metafizikai törvények éltetik a fizikai törvényeket
  
Hogy a rajzok szellemi értelmébe könnyen behatolhassunk, megkíséreljük a különböző ember- és szellemtípusok létállapotait és azok élettereit az igazságot jól tükröző hasonlattal megvilágítani.
   Képzeljük el, hogy a tengerparton állunk. Előttünk terül el a tenger, mérhetetlen víztükrével. Két egymással érintkező világot látunk: a levegő birodalmát és a víz birodalmát. Hasonlatunkban a levegő birodalma a szellemi sík, a víz birodalma a fizikai sík. A kettő, a szellemi sík és a fizikai sík a tengerszinttel élesen el van választva, de a tengerszint felületén egymással érintkezésben állnak. A hasonlat annyiban is találó, hogy a levegőben, vagyis a szellemi síkon - a test nélküli állapotban - a mozgás sokkal akadálytalanabb és nagyobb tereket tud a szellem áttekinteni.
A víztükör alatt, vagyis a fizikai létben a mozgási lehetőségek korlátozottak, mert óriási ellenállásba ütköznek, másrészt a látási viszonyok összehasonlíthatatlanul rosszabbak. Merüljünk mélyen a víz alá! Sűrű homály dereng. Amit látunk, a homály és fénytörés következtében torz és hamis! Így mozgásunk a víz alatt csak vánszorgás, magunk vonszolása.
   Most emelkedjünk ki a vízből, a levegőbe! Látásunk egyszerre kitágul! Egy tekintettel messze tereket tudunk átfogni, mozgásunk szinte repülés a víz alatti vánszorgáshoz képest. Teljesen azonos az arány a fizikai testben való látás és mozgás és a szellemállapotban való látás és mozgás között.

A víz és a levegő összehasonlítása a fizikai és szellemi síkkal minden szempontból helytálló, mert a fizikai törvények és állapotok nem egyebek, mint a szellemi törvényeknek és szellemállapotoknak a fizikai síkra való vetületei.
   Képzeljük el a szellemeket, mint kisebb-nagyobb gömböket, amint a levegőben, azaz a szellemi síkon, szellemállapotban szállnak. A szellemibb, könnyebb fajsúlyú gömbök magasabb régiókba emelkednek. A nehezebb fajsúlyú, salakosabb gömbök a víz felületéről, a fizikai síkról alig bírnak magasabb régiókba emelkedni. Hogy ezt megtehessék, alá-alá kell merülniük salakosabb gömbfelületrészeikkel a vízbe, azaz testet kell ölteniük, hogy a nagyobb súrlódási ellenállás, a fizikai élet ütközései kilúgozhassák a salakos részeket!
  
Még egy szellemi valóságra mutat rá a fizikai törvény: a gömbök a szellemi síkon szállva, súlyosabb részükkel fordulnak lefelé. Ez egyszerű fizikai törvény! A fajsúly törvénye. Gondoljunk a „keljfeljancsi”-ra! Ezért lemerüléskor, azaz testetöltéskor, ezek a súlyosabb, tisztátalanabb részek fognak a fizikai síkba bemerülni, és mint emberi tulajdonságok megnyilvánulni. És ennek így kell lennie! Az ember negatív tulajdonságainak, hibáinak kell a fizikai élet ütközései következtében oldódniok! Tehát a súlyos gömbök - szellemek - alámerülnek a vízbe - az anyagi létbe - azaz testet öltenek. Minél tisztátalanabb, súlyosabb a gömb, a fajsúlytörvény következtében annál mélyebbre merül. Minél tisztább a szellem, könnyebb a gömb, annál kevésbé merül az anyagba! Ez egyszerű fizikai törvény! Meggyőzően tükrözi a szellemi valóságot! A gömb vízbe - fizikai síkba - merült részét felfoghatjuk a testi tudatnak, vagy az emberi tudatnak! Míg a vízbe - a fizikai életbe - be nem merült gömbrész jelképezi a felsőbbrendű tudatot.  (Lásd az előző rész legutolsó ábráját!)


   Megjegyezzük, hogy a szellemeknek a fizikai síkba való lemerülései - a testet öltések - sohasem önkényesen történnek, hanem mindig a védőszellemek - őrangyalok - vezérletével!
A testet öltéssel, a fizikai (emberi) életbe való leszületéssel lehetőséget kapunk a Kegyelemtől a tisztulásra; hibáink a fizikai élet ütközései során oldódnak. Ütközések! Fájdalmak és vélt sérelmek. Ezek figyelmeztetnek hibáinkra, melyek kéregként vesznek körül. Meg kell tanulnunk ezeket napi önvizsgálattal tudatosan felismerni. Csak ez után tudunk a hibarétegeink következetes lebontásával alkalmassá válni arra, hogy a mindeneket besugárzó Isteni Szeretet-, Bölcsesség- és Erőáramot egyre jobban befogadhassuk, abba bekapcsolódjunk és továbbsugározhassuk mások felé. Minél fényesebbé, szellemibbé válunk a szeretet törvényének betöltése által, annál inkább lehetővé válik.

   "Istenek vagytok!" - mondja Krisztus. Engednünk kell, hogy ez az isteni fény érvényre juthasson bennünk bölcsességünk, szeretetünk és szellemi erőnk kiteljesedésével, az élő hit, élő alázat és élő remény által!
   És hogyan? Nézzük a szellemi anatómiát, szellemi fejlődésünk alapjait a gömbszimbolika megvilágításában!
   Előtte azonban a szellemi ábrázolás néhány alapelvét tudatosítanunk kell.

A gömb szimbolizálja a szellem lényét, az "én" fogalmát és szimbolizálja három szellemi alaptulajdonságát: értelemvilágát, érzelemvilágát és akaratvilágát, vagyis bölcsességét, szeretetét, szellemi erőit.

 

 

010


   A gömbnagyság arányos a bölcsesség, szeretet és szellemi erő nagyságával. Ha a szellemlény a krisztusi elvekkel - a szeretet elvével - azonosul, lénye, gömbje mérhetetlenül kiteljesül. Ha a krisztusi elvekkel ellentétbe kerül, önmagát lefokozva zsugorodik. Ennek szimbolikus ábrázolása a következő fejezet tárgya.

   Az isteni elvekkel azonosulás világosodással, tisztulással, mind fénylőbb, sugárzóbb színekkel jár. Az isteni elvektől való eltérés homályosulással, mind sötétebb és szennyesebb színekkel jár.
Az állagsűrűség a szellemi szabadság fokával arányos. Minél nagyobb a gömb, tágulásával arányban annál szellemibb állagú. Annál akadálytalanabb a szellem működése, annál nagyobb a szellemi szabadsága. Minél kisebb a gömb, komprimálódva annál sűrűbb állagú, a szellem működési szabadsága annál korlátozottabb.

   Gömbnagyság, szín és állagsűrűség, vagyis értelem, érzelem és akaratvilág együtt = szellemi fokozat.

A megvilágosodással nagyobbodás és szellemesülés jár, az elsötétüléssel zsugorodás és sűrűsödés.

A szellemi fokozat emelkedésével a szellem lénye mind nagyobb dimenziókat képes betölteni, lénye kiteljesedik és mind derültebb, ragyogóbb lesz a színe. Egy magasabb fokozatú, nagyobb gömb az alacsonyabb fokozatú egész lényét át tudja fogni, míg az alacsonyabb fokozatú a magasabb fokozatút, vagyis a kisebb a nagyobbat soha.

   Most nézzük első alaptulajdonságunkat, értelemvilágunkat! A gömb most a szellem értelemvilágát szimbolizálja. A gömbön belül van a tudás, bölcsesség, amit a szellem az értelemvilágával át tud fogni. A gömbön kívül a nemtudás, ami tudásán kívül fekszik. A gömbfelület a tudás határa - a hit vonala. A szimbolika szerint a gömbfelületen a tudás véget ér. Kénytelen itt hitté alakulni, látván, hogy véget ért! Vagyis a határon a tudás hitbe hajlik. És ha most három különböző fokozatú szellemlényt hasonlítunk össze (az 1. ábrán), közvetlenül szemlélhető, hogy a bölcsesség nagyobbodásával a hit is mind diadalmasabbá válik. Látjuk a rajzon, hogy a szellem csak a hit segítségével kapcsolódhat be a mindenütt jelenvaló, végtelen Isteni Bölcsességbe. Csak a hit vonalán - a kör kerületén - a gömb felületén hatolhat be - nincs más lehetőség - a mindenütt jelenvaló Isteni Bölcsesség a szellem lényébe, megvilágosítva és mind hatalmasabbá téve a szellem értelemvilágát - tudását - bölcsességét. Tehát hit nélkül nem is lehetséges a bölcsebbé válás, szellemi tudásgyarapodás! A hit ott kezdődik, ahol a tudás véget ér.

 

(Képek nagyítása: Jobb klikk a képre,és utána a kép megjelenítése új ablakban részre.)

01

1.ábra

 

02

2-ábra


1.és 2.ábra
Különböző szellemfokozatok értelemvilágának,
bölcsességének, hitének összehasonlítása   Közvetlenül szemlélhető, hogy tudására miért fennhéjázó egy alacsony fokozatú szellem: a legkisebb gömbbel ábrázolt ember. Mert lénye, tudásának gömbje kicsiny, tudása kevés felületen érintkezik azzal, amit nem tud. Tehát azt hiszi, kevés dolgot nem tud, azt hiszi, jóformán mindent tud.

Minél magasabb fokozatú egy szellem, egy ember, tudása annál nagyobb felületen érintkezik azzal, amit nem tud, Tehát mindinkább rádöbben arra, mennyi mindent nem tud, így mindjobban fokozódik benne a szellemi alázat.

  A 2. ábrán három különböző fokozatú szellemlény bölcsességét látjuk egymásban. Közvetlenül szemlélhető, hogy ami az egyik szellemlény részére tudás, bizonyosság (a legnagyobb gömb), az a másik részére csak hit, halvány sejtelem (a középső gömb). A harmadik számára pedig semmiféle formában, még hitben sem létezik. A kisebb csak a saját szellemi fokozatával arányban tud a nagyobból egy kis részt megismerni, de ezt is csak saját fokozata szerint lefokozva, torzan. Így vagyunk az Isten-fogalommal is! Mindenkinek más az Isten-fogalma!

Most nézzük meg a szellemlény második alaptulajdonságát, az érzelemvilágát! A 3. ábrán a gömb a szellem érzelemvilágát szimbolizálja. A gömbön belül van az a szeretet, amit a szellem szeretetével át tud fogni.

 

03


3. ábra
Különböző szellemfokozatok szeretetének összehasonlítása


 
  
A gömb felületén a szeretet véget ér! A szeretet kénytelen itt alázattá alakulni, belátván, hogy véges. A határon a szeretet alázatba hajlik! És ha a három különböző fokozatú szellemlényt nézzük, közvetlenül szemlélhető, hogy a szeretet mind diadalmasabbá válásával növekszik az alázat, az igaz szellemi alázat!

Szemlélhetõ, hogy a szellem csak az igaz szellemi alázat által kapcsolódhatik be a mindenütt sugárzó, mindeneket éltetõ Isteni Szeretet áramába!Látjuk, hogy csak az alázat útján, csak a kör kerületén - csak a gömb felületén hatolhat be - nincs más lehetõség - az egész Univerzumban mindenütt jelenvaló Isteni szeretet a szellem lényébe, mind diadalmasabbá téve a szellem érzelemvilágát, szeretetét!

Tehát az igaz alázat, nem a szervilizmus, hanem az igaz szellemi alázat nélkül nincs és nem is lehet fejlõdés, szeretetnövekedés! Csak a szellemi alázatra épült szeretet örök értékû! A 4. ábrán három különbözõ fokozatú szellemlény szeretetét látjuk egymásban. Közvetlenül szemlélhetõ, hogy ami az egyik szellemlény részére már átfogott, diadalmas szeretet, az a másik részére még csak alázat, a harmadik részére pedig egyáltalán nemlétezõ fogalom.

 

04


4. ábra
A különböző szellemfokozatok érzelemvilága, szeretete, alázata
És most nézzük a szellemlény harmadik alaptulajdonságát, az akaratvilágát! (5. és 6. ábra). gömb ezúttal a szellem akaratvilágát szimbolizálja.

05

5.ábra

 

06

6.ábra5. és 6. ábra
Az akaratvilág, a szellemi erő, a remény összehasonlítása
különböző szellemfokozatoknál   A gömbön belül van a szellem akaratvilága, tehát erői. A gömbön kívül a szellem hatóerőin kívüli területek vannak. A gömbfelületen az erő - a szellemi erő - véget ér. Az erő itt kénytelen reménnyé alakulni, belátván, hogy véges, látván, hogy véget ér. A határon az erő reménybe hajlik. A három különböző fokozatú szellemlény összehasonlításakor közvetlenül szemlélhető, hogy szellemi erők mind diadalmasabbá válásával növekszik az Isten erejébe vetett bizalom, a remény!

   Szemlélhetõ, hogy szellemünk csak a remény által kapcsolódhatik be a mindenütt jelenvaló, mindeneket fenntartó Isteni Erõáramba! Látjuk, hogy csak a remény, csak az Isten erejébe vetett bizalom vonalán, a kör kerületén (a gömb felületén) hatolhat be - nincs más lehetõség - az egész Univerzumban mindenütt sugárzó Isteni Erõáram a szellem lényébe és teheti a szellem erõit mind diadalmasabbá.

Tehát remény nélkül, Isten erejébe vetett bizalom nélkül, nincs szellemi növekedés! Szemlélhetõ, hogy a remény metafizikailag körülbástyázza a szellem erõit. Ez azt bizonyítja, hogy csakis a reményre, az Isten erejébe vetett bizalomra épülõ erõ örök értékű és el nem múló erõ!

És ha a három különbözõ fokozatú szellemlény erõit képzeljük el egymásban, úgy azt látjuk, hogy ami az egyik szellemlény részére diadalmas szellemi erõ, valóság, az a másiknak még csak halvány remény, a harmadik részére azonban még semmiféle formában nem létezik!

És most nézzük az értelemvilág - a bölcsesség - pozitív állapotának színképelemeit, erényeit!
   Az Isteni Bölcsesség öröktõl fogva végtelenül közel van hozzánk. Mindenütt jelen van! Állandóan körülvesz bennünket! - és õsbukásunk óta, l5 milliárd év óta - csak arra vár, hogy hitünk élõ hitté váljék!

Ha megszületik bennünk az élõ hit, akkor értelemvilágunk bekapcsolódik a mindenütt jelenvaló, mindeneket megvilágosító Isteni Bölcsességbe, és bekövetkezik a megvilágosulás, a szellemesülés! mindenütt jelenvaló, végtelen Isteni Bölcsesség behatol az élõ hit által szellemünkbe, és eredményezi az igaz tudást - a bölcsességet.
 

Az értelemvilág pozitív állapotának színképelemei a következõk:


Intuíció - inspiráció - szellemi öntudatraébredés – megvilágosodás - szellemesülés - tiszta gondolatok - önismeret - önvizsgálat - meditáció igazság felismerése - szellemi okok felismerése - szellemi valóságismeret nagyvonalúság - széles látókör - átfogó ismeretek - filozófiai érzék magasrendû gondolatok - tiszta eszmék - mély istenhit - szellemi világosság magasrendû istenfogalom - szellemi bizonyosság - bölcsesség - megismerés világos áttekintés - észszerûség - célszerûség  - egyszerûség - rend - szabatos fogalmak - tiszta logika - ellentmondástalanság - a dolgok mélyére hatolás - lényeglátás.


07

7. ábra

Az értelemvilág pozitív állapotának színképelemei.
Az értelemvilág erényei.

Ha nem működik az élő hit, a hit hitetlenséggé , és bekövetkezik az elszigetelõdésa mindenütt jelenvaló, mindeneket megvilágosító Isteni Bölcsességáramtól és ez elhomályosulással, sötétedéssel jár és eredményezi a tudatlanságot, a tévelygést, melynek színképelemei a következõk:


Intuíció és inspiráció hiánya - igazság nem ismerése - bensõ összefüggések nem ismerése - szellemi valóságismeret hiánya - önismeret hiánya - szellemi tudatlanság - hitetlenség - babona - téveszmék - következetlenség - korlátoltság - szûk látókör - részismeretek - felszínes tudás - anyagi jelenségeken rágódás - komplikáltság - önellentmondás - szellemi homály - torz Isten-fogalom - tájékozatlanság - tanácstalanság - kétely - tapogatódzás tévelygés - szellemi zavar - szellemi tompultság - homályos fogalmak zavaros eszmék - ködös nézetek - logika hiánya - ítélõképesség hiánya - szellemi gátlás.
Most nézzük az érzelemvilág pozitív állapotának színképelemeit, az érzelemvilág erényeit!

 

08


8. ábra
Az érzelemvilág pozitív állapotának színképelemei.
Az érzelemvilág erényei.


Az Isteni Szeretet öröktől fogva végtelenül közel van hozzánk! Mindenütt jelen van, állandóan körülölel bennünket, és ősbukásunk óta, - 15 milliárd év óta - csak arra vár, hogy alázatunk élő alázattá váljék!
Ha megszületik bennünk az élő alázat, akkor érzelemvilágunk bekapcsolódik a mindenütt jelenvaló, megváltó Isteni Szeretetáramba, és megkezdődik bennünk a szeretetnövekedés, a szellemesülés.

A mindenütt jelenvaló, végtelen Isteni Szeretet behatol az élő alázat által szellemünkbe, és eredményezi az igaz szeretetet, a jóságotbennünk, melynek színképelemei a következõk:


Intuíció szeretete - inspiráció szeretete - lelki szegénység - kegyelmi állapot bûnbánat - tisztaszívûség - szerénység - megelégedettség - hála - melegség természetesség - közvetlenség, segíteni vágyás - önzetlenség - áldozatosság együttérzés - elnézés - megbocsátás - irgalom - részvét - gyengédség - szellemi szeretet - szellemi örömök - tiszta örömök - szellemi barátság - duálszeretet - családi szeretet - felebaráti szeretet - szeretet minden teremtmény iránt - szeretet a gyengébbek iránt - szeretet az elesettek iránt - szeretet a rosszakaróim iránt - szeretet ellenségeim iránt  - mindenben Isten akaratának szeretete - a szellemiség szeretete - a művészet szeretete - esztétikai szép szeretete - az erkölcsi szép szeretete - a jó szeretete - az igazság szeretete - az eszmék szeretete - legfőbb szeretet Isten iránt - szellemünk szeretete a testtel szemben - az egyszerűség szeretete a táplálkozásban - az egyszerű élet szeretete.

Ha nem működik az élő alázat, az alázat gõggé torzul, és bekövetkezik az elzárkózás, az elszigetelõdésa mindenütt jelenvaló, mindeneket éltető végtelen Isteni Szeretetáramtól, és ez szellemi sorvadással, lehűléssel jár, és ez eredményezi az önzést, az egoizmust!


Az érzelemvilág negatív állapotának színképelemei a következõk:


Intuíció hiánya - inspiráció hiánya - anyagi vágyak - önszeretet - a test szeretete - tetszelgés - hiúság - gõg - büszkeség - dicsõségvágy - kevélység - önteltség - szerénytelenség - hálátlanság - szeretetlenség - anyagiasság - általános érzékiség - testiség - paráznaság - perverzitás - ínyencség - falánkság - iszákosság - kábítószer élvezése - dohányszenvedély - játékszenvedély - élvezetvágy - pompaszeretet - kényelemszeretet - jólét szeretete - pénzkórság - címkórság - rangkórság - kapzsiság - elégedetlenség - önzés - fösvénység - közöny - unalom - részvétlenség - ridegség - pesszimizmus.
 
                             

Akaratvilágunk pozitív állapota, az akaratvilág erényei:

 

Az Isteni Erõ öröktõl fogva végtelenül közel van hozzánk! Mindenütt jelen van, állandóan körülölel bennünket, és õsbukásunk óta - évmilliárdok óta - csak arra vár, hogy reményünk élõ reménnyé váljék!

Ha megszületik bennünk az élõ remény, akkor akaratvilágunk bekapcsolódik a mindenütt jelenvaló, mindeneket éltetõ Isteni Erõáramba, és bekövetkezik bennünk az erõnövekedés, a szellemesülés. A mindenütt jelenvaló, végtelen Isteni Erõ behatol az élõ remény által szellemünkbe, és eredményezi az azonosulást Isten akaratával, a szellemi erõt.
                           

Az akaratvilág pozitív állapotának színképelemei:


Intuíció követése - inspiráció követése - Isten akarata szerinti aktivitás -kötelességérzet - felelõsségérzet - állhatatosság - hûség - megbízhatóság – lelkiismeretesség - becsületesség - igazlelkûség - õszinteség - nyíltság - erkölcsi bátorság - igazmondás - jellemesség - félelemnélküliség - gerincesség - egyenesség - mértékletesség - takarékosság - áldozatosság - lemondás - önmegtagadás - önfeláldozás - szolgálat - eszmék szolgálata - Isten szolgálata - engedelmesség - szellemi erõ - lelki erõ - szelídség - türelem - béketûrés - hosszútûrés - azonosulás Isten akaratával - elfordulás az anyagi céloktól - szellemi célok követése - erkölcsi szép alkotás - esztétikai szép alkotás - mûvészi alkotás - harmonikus alkotás - szellemi alkotás - jó akarat - tiszta szándék - tisztelet - az ember alatti világ tisztelete - embertisztelet - az ember fölötti világ tisztelete - a szellem tisztelete - eszmék tisztelete - Isten tisztelete - szellemi munkálkodás - szellemi hatalom - intuíció követése - inspiráció követése.

 

09


9. ábra
Az akaratvilág pozitív állapotának színképelemei.


Ha nem működik az élő remény, akkor a remény elsorvad, tagadássá torzul, és bekövetkezik az elszigetelõdésa mindenütt jelenvaló, mindeneket fenntartó Isteni erőáramtól. Ez szellemi sorvadással, erőfogyással, sűrűsödéssel jár, és eredményezi az ellenszegülést Isten akaratának, a szellemi erőtlenséget, melynek színképelemei a következõk:


Intuíció tagadása - inspiráció tagadása - rosszakarat - harag - bosszú - megtorlás - lopás - csalás - rablás - gyilkosság - álnokság - hazugság - megalkuvás - hamisság - ravaszság - tiszteletlenség - szolgalelkûség - jellemtelenség - becstelenség - rágalmazás - megszólás - alattomosság - átkozódás - viszály - versengés - bizalmatlanság - személyválogatás - akaratgyengeség - félelem - gyávaság - állhatatlanság - hûtlenség - felelõtlenség - megbízhatatlanság - kötelességmulasztás - lustaság - tétlenség - pazarlás - indulatosság - durvaság - erõszakosság – kegyetlenség - nagyratörés – uralkodni vágyás - megvetés - makacsság - türelmetlenség - ingerlékenység - változékonyság - nyugtalanság - meghasonlás - erkölcsi rút alkotás - esztétikai rút alkotás - diszharmonikus alkotás.
           

A három szellemi alaptulajdonság egyensúlya és a szellemi harmónia.


Bármilyen fokozaton áll valaki, döntő fontosságú szellemi fejlődésére nézve, hogy három alaptulajdonsága:


            értelemvilága (bölcsessége, hite)


            érzelemvilága (szeretete, alázata) és


            akaratvilága (erői, reménye)


mindig szellemi egyensúlyban, harmóniában legyenek! Mert a szellemi diszharmónia, - a szellemi egyensúlytalanság - a fejlődés akadálya, és szellemi lefokozódáshoz vezet! Tehát a szellem - testetöltött állapotban az ember - feladata az, hogy Istentől kapott három alaptulajdonságát egyensúlyban fejlessze! Ha valaki az érzelemvilágát – szeretetét - engedi elsorvadni csak azért, hogy értelemvilágát és akaratvilágát túlfejlessze, annak szellemi értéke szélső esetben nullává zsugorodik, és bekövetkezik egy örökkévalósági ciklusra a szellem éjszakája! És ez így van, nemcsak az érzelem, hanem az értelem és akarat elsorvadásánál is!

Hiába fejleszti ki valaki érzelemvilágát, ha nincs benne bölcsesség, a szeretet oktalanná, vakká válik! Hiába fejleszti ki valaki érzelemvilágát és értelemvilágát, ha nincs akarata a megismert igaz és jó megvalósítására, akkor tudása és szeretete semmivé válik! Tehát az örök fejlődés, a "Legyetek tökéletesek!" krisztusi parancs betöltéséhez az egyetlen garancia, ha mindhárom szellemi alaptulajdonságunkat egyensúlyban, harmóniában fejlesztjük!

 


A szellemi labilitás és szellemi egyensúly bemutatása


   A fejlődés folyamán az élet különböző próbák elé állít bennünket. Ezek felváltva, hol az egyik, hol a másik, hol a harmadik alaptulajdonságot teszik próbára, esetleg kettőt, vagy mindhárom alaptulajdonságot egyszerre!

A következõ ábrán a háromszög oldalai szimbolizálják a három alaptulajdonságot. Lehet a próba értelmi próba, tudás próba, hit próba! Próba érheti az ember érzelemvilágát: szeretet próba - alázat próba! Próba érheti az ember akaratvilágát: erõpróba - türelempróba! Ha a szellem - az ember - kiegyensúlyozott és minden alaptulajdonsága egyformán fejlett, mondjuk 3x3x3, akkor érheti próba bármelyik oldalát, bármelyik alap-tulajdonságát, biztosan áll a lábán! Ha azonban a kiegyensúlyozottság csökken, akkor már a szellem ellenállása a próbákkal szemben sokkal csekélyebb! Veszélyesen labilissá válik a szellem a próbákkal szemben, ha alkata 4x4x1 arányban tolódik el.  Míg a 4és1/2 x 4és1/2 x 0 arányú szellemalkatnál  (legalsó sor) a megállás, a létezés, abszolút lehetetlenné vált! A szellem mindenképpen - a teljes nyugalmi helyzetben is felborul!
kép talán...

(jobb klikk, kép megjelenítése)

 

08

 

A kép alsó részén láthatjuk. A szellem értéke nullává vált!  4és1/2 x 4és1/2 x 0 = nulla!

És itt egy másik táblázat amely a lehető legegyszerűbben szemlélteti a 3 alaptulajdonság egyensúlyának szükségességét.

 

09

 

Az alsó rublikában látható az a szellemtípus aki a "mennyiségi" tudást , vagyis értelem világát, érzelmi világának elsorvadásával érte el, az eredmény itt is nulla.

 

   És senki sem engedheti meg magának a szellemi egyensúlytalanságot, bármilyen magas fokozatot is ért el! A szellemi kiegyensúlyozatlanság, a szellem diszharmóniája bármilyen fokozat esetében veszélyes!
Hiába fejleszti ki valaki az értelemvilágát, ha szeretete elsorvad, tudása értéktelenné, semmivé válik! Hiába fejleszti ki valaki az érzelemvilágát, ha nincs benne bölcsesség, a szeretet oktalanná vakká válik! És hiába fejleszti ki valaki értelem világát és érzelem világát, ha akarat nincs a megismert igaz és jó megvalósítására, tudása és szeretete semmivé válik.

   A három szellemi alaptulajdonság: a bölcsesség, szeretet, erő harmóniája, összhangja eredményezi a szellem lényének épségét, értékét!

A szellemvilágban minden szellem a maga igaz valóságában jelenik meg! Ott nem lehet alakoskodni!

Ezt több ezer szellemállapot-vizsgálat bizonyítja.


Tehát a SZÉPSÉG, a BÖLCSESSÉG, a SZERETET és az ERŐ okozata!


   Tehát a "Legyetek tökéletesek!" krisztusi parancsbetöltéséhez az egyetlen garancia, ha mind három szellemi alaptulajdonságunkat egyensúlyban, harmóniában fejlesztjük!

   A gömbszimbolika következő alapvetése a testet öltött szellem ábrázolásának sarkalatos alapelveit fogja szemléltetni. És végül álljon itt az édesapám által megfogalmazott csodálatos ima, amellyel minden meditációját, előadását zárta, és amely számomra is minden reggel átélve csodálatos erőt ad egész napra. Kívánom, hogy ennek átélése ugyanolyan örömet és erőt adjon szellemi útitársaim, minden olvasó számára!  
 


Végtelen jóságú mennyei Atyánk!

Add, hogy benső szellemi látásunk- szellemi szemünk -megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni bölcsesség- az élő hit által -bennünk örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni szeretet- az élő alázat által -bennünk örök szeretetté váljék!


Áldd meg akaratvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni erő- az élő remény által -bennünk örök erővé váljék!

Áldd meg földi életünket!

Hogy testet öltésünk célját- a szeretet két főparancsának betöltését -minden élethelyzetben felismerjük,és mind magasabb fokon betöltsük!


Áldj meg minden ügyet

- melyet szolgálunk!

Áldj meg mindenkit,

akivel kapcsolatba kerülünk!


Hogy mindenben minden

- szent akaratod szerint történjék -bennünk és általunk!

Ámen!


 

3. rész

 

 

 

 

Sorozatunkat folytatva a továbbiakban meg fogjuk kísérelni a szellemi törvényeket és magukat a szellemlényeket a gömbszimbolika jelképrendszerével szemlélhetővé tenni és az egész Világegyetemet fenntartó szellemi valóságokat az elvont fogalmakból a realitásba áthozni.

 

A Gömb lényének és potenciáljainak ismertetése

A testetöltött szellem - az ember

és kapcsolata a szellemi szférákkal

 

   Sorozatunk első részében a "Honnan jöttünk" kérdésére kerestük a választ és érintettük azt a kérdést, hogy miért szükséges és fontos számunkra a testetöltés, miért kapjuk a testetöltés kegyelmét.

A második részben szellemünk anatómiáját, értelem-, érzelem- és akaratvilágunk összefüggéseit és egyensúlyának fontosságát világítottuk meg.

Most nézzük testetöltött állapotunk szellemi összefüggéseinek alapjait az ábrázolás szimbolikájában! Mindenekelőtt tudatosítanunk kell, hogy e földi, emberi létünk a Kegyelem által kapott lehetőség. Lehetőség arra, hogy az egykor tékozló fiúként elhagyott Atyai Házba való visszatérésünk útjára lépjünk, a szeretet elvének egyre magasabb szintű betöltése által, itt, a földi életben. Ennek szellemi összefüggéseire világít rá a most következő rész.

Emlékezzünk az 1. és 2. részre, ahol a szellemi ábrázolás alapelveiről írtunk. A gömb szimbolizálja a szellem lényét - az "én" fogalmát és három szellemi alaptulajdonságát: értelemvilágát, érzelemvilágát, akaratvilágát, vagyis bölcsességét, szeretetét, erőit. Ha a szellem lénye a krisztusi elvekkel, a szeretet elvével azonosul, lénye, gömbje mérhetetlenül kiteljesül, világosodik, fénylővé válik. Szellemibb állagúvá válásával működése, szellemi szabadsága is növekszik. Ha az isteni elvekkel ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik, homályosul, sötétebbé válik, sűrűsödik, működési szabadsága korlátozódik.

    A vízszintes vonal feletti rész a szellemi sík - a szellemvilág, a vízszintes vonal alatti rész a fizikai sík - a fizikai világ. Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkot nem érintve a szellemi síkon lebeg, akkor szellem állapotról van szó. Ha lénye a fizikai síkba bizonyos mértékig bemerül, akkor testetöltött állapotról, ember állapotról van szó. Tehát születéskor bemerülünk, a halállal kilépünk a fizikai síkból.

A gömbnek a fizikai síkba bemerült része az emberi tudat - az emberi én. A fizikai síkba be nem merült része a felsőbbrendű tudat - a felsőbb rendű én. A bemerülés mértéke az ember bukottsága. Tehát nem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat a döntő tényező! Krisztus tanítványainak kiválasztásánál sem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat volt a döntő.

Tehát a fizikai síkba bemerült gömbrész az emberi én. Az emberi én a fizikai világhoz az alsó gömbfelülettel, a fizikai érzékszerveivel kapcsolódik. Az emberi én és a felsőbb én között a határoló vonal az intuíció. Ezen át kapcsolódik a felsőbbrendű tudat az emberi tudathoz.

A gömb - a szellem - a szellemi síkhoz, tehát a szellemvilághoz a gömb felső felületén - az inspiráció által kapcsolódik. Az inspiráció által fogadja be a felsőbb szellemi hatásokat a felsőbb én, és az intuíció az, amelyen át az emberi énbe átáramlanak ezek a hatások.

Most nézzük az ember ábra eltolódásait különböző fokozatú szellemek testetöltéseiben! (1. ábra).

Látjuk a legnagyobb gömbnél, hogy az emberi én az intuíció vonalán milyen szélesen van kitárva a felsőbbrendű én felé. A felsőbb rendű én gazdagon öntheti hatásait az emberi énbe. Látjuk, minél magasabb szintű az ember, az intuíció és az inspiráció vonala annál uralkodóbb.

Ha pedig a gömb kisebbedik, akkor sűrűsödik és mind jobban alámerül az anyagba, az intuíció és inspiráció vonala rohamosan csökken és az emberi tudat mind jobban elszigetelődik a szellemiségtől.(középső ábra).

 

a1

1. ábra:

Az ember ábra eltolódásaiVégül az intuíció és inspiráció vonala eltűnik, és az emberi tudat az anyagba süllyedve magára marad. A bal oldali, mélyen alámerült típusnál a gömb érintkezési vonala megszakadt a szellemi síkkal!. Csak az anyagvilág veszi körül. Az ilyen ember elfalazta magát a szellemi síktól. Minden transzcendens kapcsolata megszakadt, vagyis anyagivá vált. És anyagiságának fokozásával, a gömb további merülésével, sűrűsödésével-zsugorodásával, mind megközelíthetetlenebbé válik számára a szellemi felfogás. Próbáljuk meg az ilyen embert lelki, szellemi valóságokról meggyőzni! Teljesen lehetetlen! Amiként látható az intuíció és az inspiráció vonala eltűnt!

Ez az ember nem rendelkezik mással, csak a testi érzékszervek vonalával! Tehát csak az a valóság számára, amit az öt érzékszerve közvetít. Minthogy a gömb alámerült, a szellemi síkkal, a szellemi fogalmakkal minden kapcsolata megszakadt, tehát élménye sem lehet róla. Ez a kétszerkettő négy igazsága. Nem is vitatható!

Végül a rajz még arra is rámutat, hogy minél magasabb rendű egy szellem, annál kevesebb veszéllyel jár számára a sok emberi tudás megszerzése. Most egészen egyszerű térfogatszámításról lesz szó. Ha a kisebb gömb térfogatát 1-nek vesszük, akkor ennek a tudáskvantuma = 1. A közép fokozatú ember emberi tudáskvantuma a fizikai síkba merült térfogata) = 2. A legmagasabb fokozatú ember bemerült térfogatkvantuma, tudáskvantuma = 4. Tehát az ábrázolt legmagasabb fokozatú ember emberileg négyszer annyit tud, mint az első. És látjuk, hogy ez a jelentősen nagyobb emberi tudás mégis szellemi maradt! Itt az emberi én nyitott maradt a szellemi sík felé, szemben az elsővel, aki teljesen bemerült az anyagba, elveszítve minden kapcsolatát a szellemiekkel!

Most nézzük a szellemi sík - a szellemvilág - a szellemi szférák felépítését és az ember kapcsolatát a szférákkal! ( Nézzük a 2. ábrát!)

 

a2

2. ábra:

A szellemi szférák és a különböző embertípusok kapcsolata a szféravilággal

 

   A szellemi sík - a szellemvilág - a rejtett ( okkult ) - világ nem olyan sima, fehér mező, amint azt az eddigi táblákon az egyszerűség kedvéért ábrázoltuk.

Ezen a rajzon megkíséreljük a szellemi sík, a szellemi szférák főbb felépítését szemléltetni. A vízszintes vonal az ábrát két részre osztja. A vonal alatti mező jelenti a fizikai síkot, a fizikai világot. Erről most nem lesz szó.

A vonal feletti mező a szellemi sík - a szellemvilág. A két sík, a fizikai és szellemi sík, amint a rajz szemlélteti, széles vonalon, állandó érintkezésben áll egymással. Tehát a fizikai sík felett helyezkedik el a szellemi sík, a szellemvilág! Ennek az utóbbinak a szellemi szerkezetét fogjuk most elemezni.

   Hogy a rajzot valóságnak érezzük, utalnom kell a következő alapelvekre: Az összes fizikai törvények, jelenségek - nem egyebek, mint a szellemi törvények fizikai síkra való vetületei. Ha helyesen nyomozunk, megtaláljuk minden fizikai jelenség szellemi megfelelőjét a szférákban. Kíséreljük meg ezt a Föld légkörével kapcsolatban! Mit tapasztalunk a Föld légkörénél? A legmélyebben fekvő levegőrétegek a legsűrűbbek, legtisztátalanabbak, a legszennyezettebbek! Minél magasabb régiókba emelkedünk, a levegő annál tisztábbá, ritkább állagúvá, anyagtalanabbá válik! Az alsó, sűrű és szennyes levegőrétegekben viharok dúlnak!

Ha pedig a levegőben folyton emelkedünk, a szenny- és porviharok mind jobban elmaradnak, és egy bizonyos magasságon felül megszűnnek. Ezek az alsó, sűrűbb régiókból a magasabbakba emelkedni nem tudnak! A levegőnél tapasztalható jelenségek nem egyebek, mint a szellemvilág törvényeinek anyagi kicsapódásai a légkörben! Most hatoljunk be a rajz szellemi értelmébe! A szellemi sík az egymásba kapcsolódó vízszintes körök soraival különböző szférákra oszlik. Alulról felfelé haladva következik az l. 2. 3. 4. 5. 6. szféra. A szférák állaga alulról felfelé haladva - mind szellemibb, színük és tónusuk mind világosabb és éteribb.

Gondoljunk a légkör jelenségeire! Az alsó rétegek, az alsó szférák a legsűrűbbek, a legszennyezettebbek. Tehát mind magasabb régiókba emelkedve, a szférák világosabbá, diadalmasabbá, anyagtalanabbá válnak, - azonosan a légkörrel - hiszen a légkör jelenségei nem egyebek, mint az ugyanott lévő szellemállapotok anyagi kicsapódásai! Ott a légkörben, ahol vannak! Szemléljük a rajzot! A körök tónusa, színe, nagysága szemlélteti az abban a szférában lévő szellemlények gondolatait, érzéseit, szándékait!  -A lentebbi színes ábra szemlélteti-.

A legalsó szférában élő szellemlények látóköre szűk, korlátozott, szemléletük tisztátalan, sötét, zavaros. (legalsó sor). Ezen alacsonyrendű szellemlények a szféráikon végigszáguldó szellemi és fizikai viharok között élnek! És most fokozatosan emelkedjünk a szférákba! Itt a színek és tónusok - az érzésvilág, a szándékok és erők finomodásának megfelelően mind világosabbá, tisztábbá, magasabb rendűvé válnak. A körök nagyobbodása pedig szemlélteti, hogy a szellemek látóköre mind nagyobb távlatú lesz, és a legfelső szférában diadalmassá fokozódik! Minden szférának megvan a maga igazságrendszere, amely a szférába tartozó szellemek magatartására jellemző. A legalsó szférák képviselik az önzés, brutalitás, durva bűnök és szenvedélyek torz igazságrendszereit. Itt a bűnök és szenvedélyek szörnyű következményei viharzanak, és szenvedtetik a szellemeket.

Amint felfelé haladunk az egymás fölé következő szférákban, lépésről-lépésre veszítenek durvaságukból ezek a torz igazságrendszerek.

Végül, a legmagasabb szférákban, a krisztusi igazságok már mindent elárasztó fényben tündökölnek, és az összes alsóbb szférákat és az egész fizikai síkot szellemi fénnyel, világossággal, szeretettel árasztják el! Természetesen ebből a sugárzásból az alsóbb szférák - fokozatuk szerint - mind kevesebb szellemi fényt, világosságot, szeretetet fogadnak be magukba, mind jobban ködösítik, torzítják ezeket a magasabb rendű hatásokat önmagukban!

Most szemléljük tovább a rajzot! Koncentráljunk az erős kontúrral megrajzolt gömbökre. Látjuk, hogy ezek a szellemek a rajzon mind, többé - kevésbé bemerültek a fizikai síkba, - vagyis testet öltöttek. Tehát az erős kontúrral megrajzolt gömbök testetöltött szellemeket, embereket jelentenek..

Látjuk, hogy az ábrázolt emberek igen különböző fokozatú szellemek. Tartsuk mindig szem előtt, hogy a gömb nagysága és színe jelenti a szellemi fokozatot! Szellemileg ez döntő tényező!

Látjuk, hogy az ábrázolt legmagasabb rendű ember felsőbbrendű énje felér a legmagasabb szférába! Annak az igazságából táplálkozik! Onnan ömlenek a magasrendű hatások a felsőbb rendű énjébe, és ezek uralkodnak az ő emberi életében!

 

Ennek megítélésében nem a hirdetett elveink, hanem a cselekedeteink döntenek! Vagyis az, hogy a szeretet két főparancsát milyen fokban valósítjuk meg mindennapi életünkben!

 

Nézzük meg az ábránkon a második legmagasabb rendű embert a jobboldalon. Az ö felsőbbrendű énje már nem ér fel a legmagasabb szférába, csak az alatta lévőbe! Tehát emberi gondolkodása és érzelemvilága már nem olyan magasrendű. Ha tovább szemléljük az ábrázolt, különböző fokozatú testetöltött szellemeket, embereket, látjuk, hogy felsőbbrendű énjük egyre alacsonyabb szférába ér fel, tehát szellemi fogalmaik:: gondolkodásuk, érzésviláguk, világszemléletük mind sötétebb, zavarosabb és alacsonyabb szintű lesz!

Most nézzük meg, mi történik akkor, amikor két különböző fokozatú ember, mondjuk "A" és "B" vitatkoznak valamely szellemi problémáról, vagy bármilyen témáról! Legyen "A" a vastag kontúrral kihúzott, legnagyobb gömb - a képen látható legmagasabb rendű ember - akinek felsőbbrendű énje a legfelső szférába ér, és akinek lénye ragyogó, fénylő, sugárzó! "B" pedig legyen a kép bal sarkában, az "A" melletti, vastag kontúrú kis gömb, akinek felsőbbrendű énje már csak az alsó két szférába ér fel!

Látjuk a rajzon, hogy "A" magasrendű szellemember, akinek lénye az ábrázolt legmagasabb szférába ér, vagyis felsőbbrendű énje a legmagasabb igazságrendszerben honol. Részére a krisztusi elvek, az Evangélium igazsága élő valóság és realitás! Sőt, az egyedüli realitás!

Vele ellentétben látjuk, hogy "B" lénye lefokozott, hogy számára a legalacsonyabb rendű, az 1. és 2.szféra az otthon, gömbje ezekben a szférákban honol. Csak eltorzult elvei léteznek, számára az önzés, gőg, hiúság, érzékiség, anyagiasság a normális valóságok.

Számára a 3. szféra szellemesülő, tisztuló fogalmai sem valóságok, mert lényének - gömbjének - nincs velük szellemi kapcsolata!

 

Tehát, mi történik, amikor "A" és "B" vitatkoznak valamely problémáról? "A" nemhogy a 4. 5. 6. szférák magasrendű igazságait, de már a 3. szféra szellemesülő, tisztuló fogalmait sem lesz képes megértetni "B"-vel, mivel ezek egyszerűen nem léteznek "B" számára! "B" csak akkor lesz képes a magasrendű igazságokat megsejteni és felfogni, ha lénye (gömbje) szellemesül, nagyobbodik, és ezáltal felér egy magasabb szféra igazságrendszerébe és belenő. Így az élő valósággá válik a számára! Előbb semmiképp sem!

Ez az oka annak, hogy különböző szellemi fokozatú emberek vitái szellemi problémákról oly sok esetben eredménytelenek, sőt, céltalanok! Mert amíg az egyik ember részére abszolút valóság valamely magasabb szellemi igazságrendszer, - mert lénye, gömbje benne honol, - addig a másik ember részére ez a valóság nem létezik, mert semmiféle kapcsolata nincs vele! Lefokozott lénye, gömbje csak a legdurvább önzés, anyagiasság torz igazságrendszerében mozog! Csak ilyen valóság és realitás létezik számára és minden magasabb rendű szellemi gondolat irreális!

Ennek következtében közvetlenül szemlélhető az a szellemi törvény, hogy: minél magasabb fokozatú valaki és minél magasabb régiókba ér a felsőbb rendű énje, annál kisebb veszéllyel jár számára az okkult erőkkel való kapcsolat!

És minél alacsonyabb fokozatú valaki, annál zavarosabb hatásokat képes átvenni a szellemvilágból! Aki alacsonyabb indítékokból keres kapcsolatot a szellemvilággal, csak alacsonyrendű szellemi erőkkel kapcsolódhat össze! Ezt szemlélteti a rajz!

Itt rejlenek a szellemtan, az okkultizmus veszélyei! Igen sokszor olyan emberek keresik a kapcsolatot az okkult erőkkel, akik már eleve csak a tisztátalan erőkkel kerülhetnek kapcsolatba! Mert ha valaki nem igyekszik az Evangélium normái szerint élni, ha szándékai nem tiszták, céljai nem szellemiek, akkor csak a maga legnagyobb kockázatára veheti fel a kapcsolatot a szellemvilággal! A rajz bizonyító ereje szerint - tisztátalan szférákban mozgó lénye csak az alacsonyrendű szellemi erőkkel kerülhet kapcsolatba, - s ezek őt az eszmék zűrzavarába viszik, és szellemi, erkölcsi romlásba kergetik!

   Ellenben, ha valakinek a szándékai tiszták, céljai szellemiek, ha erkölcsi nemesedés az életcélja, és az Evangélium legfőbb törvényét - a szeretet két főparancsát - igyekszik megvalósítani, akkor a legnagyobb szellemi-erkölcsi haszonnal veheti fel a kapcsolatot a szellemvilággal! Mert magasrendű szellemlényektől magasrendű hatásokat fog átvenni, önmagában tudatosítani, életében megvalósítani! A rajz ezt a legkézenfekvőbben igazolja!

   Bizonyosságul szolgálnak erre az ószövetségi próféták, az apostolok, az első századbeli keresztények, a szentek, misztikusok, az evangéliumi életet élő médiumok, - akiknek az élete a magas szellemvilággal való szakadatlan kapcsolatban folyt és folyik.

Mindaz, amit ezzel az ábrával kapcsolatban mondtunk, matematikailag is kifejezhető. A rajz ezt is, mint élő valóságot szemlélteti. És ugyanezt bizonyítják az életben az emberek között tapasztalható megfigyelések!

Most nézzük erősen a rajzot és próbáljuk az emlékezetünkbe vésni! Szükségünk lesz rá! Íme, tudatára ébredünk annak, hogy fizikai látásunk milyen csonka, milyen semmitmondó a szellemi valósághoz képest!

 

a3A Szellemi szférák

 

Ezen a képen láthatjuk a szellemi szférák "teljes" arculatát, ami le van takarva az emberi tudat elől. Figyeljük meg és hasonlítsuk össze színeiket -kvalitás- és nagyságaikat -kvantum-. Azok a szellem lények, akik nem torzítják el magukban az isteni elveket egyre nagyobbá, egyre szellemibbé válnak. Következésképpen, abból a szférából tudja "lehozni" inspirációit amellyekhez fel tud nőni.

A lentebb látható ábra illetve rajz, teljesen azonos az előzővel, csak a dolgok szellemi része a rajzról le van takarva, így csak a fizikai jelenség látható. Ez pedig, amint látjuk, megdöbbentően csonka, szinte alig valami a teljes szellemi valóság előbb szemlélt, izgalmas látványához - szellemi összefüggéseket felfedő - valóságához képest!, Mivel itt a szellemi sík transzcendens valósága nem látható, a teljes lét szinte üres mezőnek látszik. Pedig az előző tábláéval azonosan, a testetöltött szellemek emberi énjei pontosan ugyanúgy rajta vannak, csak a felsőbbrendű énjük, és a szellemi sík transzcendens valósága van letakarva! Íme, így lát az ember mindennapi működése közben! Tehát az emberiség csak erről vesz tudomást, amit mi itt most látunk! A szellemi valóságból semmi sem látható!

 

a4

3. ábra.

Ami az előző kép valóságából a fizikai síkról nézve látszik

Ez a földi élet kegyelmi próbája! Vajon betöltjük-e a szeretet két főparancsát a próbák kegyelmi állapotában, az emberi életben? De nem szóval!!! Mert ebben nagyok vagyunk! Hanem érzésekben és cselekedetekben!

Mert ez a perdöntő!!!

 

A legfontosabb alapelvek átismétlése

(Használjuk a színes ábrát.)

 

A Szentírás azt mondja: A bűnbe esett ember - bűnbe esett emberiség - kiűzetett a paradicsomból! (Mózes I. 3:24)

Tehát a Föld a bukott szellemseregek helye, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre! Ebből az ős szellembukásból való felébredésünk az *ősember állapottal kezdődött, és az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart, a Szentírás szerint a reinkarnáció és örök fejlődés boldogító távlatában.

A gömbnagyság arányos a bölcsesség, szeretet és szellemi erő nagyságával. Ha a szellemlény a krisztusi elvekkel - a szeretet elvével - azonosul, lénye, gömbje mérhetetlenül kiteljesül. Ha a krisztusi elvekkel ellentétbe kerül, önmagát lefokozva zsugorodik. Ennek szimbolikus ábrázolása a következő fejezet tárgya.
   Az isteni elvekkel azonosulás világosodással, tisztulással, mind fénylőbb, sugárzóbb színekkel jár. Az isteni elvektől való eltérés homályosulással, mind sötétebb és szennyesebb színekkel jár.
Az állagsűrűség a szellemi szabadság fokával arányos. Minél nagyobb a gömb, tágulásával arányban annál szellemibb állagú. Annál akadálytalanabb a szellem működése, annál nagyobb a szellemi szabadsága. Minél kisebb a gömb, komprimálódva annál sűrűbb állagú, a szellem működési szabadsága annál korlátozottabb.
   Gömbnagyság, szín és állagsűrűség, vagyis értelem, érzelem és akaratvilág együtt = szellemi fokozat. A megvilágosodással nagyobbodás és szellemesülés jár, az elsötétüléssel zsugorodás és sűrűsödés.

 

A szellemi fokozat emelkedésével a szellem lénye mind nagyobb dimenziókat képes betölteni, lénye kiteljesedik és mind derültebb, ragyogóbb lesz a színe. Egy magasabb fokozatú, nagyobb gömb az alacsonyabb fokozatú egész lényét át tudja fogni, míg az alacsonyabb fokozatú a magasabb fokozatút, vagyis a kisebb a nagyobbat soha.


 

A szimbolikus ábrázolás hangsúlyos alapelvei


  Az első öt alapelvet az előző részben már átéltük. Fontosságukra való tekintettel tudatosítsuk újra őket hét újabb alapelvvel együtt!
 

1. Alapelv : A gömb szimbolizálja a szellem lényét - az "én" fogalmát és szimbolizálja három szellemi alaptulajdonságát - értelem-, érzelem- és akaratvilágát vagyis bölcsességét, szeretetét, erőit.
 
2. Alapelv : nagyság = mennyiség = kvantum. Bölcsesség - szeretet - és erőkvantum. Ha a szellem lénye krisztusi elvekkel - a szeretet elvével - azonosul, lénye - gömbje _ mérhetetlenül kiteljesül, ha ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik.
 
3. Alapelv : szín = minőség = kvalitás. Bölcsesség- szeretet- és erő kvalitás. Isteni elvekkel való azonosulás világosodással, tisztulással jár, mind sugárzóbb, fénylőbb színek jellemzik.Isteni elvektől való eltérés = homályosulás. szennyeződés, mind sötétebb, szennyesebb színek.
 
4. Alapelv : állagsűrűség. Minél nagyobb a gömb, tágulásával arányban annál szellemibb állagú. Annál akadálytalanabb a szellem működése, annál nagyobb a szellemi szabadsága. Minél kisebb a gömb, komprimálódva annál sűrűbb a szellem, működési szabadsága annál korlátozottabb.
 
5. Alapelv : gömbnagyság, szín és állagsűrűség, vagyis értelem, érzelem és akaratvilág együtt = szellemi fokozat. A megvilágosodással nagyobbodás és szellemesülés jár, az elsötétüléssel zsugorodás és sűrűsödés.
 
6. Alapelv : Mindhárom sorban ( lenti ábra ) a vízszintes vonal feletti világos mező a szellemi sík, a vízszintes vonal alatti a sötét mező a fizikai sík. (a sötét mező képileg nem megjeleníthető, tehát az irányadó a vízszintes vonal maga.)
 
7. Alapelv : A világos és sötét mezőt elválasztó vízszintes vonal a fizikai sík és szellemi sík érintkezési vonala.
 
8. Alapelv : - Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkot nem érintve, a szellemi síkon lebeg, akkor szellem állapotról van szó. A felső sor a szellemállapotot ábrázolja. Itt látjuk, hogy a különböző fokozatú szellemek a fizikai síkba bizonyos mértékig bemerülnek, vagyis ember állapotban vannak!
 
9. Alapelv : Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkba bemerül, akkor testetöltött állapotról, ember állapotról van szó.
 
10. Alapelv : A teljes gömb, a teljes szellemi tudat.
 
11. Alapelv : A gömbnek a fizikai síkba bemerült része, az emberi tudat, az emberi én.
 
12. Alapelv : A gömbnek a fizikai síkba be nem merült része a felsőbbrendű tudat, a felsőbbrendű én.
 

 

Használjuk a lenti ábrát. A középső sorban lévő gömbök – azaz szellemek - kisebb mértékben, az alsó sorban lévő szellemek pedig nagyobb mértékben merülnek bele a fizikai síkba. A szimbolika szerint ez azt jelenti, hogy a középső sor testet-öltött szellemei tanulatlan emberek, az alsó sor emberei tanult emberek. Azonban nem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat a döntő tényező! Az emberek ezt a két fogalmat gyakran összekeverik és ebből sok zavar keletkezik.

 

Krisztus tanítványainak kiválasztásánál sem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat volt a döntő tényező!

 

a5

4. ábra

A létsíkok (szellemi sík – fizikai sík) és a különböző fokozatú

szellemi intelligenciák az ábrázolás szimbolikájában.

 


 

4. rész

 

 

 

Mielőtt rátérünk a megismerés különböző formáira, elevenítsük fel a testetöltött szellem állapot alapelveit.

A fizikai síkba merült gömbrész az emberi én. A szellemi síkban maradt gömbrész az emberi tudat feletti felsőbbrendű Én. Nézzük először a rajzon, mi határolja közvetlenül az emberi ént. Látjuk, hogy felül van az intuíció vonala, amelyen át a felsőbbrendű én önti be hatásait az emberi énbe. Tehát az intuíció a közvetlen érintkezési kapcsolat a felsőbbrendű Én és az emberi én között. Az emberi én alsó határoló vonala a testi érzékszervek vonala. Ezen keresztül történik a hatások leadása az emberi énből a fizikai világba és a hatások felvétele a fizikai világból az emberi énbe.

Látjuk, hogy az ember szellemi szerkezetén felül van még egy határoló vonal: ez az inspiráció vonala. Ezen keresztül áramlik a szellemvilágból az inspiráció a felsőbbrendű Énbe. A felsőbbrendű Én ezt a hatást önmagában szintézisbe hozza, és az intuíció vonalán beömleszti az emberi tudatba. Az ember pedig önmagában ezt a hatást transzformálja és a testi érzékszervek vonalán át közli a fizikai világ felé.
Tehát testi érzékszerveinkk

el kapcsolódunk a fizikai világhoz, míg a felsőbbrendű Énünk az intuíció és az inspiráció vonalán át érintkezik a magasabb szellemi szférákkal. A kapcsolat oda és vissza is kölcsönösen működik.

b1

Testetöltött szellem:

Az "ember" szellemi szerkezete, az "ember ábra".

 

 

A megismerés különböző fokozatai

Fizikai megismerés - szellemi megismerés

Meditáció - ima - meditatív ima

 

1. A fizikai megismerés - normál ismeretszerzés

 

 Idézzük fel újra a szellemi szférák teljes ábráját egy fontos alapelv rögzítésére, melyet a további fogalmaknál majd szem előtt kell tartanunk!

b2
1.ábra

A szellemi szférák és különböző fokozatú testetöltött szellemek-emberek

(a fizikai síkba bemerült vastag kontúrú gömbök).

Szemlélni fogunk különböző szellemi - lelki folyamatokat, az ember lelki működéseit, mint: meditáció - ima, anyagi megismerés - szellemi megismerés.

 

Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy bármit teszünk: beszélünk, hallgatunk, cselekszünk, meditálunk, imádkozunk - a szellemi szféravilág élő valósága mindig jelen van, és hogy felsőbbrendű énünk - a fokozatunknak megfelelő szinten - mindig ebben a szféravilágban honol!

 

Hacsak mélyre zuhanásunkkal tetszhalálra nem kényszeríttettük felsőbbrendű énünket! Ezt látjuk a 2. ábrán.

 

 

2. A megismerés legalacsonyabb szintje

 

Ez az embertípus mélyre bukásával felsőbbrendű énjét a test börtönébe zárva tetszhalálra kényszerítette, melyet ki kell majd bontania, ki kell majd szabadítania a test börtönéből! Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi is innen a szellembukás mélyéről emelkedtünk ki! Ez a szellemtípus minden megismerést csak az anyagi világból, az érzékszervek útján kaphat. Szemlélteti a rajz!

(jobb klikk, kép megjelenítése)

b3

 

2. ábra.

A megismerés legalacsonyabb szintje.

Őrá nézve intuíció - inspiráció, lélek, szellem fogalmak nem léteznek! Számára csak az a valóság, amivel kapcsolata van, amit testi érzékszervei a fizikai valóságból közvetítenek. Minden más szellemi - lelki dolog számára fikció, nem valóság ! Ezért is nem lehet senkire valamit ráerőszakolni.

   Ezen az embertípuson csak az segít, ha lénye - gömbje - tágul, szellemesül és a fajsúlytörvény következtében feljebb emelkedve érintkezésbe lép a szellemi síkkal, a magasabbrendű megismerési módokkal: az intuícióval és az inspirációval!      Azonban ennek az embertípusnak is lehetnek intuitív, vagy inspiratív pillanatai, - néha. Akkor, ha valamilyen ok, valamilyen fájdalom, vagy örömélmény hatására gömbje szellemesülve felfelé emelkedik és rövid időre a szellemi síkkal érintkezésbe kerül. Milyen jellemző kifejezések: emelkedett pillanatok, emelkedett hangulatok! A kifejezés érzékletesen szemlélteti a szellemi valóságot! Újból alásüllyedve, az intuíció és inspiráció ismét azonnal eltűnik, és ez az embertípus ezeket az emlékeit képzelgésnek tartja és sokszor szégyenli is.

 

3. A fizikai megismerés második változata -

- az úgynevezett normális emberi ismeretszerzés

b4

 

3. ábra.

A normális emberi ismeretszerzés

  A tudomány - az empíria - az alacsonyabb szintű ismeretközlés módja. (Ennek magasabb szintű formáját később fogjuk látni). Amint látjuk, a mindennapi élet teendőiben és a társasági élet megszokott formái között az intuíció vonala és az inspiráció vonala is zárt! Az ismeretek a fizikai világ felől, az érzékszervek útján, az értelem - érzelem - akaratvilág kapuin át hatolnak be az emberi tudatba. (Ezt látjuk a rajzon.) Ha a tudományos ismeretszerzés műszerekkel történik is - de mindig az érzékszervek közvetítésével - az intuíció és az inspiráció kizárásával! Később látni fogjuk, hogy csak az alacsonyabb szinten van ez így.

 

4. A szellemi megismerés - meditáció - közvetlen megismerés - a misztikus belégzés

 

A 4. ábrától kezdve, a meditáció - ima - meditatív ima vizuális látványainál, gondolatban mindig a szféravilág valóságát is látnunk kell!

 

b5

 

4. ábra.

A szellemi megismerés – meditáció – közvetlen megismerés –

– misztikus belégzés

 

A normális emberi ismeretszerzés

Mert felsőbbrendű énünk állandóan fent, a szellemi sík (szellemvilág – szféravilág) korábban szemlélt valóságában honol. Mindig! Ha nem is tudunk róla! Ebből ki nem szakadhatunk - sem születésünk előtt, sem az emberi életben, sem halálunk után - soha! Ez a Kegyelem legfőbb ténye! Mi legfeljebb csak megnyitjuk, vagy elzárjuk magunkat előle!

Amint a rajz szemlélteti, a meditáció állapotában az emberi én a fizikai sík felé bezárul, és az intuíció által a felsőbbrendű én felé megnyílik. A meditáció, amint látni fogjuk, négy fázisú. A fázisokat számokkal jelöltük az ábrákon.

1. fázis. Az inspiráció három kapuján, a Bölcsesség - Szeretet - Erő kapuin át, úgy is mondhatjuk, hogy a Hit - Alázat - Remény kapuin át a szférák hatásai beömlenek a felsőbbrendű énbe.

2. fázis. A felsőbbrendű én ezt a hatást önmagában szintézisbe hozza.

3. fázis. Az intuíció megnyílt kapuin át e hatások aláömlenek az emberi énbe.

4. fázis. Az emberi én - a meditáció elmélyült állapotában szintézisbe hozza a hatásokat önmagában. Az emberi énben megfogalmazódik a szellemi elmélyülés témája, a Bölcsesség - Szeretet - Erő szintézisében. Látjuk, hogy a meditáció akkor maximális értékű, ha a három szellemi alaptulajdonság : Értelem - Érzelem - Akarat-világ egyensúlyban működik! 

5. Az ima - a misztikus kilégzés

b6

 

5. ábra.

Az ima – a misztikus kilégzés

Amint a rajz szemlélteti az ima állapotában  az emberi én a fizikai sík felé bezárul és csak a szellemi sík felé nyitott! Az igaz ima, amelyről az Úr Jézus a Hegyi beszédben szól - amint a rajz szemlélteti - négy fázisú! A hit által megvilágosodik a bölcsesség, az alázat által felhevül a szeretet, a remény által szárnyat kap az erő, és az értelem-érzelem-akarat szintézisében az emberi énben kialakul az ima! (1.fázis).

Az intuíció kapui megnyílnak a felsőbbrendű én felé és az intuíció megnyílt kapuin át a szellemi erő fellöveli az imát a felsőbbrendű énbe. (2.fázis).

A felsőbbrendű énben kialakul az ima felsőbbrendű szintézise. (3.fázis), és a felsőbbrendű én kozmikus erővel fellöveli az imát az isteni szférák felé! (4.fázis).

 

6. ábra. A meditatív ima. A misztikus belégzés és kilégzés

szintézise

 

A magasrendű hatások a felső szférából az inspiráció kapuin beáramlanak a felsőbbrendű énbe. (1.fázis).

A felsőbbrendű én ezt önmagában szintézisbe hozva (2.fázis) az intuíció kapuin át alááramoltatja az emberi énbe (3.fázis). Az emberi én ezt szintézisbe hozza (4.fázis), majd további megvilágosításra felfelé áramoltatja az intuíció kapuján a felsőbbrendű énbe (5.fázis). A felsőbbrendű én ezt magasabb ötvözetté teszi (6.fázis), és felküldi a magasabb szférákba, isteni megvilágosításra (7.fázis). Innen isteni megvilágosításban, az inspiráció kapuin újra visszaérkezik a felsőbbrendű énbe, ahonnan az intuíció kapuin át újra visszajut az emberi énbe, ahol a téma már isteni megvilágításban vibrál!

b7

 

6.ábra

Meditatív ima

 

És ez a folyamat állandó áramlással fokozódik, és a meditatív ima által az emberi én mind inkább megközelíti a kiválasztott, vagy felülről kapott téma isteni megvilágítását, a Bölcsesség - Szeretet - Erő isteni egységében!
 

7. Kapcsolat meditációban a szférákkal

 

Vessünk újra egy pillantást a szellemi szférák látványára! (Nézzük ismét az 1. ábrát!)

b2

Egy rendkívül fontos szellemi elvet kell tudatosítanunk az imával és a meditációval kapcsolatban. Ezen elv kozmikus jelentősége még fokozódni fog a következő táblák látványánál!

A különböző fokozatú emberek imáiban és meditációiban igen nagy különbségek vannak, mert felsőbbrendű énjeik különböző szférákba érnek fel, és így imáik céljában - minőségében óriási különbségek lesznek! Az ábrázolt legmagasabb rendű testetöltött szellem imái - gondoljunk Asszízi Szent Ferencre - mennyei szándékúak! És fokozatosan lefelé haladva az imák, gondolatok és meditációk mind kevertebbek, mind anyagiasabbak!

Ne felejtsük el, bármit teszünk az emberi életben, akár éljük mindennapi életünket, akár imádkozunk, akár meditálunk, akár az ezután következő bármelyik állapotban vagyunk, felsőbbrendű énünk mindig a szféravilág szellemi valóságában honol! Ebből soha ki nem szabadulhatunk! Sem születésünk előtt, sem az emberi állapotban, sem halálunk után, soha! Ez a kegyelem legfőbb ténye!

 

 

8. Teljes szellemi vérkeringés -

a tudományos megismerés magasrendű formája

 

Első főfázis. Felülről lefelé áramlás.

 

Amint a 7. ábra szemlélteti, a teljes szellemi vérkeringés állapotában az inspiráció vonala nyitott, az intuíció vonala nyitott, a testi érzékszervek vonala nyitott! Az emberi én úgy a fizikai sík, mint a szellemi sík felé nyitott!

A felsőbbrendű én úgy a magas szellemi szférák felé, mint az emberi én felé meg van nyitva! Tehát a magas szellemi szférákból a felsőbbrendű énen és emberi énen át a fizikai világ felé létrejöhet egy akadálytalan, gyógyító-tisztító-szellemesítő szellemi áramlás!

A teljes szellemi vérkeringésnek az az óriási jelentősége, hogy magas szférákból testetöltött szellemlények, mint Asszízi Szent Ferenc, Schweitzer Albert, Gandhi, Jogananda vagy Teréz anya, emberi énjükkel a fizikai síkba helyezkedve, felsőbbrendű énjükkel átfogják a szellemi síkot és az összes szférákat - emlékezzünk a szférák élő valóságára - és így lényükkel összekapcsolják a mennyei szférákat a fizikai síkkal és az összes közbenső szférákkal! De csak testetöltött állapotban! A szférákban ez nem lehetséges! Gondoljunk Lázár és a dúsgazdag példájára az Evangéliumból!

b9

 

7. ábra.

Első fázis. Felülről lefelé áramlás

A testetöltés egyik óriási jelentősége, hogy inkarnált állapotban ezt bárki megteheti! Természetesen saját szellemi fokozata szerinti kisebb szellemi dimenziókat és távlatokat átfogva! Ne akarjunk Schweitzer Albert vagy Asszízi Szent Ferenc lenni! De a megváltás, tisztítás és oldás munkájában, szellemi fokozatunk emelkedésével mind nagyobb részt és áldozatot kell vállalnunk! Ez szellemi fejlődésünk egyik boldogító alapfeltétele!

 

Második főfázis. Alulról felfelé áramlás

 

A teljes szellemi vérkeringés második főfázisa tartalmazza az első főfázis, a lefelé áramlás összes fázisait, azonban ellentétes irányban, vagyis alulról felfelé haladva, és így a fizikai világból jövő összes durva hatásokat emberi énjében, és felsőbbrendű énjében oldva-bontva, a tisztuló erőket a magas szférákig emelve!

A teljes szellemi vérkeringés két főfázisa: a lefelé és felfelé áramlás mindig elválaszthatatlanul együttműködik! A következőkben látjuk ezt az elválaszthatatlan együttműködést!

b10

 

8. ábra.

A második főfázis. Alulról felfelé áramlás.

9. ábra.

A két főfázis egyesítése.

A teljes szellemi vérkeringés mindkét fázisának egyesítése - a fizikai világból jövő tudományos megismerés magasrendű formája!

Úgy az emberi én, mint a felsőbbrendű én, lefelé és felfelé is nyitott. Ha a magasrendű tudományos megismerésnek a világgal való közlését is számításba vesszük, akkor kiderül, hogy a magasrendű tudományos megismerés a maga fázisfolyamataiban végigéli a teljes szellemi vérkeringés mindkét főfázisát, és éppen ezáltal válik magasrendű megismeréssé!

Az imák további változatai

 

Itt csak képek állnak rendelkezésre, de talán érthető lesz miért szükséges a következő témák ideillesztése. Mert soha ne feledjük el, minden pillanatban Ima alatt vagyunk s a helytelen felismerések valamint a helytelen - gondolkodás ,átkozódás - ima használat nagyon károsan befolyásolhatja -nemcsak- saját szellemi lényünket.

 

Különböző imák, a fekete mágiától, - az egeket ostromló imákig

 

b11

 

b12

 

b13

 

b14

 

 

A különböző szférák embertípusai

a szférák és a szellemvilág ábrájában

 

Újra idézzük fel a szellemi szférák vizuális látványát! (Nézzük ismét az 1. ábrát.) Alulról felfelé haladva következik az első szféra, második szféra, harmadik szféra, negyedik szféra, ötödik szféra, hatodik szféra! A légköri szférák csodálatosan tükrözik az ott élő szellemlégiók fokozatát! A legalsó szféra a purgatórium mély szintje, a légkörben a troposzféra alsó szintje - a viharzóna. Második szféra a purgatórium középső szintje - az esőzóna. A harmadik szféra a purgatórium felső szintje, a troposzféra felső szintje - a bárányfelhők-fátyolfelhők zónája! A negyedik szféra: a Menny előcsarnoka, a sztratoszféra. Az ötödik szféra: a kibontakozó mennyei élet szférája, az ozonoszféra alsó szintje. A hatodik szféra: a diadalmas mennyei élet szférája, az ozonoszféra felső szintje. A testetöltések ebből a hat szférából történnek a Kegyelem törvényvilága szerint! A hatodik szférán túl kezdődnek a vezérlő géniuszok isteni szférái, amely azonban későbbi témakörünk anyaga. Nézzük meg e hat szféra embertípusainak szellemalkatát!

 

A hat alapvetően különböző embertípus

 

A 9.és 10. ábra a különböző embertípusokat ábrázolja. A 9. ábrán - balról jobbra - először az első szféra embertípusa - az anyagba alámerült ember van ábrázolva.

A második szféra embertípusa - az anyagból ébredő ember.

A harmadik szféra embertípusa - a szellemiekre eszmélni kezdő ember.

A negyedik szféra embertípusa - az anyagból kiemelkedő spirituális ember.

Az ötödik szféra embertípusa - az anyag felett uralkodó transzcendens ember.

A hatodik szféra embertípusa - a golgotajárásban megdicsőülő szellemember, akiben a krisztusi elvek megkoronáztatnak!

Az itt összefoglalt embertípusokat most külön-külön bemutatva fogjuk elemezni!

A 9. ábra baloldalán az 1. szféra embertípusa, az anyagba alámerült ember látható. Emberileg a legalsó határ. Felsőbbrendű énje halálos dermedtségben, bezárva szunnyad. Alámerült vergődés az anyagban. Lelkiismerete sötét, jelleme gonosz. Az anyagba alámerült anyag-ember részére csak öt érzékszerve valóság!

 

Szellemi intuícióról, inspirációról fogalma sincs, nem is lehet! Semmi kapcsolata nincs a szellemi síkkal, a szellemiekkel!

 

Most nézzük az ábra középső részét, a 2. szféra embertípusát, az anyagból ébredő embert! A szellemi síkot már megérinti alulról.

b15

b16

 

b17


b18

9. ábra.

Az 1., 2. és a 3. szféra embertípusa

 

 

Az 1., 2. és a 3. szféra embertípusa Felsőbbrendű énje halálos álomból ébred! Lelkiismerete tompa. Jelleme hamis. A hatodik érzék, az inspiráció, a külső misztikus érzék megjelenése! Még differenciálatlanul, homályosan tapogatózva. A szellemi ébredés külső inspiratív ébresztés, külső szellemi hatás eredménye. Ezt a két embertípust, az 1. és 2. szféra embertípusát, az anyagba alámerült, és az anyagból ébredő embert szemlélve látjuk, hogy a legmélyebbre, az anyagba egészen alámerült anyagember (a 9 ábra baloldala), érzékszerveivel csak az anyagi világban képes körülnézni! Az anyagból ébredő embernél pedig (a 9. ábra középső része), megjelenik a hatodik érzék, az inspiráció, és a testi érzékszervek egy fokkal lejjebb szorulnak.

A 3. szféra embertípusa a szellemiekre eszmélni kezdő ember! (a 9. ábra jobboldala). Felbukkanás a szellemi síkra! A szellemi eszmélés kezdete! Felsőbbrendű énje eszmélni kezd. Jelleme ingatag, lelkiismerete éledő!

Még differenciálatlanul, homályosan, tapogatózva bár, de megjelenik a hetedik érzék, az intuíció, a benső misztikus érzék. Az emberi én még nagyobb volumenű a felsőbbrendű énnél, tehát az emberi én uralkodik! A testi érzék-szervek még túlsúlyban vannak az intuícióval és az inspirációval szemben, tehát még az érzékszervek uralkodnak.

 

b19

b20

 

b21


 

b22

 

10. ábra.

A 4. és az 5. szféra embertípusa

 

A továbbfejlődés a benső, intuitív szellemi működés kibontakozásától függ. A harmadik szféra típusánál, a szellemiekre eszmélni kezdő embernél látjuk, hogy az inspiráció és az intuíció hatására az érzékszervek ismét egy fokkal lejjebb szorulnak és ez az anyagi világban való körülnézés kezd kevésbé domináns lenni! Kezd életet kapni a két szellemi érzékszerv, az intuíció és az inspiráció! Azonban a testi érzékszervek benyomásai még döntően uralkodnak! (Ez volt a bal oldali harmadik szféra típusa).

A 4. szféra típusa (a 10. ábra baloldala) az anyagból kiemelkedő spirituális ember! Döntő fordulat! Az intuíció és inspiráció az érzékszervek fölé kerekedett! Az intuíció és inspiráció differenciált működése megindul az Értelem - Érzelem - Akarat vonalán! Jelleme szilárd, lelkiismerete éber! A felsőbbrendű én térfogatban nagyobbá vált, mint az emberi én. A felsőbbrendű én úrrá vált az emberi én fölött! Az érzékszervek ismét egy fokkal lejjebb kerültek! Az érzékszerveknek kezd alárendelt szerep jutni már élményanyagában! Még küzdenek benne ugyan a szellemi és anyagi benyomások, de döntéseiben már túlnyomó részt szellemi szempontok szerint alakítja életét!

Az 5. szféra típusa az anyag felett uralkodó, transzcendens ember! (a 10. ábra jobboldala). Az intuíció és inspiráció uralkodóvá, diadalmassá válása az emberi én fölött! Jelleme önfeláldozó, lelkiismerete élő! Itt kezdődik az élő hit, mely hegyeket mozgat - Krisztus szavai szerint. Felsőbbrendű énje az uralkodó! A legmagasabbrendű szellemi hatások, szellemi bizonyságok, állandóan át- és átjárják, átsugározzák emberi énjét. Életútján döntően hat az inspiráció és intuíció! Élményanyagában az érzékszerveknek csak alárendelt mellékszerep jut! A transzcendens ember érzékszerveivel "lefelé néz" a fizikai világba. Nem lenézi, csak lefelé néz! Felsőbbrendű énje döntő fényárban tartja emberi énjét.

A transzcendens emberen túli, az emberi fejlődésben a végső határ, a megdicsőülő szellemember! A golgotajárásban megdicsőülő szellemember, akiben a krisztusi elvek megkoronáztatnak! Ezután már az anyagi lét nélküli, örök szellemi fejlődés következik! Amint Krisztus mondja :

 

- "Az Úr dicsőségét szemlélve dicsőségről dicsőségre ugyanazon képmássá változunk át az Úr Lelke által."

(2Kor 3,28)

 

Boldogító távlat minden ember számára!

+

 

 

"Szemlélődőn, vagy tett között

éljük a nappalt, éjszakát,

és van barlang, hol éj s nap nincsen,

a magok titkos műhelye,

a szentek, bölcsek rejteke,

hol ismeretlen, más törvény hat át. (Weöres Sándor)

 

 

 

 

 

4. rész

 

 

A SZERETET-KIBONTAKOZÁS FOKOZATAI

A MÉLYSZINTTŐL A MENNYEI SZFÉRÁKIG,

A TESTETÖLTÉSEK SOROZATÁBA.

 

    1. A szeretet evangéliumi igazsága, melyet meg kell valósítanunk, a mennyei szférákban diadalmasan tündököl. Azonban lefelé haladva, a szférák fokról-fokra beszükítik a szeretet fogalmát, amely a fizikai sík pontszerű nyílásában ellenkezõ előjelűvé fordul az anyagba alámerült ember tudatában. Az alábbi ábra megkísérli a bukás mélypontjától - a mennyei szférákig, a szeretet bennünk való kibontakozását szemléltetni. A szeretet az egész Világegyetemet összetartó erő!

 

                   c1

János evangéliuma Isten fogalmát egy szóval fejezi ki.

 

Ezt mondja: Az Isten - Szeretet !
 

A bukás mélyszintjéből kibontakozó szeretet nyolc fejlődési fokozatát fogjuk átélni e tábla gömbsorait szemlélve. Ezeket a szeretet-fokozatokat lépésről-lépésre önmagamban élõ valósággá kell tennem, hogy a bukás mélyszintjéről a mennyei szférák magasságába emelkedhessek! Ez a bukott szellem részére a szellemi síkon - szellem állapotban - nem valósítható meg! Csak a fizikai síkon, az emberi élet kegyelmi állapotában. Erre adja Isten a testetöltés kegyelmét. Ez az emberi élet célja és értelme! Minden más célt követni - céltévesztés!

 

    A szeretet első fejlődési sora a bukás mélyszintjéből fokozatosan kibontakozva:

 

legmélyebb szint - csak én! - durva egoizmus.

majd  - én és mások! - finom egoizmus,

azután  - mások és én! - az igaz szeretet kezdete,

végül - csak mások! - a szeretet magas foka.

 

 

   
A szeretet második fejlődési sora a bukás mélyszintjéről fokozatosan kibontakozva:
 

Kegyetlen önzés - Durva önzés - Enyhe önzés - Önzetlenség - Áldozatosság - Önfeláldozás!

 
 
Minden magasabb szeretetfogalom - a felfelé növekvő gömbsor - mind diadalmasabb valóság! Amely a szférákban felfelé emelkedve - élő - diadalmas valóság!
 

   

A szeretet harmadik fejlődési sora, melyeket testetöltésrõl testetöltésre mind magasabb szinten be kell töltenem!

    A mélyszinttől fokozatosan a legmagasabb szintig:

 

- súlyos áldozatok igénylése másoktól,

- enyhébb áldozatok igénylése másoktól,

- nem igénylek áldozatokat másoktól,

- kisebb áldozatokat hozok másokért,

- nagy áldozatokat hozok másokért ,

és végül: - önfeláldozó élet másokért és a Krisztusi eszméért.

 

Ismétlem, minden magasabb szeretetfogalom - a felfelé növekvő gömbsor - mind diadalmasabb valóság, amely a szférákban felfelé emelkedve - élő, diadalmas valóság!

 

    A szeretet negyedik fejlődési sora - a bukás mélyszintjérõl fokozatosan kibontakozva a következő:

 

Mélyszint - csak önmagamat szeretem,

Majd: családomban önmagamat szeretem,

családom szeretetében fokozatosan feloldódik

önmagam szeretete,

szeretetem kitágul mindazokra, akiket ismerek,

Végül: szeretetem kitágul azokra is, akiket nem ismerek.

 

Ismétlem, minden magasabb szeretetfogalom - a felfelé növekvõ gömbsor - mind diadalmasabb valóság!

 

   - A szeretet ötödik fejlõdési sora - a bukás mélyszintjérõl fokozatosan kibontakozva:

 

- önmagamban a testet szeretem,

- önmagamban a lelkieket szeretem,

- önmagamban az örök szellemet szeretem.

- A szeretet hatodik fejlõdési sora :

- másban a testet szeretem,

- másban a lelkieket szeretem,

- másban az örök szellemet szeretem.

 

 

   - A szeretet hetedik fejlődési sora. A családi szeretet fokozatai - a bukás mélyszintjéről fokozatosan kibontva :
 

- családom tagjait alárendelem magamnak,

- családom tagjaiban önmagam tükröződését szeretem,

- családom tagjaiban a szépet - a lelkieket szeretem,

- családom tagjaiban : szellemtestvéreimet - örök útitársaimat

szeretem, akikkel az örök szellemi fejlődésben a szeretet kibontakozását építem.

 
 
- Végül a szeretet nyolcadik, lezáró fejlődési sora. A duálszeretet fokozatai a bukás mélyszintjétől fokozatosan kibontakozva:

- duálomat alárendelem magamnak,

 

- duálomban önmagam tükrözõdését szeretem,

- duálomban a szépet - a lelkieket szeretem,

- duálomban örök utitársamat - szellemem örök másik felét - szeretem,

akivel a szellemi fejlődésben, vele örök egységben, a duálszeretet örök kibontakozását építem.

Ezeket a szeretetfokozatokat kell lépésről-lépésre, testetöltésről-testetöltésre önmagamban élõ valósággá tennem, hogy a bukás mélyszintjéről a mennyei szférák magasságába emelkedhessek!

Ez a bukott szellem részére a szellemi síkon - szellem állapotban nem valósítható meg! Csak a fizikai síkon - az emberi élet kegyelmi állapotában! Erre adja Isten a testetöltés kegyelmét.

 

Földi életpályák - a földi élet jelentősége

 

Újra tudatosítsuk a szférákat, melyekből a testetöltések történnek!

A következő táblákon két élesen különbözõ szellemtípus földi életútját fogjuk szemlélni. Ez két határeset lesz. Az emberi testetöltések e két határeset között végtelen variációkban történnek.

 

   Először nézzük az első szellemtípust! A felfelé haladó - megtért - szellemtípust, aki földi életében szellemi világnézetű és a Hegyibeszéd elveinek megvalósítására állította be földi életét. Gondoljunk a szférák hátterére, amelyből sohasem szakadunk ki!

 

Elsõ - a testetöltés előtti állapot. A szellem a szellemi síkon a fizikai síkhoz közeledik, hogy lemerüljön az anyagba - testetöltsön.

Második - a magzati időszak. A szellem még csak érinti felülről a fizikai síkot. Nincs még beléhelyezkedve a testbe.

Harmadik - a csecsemő- és a korai gyermekkor. A szellem fokozatosan beléhelyezkedik a testbe és csak lassan, évek fokozatos munkájával kezdi átvinni ismereteit - szellemi tudatából - emberi tudatába.

Negyedik - a serdülés kora. A gömb lassan, fokozatosan merül alá a fizikai síkba, a fizikumba. A testi öntudat - az emberi tudás - fokozatosan bővül. A fizikai síkba merült gömbrész nagyobbodása nemcsak az emberi tudás, hanem egyúttal a testi erők gyarapodását is jelenti. Amint látni fogjuk, mindkettő maximumát az élet delelőjében fogja elérni.

 

c2

 

Ötödik - az ifjúkor. Minthogy felfelé haladó - megtért - szellemtípusról beszélünk, ifjúkorában tudatosítja magát a jóban, és emberi tudását nagy mértékben fokozza - harmóniában a szellemi törvényekkel! Tehát a gömb kezd tágulni! Az emberi tudás növekedését nem a gömb további merülésével, hanem a gömb térfogat növekedésével éri el.

Hatodik - az élet delelője. A szellemi munkásság és az evangéliumi szeretetmunka teljében a gömb rohamosan tágul. Látjuk, hogy az Isten akarata szerint élő ember tudata még a tudás legnagyobb teljében is állandóan nyitott a felsőbbrendű énje felé - és állandóan a felűlről ömlő szellemi sugárzásban van. Tehát emberi gondolkodása át- meg át van szőve szellemi hatásokkal. Látjuk, hogy az intuíció vonala széles és uralkodik az emberi énje felett. Az ábrából látjuk azt is, hogy az érett kor teljében a testi erők elérik maximumukat.

Hetedik - a bölcs öregkor. A földi tanulságok, szellemi tapasztalatok leszűrése. A gömb tovább tágul - szellemesül - és kezd kiemelkedni a fizikai síkból. A testi erők már gyengülnek. A gömb emelkedése következtében - a rajzból ez jól látszik - az emberi tudat szűkül. Vagyis az ember öregkorában tudásából felejt. Anyagi tudásából a felesleges ballasztokat - melynek a halál után semmi hasznát nem fogja venni - kidobja.

Utolsó előtti fázis - a haldoklás. Szellemi fájdalom nélküli agónia. Ez nem jelent feltétlenül időben rövid, vagy fájdalom nélküli agóniát, mert bizonyos betegségekkel járhat hosszú, fizikai fájdalmakkal teljes agónia. Hanem azt jelenti, hogy a szellem - a haldoklás idõtartama alatt - már nem ragaszkodik a testhez. Már nem törődik az anyagi dolgokkal - ezek már nem érdeklik! Hanem figyelmével, az örök haza felé fordul. Az agóniában a szellemi sík megnyílik előtte!

  c3

Szellemtestvéreivel, elköltözött szeretteivel foglalkozik, akik már szeretettel várják. Akiket már lát is és készülődik hozzájuk A gömb tágul - szellemesül - a jól eltöltött földi élet következtében.

Utolsó fázis - a halál után. A szellemesülés következtében a gömb könnyen kiemelkedik a sűrűbb állagú fizikai síkról - a szellemi síkra. Ez más fogalmazásban azt jelenti, hogy a szellem nem ragaszkodik az anyagi dolgokhoz és szellemileg könnyen kiemelkedik a testből.

 

  Most nézzük meg, ami az előző ábra anyagából - a szellemi síkot letakarva - emberileg látszik!

 

Látjuk, hogy emberi látásunk milyen hiányos, milyen csonka. Az egész élet folyamán csak az emberi én látható! A felsőbbrendű én szellemi valósága és a szellemi szférák élettere - amelyből a fizikai élet folyamán sohasem szakadunk ki - nem látható. Pedig egész életünk folyamán benne élünk! A szellemvilágból öltünk testet - mint emberek - a szellemvilág kellős közepén élünk és a szellemvilágba távozunk!

c4

 

Most nézzük a másik típust - a lefelé süllyedő - megtéretlen - szellemtípus földi életútját!

 

  Az atyai háztól távolodó tékozló fiú földi életútja. Ez a negatív földi élet szellemtípusa. A földi élet céltévesztése! Ez a típus egész földi életében az anyagba mélyen alámerült, durva szenvedélyeinek élő ember lesz, akit mások szenvedései nem érdekelnek - csak saját anyagi érdekei. Emberi életének első három életfázisa azonos lesz az előző embertípus életfázisaival.

c5

 

Első fázis - testetöltés előtti állapot. A szellem a szellemi síkon a fizikai síkhoz közeledik, hogy lemerüljön az anyagba - hogy testet öltsön.

Második fázis - magzati időszak. A szellem felülről még csak érinti a fizikai síkot! Nincs még beléhelyezkedve a testbe. Kívülről, a szellemi síkról építi - az édesanya testében, az anyaméhben - a magzatot.

Harmadik fázis - a csecsemő és korai gyermekkor. A szellem fokozatosan beléhelyezkedik a testbe és csak lassan - évek fokozatos munkájával - kezdi átvinni ismereteit szellemi tudatából az emberi tudatába.

 

Tehát az első három ábra azonos volt mindkét szellemtípusnál. Itt még nem lehet tudni, milyen ember lesz belőle. Rendkívül fontos a szülők befolyása!

 

Negyedik fázis - a serdülés kora. A gömb lassan, fokozatosan merül alá a fizikai síkba. A testi öntudat - az emberi tudás - fokozatosan bővül. Azonban látjuk, hogy anyagibb formában, mint az előző típusnál.

Ötödik fázis - az ifjúkor. A szellem, mint ember tudatosítja magát a rosszban - gondolataiban, érzéseiben, cselekedeteiben - egyaránt. Ennek következtében a gömb fokozatosan merül, sűrűsödik, anyagiasul, zsugorodik. Ne felejtsük el, hogy a másik ellenpólust látjuk most!

Hatodik fázis - az élet delelője. (6.a-val és 6.b-vel jelölve). Önző érdekei kíméletlen diadalra juttatásában való aktív munkálkodás maximuma. A gömb mind jobban sűrűsödik, zsugorodik! Mind jobban, majd teljesen alámerül az anyagba. Az intuíció és inspiráció vonala rohamosan zsugorodik, majd teljesen eltűnik. A szellem teljesen elszigetelte magát a szellemi síktól! Minden transzcendens kapcsolata megszakadt. Csak az anyagban hisz - csak az anyagnak él. Teljesen önzővé válik, mások érdekeivel nem törődik. A hibák, bűnök, szenvedélyek vastag rétege veszi körül. Életmódjával, elveivel szellemileg állandóan fertőzi önmagát és másokat. Ne felejtsük el, hogy itt az atyai háztól távolodó tékozló fiú földi életútját szemléljük!

 

Hetedik fázis - az öregkor. Teljesen belegyökeresedett anyagi felfogásába - hibáiba - bűneibe. A gömb állandóan tovább zsugorodik és nehéz fajsúlya következtében nem képes a fizikai sík fölé emelkedni. Annak ellenére, hogy a gömb már kénytelen megérinteni alulról a szellemi síkot, mert a testi erők gyengülnek már és a halál időpontja közeledik. A szellemi vezetés már vonja felfelé, hogy a halállal kiemelkedhessék a fizikai síkról. A szellemi sík megérintése következtében, látjuk a hetedik ábrán, a halál gondolata kezd már az érintési ponton a szellemi síkról beszivárogni öntudatába, tehát a halál gondolata kezdi már gyötörni! Ő azonban ezen gondolatoktól irtózik, menekül! Nem tud - és nem akar - az anyagtól elszakadni!

 

Nyolcadik fázis – haldoklás, kínos szellemi agónia! A sűrű, nehéz gömb nem tud a vele egy fajsúlyú anyagból a könnyebb szellemi síkra kiemelkedni, nem tud elszakadni a fizikai síktól! A szellem vergődik. Nem tud és - nem akar - kiemelkedni a testből, hanem görcsösen ragaszkodik hozzá. Ennek következtében a haláltusa sokszor rendkívül kínos vergődés. De természetesen nem minden esetben! Mert lehet esetleg hirtelen halál, azonban a megtéretlen lélek ilyenkor hosszú ideig vergődik a test mellett a halál után is anélkül, hogy annak tudatára jutna, hogy meghalt!

 

Végül a kilencedik fázis - a halál utáni állapot. A szellem és asztrálisa évtizedekig, évszázadokig a holttesthez, a sírhoz, a fizikai világhoz kötözve, szenvedő állapotban stagnál, anyagi eszmekörben vergődik, nem bírva elszakadni a fizikai síktól! Sokszor évszázadokig észre sem véve, hogy meghalt! Mint kísértő bolyong a fizikai síkon, gonosz sugallataival kergetve, zavarva, kísértve az embereket. Míg végül az isteni kegyelem más helyzetbe és állapotba helyezi, alkalmat adván neki a tisztulásra és fejlődésre. Híresek az angol kísértetkastélyok, amelyeknek volt tulajdonosai évszázadok óta oda vannak kötözve anyagi vágyaik helyéhez, a kastélyhoz, nem bírván és nem akarván elszakadni anyagi kincseik-től! Példázván az evangéliumi parabolát: Ahol a ti kincsetek, ott a szívetek!

Hat évtized kutatásaiban kapott több ezer szellemállapot-vizsgálat tapasztalatai szolgáltatnak számomra szomorú bizonyságot Krisztus szavainak isteni erejű igazságáról!

 

Ami az előző tábla anyagából a fizikai síkról - emberileg látszik.

  Ismét látjuk, hogy emberi látásunk milyen hiányos, milyen csonka. Az egész élet folyamán csak az emberi én látható. A szellemi én valósága és a szellemi szférák élettere - melyből a fizikai élet folyamán sohasem szakadunk ki - nem látható!

 

c6

 
Szemléljük most együtt a pozitív és negatív életutat!
 

Az előző táblákon külön-külön láttuk a két különböző életutat és következményeit. Átéltük, hogy szellemi szempontból milyen óriási fontossága van a földi életnek. Az összehasonlító ábrázolásnál látjuk, hogy testetöltés elõtt a két típus fokozatilag alig különbözött egymástól. Csak a szellemi irányuk volt más. És mi lett a halál után?

 

c7

 

A felső típus - a jól eltöltött földi élet következtében hatalmas szellemlénnyé fejlődött, akinek diadalmas szellemi élet a jövője.

Az alsó típus - a rosszul eltöltött földi élet következtében a legmélyebb szférák állapotába süllyedt - lefokozott szellemlénnyé vált -, aki keserves jövő elé néz.

Tehát a testetöltés elõtti kis fokozati különbség óriási különbséggé nőtt - az ellentétes irányban eltöltött földi élet következtében. Tehát vigyázzunk! Ha az Evangéliumban lefektetett legfőbb elvhez - a szeretet két főparancsához - igazítjuk életünket, akkor nem sejtett dicső fejlődésnek vetjük meg alapjait ( felső sor ).

Ha azonban a szeretet-főparancs betöltését megtagadjuk földi életünkben - ha önzővé, anyagiassá válunk - és engedjük elhatalmasodni hibáinkat, szenvedélyeinket, akkor keserves jövőt készítünk magunknak, és mint önmagunkkal tehetetlen szellemi vakoknak, a legmélyebb szférák keserves állapotain kell keresztülvergődnünk, míg szellemileg tisztulhatunk, emelkedhetünk.

Beláthatatlan távlatot nyit a földi élet! Úgy felfelé - mint lefelé! Szemlélteti a rajz! A képen szemlélhető két embertípus az evangéliumi nagy parabola - a tékozló fiú parabola - két főfázisa. A képen látható alsó embertípus a mennyei atyai háztól - a mennyei szféráktól - távolodó tékozló fiú típusa! Aki még bűneiben, szenvedélyeiben tobzódik, mennyei értékeit még két kézzel szórja. Aki még anyagi, önző érdekek után fut, aki szellemi vakságban saját gyönyöreit, élvezeteit hajszolja, nem véve tudomást mások szenvedéseiről. Aki ősi emlékeit elfelejtve, még nem ébredt rá arra, hogy nem az anyagi, hanem a szellemi értékek az örök értékek.

 

A képen látható felső embertípus - az atyai házba, a mennyei szférákba már nyílegyenesen hazatartó tékozló fiú, aki már ráébredt az örök értékekre.

 

Aki már átélve az igaz bűnbánat mély gyötrelmeit, elérkezett bukásra hullott örök élete nagy fordulópontjához, és döntően elhatározta, hogy az isteni elveket követi - és eltékozolt mennyei értékeit újra visszaszerzi és a szellemi moslék helyett, melyen a bukás mélyén tengõdött - újra a dicső szellemállapotok mennyei nektárjával fog táplálkozni. A krisztusi példa nyomán az áldozatos szeretet életformáját választja, mindent, ami földi - elhagyva, hogy mindent, ami örökkétartó - elnyerjen.

És e két típus - a megtéretlen és a megtért embertípus - vagyis az atyai háztól még nagy lendülettel távolodó, és az atyai ház felé már nyílegyenesen közeledő két típus - között áll a megtérésben vergődő, bűneit már felismerő, de még döntõ elhatározásra nem jutott tékozló fiú közbensű állapota. Ezek vagyunk túlnyomórészt mi! Akik az anyagi és szellemi célok - az emberi és isteni értékek között - még folyton ingadozunk. Már küzdünk - de még sokszor elakadunk! Néha már győzünk - de még sokszor elbukunk. Vagyis nem vált még bennünk döntővé az elhatározás, hogy a mélyrehullott, tékozló állapotból hazahívó három isteni szeretetszózat: a Tíz parancsolat, a két főparancs és a Hegyibeszéd nyolc boldogsága - boldogító törvényeit kövessük!

Lezárjuk meditációnkat. - Átéltük, hogy szellemi fejlődésünkre döntő jelentőségű, hogy testetöltött állapotunkban melyik szféra igazságaiba kapcsolódik felsőbbrendű énünk. Mert ez dönti el irányulásunkat! Hogy testetöltések sorozataiban Isten országa felé ívelünk-e csodálatos szellemi magasságok felé, vagy pedig aláhullunk - irtózatos szellemi mélységekbe! Attól függően, hogy felsőbbrendű énünk uralkodik-e, vagy emberi énünk győz, és teljesen alámerülünk az anyagba - dől el számunkra az a végtelenül fontos ügy, hogy a világkorszakon belül felfelé ível-e pályánk - a mennyei szférák felé - vagy pedig lehullunk egy örökkévalósági ciklus mélységei felé.

Bármint élünk is, tudomásul kell vennünk, hogy a mennyei szférák krisztusi igazságai felülről lefelé állandóan áradnak, mint megváltó igazságok! Azonban az alsó szférák mindinkább leszűkítik magukban az isteni elveket és ezzel megakadályozzák, hogy kialakuljanak bennünk a krisztusi igazságok, melyek megvalósítása az egyetlen lehetőség, hogy a világciklus zárásáig Isten országába beérkezhessünk.

Tehát nekünk egyetlen teendőnk van: emberi énünkkel minél kevésbbé bemerülni az anyagba, felsőbbrendű énünkkel pedig mind magasabb szférába emelkedni, hogy minél torzítatlanabbul tudjuk életünkben megvalósítani a mennyei szférák evangéliumi igazságát: a szeretet krisztusi elvét. - Mert ezen áll vagy bukik örök fejlõdésünk sorsa! Ettől függ, hogy be tudjuk-e tölteni a Hegyibeszéd krisztusi programját - amely így szól:

 

"Boldogok a lelki szegények."

"Boldogok akik sírnak."

"Boldogok a szelídek."

"Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igaz-s-ágot."

"Boldogok az irgalmasok."

"Boldogok a tisztaszívűek."

"Boldogok, akik békét teremtenek."

".Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért."


 

 

5. rész

 

 

A FÖLD SZELLEMFOKOZATAI

ÉS SZELLEMI SZFÉRÁI

 

A fejlődés kozmikus távlatai

A geológia - meteorológia - csillagászat

és a szellemi kijelentések szintézise

------

A szellemi vezetés alapelvei

Őrangyal - Magasabb őrszellem

Nemzeti géniuszok - A Föld vezérlő géniusza

 

Bevezető gondolatok

 

A SZELLEMI FEJLŐDÉS VÉGTELEN TÁVLATAI I. RÉSZ

 

E meditáció tárgya - a Föld szellemfokozatai - Naprendszerünk géniuszáig, a gömbszimbolika megvilágításában.

A gömb szimbolizálja a szellem lényét - az "én" fogalmát - és a szellem értelemvilágát, érzelemvilágát, akaratvilágát, vagyis bölcsességét, szeretetét és erőit.

A gömb nagysága jelenti a bölcsesség, a szeretet és az erő nagyságát. Ha a szellemlény a krisztusi elvekkel, a szeretet elvével azonosul, lénye mérhetetlenül kiteljesül. Ha a szeretet elvével ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik.

A gömb világossági foka a bölcsesség, szeretet és erő minőségét, kvalitását jelképezi.

Állagsűrűség egyenlő a szellemi szabadsággal. Minél nagyobb a gömb - a szellem lénye - tágulásával arányban annál szellemibb állagú, annál akadálytalanabb a szellem működése, nagyobb a szabadsága.

A három együtt: a gömbnagyság, szín- és állagsűrűség, vagyis értelem-, érzelem-, és akaratvilág együtt jelenti a szellemi fokozatot.

Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkot, a vonal alatti részt nem érintve, a szellemi síkon lebeg, szellem állapotról van szó.

Ha a fizikai síkba bizonyos mértékig bemerül, testetöltött állapotról - ember állapotról - van szó.

A teljes gömb: a teljes szellemi tudat, a gömbnek a fizikai síkba bemerült része az emberi tudat, az "emberi én". A fizikai síkba, a fizikumba be nem merült része a "felsőbbrendű én".

Az ember ábrán (7.1. ábra) látjuk, hogy a testi érzékszervek vonala a közvetlen kapcsolat az emberi én és a fizikai világ között. Az intuíció vonala a közvetlen kapcsolat az emberi én és a felsőbbrendű én között.

d1

7.1. ábra: Az „ember” szellemi szerkezete

 

 

Végül láthatjuk, hogy az inspiráció vonala a közvetlen kapcsolat a felsőbbrendű én és a szellemvilág között.

Ezek után idézzük fel a szellemi szférákat! Az egymásba kapcsolódó körök soraival a szellemi sík - a szellemvilág - egymás fölé épülő szféráit láthatjuk a 7.2. rajzon ábrázolva, alulról felfelé haladva, az elsőtől a hatodik szféráig. A testetöltések ebből a hat szférából történnek, a Kegyelem törvényvilága szerint.

Látjuk, hogy az alsó szférákban élő szellemek látóköre szűk, korlátozott, szemlélete - érzésvilága - tisztátalan, sötét, ködös, zavaros. Ezek az alacsonyrendű szellemek a szféráikon végigszáguldó szellemi, lelki viharok között élnek.

Felfelé emelkedve a szférákban a színek, tónusok, vagyis a szemlélet, gondolkodás, érzésvilág, szándékok - mind világosabbá, tisztábbá, magasabbrendűvé válnak, és a legfelső szférákban fénylővé, diadalmassá fokozódnak.

A legalacsonyabb szférák képviselik a durva bűnök és szenvedélyek, az önzés, brutalitás torz igazságrendszereit. Itt a bűnök és szenvedélyek szörnyű következményei viharzanak és uralkodnak, és szenvedtetik az itt élő, mélyre bukott szellemlényeket.

Amint pedig egymás után felfelé haladunk a szférákban, lépésről lépésre veszítenek erejükből ezek a torz igazságrendszerek. Mindinkább kezdik megközelíteni az evangéliumi elveket, a krisztusi igazságokat. Végül, a legmagasabb szférákban, ragyogó szellemi világosság uralkodik. A krisztusi igazságok mindent elárasztó fényben tündökölnek, és az összes alsóbb szférákat és a fizikai síkot szellemi fénnyel, szeretettel, élettel árasztják el.

Természetesen ebből a sugárzásból az alacsonyabbrendű szférák - fokozatuk szerint - mind kevesebb szellemi fényt, világosságot, szeretetet fogadnak be magukba. Megtörik, és mind jobban sötétítik, homályosítják ezeket a magasrendű hatásokat önmagukban.

És most idézzük fel a hat szférát, melyből a testetöltések történnek:

 

A legalsó szféra - a purgatórium mély szintje.

A második szféra - a purgatórium közép szintje.

A harmadik szféra - a purgatórium felső szintje.

A negyedik szféra - a Menny előcsarnoka.

Az ötödik szféra - a kibontakozó mennyei élet szférája.

A hatodik szféra - a diadalmas mennyei élet szférája.
 

  d2

7.2. ábra

 

A 7.2. ábrán látható, vastag vonallal jelölt körök - gömbök, melyek bizonyos mértékig mind bemerülnek a fizikai síkba, a szimbolika jelrendszere szerint, testetöltött szellemek - emberek. És látjuk, hogy minél magasabbrendű egy ember - minél nagyobb egy gömb, felsőbbrendű énje annál jobban bekapcsolódik a mennyei szférákba, tehát emberi gondolkodása is annál magasabbrendű lesz.

És a szellemi lefokozódással a felsőbbrendű én is fokozatosan mind mélyebb szférákba tud csak kapcsolódni és így emberi gondolkodása is mindinkább veszít szellemiségéből.

Az alsó négy szférából - a purgatóriumi szférákból - kötelező a testetöltés a Kegyelem törvényvilága szerint. A mennyei szférákból már csak önként vállalt testetöltések történnek. A hatodik szférán túl kezdődnek - ez már nincs a rajzon - a vezérlő géniuszok isteni fokozatai, a vezérlő géniuszok szférái - Isten országa - ahonnan testetöltés már nincs.

És ha letakarjuk egy fehér lappal a szellemi síkot, azt látjuk, ami az előzőből, a fizikai síkról - emberileg látszik. Az emberiség csak erről vesz tudomást. Szigorú szellemi törvények következtében a szellemi valóság le van takarva. Itt csak a különböző embertípusok emberi énjeit látjuk és felette semmit. A szellemi valóságból semmi sem látható!

 d3

7-es ábra - Földről nézve látható szellemi valóságok

 

 

Ez a földi élet kegyelmi próbája. Vajon betöltjük-e a szeretet két főparancsát, a próbák kegyelmi állapotában - az emberi életben? Nem szóval - mert ebben nagyok vagyunk - hanem érzésekben és cselekedetekben! Mert ez a perdöntő!

 

A szellemi vezetés alapelvei

 

A következő két rajzon szemlélhetjük a szellemi vezetés alapelveit, a különböző szellemi fokozatú emberek kapcsolatát az őrangyal géniuszával. Mély igazság rejlik az egyházak ama tanításában, hogy minden embernek van őrangyala, aki őt vezeti - sugallja, a lelkiismeret szaván keresztül sarkallja a jó elvének követésére.

A fizikai világ és a szféravilág az őrangyalok vezetése alatt áll. Az őrangyalok hatalmas géniuszok, akik a fizikai sík felett lebegnek Isten által kijelölt őrhelyükön, és híven betöltik a rájuk bízott szellemek és emberek vezetését. Hangsúlyozni kell, hogy ezen a rajzon (7.3, 7.4) csak a szellemi vezetés alapelveit szemléljük, a későbbiekben látjuk a téma teljes kibontását.

Ez a két kép hat - a különböző szférákból testetöltött - embertípust ábrázol. Felettük, a fizikai sík felett lebegő hatalmas szellem - a nagy gömb - az őrangyal., az egyik ábrán látjuk az alsó három szféra embertípusait, a másikon a negyedik, ötödik és hatodik szféra embertípusait,. és mindegyik embertípus kapcsolatát az őrangyallal. Hangsúlyozom, hogy itt csak a szellemi vezérlés alapelveit szemléljük és a teljes valóságot később fogjuk átélni.

Látjuk a táblán, hogy az alacsony szellemi fokozatú emberek igen lazán, a magasabb fokozatúak mind közvetlenebb kapcsolatban állnak az őrangyal géniuszával. És ugyanazon ember is, ha földi életében szellemileg fejlődik, gömbjének nagyobbodásával mind intenzívebben kapcsolódik őrangyalához!

Az ember legfőbb érdeke, hogy őrangyalával való szellemi kapcsolatát ne szakítsa meg, hanem akarata szerint való élettel a fluidikus összeköttetést fenntartsa, erősítse.

 

Most vegyük egyenként sorra külön mindegyik embertípust!

 

Az első - a 7.3. ábra baloldala - az első szféra embertípusa. Látjuk lent a mélyben, teljesen az anyagba merülten. Látjuk, hogy ez az embertípus kapcsolatát az őrangyallal megszakítja, lelkiismeretét elnémítja, mélyre süllyed az anyagba és alacsonyrendű szenvedélyeinek él. Ennek azután, a halál után, keserves következményei vannak. Mert az ilyen szellemlényt - emberi élete után - a szellemi vezetés kénytelen súlyos szenvedő állapotokba helyezni, hogy a szenvedések tüzében a szellemi salak kiéghessen, kilazulhasson róla, és alkalmassá váljék a fejlődésre, a magasabbrendű életre. Lelkiismerete sötét, jelleme gonosz. Az emberiség 5 százaléka ebből az embertípusból adódik.

d4

 

7.3. ábra

 

A második - a középső - a második szféra embertípusa. Látjuk a rajzon, hogy ez az embertípus testetöltött állapotában már nem süllyed olyan mélyen a fizikai síkba. Már nem olyan durva szenvedélyeknek él, gömbje már alulról megérinti a szellemi síkot. A fluidikus kapcsolatot, ha még igen vérszegényen is, de már elfogadja az őrangyallal. Ezen a gyenge kapcsolaton keresztül az őrangyal már tud bizonyos hatást szivárogtatni belé. Ő azonban ezt még erősen eltorzítja önmagában. Lelkiismerete tompa, jelleme hamis. A rajz mutatja, hogy még ez az embertípus is csak az anyagot fogadja el reális értéknek, hiszen gömbje még az anyagi síkban mozog. A szellemi síkot még épp csak hogy megérinti alulról. Az emberiség 60 százaléka ebből az embertípusból adódik a Kegyelem törvényvilága szerint.

A harmadik - a felső sorban a jobb oldali - a harmadik szféra embertípusa. Amint a rajzon látjuk, ez az embertípus a fizikai síkból kezd már kiemelkedni a szellemi síkra. Felfogásában az anyagiasság mellett már kezd a szellemiség tért hódítani. Itt már ébredezik a lelki ember az anyagelvű ember mellett. A rajzon látjuk, hogy ennél az embertípusnál a kapcsolat az őrangyallal már sokkal intenzívebb. Őrangyalával azonban közvetlen kapcsolata még nincs, csak fluidikus kapcsolata van. Az őrangyal a fluidikus kapcsolat által mind intenzívebben önti belé felsőbbrendű hatását - a lelkiismeret szaván keresztül - és emeli feljebb, szellemesíti az általa védett szellemet. Azonban ennél a típusnál még gyakran előfordul, hogy az anyagvilág káprázata megszédíti és felülkerekedik benne az anyagember. Lelkiismerete aggályos, jelleme szilárduló. Az emberiség 30 százaléka ebből az embertípusból adódik.

A negyedik – a 7.4. ábra baloldala – a negyedik szféra embertípusa. Látjuk a rajzon, hogy ez az embertípus már túlnyomórészt a szellemi síkon mozog. Felsőbbrendű tudata már közvetlenül bekapcsolódik az őrangyal lényébe - gömbjébe. Ettől a pillanattól kezdve közvetlen kapcsolatba kerül az őrangyal géniuszával! Erről szó sem lehetett az első három embertípusnál. Ennél fogva ez az ember az őrangyal sugalmazását követi és lénye rohamosan szellemesül, emelkedik, bővül. Küzdelmei ugyan még vannak, de őrangyalával már közvetlen kapcsolatban élve - lelkiismerete szavát követve diadalra juttatja magában a szeretet elvét. Szóval már jó példát nyújt a vele kapcsolatban élő alacsonyabb fokozatú embereknek. Ez az embertípus az emberiségnek a 4 - 5 százalékát teszi ki. Átható lelkiismeret - spirituális jellem!

d5

  7.4. ábra

 

Az ötödik - a középső - az ötödik szféra embertípusa. Látjuk a rajzon, hogy ez az embertípus már hatalmas mértékben egyesül az őrangyal lényével! Ennél az embertípusnál már nincs tétovázás, bizonytalankodás! A legnehezebb pontokra helyezve a Gondviselés által, nyílegyenesen halad kitűzött útján, példájával utat mutatva az embereknek. Ritka típus az emberek között. Tízezer ember között akad egy! Éber lelkiismeret - transzcendens jellem.

A hatodik - a jobboldali - a hatodik szféra embertípusa a legmagasabbrendű a földi testetöltésben megjelenő emberek között. Gondoljunk Schweitzer Albertre, Gandhira, Asszízi Szent Ferencre, Paramahansza Joganandára, Teréza anyára! Világítótornyok, messzire világítva az emberek között! Látjuk, hogy ez az embertípus már jóformán eggyé vált az őrangyal géniuszával, benne él az őrangyal sugárzó lényében, vele teljesen azonosul. A krisztusi elvek és igazság fénylőn sugároznak életéből! Önfeláldozó szeretete üstökösként világítja meg az utat az emberiségnek. A legritkább az ilyen szellemlények testetöltése. Százezer ember között akad egy! Élő lelkiismeret - apostoli jellem.

Ebből a hat szférából történnek a testetöltések. A testetöltött állapot kegyelmi tény! Az emberiség élettere - a fizikai sík - felfogható kórháznak vagy iskolának, ahol a gyógymód és tananyag - a szeretet betöltése! A kórházban nem az orvosok, hanem a betegek vannak túlsúlyban! Az iskolában nem a tanárok vannak túlsúlyban, hanem a diákok. A megvalósítandó tananyag: Krisztus által az Evangéliumban lefektetett elvek! A SZERETET elve, amelyből való sikeres vizsgatétel után megszűnik a születések körforgása és belépési lehetőséget nyerünk a mennyei szférákba. A testetöltött állapot célja a Földön, hogy a Világegyetemet fejlődésében előrevivő szeretet kibontakozhassék bennünk, a mélyre zuhant földi szellemlégióban. Pál apostol 1. Korintuszi levele megrázóan fejezi ki az isteni igazságot: Szóljak bár az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok!

 

A szeretet bennem való kibontakozásának útja - a bukás mélyszintjétől - a testetöltések kegyelmi sorozatán át - a következő:

A legmélyebb szint brutális állapota: Csak Én! Csak önmagamért élek. - Durva egoizmus.

A következő szint: Én és mások! Önmagamért és másokért élek. - Finom egoizmus.

Magasabb szint - Mások és én! Másokért és önmagamért élek. - Az igaz szeretet kezdete

Magas szint: Csak mások! Csak másokért élek! - A szeretet magas foka!

Legfelső szint: Csak másokért élek a krisztusi eszmében. - A szeretet legmagasabb foka!

 

Tehát a képen látható hat embertípus részesül a testetöltés kegyelmében, hogy a szeretet lépésről-lépésre, szféráról-szférára kibontakozhassék lelkükben. Mikor Isten kegyelméből emberré lesznek, emberi magatartásuk a következőképpen jellemezhető:

1. szféra embertípusa : kegyetlen önzés!

2. szféra embertípusa : durva önzés!

3. szféra embertípusa : enyhe önzés!

4. szféra embertípusa : önzetlenség!

5. szféra embertípusa : emberi élete áldozathozatal másokért és az isteni eszmékért!

6. szféra embertípusa: emberi élete önmagát feláldozás másokért és az isteni eszmékért!

 

Ezeket a szeretetfogalmakat kell önmagamban élő valósággá tennem testetöltésről-testetöltésre, hogy a bukás mélyszintjéről a mennyei állapotokig felemelkedhessem! Ez a bukott szellem részére csak a fizikai síkon valósítható meg, az emberi élet kegyelmi állapotában. Mert hol máshol, mint az emberi életben, az anyagban tehetek bizonyságot arról, hogy képes vagyok elszakadni az anyagtól? Erre adja Isten a testetöltés kegyelmét! Ez az emberi élet célja és értelme - minden más cél követése céltévesztés! Tehát a testetöltött állapotban lévő szellemek összessége - az emberiség - az alábbiak szerint összegeződik!

 

Az emberiség 94 %-a az alsó három szférából ölt testet. E három szférából - a továbbfejlődéshez - kötelező a testetöltés!

A 4. szférából - az emberiség 5 %-a ölt testet: átható lelkiismeret, spirituális jellem!

Az 5. szférából - 10 ezer ember közül - egy! Éber lelkiismeret, transzcendens jellem.

A 6. szférából - 100 ezer közül - egy! Élő lelkiismeret, apostoli jellem - akik a földi síkon névtelenül, vagy igen ritkán ismert névvel, mint Gandhi, Schweitzer Albert, Asszízi Szent Ferenc, Yogananda, Pater Pio, Teréza anya - önfeláldozó életükkel a mélyrebukott földi szellemlégió, az emberiség szellemi evolúcióját szolgálják!

 

Az őrangyal

 

A 7. szféra típusa - az őrangyal géniusza! A 7. szférából már nincs testetöltés a Földön! Az őrangyalok az isteni kegyelem közvetítői, a bölcsesség - szeretet - és erő - kozmikus hordozói! Az emberiség vezérlő géniuszai nem öltenek testet, hanem a szellemi síkról vezetik az emberiséget!

Az előző táblán a szellemi vezetés alapelveit láttuk. Szemléltük, hogy a különböző fokozatú embertípusok milyen kapcsolatot tartanak az őrangyal géniuszával. Láttuk, hogy minél magasabbrendű egy ember, annál erősebb a kapcsolata az őrangyallal. Vitathatatlan igazság, hogy Isten bölcsen, szellemileg célszerűen gondolkozik, tehát Isten minden szellemlényt, fokozatával arányban álló feladattal bíz meg. Senkire nem bíz nagyobb feladatot, mint amelyet elvégezni képes! Viszont hozzá nem méltó, lényével arányban nem álló feladattal sem bíz meg senkit! Ez ésszerűtlen rendelkezés volna Isten részéről! Olyan volna, mintha egyetemi tanár kapna megbízást óvodai oktatásra. Tehát Isten senki képességeit sem alá, sem fölé nem értékeli! Vagyis minden szellemlényt fokozatával arányban álló feladatokkal bíz meg. Ebből következik, hogy az őrangyalok - ezek az emberileg megfoghatatlan, hatalmas géniuszok - nem csak egy ember vezetésére kapnak megbízást, hanem a fizikai sík fölött lebegve, emberek ezreit vezetik! A 7.5. ábra is ezt a számszerűséget igazolja.

d6

 

7.5. ábra

Az őrangyal fénysugárzásában 65 embert látunk. Ez a térben - ez egyszerű térgeometria! - 3000 embert jelent. Tehát a rajzon ábrázolt őrangyal, vezérlő géniusz - az ábrázolás szerint - emberek ezreit vezérli.

Szemléljük a rajzot! A fizikai sík felett lebegő nagy gömb - az őrangyal.

Az őrangyal - Isten által kijelölt helyén, a fizikai sík fölött lebegve, amint azt a rajz szemlélteti - szellemének, szeretetének "fénykúpját" a fizikai síkra vetíti, és e fénysugárzáson, szeretetsugárzáson belül az egész fizikai világot vezeti! Ezen a fénysugárzáson belül nincs semmi ismeretlen, semmi homály tekintete előtt! Szellemének fényével mindent áthat, az utolsó gondolatokig vezérel a fizikai sík mélyéig!

A rajzot szemlélve, az őrangyal fénysugárzásában látjuk a különböző szellemi fokozatú emberek tömegét, amint családi, rokoni, baráti, hivatási kapcsolatokban, az emberi életben működnek. Az őrangyal géniuszának fénysugárzásában látjuk az előző táblán bemutatott, különböző fokozatú embertípusokat.  Látjuk, hogy a különböző fokozatú emberek különböző fluidikus intenzitással kapcsolódnak az őrangyalhoz. Az anyagba, a mélyre süllyedtek pedig ezt a fluidikus kapcsolatot elszakították, lelkiismeretük szavát elnémították! Ezen fluidikus kapocs elszakítása azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az őrangyal szellemi kontrollja alól kicsúsztak volna, csak ők nem akarnak tudni semmi felsőbb szellemi hatalomról! Csak ők gondolják, hogy alacsonyrendű, rejtett, takart szándékaikat nem látja, nem ellenőrzi semmiféle felsőbb hatalom!

A valóságban azonban egész másképp áll a dolog! Az őrangyal géniusza, mint a Gondviselés által kijelölt szellemi hatalom - a reá bízott körzeten belül - mindenkinek sorsát isteni bölcsességgel, szeretettel és kozmikus hatalommal irányítja és ellenőrzi, akár tetszik ez nekünk, akár nem, akár tudomást szerzünk erről, akár nem, akár elzárkózunk előle, akár együttműködünk vele, akár követjük lelkiismeretünk szavát, akár nem! A szellemi vezetés kegyelmi ténye alól sem kibújni, sem kicsúszni nem lehet! Ez nem volna szellemi érdekünk, sőt, egyenesen vesztünkre volna, mert a szellemi vezetés szabad akaratunkat igen messzemenő módon tiszteletben tartja, egyetlen célt szolgál, hogy minket, - a magasrendű elvektől elhajolt, a diadalmas szellemi életkörzetekből kiesett szellem-lényeket, szellemi moslékon tengődő tékozló fiúkat - visszavezessen a mennyei szférákba, a felfoghatatlanul boldogító létállapotokba!

A rajz szemlélteti, hogy a szellemi vezetés minden rejtett szándékról tud, mindent az utolsó gondolatig ellenőriz!

Ha valaki ezekről nem akar tudni, és az evangéliumi elveket figyelmen kívül hagyva, következetesen alacsonyabbrendű elveket követ, saját érdeke ellen cselekszik! A felső szellemi vezetés végül is erősebb szenvedtető eszközökhöz lesz kénytelen nyúlni, hogy észretérítse, és a magasabbrendű létállapotokba visszavezethesse!

Az őrangyal géniusz megbízatása alá tartozik körzetében az egész ember-, állat-, növény- és ásványvilág sokmilliárd egyedének felépítése és vezérlése, az utolsó sejtekig tudatos ellenőrzése, és ezen egyedek fizikai, fluidáris és szellemi irányítása.

  

Az utolsó sejtekig tudatos irányítás! Emberileg elképzelhetetlen, diadalmas élet!

 

Letakarva a szellemi síkot(7.2-es ábra), látjuk azt, ami a fizikai síkról emberileg látszik! Az emberiség csak arról vesz tudomást, amit a fentebb látható 7-es ábra alsó részén látunk.

Itt látjuk a több ezres embertömeget - és felettük semmit! A szellemi valóságból semmi sem látható. Ez a földi élet kegyelmi próbája! Anélkül, hogy tudnánk valamit a valóságról, vajon betöltjük-e a szeretet két főparancsát a próbák kegyelmi állapotában, a földi életben!?

 

 

Magasabb őrszellem

 

A 7.6. ábrán látjuk a magasabb őrszellem géniuszát. Az előző táblán az őrangyal lényét szemléltük. Az őrangyal vezérlő körzete, bármilyen grandiózus volt is, magasabb szempontból partikuláris jellegű. Emberek ezreinek vezérlése, a hozzákapcsolt szféravilággal együtt, - magasabb szemszögből tekintve - még aránylag kis terület!

Ezen a táblán szemlélhetjük a szellemi vezetés magasabb fokozatát, az őrszellem géniuszát!

d7

 

7.6. ábra

A rajz léptéke - az előzőével szemben - teljesen megváltozott.

Az őrangyal lénye gömbje - amely az előző képen oly nagy volt, hogy betöltötte a képet, ezen a táblán a még hatalmasabb géniusz mellett - eltörpül!

Az őrangyalok seregei a még hatalmasabb őrszellem irányítása alatt működnek. Felülről kapják a magasabb szellemi irányítást, és egymáshoz kapcsolódva adják tovább az embereknek a magasabbrendű hatásokat!

Szemlélhető a rajzon a szellemvilágban uralkodó egyetemes törvény - a szeretet törvénye!

Ami fényt, világosságot, szeretetet, erőt a szellem felülről, a magasabb szférákból kap, azt a vele azonos fokozatúakkal egybekapcsolódva, lefelé tovább kell sugároznia az alacsonyabb szférákba, hogy így a szeretet egyetemes törvénye által a legmélyebben lévő szférák szellemei is emelkedni tudjanak!

Ezen a táblán szemlélhetjük a szellemi vezetés további, magasabb kiépítettségét. Látjuk, amint az őrangyalok a fizikai sík fölött lebegnek, vezérlő körzeteik egymásba kapcsolódnak, semmi rést, vezéreletlen területet üresen nem hagyva.

A rajzon, a magas vezérlő géniusz, az őrszellem fénysugarában - a fizikai síkon síkmetszetben - 500 embert látunk ábrázolva. Ez a térben - tehát a valóságban - 200 000 embert jelent! Csodálatosan igazolja ezt a látványt a Névtelen Szellem kijelentése az Ezotériák 1. kötetében:

Emberi fogalmakkal nehezen elképzelhetők a szellemi fejlődésnek azok a távlatai, amelyekben az egyes emberek elenyésző pontoknak látszanak. És mégis szükséges, hogy ráirányítsam erre figyelmeteket, hogy fogalmatok legyen azokról a hatalmas méretekről, amelyek szerint ezek a fejlődési turnusok alakulnak, és amelyekbe Isten tervei szerint nektek is, - tehát mindnyájunknak - bele kell illeszkednünk!

Eddig szól az idézet a Névtelen Szellem kijelentéséből.

 

Látjuk, hogy a fizikai síkon mozgó emberi élet, az anyaghoz tapadt emberek százezrei hogyan kezdenek elenyésző pontoknak látszani a mind hatalmasabb géniuszok arányai mellett! Ezeket az arányokat szemlélve kezdhetjük megsejteni, hogy a bölcsességnek, szeretetnek és hatalomnak milyen arányai bontakoznak ki a krisztusi elvekkel mindinkább azonosuló szellemi géniuszoknál!

A rajzot szemlélve megnyugtató módon megbizonyosodunk arról, hogy a Gondviselés - szó szerint Gondviselés - milyen tökéletes kiépítettséggel őrködik az emberiség vezetésén! Nincs egyetlen embernek egyetlen gondolata sem, amely ne feküdnék világosan a szellemi vezetés tekintete előtt! Nem lehet sem kikerülni, sem kibújni ez alól a szellemi ellenőrzés alól! Abszolút pontosan, tökéletesen működik, és egyetlen célt szolgál: szellemi fejlődésünket!

Ezen a táblán már több százezres embertömegek egységes, átfogó vezetését szemléljük. Azonban az őrszellem, bölcsességének és szeretetének sugárzásában nemcsak többszázezres ember tömegeket vezet, hanem a hozzá tartozó egész fizikai és szellemvilágot is!

Az őrszellem géniuszának hatókörzetébe tartozik, "fénykúpjában" az egész ásvány-, növény-, állat-, ember-, és szellemvilág fizikai, fluidáris és szellemi vezetése, bölcsességgel, szeretettel és erővel való elárasztása. Az utolsó molekulákig, gondolatgyökökig való tudatos vezetés! Emberileg elképzelhetetlen, kozmikus erővel telített, diadalmas élet!

És ha fent letakarjuk, látjuk, ami a fizikai síkról, emberileg látszik! Az emberiség csak erről vesz tudomást, amit itt látunk! Itt látjuk a többszázezres ember-tömeget - és felettük semmit! A szellemi valóságból - emberi szemekkel - semmi sem látható!

Ez a testetöltött állapot kegyelmi próbája!

 

 

Nemzeti géniusz

 

Ezen a táblán (7. 7. ábra) szemlélhetjük a szellemi vezetés még magasabb kiépülését. A szférákban felfelé haladva mind hatalmasabb és dicsőbb géniuszok következnek.

Az előző táblán szemlélt őrszellem fénykörzete többszázezres embercsoportok vezetésére terjed ki.

  d8

7.7. ábra

 

A krisztusi boldogságokkal telített, mérhetetlenül hatalmas őrszellemek, a még krisztusibb szellemlények, egy-egy nemzeti géniusz irányítása alatt töltik be feladataikat!

Amint Pál apostol mondja: Mindnyájan ugyanazon képmássá, krisztusi képmássá fogunk alakulni, dicsőségről-dicsőségre!

A nemzeti géniusz fénysugarában már százmilliós embercsoportok, nemzetek, birodalmak haladnak a fejlődés útján, a hozzá tartozó fizikai és -szellemvilág teljességével!

A fizikai, fluidáris és szellemi atomokig, vagyis gondolat-gyökökig - tudatos az ellenőrzés és vezetés!

Ebben a léptékben már ábrázolhatatlanul kicsivé váltak a százmilliós embertömegek, odaragadva a fizikai síkhoz, az anyaghoz! Közvetlenül szemlélhetjük, hogy milyen kicsivé zsugorodik az anyagi élet a szellemi életkörzetekkel szemben!

 

Tehát a kiépülő szellemi hierarchia a következő:

 

A fizikai síkon vezérelt százmilliós embertömegek és szellemi szférák fölött lebeg az őrangyalok vezérlő serege! (A legalsó gömbsor.)

Az őrangyalok serege felett látjuk az ezeket irányító, még magasabb őrszellemek hálózatát! (Középső gömbsor.)

És mindezeket szellemben és erőben összefogva, egységesen irányítja az ábrázolt legmagasabbrendű szellem: a nemzeti géniusz! Tehát közvetlenül látjuk, hogy a Gondviselés milyen csodálatos kiépítettséggel őrködik a szférák és az emberiség vezetésén!

Az eddigi táblákon szemléltük a szellemi vezetés mind hatalmasabb kibontakozását. Azonban ez még mindig nem az egész Földre kiterjedő, átfogó vezetés, csak egyes nemzetek, és a hozzákapcsolt szférák szellemi vezetése!

 

 

A nemzeti géniuszok összessége

A nemzeti géniuszok egész Földet átfogó valósága

 

Ezen a táblán (7.8. ábra) most bontakozik ki előttünk az egész Földre kiterjedő szellemi vezetés grandiózus aránya! Majd a szintézisnél látni fogjuk, hogy ezek a méretarányok megegyeznek a légkörtan és a csillagászat megállapításaival.

d9

 

7.8. ábra

 

Látjuk az egész Földet átfogó szellemi hierarchia vezérlő működését!

A vastag kontúr jelenti a Föld felszínét.

Látjuk, hogy az előző táblákon szemlélt, különböző fokozatú géniuszok hierarchiája milyen tökéletes terv szerint tartja szellemi vezetése alatt az egész Földet, az egész égitestet, összes szellemi szféráival együtt!

Látjuk, hogy a fizikai síkon mozgó emberi élet a fizikai sík vonalához, a föld felszínéhez, az anyaghoz tapadt. Az anyaghoz tapadt emberek milliárdjai - öt milliárd ember, az egész emberiség! - sőt, az alsó hat szellemi szféra is, melyből a testetöltések történnek, - a rajzon ábrázolhatatlanul kicsivé zsugorodtak össze, a Földet és szféráit vezérlő géniuszok arányai mellett! Ezeket szemlélve kezdjük megsejteni, hogy a szellemi erő és hatalom milyen grandiózus aránya bontakozik ki a mind magasabbrendű szellemi életkörzetekben, a krisztusi elvekkel azonosuló, krisztusi boldogsággal telített géniuszoknál!

A rajzot szemlélve megnyugtató módon megbizonyosodunk arról, hogy a Gondviselés abszolút értelemben biztosítja az egész emberiség, és az összes szférák fejlődését!

Ez a szellemi vezetés védi a Földet és összes szféráit, egyrészt minden kívülről jövő, veszélyes kozmikus hatás ellen, másrészt megakadályozza minden földi, anyagi törekvésnek a kozmikus terekbe való kihatolását! Gondoljunk Madách: Az ember tragédiájának űrjelenetére! Ez a csodálatos szellemi vezetés nem csak a szellemi szférákat és a fizikai síkon való, testetöltött életet vezeti, hanem, amint a rajzon szemlélhető, ellenőrzése alatt tartja a föld mélyébe süllyedt, a legmélyebbre bukott életet is! Mert ne feledjük el, - a táblák sorozatán át szemléltük - hogy ha a szellem mind jobban eltávolodik az isteni akarattal való együttműködéstől, a szellem erői állandóan sűrűsödnek, - anyaggá tömörülnek! - és a szellem mozgása a folyton sűrűsödő, szilárduló erőkben mind nehezebb lesz, mind sűrűbb, szennyesebb szférába jut! Míg végül, az ellentét elvébe való belemerevedéssel a föld mélyébe süllyed! Bekövetkezik a szellem éjszakája, melyben - Krisztus szerint - senki sem munkálkodhatik! Tehát bekövetkezik a krisztusi elvektől legmesszebb távolodott szellemállapot, a Föld mélyébe, - egy örökkévalóságra anyagba merevedett állapot, a szellem éjszakája, az ú.n. "örök kárhozat", - melyben, az Úr szerint, senki sem munkálkodhat!

A Szentírás csodálatos tömörséggel mutat rá a szellemi valóságra! Azt mondja, hogy a Mennyország fent van, a Pokol lent van! Minthogy a Föld gömb alakú, és az emberiség a Föld felszínén él, tehát a "lent" fogalma mindenütt a Föld belsejébe mutat! Tehát a Pokol helye, - amely egyben kegyelmi hely - az égitest belsejében van a Szentírás szerint! 

A Föld mélyében befelé a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, a nyomás pedig mind nagyobb erővel tömöríti az anyagot! A Föld legmélyén hárommillió atmoszféra nyomás van, és kétmillió Celsius fok! Ebben a minden képzeletet felülmúló állapotban minden anyagszerkezet megváltozik - mondják a fizikusok. Az atomok elektronjai és protonjai irtózatos feszülések között összetolódnak, és a kárhozatba süllyedt szellemekből gonosz elveik atomilag kilazulnak!

Az isteni tervben ezek a mindent felőrlő állapotok semmi más célt nem szolgálnak, mint azt, hogy a gonosz elveikkel eggyé vált szellemlényekből a szellemi salak atomilag kilazulhasson, és egy örökkévalósági ciklus leforgása után ezek újra fejlődhessenek!

 

Mindez az égitest szellemi fejlődését vezető géniuszok irányításával történik. Ezt a szellemi irányítást közvetlenül szemlélhetjük a rajzon!

 

Látjuk, hogy a mind hatalmasabb vezérlő géniuszok szellemi szeretetük hatósugaraival mind mélyebbre hatolnak a föld belsejébe, hogy a föld mélyében anyagba merevedett szellemeket élettel árasszák el, és szeretetük erejével kioldva azokat az anyag béklyóiból, a fizikai sík felszínére hozzák, ismét fejlődési lehetőséget nyújtva nekik!

Négy és fél milliárd, pontosan 4.600 millió! évig tartott anyagba merevedett erőinknek - a Föld anyagának - oldása, életre ébresztése, és 4.600 millió év után, 3 millió évvel ezelőtt, minket is innen emelt ki a kegyelem!

Látjuk a rajzon, hogy az őrangyalok szellemi tekintete viszonylag kis mértékig tud a fizikai sík alá hatolni. Az őrszellemek tekintete, szeretetük ereje már sokkal mélyebbre hatol, ezt vizuálisan láthatjuk, míg a nemzeti géniuszok szellemi tekintetükkel, szeretetük fénysugarával, a legbelső magma kivételével - már áthatják a Föld mélyeit!

Ha a rajzot szemléljük, bármennyire is teljesnek látszik a Föld szellemi irányítása, az egységes, a fő szellemi irányítás még hiányzik!

Pedig kell lennie egy legfőbb géniusznak, egy legfőbb szellemi irányításnak!

A legfőbb szellemi irányításnak egy még magasabbrendű, az egész Földet és szféráit átfogó géniusz isteni bölcsességében, szeretetében és kozmikus erejében kell nyugodnia!

Ezt fogjuk szemlélni a következő táblán!

 

A Föld vezérlő géniusza

 

Ezen a táblán szemlélhetjük a Föld szellemi vezetésének befejezettségét! (7.9. ábra)

d10

 

7.9. ábra

Az egész Földet, az összes szféráit vezérlő géniusz átfogja, magába zárja az egész Földet, összes szféráival és vezérlő hierarchiájával egyetemben, és ezt legfőbb szellemi irányításával vezeti! Ő a legfőbb garancia arra, hogy a Föld szellemi vezetése minden ponton a krisztusi elvek legmagasabb fokú betöltésével történjék!

Minden, ami a Földön, és a Föld szféráiban történik, az Ő lényén belül van! Látjuk, hogy itt megfordult - elvileg - a helyzet. Neki már nem kell tudatának fénysugarát kivetítenie, mint az eddigi géniuszok tették! Az egész Föld és az összes szférák vezetése az Ő lényében történik! Tehát megszakítás nélkül, állandóan, tisztán és világosan fekszik minden szellemi öntudatában! A Földön és a szférák összes pontjain egyidőben történő eseményeket egyidejűleg érzékeli, és legfőbb irányítással vezeti!

Az egész égitestet irányító, eme legfőbb géniusz hatókörzetébe tartozik: isteni bölcsességével, szeretetével és erőivel az egész Föld teljességének, -ásvány-, növény-, állat-, ember- és szellemvilágának, föld alatti és föld feletti szféráinak fizikai, lelki és szellemi egyensúlyban tartása és vezetése a szubnukleáris szintekig. Az elektronok, protonok belső szerkezetéig, a negatív végtelenségig - tudatos irányítás!

A fizikai és szellemi törvények beteljesedésének abszolút garanciája! Emberileg elképzelhetetlenül kiteljesült, diadalmas élet! Ez a dicső életkörzet, mely Isten fényében él és működik, az isteni bölcsesség, szeretet és erő emberileg felfoghatatlan mértékét birtokolja! Amint a Névtelen Szellem mondja:

Egy szellem, aki erőben, ragyogásban, képességben határtalan - mérhetetlen hatalmat jelent a Teremtettségben!

 

d11

 

7.10. ábra

Hogy a Föld, összes szféráival hogyan aránylik a Föld vezérlő géniuszának lényéhez, - gömbjéhez - ezt mi, emberek nem tudjuk!

A 7.9. ábrán látható rajznál úgy érzem, hogy a Földet irányító géniusz gömbjének - szellemi tudatának - túlságosan nagy területeit foglalja le a Föld és szférái vezetésének problémája! Ezért, úgy érzem, hogy a 7.10. ábra helyesebben ábrázolja a Földnek és vezérlő géniuszának egymáshoz való arányait, és ezt igazolja a meteorológusok és csillagászok által észlelt Hals-féle világűr visszhang is! Erről majd a szintézisnél fogunk beszélni.

 

Ha ennek a rajznak arányait összehasonlítjuk az előzőével, látjuk, hogy a Föld vezérlő géniuszának lénye a Földhöz viszonyítva sokkal nagyobb! Látjuk, hogy lényében, - szellemi tudatában - a Föld és szférái kisebb teret foglalnak el, szellemi tudatát és erőit nem köti le oly mértékben, tehát szellemi tudatának sokkal nagyobb hányadával tud magasabb irányba fordulni! Mert ne felejtsük el, hogy a vezérlő géniuszok szellemi tudatuknak csak kisebbik részét foglalkoztatják a rájuk bízott, alacsonyabb fokozatú szellemlények vezetésével! Szellemi tudatuk nagyobbik része mindig felfelé, az őket vezető isteni géniuszok felé fordul, és veszi át a még magasabbrendű, üdvözítő hatásokat, isteni irányítást!

Ezt majd az egyik következő meditációnál, a Tér és idő relativitása témakörnél fogjuk átélni!

 

Záró gondolatok

 

E témakörünkben lélegzetállító fejlődésnek voltunk tanúi. Áttekintettük a Föld összes szellemfokozatait, az égitest mélyébe merült szellem éjszakájától az emberi és szellemi fejlődés fokozatain át, mind magasabb szintet elérve, a vezérlő géniuszok hierarchiáján át Naprendszerünk Vezérlő Géniuszáig.

Vetítsük tudatunkat tovább, a végtelen felé! Ez a szellemi fejlődés a Világegyetem távlataiban döbbenetesen fokozódik tovább, mert Naprendszerünk Géniusza is parány Világrendszerünkben, galaxisunkban! 300 milliárd naprendszer galaxisunkban - a csillagászat megállapítása szerint! De Világrendszerünk, galaxisunk is parány - metagalaxisunkban! Milliárd galaxis - metagalaxisunkban! És mindezeket a végtelenbe tűnő nagyságrendeket átfogja és szellemben vezérli az idő végtelenségébe tűnő Szellem!

Amint a Névtelen Szellem mondja: a fejlődés végtelen! (Titkos tanítások II. 112.) Minden emberléleknek keresztül kell mennie a fejlődés végtelen sorozatán, mert a tökéletesedés a végtelenségig tart! (Utolsó óra munkásai II. 256.)

Ez az örök szellemi fejlődés végtelen távlata! Boldogító fejlődési távlat minden szellem számára! Ez az egyetlen eleve elrendelés, isteni predesztináció, melyet el nem kerülhetünk! Ezt a boldogító, végtelen fejlődést mindnyájunknak be kell futnia! Biztosíték rá a krisztusi parancs: Legyetek tökéletesek, miként Mennyei Atyátok tökéletes!


 

 

6. rész

 

 

A FIZIKAI SZÁRNYALÁS - SZELLEMI SZÁRNYALÁS
 

A két főparancs kozmikus analógiája

 

Két főparancsolat - két főtörvény - van, melyen minden törvény függ - mondja az Úr Jézus. A szeretet két törvénye. Az első az Istenszeretet: "Szeresd Istent mindenekfelett!", a második a felebaráti szeretet: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!".
Ezen a két törvényen függ az összes törvény és a próféták - mondja az Úr.


Fizikai törvény, hogy csak két egyenlően fejlett szárnnyal lehet repülni - magasba emelkedni. Ha a két szárnyközül bármelyik megsérül, a felemelkedés vergődéssé válik. És ha bármelyik szárny sérülése súlyos, egyensúly vesztés és zuhanás lesz a vége!

Tehát két főtörvénye, - két "szárnya" van minden embernek - minden szellemnek - mellyel magasba emelkedhetik : az Istenszeretet és az Emberszeretet. Ha e két szárny közül bármelyik megsérül, vagy elpusztul, a felfelé emelkedés lehetetlen, vergődés és zuhanás a vége.

Tehát nem lehet a felebaráti szeretet figyelmen kívül hagyva, csak Istent szeretni, akarni! Viszont nem lehet Isten kikapcsolni akarva csak az embert szeretni, akarni!. Bármelyik utat külön akarja is járni a szellem, - az ember - az emberiség, az öncsonkítás , melynek egyensúlyvesztés és zuhanás a következménye! Bizonyítja a fizikai törvény, bizonyítja az Evangélium törvénye - a szellemi főtörvény, melyből a fizikai törvény vetül.


Megjegyzés a fentiekhez: Minél inkább felismerjük az Egységet, az Istenben való egységet egymásban, ember - szellem - társainkkal (ugyanis ugyanonnan szakadtunk ki, és ugyanannak az isteni egységnek része vagyunk), akkor már nincs szükség kívülről kapott parancsra, parancsolatra, betartandó törvényre mert már belülről természetessé, igazsággá válnak a fentiek, felismerve a kettősség látszatvilága helyett az Egység valóságát! Betöltve a szeretetben való egységet! S hogy felismerjük ezt a mindnyájunkban meglévő, közös isteni lényeget embertársainkban is és saját isteni voltunk tudatára ébredve e szerint éljünk, ez a jövő kibontakozásának - a szellemi szárnyalásnak - az útja!FIZIKAI HŐTAN - SZELLEMI HŐTAN


 A hármas halmazállapot törvény és az isteni szeretet törvény hármas arca.

Bevezető gondolatok

 

A Föld - az egész égitest - anyaga nem más, mint a földi szellemlégió gondolatainak - erőinek - anyaggá sűrűsödött kolosszális masszája, amely az isteni kegyelem folytán hajlékot ad a szellem-légió fejlődéséhez és amely Pál apostol szavai szerint sóvárogva várja a földi szellemlégió istenfiúvá válását, mert csak általa oldódhat anyaggá sűrűsödött állapotából. A Föld hármas élettere, az isteni szeretet hármas kegyelmi szintje a következő:
  

Az alsó kegyelmi szint : - a Föld mélyében - a Föld geológia szférái.
Az alásüllyedt szellemlégió saját maga által megkötözött állapota. A szellem éjszakája - melyben Krisztus szerint senki nem munkálkodhat.

  

A közép kegyelmi szint : - a Föld felszíne - a testetöltött szellemlégió, az emberiség fizikai otthona.
  

A felső kegyelmi szint : - a Föld légköri szférái - a földi szellemi légió szellemi otthona.

Mindenekelőtt nézzük meg, mit mond a Szentírás a Mennyország és a Pokol helyéről! A Mennyország és Pokol helyéről rendkívül tömören szól. Azt mondja, hogy a Mennyország fent van, a Pokol lent van.
Ha ezt Föld felszínén élő, egész emberiségre vonatkoztatjuk, a  fent fogalom a légköri szférákra, a lent fogalom pedig a Föld mélyére, a geológia szférákra utal. Tehát a Föld belsejében vannak a Szentírás szerinti "pokoli" szférák. A légkör alsó rétegében vannak a purgatóriumi szférák. A légkör felső rétegeiben - a Szentírás szerinti mennyei szférák.
Az isteni szeretettörvény hármas arca


A mélyre bukott földi szellemlégió három szellemtípusa
és a hármas halmazállapot törvényA bukás mélypontján - a Földön - az isteni szeretettörvény hármas arca - a három kegyelmi szint:
  

A Kegyelem felső szintje: a szabad kegyelmi állapot, az úgynevezett Kegyelem.
  

A Kegyelem közép szintje: a korlátozó kegyelmi állapot, az úgynevezett Kárma. (ami Mára kárt hoz! Kár-ma - karma)
  

A Kegyelem alsó szintje: a kötött kegyelmi állapot, az úgynevezett "Kárhozat" , az oldó-bontó Kegyelem.
 

A felső kegyelmi szint szellemtípusa a Kegyelem állapotában lévő szellem. Az ily állapotba jutott szellem az tesz - azt tehet - amit akar, mert akarata már egyesült a végtelen jóságú mennyei Atyánk akaratával, az isteni akarattal(TAO) , melyet áthat a
Végtelen Isteni Szeretet. Tehát azt akarja, ami a legjobb! Amit a Végtelen Isteni Bölcsesség - a Végtelen Isteni Szeretet akar, s így akarata szabaddá vált, kötöttségeitől megtisztult.

 

A közép kegyelmi szint szellemtípusa a "Kárma" törvénye alatt élő szellem - ember, a megtéretlen ember, akit a Kárma törvényének áramlata az "okból" az "okozat" állapotába áramoltat. Az ily szellemek bizonyos lefokozott mozgásokat még végezhetnek.
  

Az alsó kegyelmi szint szellemtípusa az úgynevezett "kárhozati" állapotba süllyedt szellem. Midőn a szellemi vezetés kegyelmi tény folytán "leköti", anyaggá sűrűsödött fluidjaiba zárja, kötöttségbe kényszeríti a szellemet, hogy az ne tudjon
további vég nélküli kárhozatos következményeket gyűjteni magának.

 


A kegyelmi szintek fizikai vetülete a három halmazállapot törvény:

 


   Az alsó kegyelmi szint fizikai vetülete a szilárd halmazállapot - a szilárd testek. A szilárd halmazállapotban az atomok, a molekulák a fizikusok megállapításai szerint az atomrácstörvény kényszerítő erejétől megkötötten rezegnek - lüktetnek -
 helyüket nem változtathatva!

  

A közép kegyelmi szint fizikai vetülete a folyékony halmazállapot - a folyadékok - a víz. Az atomok, molekulák a fizikusok megállapítása szerint a folyadékok irányába áramlanak. A folyadék nyugalmi állapotban is az atomok, molekulák bizonyos korlátozott mozgásokat végeznek. Minél nagyobb a hőfok, annál nagyobb sebességgel. És ha a szeretet bizonyos hőfokot elér, bekövetkezik a felszabadulás. A folyadék gázzá - gőzzé - légneművé alakul. Kötetlen törvényvilágba lép!
  

A felső kegyelmi szint fizikai vetülete a légnemű halmazállapot - levegő, gázok, gőz. Az atomok, molekulák a fizikusok megállapítása szerint minden irányban óriási sebességgel szabadon mozognak.
   A fizikai testek - az anyag - hármas halmazállapot jelenségei az isteni szeretettörvény hármas arcából vetülnek és a hármas kegyelmi szintet - valamint az itt lévő szellemállapotokat vetítik a fizikai síkra. Tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy a hármas halmazállapot törvény - a gázok, folyadékok és szilárd testek törvénye - avagy más szóval a kegyelem, kárma és úgynevezett "kárhozat" - törvény nem más,
mint ugyanazon törvénynek - az isteni szeretet-törvénynek három arca.


   Mindhárom törvény és állapot a mindenkori legmegfelelőbb tápláléka a szellemnek - különböző fejlődési, vagy visszafejlődési fokozatain.
 

A végtelenül bölcs, a végtelenül jó és mindenható Isten - Mennyei Atyánk a szeretet törvénynek mindig azt az arcát fordítja a szellem felé, melyet megérteni képes, melyből okulni képes, melynek segítségével fejlődni képes.
  

Ha a szellem megtér és Isten akaratával - a szeretet elvével - azonosul, akkor a kegyelem törvényét - a légnemű halmazállapot-törvényt - kapja éltető elemül és a Kegyelem nyílegyenesen viszi a szellemi fejlődés útján.

Ha a szellem Isten akaratával - a szeretet elvével - szembehelyezkedik, akkor a Kárma törvényét - a folyékony halmazállapot-törvényt - kapja ismét a Kegyelemtől éltető elemül, hogy tettei következményeivel megismerkedhessék és levonhassa a konzekvenciát, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell! Mert azok következményei úgy magára, mint másokra nézve fájdalmasak!
  

Ha pedig a szellem a gonosz elvvel teljesen eggyé-válik, úgy, hogy "mindenkinek "átkává" lett, akkor Istentől az úgynevezett "kárhozat" -törvényt, a szilárd halmazállapot törvényt kapja - ismét kegyelemből -éltető elemül. A szellemi vezetés a szilárd testek halmazállapot törvényében, az úgynevezett "kárhozat" törvényben a szellemet leköti, anyagba merevíti, hogy a gonoszban ne tudjon további következményeket gyűjteni magának. Az úgynevezett "kárhozat" mélyén - az égitest belsejében, ebben a több millió Celsius hőfokú és több millió atmoszféra nyomású kohóban kilazítja a szellemből az "atomilag" vele eggyé-vált gonosz elvet, hogy évmilliárdok leforgása után ismét elindíthassa az újrafejlődés útján.
  

Az isteni Gondviselés törvényének - az isteni szeretetörvénynek - ebből a hármas arcából vetül a Földön a halmazállapot törvény három arca, a szilárd - cseppfolyós - és légnemű állapot törvénye.
  

Most egy csodálatos fizikai jelenségre kell tekintenünk, amely Isten végtelen jóságát, a Gondviselés végtelen szeretetét sugározza! A fizikai hőtan törvénye szerint minden test, ha felmelegszik, könnyebb fajsúlyú lesz, kitágul. Ha lehűl, nehezebb fajsúlyú lesz, sűrűsödik. Minden alá van vetve e törvénynek, az egész fizika és kémia világa! Akár szilárd, akár cseppfolyós, akár légnemű halmazállapotban.
   Azonban csodálatos kegyelmi tény, hogy a víz a végtelen isteni bölcsesség és szeretet folytán +4 Celsius fog hőmérsékleten kivétetik ezen törvény alól.

És innen tovább hűlve nem zsugorodik tovább, hanem tágulni kezd. Ennek az isteni bölcsességű rendelkezésnek kozmikus következménye van. A következmény az, hogy a tavak, a folyók tengerek nem fagynak be fenékig. A vizek élővilága nem pusztul el és az élet fejlődése lehetővé válik. Gondoljunk most arra, hogy évmilliárdokkal ezelőtt az élet evolúciója a Földön az ős óceán mélyén indult el.
   Gondoljuk most át, hogy miért nem fagynak be fenékig a folyók, tavak tengerek? Mert a vizet - +4 C fok alá hűlve - a törvényből a Kegyelem kiemeli és az tovább hűlve folyton könnyebb fajsúlyú lesz. Tehát a +4 Celsiusú fokú víz súlya a legnehezebb. Így a+4 fokú víz kerül a fenékre és a nulla fokú víz pedig - mely könnyebb - a víz felszínére. Tehát a víz felszínén kezdődik a befagyás, nem pedig a fenéktől felfelé!  A felső szigetelőréteg megvédi a folyókat, tavakat és a bennük levő életet az elpusztulástól. Tehát a Végtelen Isteni Szeretet felfüggeszt egy egyetemes törvényt, hogy a bukásból kibontakozó élet és a fejlődés lehetővé váljék!
   Az összes szubsztanciákra - szellemekre -érvényes a hőtan törvénye! Több szeretetet - meleget - befogadva szellemesülnek, tágulnak. Szeretetcsökkenésnél - lehűlésnél - zsugorodnak, fluidjaik fajsúlya sűrűsödik.

- Ezen alapul a Gömbszimbolika.
   Azonban éltető elemük - a Kárma törvénye - csak +4 Celsius fokig működik! Innen kezdve törvényszerűsége megszűnik és a Kegyelem törvénye kezd el működni. Ennek következtében nem pusztul el a bukott, anyagiasult élet. Isten nem akarja, hogy az élet elpusztuljon, hanem a Kegyelem által hordozva éljen! - mondja a Szentírás. Ez is bizonyítja, hogy az úgynevezett "kárhozat" -törvény tulajdonképpen szeretet törvény. És mindegyiket áthatja az éltető isteni Szeretet.

 

 

 

7. rész

 

SZELLEMI FÉNYTAN


Az evangéliumi Nyolc Boldogság isteni törvényrendjeA test a lélek nélkül önmagában meg nem állhat. önmagában összeomlik! Így a fizikai törvények és világok (test) metafizikai törvények és világok (a lélek) nélkül önmagukban meg nem állhatnának, összeomlanának. A fentiekből következik, hogy minden fizikai törvénynek megvan a maga szellemi törvénye, amelyből vetül. Ebből az egyetemes törvényből fog kibontakozni, témakörünk az Evangéliumi Nyolc Boldogság egész Kozmoszt betöltő egyetemes törvényrendje.
Mielőtt erre rátérnénk a szellemi fénytan alaptéziseit el kell sajátítanunk. A fentebb írt gondolat alapján nézzük meg a szellemi törvények, földre vetült vetületeit. Itt olyan jelenségek láthatóak amelyek átélése lehet kicsit nehézkesnek tűnik elsőre.A jobb érthetőség szempontjából vagy "akár" érdekesség képen is  vessünk erre egy pillantást.


Nagyításért katt a képekre!

fizikai_szellemi_trvnyprok_1_taln_ez

A (fizikai jelenségek) földi törvények - szellemi törvénypárjai

 


 A Nyolc Boldogság törvényrendje a krisztusi igazságok fundamentuma, a Hegyi beszéd összefoglalata, a szellemi fejlődés egymás után betöltendő fokozatainak isteni útjelzője. Ezért alapvető fontosságú a testetöltött szellem -az ember- számára, hogy a Nyolc Boldogság törvényrendjét a fizikai és szellemi fénytan tükrében lássa.
Kezdjük ezzel. De előtte vizsgáljuk meg mi alapján képzelhetjük el miről is van szó.

5.bra

5.bra_szveggel

5. Ezen az ábrán a fény egyenesvonalú terjedését látjuk, itt a sötétkamrát - a camera obscura - jelenségét látjuk, a szellemi fénytan fizikai vetületét.

6.bra

6. Ugyanaz az ábra, a Gömbszimbolika megvilágíthatóságához igazítva. A vízszintes vonal a szellemi sík és fizikai sík érintkezési vonala. A vízszintes vonal feletti rész a szellemi sík, a camera obscura, a szellemi sötét kamra.

Az eddigi előkészítés után most érkeztünk el a témához. Az evangéliumi Nyolc Boldogság igazságait vizsgáljuk meg a szellemi fénytan, szellemi sötétkamra jelenségében. Nézzük a 12-es ábrát.

12._bra_Nyolc_Boldogsg_-_fldi_boldogsg
12. ábra

A gömbök azt szimbolizálják, hogy a különböző fokozatú emberek lényükkel hogyan helyezkednek el a Nyolc Boldogság törvény rendjében, a szellemi sötétkamra törvénye szerint.

A vízszintes vonal a szellemi sík és fizikai sík érintkezési vonala.
A vízszintes vonal alatti rész a fizikai sík. A vízszintes vonal feletti rész a szellemi sík.
Látjuk , hogy a gömbök testetöltött szellemeket, embereket  jelentenek - mert bizonyos mértékig bemerültek a fizikai síkba.
A vízszintes vonal felett látjuk római számokkal jelölve az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendjét.
Felülről nézve , a szellemi sík felől nézve - boldogságok.
Alulról - a sötétkamra felől nézve - boldogtalanságok.
A vízszintes vonal alatt látjuk arab számokkal jelölve az evangéliumi Nyolc Boldogság visszájára fordult földi igazságait. Ezek alulról, a sötétkamra felől -fordított optikával nézve- boldogságok. Felülről - a szellemi sík felől nézve boldogtalanságok.
Látjuk, hogy a különböző embertípusokat szimbolizáló gömbök különböző területeket fognak át és ebben élik valóságként az evangéliumi Nyolc Boldogság, illetve a visszájára fordult nyolc földi boldogság törvényvilágát.
Látjuk , hogy a legmagasabb rendű ember - a legnagyobb gömb - lényével teljesen befogja és boldogan éli a Nyolc Boldogság összes fokozatait, és a visszájára fordult földi igazságok, emberi énjét meg sem érintve, alatta maradnak.
Látjuk, hogy a második magas fokozatú ember - lényét szimbolizáló gömbjével - a Nyolc Boldogság isteni törvényeiből még csak hetet tud átfogni, betölteni! De látjuk, hogy a visszájára fordult földi igazságok nem érintik az ő emberi énjét sem! Mélyen emberi énje alatt maradnak.
Félreértés ne essék! Nem az számít, amit mondok, hanem amit bensőleg érzek
és cselekszem! Az Úr Jézus keményen ostorozta a farizeusokat, akik csak beszéltek a szellemi törvényekről , de cselekedeteik ellene mondtak!.
Látjuk a többi embernél - a többi gömbnél - hogy fokozatosan mind kevésbé létezik számukra az evangéliumi Nyolc Boldogság boldogító törvényvilága, és mindinkább valósággá kezd válni számukra a szellemi sötétkamrában, a fizikai síkon visszájára fordult földi boldogságok világa!
A legmélyebb anyagi beállítottságú , csak a szenvedélyeiknek, anyagi vágyaiknak élő, lefokozott embertípusok, az anyagban teljesen alámerült gömbök részére már csak a visszájára fordult földi igazságok léteznek!
És látjuk, hogy a gömbök fokozatos zsugorodásával és alámerülésével a mind durvább és visszataszítóbb földi örömök igazságrendszere veszi át a kizárólagos uralmát fölöttünk, melynek szigorú valóságát -talán- a későbbiekben fogjuk elemezni. A 12-es ábra fizikai sík alá merült, egyre kissebbedő gömbök szimbolizálják ennek tanúbizonyságát. Amit meg fog erősíteni a 13-as ábra is a későbbiekben.

Mielőtt rátérünk a Nyolc Igazság kibontásához, vessük egy pillanatra figyelmünket erre a két ábrára. Figyeljük meg (a gömbök elhelyezkedését ) szemléltetés képen az alacsonyrendű ember és egy magasrendű ember viszonyulását a törvényrendek valóságaihoz igazítva.

Az alacsony szellemi fokozatú , anyagember (baloldalon lent) lényének elhelyezkedését látjuk a szellemi fénytan tükrében. A képen látjuk a szellemi sötétkamrát, és a fizikai sík szellemi sötétség kamrájában élő anyagembert. Látjuk, hogy teljesen anyagi felfogású ember részére csak a fordított optika - a sötétkamra világa - a visszájára fordult igazságok léteznek!
Lénye - gömbje - csak ebben van benne..
Szimbolizálja a -baloldali- ábra, csak testi érzékszervei vesznek részt a tapasztalásban. Intuíciója és Inspirációja még nem fejlődött ki.


 

https://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/igazsag-kutatasa/736-a-goemb-4

kt_gmb_brzols

Az alacsonyrendű és a magasabbrendű szellem viszonyítása


A magasrendű gondolkodású ember  lényének elhelyezkedését látjuk a szellemi fénytan törvény világában (a kép jobb oldalán). Minél magasabb-rendű egy ember , annál inkább valóságok a törvények előtte! Lénye - gömbje belenő!
Minél magasabb-rendű egy ember, annál nagyobb sávban éli a szellemi igazságokat. A fordítatlan, - valóságos - optikai törvényeket!
Ezért látszik minden fordítva igazságnak a földön, az anyagi szemléletű ember előtt! Például a Hegyi beszéd Nyolc Boldogsága - nyolc boldogtalanság az anyagiakba mélyen alámerült ember tudatában!

És ezért igaz a valóság a Hegyi beszéd Nyolc Boldogságának törvényrendje a magasrendű szellemember előtt , mert gömbje
- felsőbbrendű énje - a szellemi igazságok törvényrendjében tetőz, és emberi énje az Intuíció segítségével ( tehát már használja szellemi képességeit ) átéli a felsőbbrendű Énjéből alááradó szellemi igazságok élő valóságát.Az első evangéliumi boldogság:
 "Boldogok a lelki szegények."

Pár gondolattal közelítsük meg a lelki szegénység fogalmát, amely előtt értetlenül áll a mai ember!
Hogyan?! Hát a lélekben szegények a boldogok, - nem a lelkileg gazdagok? Az az embertípus, aki önmagát csak nálánál alacsonyabb rendűekhez hasonlítja - fejlődésre képtelen! Mert ennél az összehasonlításnál azt látja, hogy ő lelkileg gazdagabb a másoknál, és önelégültté, gőgössé válik! Ez az állapot akadálya a lelki fejlődésnek! Az az embertípus aki önmagát csak magasabb-rendűekhez hasonlítja, azt látja, hogy ő a másikhoz képest lelki szegény, tehát kialakul benne a szellemi alázat! Ez az állapot a szellemi fejlődés megindítója! Tehát ismétlem: Krisztus szerint az első evangéliumi boldogság "Boldogok a lelki szegények",
-az alázatosak! A magukat lelki szegényeknek tartók, - a magukat kevésre értékelők, a gyermeki lelkületűek. "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket, mert övék a mennyek országa" - mondja az Úr.

Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult első földi boldogság! Boldogok az önelégültek, a magukat sokra tartók, a magukat nagyra értékelők, a gőgösek!
Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A második evangéliumi boldogság:
"Boldogok akik sírnak."

A bűneik, hibáik felett sírók, a bűnbánók! Az isten akaratában megnyugvó szenvedők.
  Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult második földi boldogság : Boldogok a bűnbánat nélküliek,
a vigadozok, akik sohasem sírnak,akiket szenvedések sohasem érnek! Felülről a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A harmadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a szelídek."

Magyarázni ezen nincs mit!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult harmadik földi boldogság : Boldogok az erőszakosok, a könyöklők, a másokat háttérbe szorítók, mert ők érvényesülnek!  Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!
  


A negyedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igaz-s-ágot."

A szellemi igazságot szomjúhozók, az igaz-lelkűek, az egyenes-lelkületűek!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult negyedik földi boldogság : Boldogok akiket az igazság nem érdekel! A kényelem szeretők, a megalkuvók, akik hazugságokkal fényesen megtudják oldani a problémáikat! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!Az ötödik evangéliumi boldogság:
"Boldogok az irgalmasok."

Az áldozatkészek, a könyörületesek, a szeretettől áthatottak!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult ötödik földi boldogság : Boldogok az önzők, akiket mások baja nem érdekel! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A hatodik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a tisztaszívűek."

Az érzelemben tiszták!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hatodik földi boldogság : Boldogok az élvezethajhászók, a tisztátalan szívűek,a paráznák. Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A hetedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik békét teremtenek."

Akik minden körülmények között békességesek!Akikben az Úr békéje él, - amelyet a világ el nem vehet!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hetedik földi boldogság : Boldogok akik bosszújukat kielégítik, akik a rajtuk esett sérelmet megtorolják, mert ők azzal kielégülnek! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A nyolcadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért."

Ez a megdicsőülő szellemember utolsó próbája a fizikai síkon, mely után az örök fejlődés isteni távlata következik!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult nyolcadik földi boldogság : Az igaz eszmét üldözés kárhozatos öröme! Ez a magatartás irtózatos következménnyel jár! Egy örökkévalóságra - egy eónra (világ-korszak) - bezárul a szellemi fejlődés lehetősége a mélybe zuhanó szellem előtt!


Így hangzik a "Hegyi beszéd" csúcsa, az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendje, és ennek nyolc ellentétpárja, a nyolc visszájára fordult földi boldogság!

A Nyolc Boldogság evangéliumi sorrendje a szellemi fejlődés csodálatosan felépített hierarchiáját tárja fel, amely sorrend a fejlődés folyamán - a szellemi visszaesés veszélye nélkül - fel nem cserélhető!

Mert minden boldogság közvetlen következménye az előző boldogság betöltésének! Szinte rá épül! Íme:

Az első boldogság a "Hegyi beszéd" szerint a - lelki szegénység - az alázat! És valóban, az önmagunkat kevésre értékelés, a szellemi alázat a kiinduló bázisa a szellemi fejlődésnek! Amint a Névtelen Szellem mondja : "Legyetek kicsinyek, mert olyan kicsinyek sohasem lehettek, amilyen kicsinyek tényleg vagytok!"
 
Ezért a szellemi alázat az első boldogság, melyre mint szilárd alapra az összes többi boldogság felépül! Ha a szellemi alázat megszületett bennünk, az képesít közvetlenül a szellemi fejlődés következő állomására, bűneink feletti sírásra! Ez a második boldogság! A szenvedések tüzén keresztülmenve bűneinket meg kell bánnunk, bűneink felett sírnunk kell, hogy a boldogságok további fokozatait elérhessük! Az első két boldogság : az alázat és bűnbánat eredményezi a szellemi fejlődés
 következő állomását, a harmadik boldogságot : a lélekben szelíddé, lágy, alakíthatóvá, elfogadóvá válást, amely azután a következő, a negyedik boldogságot : a szellemi igazság befogadásának lehetőségét eredményezi!
   Mert mi általában azt akarjuk, hogy az igazság alakuljon a mi képünkre, és nem mi az igazság képére! Ez azonban nem megoldás!
   Ha szomjúhoztuk és megismertük az igazságot, mely nem más, mint az áldozatos szeretet, bekövetkezik az ötödik boldogság : irgalmassá fogunk válni! Majd szívünk egészen megtisztul! (Hatodik boldogság.) Ezáltal pedig a béke, a krisztusi béke száll lelkünkbe, melyet a világ már el nem vehet! (Hetedik boldogság.)
  
És mindezek után bekövetkezik a szellemi fejlődés koronája, végső próbája a Földön : az igazság mellett bizonyságot tenni, az igazságot megpecsételni, még üldöztetések árán is! (Nyolcadik boldogság.)
És ha ezt, a végső, legnehezebb próbát is kiállotta a szellem, és bizonyságot tett az igazságról, ekkor vált a szellemi fejlődés folyamán a legmagasabb-rendű elvek rendíthetetlen birtokosává, és lett méltóvá a mennyei szférákba való belépésre!

Ekkor válunk alkalmassá arra, hogy az isteni vezetés beavathasson végtelenül nagyszabású terveibe és a szellemi fejlődés folyamán kozmikus erőkkel és dicső szellemállapotokkal ruházhasson fel!

És ekkor veszi kezdetét a földi szférákon felüli dicső szellemi fejlődés, amit Pál apostol így fejez ki:


" Mindnyájan ugyanazon képmássá, - krisztusivá fogunk alakulni - dicsőségről dicsőségre ". 


A Nyolc Boldogság egymás utáni fokozatai három emelkedő fogalommal fejezhetők ki:

1.
Megigazulás


2. Megszentelődés


3. Megdicsőülés

Érezzük, hogy ezek sorrendje a szellemi fejlődés folyamán fel nem cserélhető! Az első négy boldogság - a megigazulás fokozatai!
  
Az ötödik , hatodik és hetedik - a megszentelődés fokozatai!
   A nyolcadik boldogság - a megdicsőülés fokozata, amely után már a mennyei szférák dicsősége következik!
Képtelenség elképzelni, hogy valaki megszentelődne, mielőtt megigazult volna! És hogy valaki megdicsőülne, mielőtt megszentelődött volna!

   A megigazulás - megszentelődés - megdicsőülés sorrendje megváltoztathatatlan isteni törvény!

 

Tehát a végkonklúzió a következőképpen fogalmazható meg:


 A Nyolc boldogság időrendi sorrendje lépésről - lépésre, testetöltésről - testetöltésre épül fel bennünk a szellemi evolúció folyamán, amely fejlődési sorrend a szellemi visszaesés veszélye nélkül fel nem cserélhető! Mert ha valaki be akarná tölteni mondjuk a nyolcadik boldogságot, az üldöztetést az igazságért, anélkül, hogy alázatossá, szelíddé, az igazságot szomjúhozóvá vált volna, olyan viharok keletkeznének benne, amely őt lelki katasztrófába döntenék!
 

https://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/igazsag-kutatasa/732-a-goemb-2
13._bra_Nyolc_Boldogsg
13. ábra

  
Tudomásul kell vennünk, hogy a mennyei szférák evangéliumi igazságai, a Hegyibeszéd a Nyolc Boldogság krisztusi elvei felülről lefelé hatnak, mint éltető , gyógyító , megváltó igazságok. Az alsóbb szférák azonban mindinkább leszűkítik, lefokozzák magukban ezeket a  hatásokat!. Sőt, a fizikai sík alatt ezek ellenkező előjellé fordulnak!
  
Tehát nekünk egyetlen teendőnk van! Emberi énünkkel mind kevésbé bemerülni az anyagba, felsőbbrendű énünkkel pedig mind magasabb szférákba emelkedni, hogy minél tisztábban , minél torzítatlanabbul tudjuk átélni, és életünkkel megvalósítani a Szeretet két főparancsa és a Nyolc Boldogság igazságainak krisztusi törvényrendjét! Ezen áll vagy bukik örök fejlődésünk sorsa!
Ettől függ, hogy be tudjuk e tölteni a szeretet két fő parancsának és a Hegyibeszédnek krisztusi programját, amely így szól:

 

"Legyetek tökéletesek, miként mennyei Atyátok tökéletes!"


 

 

 

8. rész

 

 

Az ember hajlamos arra a felfogásra, hogy értelmes, gondolkodó lények - szellemi élet - csak a Földön van. Az égboltozaton látható csillagmilliárdok pedig- csak anyagtömegek halmaza. Ez a "szellemi geocentrikus" felfogás - amint látni fogjuk - tarthatatlan!

 

 

 

AZ ISTEN-FOGALOM MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ

avagy

"végtelen" távlatok.

 

A Kozmosz mélypontjáról irányulás a végtelen Nagy felé,
egy ember pillanatától - a földi élete - örök szellemélete -
a Föld szellemseregei - Naprendszerünk - Galaxisunk - Metagalaxisunk
- a Kozmosz - az Őstisztaságú Szellemi Világrend -
az Abszolút Végtelen Mennyei Atyáig,
és irányulás a végtelen kicsi - a Mikrokozmosz - felé.
Tér és idő relativitása.
Isten tér és időfölöttisége

 

 

Bevezetés

 


     A Föld bukott szellemseregek helye, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre. Ebből az ős szellembukásból való felébredésünk az ősember állapottal kezdődött és ez az ébredés és fejlődés az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart, a Szentírás szerint a reinkarnáció - az újra testetöltés - és örök fejlődés boldogító távlatában.
     Az Isten-fogalom témáját három meditációban fogjuk átélni. Először - e meditációban - az Isten-fogalom megközelítését a Kozmosz mélypontjáról, a Földről. A következő fejezet a Világegyetemnek megnyilvánuló Isten arca. A harmadik pedig a meg nem nyilvánuló Isten, az Abszolút - Örök - Ős Titok. Tehát most közelítsük meg az Isten-fogalmat a Kozmosz mélypontjáról - a Földről!

 

1. Két alapvető kérdés az Isten-fogalom megközelítéséhez


     Mindenekelőtt két alapvető kérdést kell tisztáznunk! Az első kérdés a következő. Az ember hajlamos arra a felfogásra, hogy értelmes, gondolkodó lények - szellemi élet - csak a Földön van. Az égboltozaton látható csillagmilliárdok pedig- csak anyagtömegek halmaza. Ez a szellemi geocentrikus felfogás - amint látni fogjuk - tarthatatlan!
     Amint hogy a történelem folyamán eddig bármely téren vallott minden geocentrikus felfogás megdőlt! Meg kellett hogy dőljön, mert nem épült valóságra! Az a geocentrikus felfogás, hogy gondolkodó lények - értelmes szellemi élet - csak a Földön van, azért is tarthatatlan, mert János evangéliumának 14. fejezetében, az Utolsó Vacsorán, Krisztus így búcsúzik a tanítványaitól:
"Atyám házában sok lakóhely van! Megyek, hogy helyet készítsek számotokra!"
     Legmélyebb meggyőződésem, melyet bizonyítani is fogok, hogy gondolkodó, intelligens lények - szellemi élet - nem csak a Földön, hanem más égitesteken is létezik! Akár évmilliárdok előkészületében, akár a jelenben megvalósulva!

 

2. A két kristálytiszta alapelv


     Legmélyebb meggyőződésem, melyet bizonyítani fogok, hogy gondolkodó, intelligens lények szellemi élete nem csak a Földön, hanem más égitesteken is létezik! Akár évmilliárdok előkészületében, akár a jelenben megvalósulva! Földünkön is 2 milliárd évig tartott a biológiai élet előkészítése, 4 és fél milliárd évig az emberi élet előkészítése! Egyáltalán az egész kozmoszban mindenütt évmilliárdok eltolódásaiban szellemcsoportok milliárdjai haladnak a szellemi fejlődés útján! Az egész kozmosz összes miriád égitestének magva-oka és célja mindenütt a szellemi princípium a szellemi lények evolúciója, magasabb rendűvé válása, Istenhez, az abszolútomhoz közelebb jutása! Ezt az állítást megkísérlem bizonyítani a következő okfejtéssel. Azt az alaptételt mindnyájan elfogadjuk és valljuk, hogy létezik egy, az egész világegyetemet alkotó és vezérlő elv! Ez Isten! Isten az oka, eredete az egész világegyetemnek! Isten az abszolútum! Minden elképzelhető magasrendűség, szeretet, jóság, bölcsesség Istenből, mint ezen tulajdonságok ősforrásából végtelen fokban árad a szellemi világrendbe és ennek kis pontjába a kozmoszba, a galaxisok milliárdjaiba! Most vegyük fontolóra! Melyek a magasabbrendű értékek? A szellemi vagy az anyagi értékek? A szellemi értékek a szellemi valóságok mérhetetlenül fölötte állnak az anyagnak! Minthogy pedig Isten szellem és minden tulajdonsága tökéletesség, tehát terveiben és ezek megvalósításában végtelenül bölcs, célszerű és szellemi beállítottságú kell hogy legyen! Ez azt hiszem mindnyájunk előtt vitathatatlan igazság, amely bizonyításra nem szorul! Isten fogalmából következik! Isten terveit tehát végtelenül bölcsen és szellemi szempontok szerint gondolja el és hajtja végre! Céltalanságok, téves értékelések az anyagi valóságnak a szellemiek föléhelyezése, Isten gondolataiban abszurd fogalmak! Ez úgy hiszem mindenki előtt egyértelmű igazság! És vajon mit tapasztalunk, amikor csillagászati távcsöveinkkel a Kozmoszt vizsgáljuk? Azt, hogy Földünk ponttá zsugorodik a Kozmosz csillagmilliárdjai között! Földünk észre sem vehető porszem a Világegyetem arányaiban! És az egész Világegyetemnek ezen a szemnél is kisebb porszemén a Földön alkotott volna Isten egyedül valódi életet? Értelmes gondolkodó lényeket, szellemi intelligenciákat? A Világegyetem miriád és miriád égitestét pedig Isten nem alkotta volna semmi egyébnek, csak anyagtömegnek, értéktelen halmaznak? Amely semmi más célt nem szolgál, minthogy a porszemnél is kisebb Földön néhány értelmes lény ezen anyaghalmazt távcsövezze?

     Vajon nem tartanánk-e meghibbantnak egy olyan intelligenciát, aki egyetlen család számára városok millióit, lakások milliárdjait építené fel, csak azért, hogy üresen hagyva, egyetlen város egyetlen lakásába egyetlen családot telepítsen? A városok végtelen sora pedig üresen tátongana céltalanul megépítve? Vajon nem volna ez az eljárás esztelen annak részéről, aki így cselekedne? Pedig ugyanezt tenné Isten, ha a miriád égitestet csak azért építené meg, hogy mind lakhatatlanul hagyja és csak egyetlen egyre, a porszemnél is kisebb Földre telepítene lakókat, értelmes szellemi életet? Pedig a szellemi érték az egyedüli érték! Az önérték! Szemben az anyaggal, amelynek csak akkor és csak annyiban van értéke, amennyiben a szellemi fejlődést szolgálja! Az anyag az égitest halmaza csak önmagáért céltalanság, értelmetlenség! Amint egy város százezernyi házával, ha senki soha nem lakta, nem lakja és soha nem is fogja lakni értelmetlenség, esztelenség! Tehát még egyszer megismétlem! Földünk észre sem vehető porszem a Világegyetem arányaiban és az egész Világegyetemnek ebben az egyetlen zugában, ezen a semminél is kisebb porszemen, a Földön alkotott volna Isten egyedül értéket, értelmes, intelligens életet? Ez döbbenetes bárgyú feltételezés Istenről! A tökéletesség, a szellemiség abszolútumáról! Ezzel azt mondanánk, hogy a végtelen tökéletesség, a végtelen bölcsesség felfogásában előbbre valók az anyagi értékek, mint a szellemi valóságok! Azt mondanánk, hogy Isten anyagelvű! Azt mondanánk, hogy Isten az abszolút szellem terveinek kigondolásában és végrehajtásában nem gondolkodik bölcsen, szellemileg észszerűen, mert valóságos, vagyis szellemi értékeket, szellemi intelligenciákat a világegyetem egyetlen parányi pontján a Földön alkot! Azonban, ha körülnézünk a Földön, még ezt is szellemileg torzra! És szellemi alkotás helyett csillagmilliárdok anyaghalmazának mozgatásában éli ki magát! Ez a feltételezés Istenről esztelenség! Non sens! Lealacsonyítása az istenfogalomnak! A tökéletesség, bölcsesség, szellemiség abszolútumának! Ehhez a felfogáshoz való ragaszkodás az istenfogalom anyagelvűvé válását jelenti! Ami önmagában abszurdum! Ennél a felfogásnál sokkal becsületesebb és következesebb a materializmus felfogása, amely kijelenti, hogy nincs szellem, csak anyag és egyben levonja a felfogás egyedül helyes és végső konzekvenciáját, hogy nincs Isten! De elképzelni, hogy van Isten, és Isten anyagelvű, abszurdum!

     Most pedig a második alapvető kérdést kell félreérthetetlenül tisztáznunk, melyhez az isteni bizonyosságot a könyvek könyvéből, az Evangéliumból Krisztus szava adja! Idéznünk kell Krisztus örök érvényű szavait, hogy erősen tudatosítsuk, hogy az isteni gondviselés, a végtelen isteni szeretet minden emberre, sőt az egész világegyetemben létező minden lényre, eseményre kiterjedő személyes gondviselés! Állandó, örökkévalóságokon keresztül soha meg nem szakadó, a legkisebb részletekre kiterjedő személyes vezérlés! A végtelen jóságú Mennyei Atya végtelen szeretete! És még valamit tudatosítanunk kell! Az Úr Jézus az evangéliumban soha nem használt költői túlzást, frázist! Nem fért össze lényével! Amit mondott, és ahogyan mondta, annak mindig a legmélyebb szellemi alapja volt! Az mindig igazság volt a szó isteni értelmében! Tehát az evangéliumi idézetek Máté 6. fejezet 7-8 verséből:

"Imádkozván ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, mert azt vélik, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást! Ne legyetek hozzájuk hasonlók! Mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségtek, mielőtt kérnétek őt!"

Máté 18. fejezet 11-14 versig: "Az emberfia üdvözíteni jött azt, ami elveszett!" "Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van és egy azok közül eltévedt, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet és megy keresni azt, amelyik eltévedt?" "Így a ti Atyátok, ki a mennyekben van, nem akarja, hogy elvesszen csak egy is!" Ez a mindentudó Isten mindenható akarata! "Nem akarja, hogy elvesszen egy is!"

Máté 6. fejezet 29-30. vers: "Nemde két verebet egy garasért adnak! És egy sem esik azokból Földre Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig még fejetek hajszálai is meg vannak számlálva!"   

Krisztus soha nem használt költői frázist! Hajszálaink nem csak hogy meg vannak számláva, hanem minden egyes hajszál gyökere külön-külön védő nyirok kosárba van helyezve, mely minden hajszálat külön táplál, gyógyszerrel ellát, fertőzés ellen véd, hormonokkal és vitaminokkal lát el! Krisztus szava minden esetben kozmikus valóság!

Lukács 12. fejezet 22-31. vers! "Ne aggódjatok életetekről, mit egyetek, sem testetekről, mibe öltözzetek. Nézzétek a liliomokat, miként növekednek, nem fonnak, és nem szőnek! Pedig Salamon minden dicsőségében sem volt úgy öltözve, mint egy ezek közül! Ha pedig a mezők füvét, mely ma van és holnap a kemencére vetik, Isten így ruházza: nektek se azon járjon az eszetek, mit egyetek és igyatok! Mert ezek után a világ népei futkosnak! A ti Atyátok tudja, hogy ezekre szükségtek van! Keressétek először Isten országát és az ő igazságait és ezek mind hozzá adatnak nektek!"

És végül Pál apostol levele a zsidókhoz: 4. fejezet 12-13. vers! "Eleven az Isten szava, behatol a léleknek és szellemnek ízeknek és velőknek elosztásáig és megítéli a szív gondolatait és szándékait!" Semmi sem láthatatlan előtte, minden födetlen és nyílt a szeme előtt!

     Lezárjuk az evangéliumi idézeteket. Az idézetekkel célunk az volt, hogy a második alapvető kérdést tisztázzuk, hogy előttünk éljen az evangélium igazsága, hogy Isten gondviselése minden emberre, minden lényre-eseményre a legapróbb részletekig kiterjedő személyes vezérlés! Tehát két kristálytiszta alapelv áll előttünk, mint bebizonyított valóság! Az első alapelv a következő: a Kozmosz megszámlálhatatlan égitestein mindenütt évmilliárdos fejlődési ciklusokban váltakozva, különböző szellemi fokozatú és létformájú szellemcsoportok milliárdjai bontakoznak-fejlődnek! Az egész Kozmosz miriád égitestének oka és célja mindenütt a szellem, a szellemi intelligenciák fejlődése, magasabbrendüvé válása, Istenhez közelebb jutása! A második alapigazság a következő: Az isteni gondviselés a Végtelen Isteni Szeretet minden egyes emberre az egész világegyetemben létező minden intelligenciára, lényre, eseményre kiterjedő örökkévalóságokon keresztül soha meg nem szakadó, a legapróbb részletekre kiterjedő személyes Gondviselés! Az első alapelv minden gondolata a tudománnyal alátámasztott! A második alapelv minden gondolata a Szentírással alátámasztott!
 

3. A végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítése
nyolc fokozatban


     Most pedig, hogy ezt a két kérdést tisztáztuk, megkezdhetjük a Kozmosz mélypontjáról az istenfogalomnak, a végtelen tökéletességű Isten fogalmának megközelítését! Keresztül fogunk haladni nyolc fokozáson. Figyeljük majd meg! Minden fokozat, mely az előző fokozat távlatában végtelen nagy volt, a következő fokozat távlatában paránnyá zsugorodik!

 

Első fokozat: Alapfok. Egy ember életének egyetlen pillanata parány földi életében! És nincs egyetlen ember egyetlen oly pillanata, amely ne feküdnék tisztán és világosan Isten öntudata előtt!

 

Második fokozat: Egy ember jelenlegi földi élete elenyésző paránya az idők végezetéig tartó szellem életének! És ezt a szellemnek örökké tartó életét az Isteni szeretet örökkévalóságok óta az idők végtelenségéig pillanatról pillanatra a legcélravezetőbben vezérli!

 

Harmadik fokozat: Egy ember-egy szellem évmilliárdos múltú és örökké tartó életével elenyésző paránya a földhöz kapcsolt sokmilliárdos szellemseregnek! És gondoljuk meg, 5 milliárd, mint ember, inkarnált állapotban 100 milliárd a légköri és geológiai szférákban! És minden szellemet az isteni szeretet külön-külön, egyénileg vezérel! És pedig úgy vezérel, hogy örökké tartó élete alatt mindig akkor és azzal a szellemmel találkozzék, akivel szemben feladatát meg kell oldania, és amikor ennek a találkozásnak a pillanata a kiegyenlítődésre a probléma megoldására a legalkalmasabb!

 

Negyedik fokozat: A Föld sokmilliárdos szellemcsoportjával parányi porszeme naprendszerünknek, naprendszerünkben vezérelt szellemcsoportok milliárdjainak! Hangsúlyozom! Az isteni öntudat minden szellemet örökkévalóságokon keresztül pillanatról pillanatra egyénileg vezérel a számára legcélravezetőbb úton, a legcélravezetőbb körülményekbe helyezve! A földi szellemlégió már 15 milliárd év óta cselleng a tékozló fiú állapotában, szellemi moslékon tengődve! Ez a mi legrövidebb utunk! Isten számára nincs idő, mondja a Szentírás!

 

Ötödik fokozat: Naprendszerünk elenyésző parány Tejút-rendszerünkben, Galaxisunkban! És jól jegyezzük meg! Tejút-rendszerünk 300 milliárd naprendszerében mindenütt szellemseregek milliárdjait vezérli az isteni öntudat a fejlődés örökkévalóságai ciklusaiban! Még pedig minden szellemet egyénileg a számára legcélravezetőbb módon!

 

Hatodik fokozat: Világrendszerünk, galaxisunk, elenyésző parány metagalaxisunkban! Az emberiség által észlelhető 10 milliárd fényév sugarú térben elhelyezkedő világrendszerek milliárdjainak rendszerében! Ezt állapítják meg a csillagászok! És most, hogy galaxisunk, tejút-rendszerünk paránnyá zsugorodott, gondoljuk meg, hogy az égbolton megfigyelhető csillagmilliárdok, egyes ködfoltoktól eltekintve, mind a mi tejútrendszerünkhöz, tehát egy tejút-rendszerhez tartoznak! És milliárd ilyen világrendszer van metagalaxisunkban! Ilyenek a milliárd fényév távolságokban észlelt spirálködök-csillaghalmazok! Mint mindnyájan tudjuk, a fényév kifejezés távolságot jelent! Ott, ahol a távolságok már olyan nagyok, hogy kilométerekben már nem tudjuk érzékelhetően kifejezni, fényévekben kezdünk számolni! Egy fényév jelenti azt a távolságot, melyet a fény egy év alatt be tud futni. Gondoljuk el! A Hold távolsága a Földtől 1 és 11 fénymásodperc! A Nap távolsága a Földtől 6 fényperc! Tehát már egy fényév is elképzelhetetlen távolságot jelent! Tejútrendszerünk, galaxisunk pedig kb. 100.000 fényév átmérőjű térben elhelyezkedő 300 milliárd naprendszerből áll! Mint mondtam, teleszkópjaink által észlelhető csillagok egy tejútrendszerhez, a mi tejút-rendszerünkhöz tartoznak! Csillagászaink észlelnek még millió és milliárd fényév távolságokban spirálködöket, melyek a mi tejútrendszerünkhöz hasonló világrendszerek! Megismétlem a hatodik fokozást! Tejútrendszerünk csillagmilliárdjaival együtt elenyésző parány metagalaxisunkban, a csillagászok által észlelhető 10 milliárd fényév sugarú térben elhelyezkedő galaxisok milliárdjainak rendszerében!

 

Hetedik fokozat: Metagalaxisunk a galaxisok milliárdjainak rendszere, vagyis a bukás teljessége a kozmosz, jelentéktelen bárányfelhő az ős tisztaságú világrend mérhetetlen derült égboltozatán! Ezt a szellemi világrendet anyagi teleszkópjainkkal észlelni nem tudjuk! Azonban létezik és betölti a világegyetemet! Ne felejtsük el az első alapvető fogalmat! Isten szellem és a világegyetemet az ő képére és hasonlatosságára teremtette! Tehát a teremtés, úgy ahogy Isten kezéből kikerül: szellemi, az ő képére teremtette! Azonban a teremtettség elenyésző töredéke, hangsúlyozom, elenyésző töredéke elbukott, eltávolodott Istentől és ezáltal anyagiasult világrendszereket hozott létre a szellemi világrend mérhetetlen derült égboltozatán! A galaxisok milliárdjai elenyésző töredék a teremtettségben, ez az elveszett egy a 99 igaz között az evangélium számtörvénye szerint! Hogy valóban milyen kis mértékű ez az Istentől való elhajlás, anyagiasulás, a szellemi világrend derült égboltozatán, arról beszámolnak csillagászaink, mikor megállapítják, hogy az egyes csillagok oly messze esnek egymástól, mintha homokszemeket 100 km-es távolságra helyeznénk egymástól! Tehát itt egy homokszem, majd 100 km-re semmi, majd ismét egy homokszem, majd 2-300 km-ig ismét űr, majd ismét egy homokszem és így tovább! És az égitestek ilyen elosztottsága a kozmosz legsűrűbben anyagiasult helyein, az egyes tejútrendszereken belül van így, ahol a csillagok csoportosulva, tömörülve vannak! Az egyes tejútrendszerek közötti mérhetetlen terekben azonban a szellemi világrend létezik és működik!

 

Végül a nyolcadik fokozat: A teljes teremtettség az abszolút világegyetem, vagyis az anyagi, félanyagi és szellemi világrend abszolút teljessége paránnyá zsugorodik az abszolút végtelenségű Mennyei Atyával, a végtelen szeretettel szemben! Ennek döbbenete fog elénk tárulni az Isteni Lét végső, harmadik témakörénél, a teremtésnek meg nem nyilvánuló Isten, az abszolút végtelen ős titok szemlélésénél! Most pedig tegyük meg gondolatban ezt a végtelen utat vissza a végtelen nagyból a pillanat kiinduló pontjáig!
 

4. Kiindulás a végtelen kicsi felé,
a másodperc, mint örökkévalóság, a proton és elektron élete


     Nézzük meg ezt a pillanatot! Ez volt fokozásunknál a kiinduló pontunk, az alapfokunk. Alapfoknak vettük egy ember egyetlen pillanatát! Azt mondtuk, hogy egy másodperc, egy pillanat, kis idő! Nézzük meg, vajon tényleg olyan kis idő-e?

     Gondoljuk meg! Szervezetünk úgy testi, mint lelki legkisebb egységei, az atomokban működő protonok, 1 másodperc alatt 450 billió rezgést, illetőleg az elektronok másodpercenkint 7000 billió keringést végeznek! Egy másodperc alatt! Mit jelentenek ezek a képtelen nagy számok? Próbáljuk meg elgondolni! Legelőször is, hogy ezt megtehessük, össze kell zsugorodnunk a milliméter billiomod részére a proton és elektron méretére és bele kell helyezkednünk a proton és elektron életébe!
     Első megdöbbentő megfigyelésünk az, hogy a protonok és elektronok életműködései félelmetes nagyságú erőkkel telitett lüktetések és szédületes sebességű periodikus keringések! A protonból szemlélve az elképzelhetetlen kis atomtér óriási térré vált! Az atom középpontjában van az atommag, a proton csoport és e körül, mint központi mag körül keringenek a kvantumtörvény szerint Isten által előirt pályákon az elektronok! Az atommag, a proton másodpercenként 450 billió rezgést, 450 billió kozmikus erővel telitett lüktető mozgást végez! Az elektron keringési ideje pedig a legbelső elektron pályán 7000 billiomod másodperc! Vagyis az elektron másodpercenkint 7000 billió keringést végez központi napja, az atom körül! Tehát 7000 billió, vagyis 7 milliárd elektron esztendő telik el egy másodperc alatt! Ez azt jelenti, hogy az elektron minden másodpercben másfélszer több időt él át, mint a Föld születésétől mostanáig! Mert a Föld születésétől mostanáig 4 és 1 milliárdszor keringte körül a napot! Az elektron pedig minden másodpercben 7 milliárdszor keringi körül központi napját! És az elektron ezt a kozmikus keringést minden másodpercben elvégzi!

 

5. Az isteni hatalom jelenléte


     Erre az állandóságra garancia Isten! Isten végtelen hatalma! Isten végtelen szeretete! Isten vál-toz-tat-ha-tat-lan-sá-ga!
     Az isteni öntudat minden rezgést, minden periodikus keringést erővel tölt meg és szellemileg kontrollál! Mert ezen mérhetetlen erővel telitett mozgások állandóságára és megbízhatóságára építi fel Isten a kozmosz egyensúlyát, a kozmosz törvényeinek együttműködését! És ha bárhol a világegyetemben ez az isteni kontroll meglazulna, a rezgés számok-keringési idők összezavarodnának, a világegyetemet egyensúlyban tartó törvények felborulnának, világkatasztrófák keletkeznének, az egész kozmosz összeomlana! Hogy Isten milyen mérhetetlen erővel telíti az atomokat, a fizikusok már kezdik sejteni! Az atomokba zárt mérhetetlen erők eredményezik a szinte végtelen nagy keringési számot! Gondoljuk meg! A puskagolyó sebessége másodpercenként 1km! A rádium atom az elektront másodpercenként 300.000 km sebességgel lövi ki magából! Tehát, amíg a kilőtt puskagolyó az Erzsébet hídtól a Margit hídig ér, az alatt az atomból kilőtt elektron a Földről a Holdra ér! Nincs fogalmunk azokról a mérhetetlen centrifugális erőkről, melyek minden atomot állandóan szét akarnak robbantani és arról a mérhetetlen isteni összetartó centripetális erőről, mellyel Isten örökkévalóságokon keresztül gondoskodik arról, hogy a kozmosz egy pillanat alatt szét ne robbanjon! Az elektronokon, protonokon belüli szubnukleáris kvarkok az emberiség, az atomfizikusok részére abszolút hozzáférhetetlenek, mert ezzel egész naprendszerünket tudnák megsemmisíteni! Viszont most már megsejthetjük az égitest vezérlő géniuszok erőit, akik ezen erők fölött rendelkeznek! Isten országa erő! Mondja a Szentírás!

 

6. A tér és idő relativitása


     Tehát végeredményben kiderült, hogy összehasonlításainknak alapfoka a másodperc, szinte örökkévalóság! Pontosan kifejezve, egy másodperc egyenlő 7000 billió elektron esztendővel! Mindenünk egy szempillantás! Viszont az egész világegyetem összes eddigi örökkévalóságai, ciklusaival együtt Isten előtt egy szempillantás! Nekünk áttekinthetetlen örökkévalóság! De ugyanilyen térszemléletünk is! A csillagászati méretekhez képest parányok vagyunk! Az atomvilágból nézve mérhetetlen óriások! Mert mit is mondtunk? Azt mondtuk, hogy a proton és elektron működési köre az Ő számukra szinte végtelen nagy tér! Az atom átmérője pedig a milliméter milliomod része! Ha pedig térfogatban fejezzük ki magunkat, egyenesen megdöbbentő eredményt kapunk! Egy köbmilliméter, vagyis egy gombostűfej nagyságú térben, milliószor-milliószor-millió, vagyis trillió atom fér el! Megdöbbentő! Trillió atom elfér egy gombostűfej nagyságú térben!
 

7. Isten tér és idő fölöttisége


     Tehát végeredményben látjuk, hogy az atom tere a köbmilliméter trilliomod része, az ember számára abszolút elképzelhetetlen kis egység! De nem Istennek elképzelhetetlen! Mert itt a köbmilliméter trilliomod részén teremtő akarata következtében világrendszert működtethet! Égitestek, protonok, elektronok működnek-keringenek óriási energiákkal változtathatatlan bölcsességű törvények szerint! Isten gondolatai, úgy a nagyban láttuk a világegyetem arányait, mint a kicsiben, látjuk, hogy az atomvilágban végtelenek, felfoghatatlanok! Egyedül az abszolút végtelenségű Isten idő és térszemlélete tökéletes! Mert ő egymás mellett szemléli igaz valóságban az atomot és a világegyetemet, a pillanatot és az örökkévalóságot! A pillanatot örökkévalósággal telíti! Az örökkévalóságot pillanatként szemléli! Mert az egész világegyetem örökkévalósági ciklusaival egy pillanattá zsugorodik tekintete előtt! Ugyanígy a térrel! A köbmilliméter trilliomod részét, mint végtelen nagy teret szemléli! Az egész világegyetemet pedig mint parányt szemléli!


 

8. Végső megfogalmazás, záró gondolatok


     Végső megfogalmazásban: Isten a végtelen szeretet! És a végtelen isteni szeretetnek gondja van megszámlálhatatlan világrendszerei legutolsó bolygójának legelesettebb szellemére, emberére is! A végtelen isteni szeretet örökkévalóságokon keresztül a legcélravezetőbb módon mindenkit egyénileg vezérel!

"Imádkozván ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok!"

"Tudja a ti Atyátok, mire van szükségtek, mielőtt kérnétek őt!" (Máté 6,7-8).

"Nemde két verebet egy garasért adnak!" "És egy sem esik azokból földre atyátok tudta nélkül!" "Nektek pedig még fejetek hajszálai is meg vannak számlálva!" (Máté 6,29-30)

"Isten behatol a léleknek és szellemnek ízeknek és velőknek eloszlásáig és megítéli a szív gondolatait és szándékait!" (Zsid. 4,12-13)

Végül: "Atyátok, ki a mennyekben van, nem akarja, hogy elvesszen csak egy is!" (Máté 18,14) .
    

Ez Isten - a Végtelen Szeretet - mindenható akarata! Tehát senki sem vész el, mert a mindenható isteni akarattal nem lehet örökre szembeszállni!

 

A végtelen isteni szeretet minden egyes emberre, az egész világegyetemben létező minden intelligenciára, lényre kiterjedő örökkévalóságokon keresztül soha meg nem szakadó, a legapróbb részletekre kiterjedő személyes gondviselés!
    

Ezzel előkészítettük tudatunkban a lehetőséget arra, hogy Isten két végső problémakörét: a teremtésnek megnyilvánuló Isten arcát és a meg nem nyilvánuló Isten ős titkát a szimbolikus ábrázolás jelkép-rendszerével megközelíthessük és ennek lélegzetelállító látványát a lélek megrendülésével átélhessük!

 

 

Az ember helyzete a Teremtésben: a Világegyetemben

 

 

 

 

 

Isten Teremtésen kívüli, a Világegyetemnek meg nem nyilvánuló lényege

 

 

 

 

Ugyan nincsenek csillagozott résszel külön kiemelve, ámbár mikor ezen írásokat leírta Makk István, a technika "akkori" fejlettségéhez mérten értelmezendőek a fizikai méréseknek a hitelesítése. Bizonyos mérési arányokat azóta felülírt a technika. A pontosítás kedvéért érdemes megemlíteni. Természetesen művének fényéből semmit nem von le.


 

 

 

A sportok szellemi hierarchiája
 

Versenycélok, módszerek, versenyszabályok a legszellemibb szintektől a halálba torkolló szintekig és emelkedés a pokoli szintektől a mennyei szférákigBevezetés és ismétlés képen idézzük fel a két "ellentétes" embertípus elhelyezkedését a szellemi igazságok és a visszájára fordult földi igazságok törvényvilágában!

 

Ezt a vizuális látványt jegyezzük meg, mert ez dönti el lelki alkatunkat és ettől függ, hogy mely sportokat szeretünk és nézünk élvezettel.

 

Az alacsonyrendű (baloldali kissebb gömb) és a magasabb rendű (jobboldali nagyobb gömb) szellem viszonyítása.

 

A magasrendű gondolkodású ember  lényének elhelyezkedését látjuk a szellemi fénytan törvény világában. Minél magasabb-rendű egy ember , annál inkább valóságok a törvények előtte! Lénye - gömbje - belenő!

 

Minél magasabb-rendű egy ember, annál nagyobb sávban éli a szellemi igazságokat. Ugyanezen elvet mutatja a 7.1-es ábra is (itt lentebb)

 

 

7.1. ábra

 


Camera obscura jelenség..ide kattintva utána lehet olvasniEzért látszik minden fordítva igazságnak a földön, az anyagi szemléletű ember előtt! Például a Hegyi beszéd Nyolc Boldogsága - nyolc boldogtalanság az anyagiakba mélyen alámerült ember tudatában!
És ezért igaz a valóság a Hegyi beszéd Nyolc Boldogságának törvényrendje a magasrendű szellemember előtt , mert gömbje
- felsőbbrendű énje - a szellemi igazságok törvényrendjében tetőz, és emberi énje az
Intuíció segítségével ( tehát már használja szellemi képességeit ) átéli a felsőbbrendű Énjéből alááradó szellemi igazságok élő valóságát.

Nézzük meg és elevenítsük fel az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendjét (7.1 ábra) legfőbb alapelveiben,  a szellemi sík felől nézve, és ezzel párhuzamosan a fizikai sík sötétkamrájából nézve a visszájára fordult nyolc földi boldogságot, melyek felülről nézve boldogtalanságok!
Azért idézem ezt fel, mert ez képezi az alapját a sportok hierarchiájának.Az első evangéliumi boldogság: 

"Boldogok a lelki szegények."

Pár gondolattal közelítsük meg a lelki szegénység fogalmát, amely előtt értetlenül áll a mai ember!
Hogyan?! Hát a lélekben szegények a boldogok, - nem a lelkileg gazdagok? Az az embertípus, aki önmagát csak nálánál alacsonyabb rendűekhez hasonlítja - fejlődésre képtelen! Mert ennél az összehasonlításnál azt látja, hogy ő lelkileg gazdagabb a másoknál, és önelégültté, gőgössé válik! Ez az állapot akadálya a lelki fejlődésnek! Az az embertípus aki önmagát csak magasabb-rendűekhez hasonlítja, azt látja, hogy ő a másikhoz képest lelki szegény, tehát kialakul benne a szellemi alázat! Ez az állapot a szellemi fejlődés megindítója! Tehát ismétlem: Krisztus szerint az első evangéliumi boldogság "Boldogok a lelki szegények", -az alázatosak! A magukat lelki szegényeknek tartók, - a magukat kevésre értékelők, a gyermeki lelkületűek. "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket, mert övék a mennyek országa" - mondja az Úr.


Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult első földi boldogság! Boldogok az önelégültek, a magukat sokra tartók, a magukat nagyra értékelők, a gőgösek!
Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A második evangéliumi boldogság:
"Boldogok akik sírnak."

A bűneik, hibáik felett sírók, a bűnbánók! Az isten akaratában megnyugvó szenvedők.
 
Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult második földi boldogság : Boldogok a bűnbánat nélküliek,
a vigadozok, akik sohasem sírnak,akiket szenvedések sohasem érnek! Felülről a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A harmadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a szelídek."

Magyarázni ezen nincs mit!
  
Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult harmadik földi boldogság : Boldogok az erőszakosok, a könyöklők, a másokat háttérbe szorítók, mert ők érvényesülnek!  Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!
 

A negyedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igaz-ságot."

A szellemi igazságot szomjúhozók, az igaz-lelkűek, az egyenes-lelkületűek!
 
  Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult negyedik földi boldogság : Boldogok akiket az igazság nem érdekel! A kényelem szeretők, a megalkuvók, akik hazugságokkal fényesen megtudják oldani a problémáikat! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


Az ötödik evangéliumi boldogság:
"Boldogok az irgalmasok."

Az áldozatkészek, a könyörületesek, a szeretettől áthatottak!
  
Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult ötödik földi boldogság : Boldogok az önzők, akiket mások baja nem érdekel! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A hatodik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a tisztaszívűek."

Az érzelemben tiszták!
  
Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hatodik földi boldogság : Boldogok az élvezethajhászók, a tisztátalan szívűek,a paráznák. Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A hetedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik békét teremtenek."

Akik minden körülmények között békességesek!Akikben az Úr békéje él, - amelyet a világ el nem vehet!
 
  Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hetedik földi boldogság : Boldogok akik bosszújukat kielégítik, akik a rajtuk esett sérelmet megtorolják, mert ők azzal kielégülnek! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A nyolcadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért."

Ez a megdicsőülő szellemember utolsó próbája a fizikai síkon, mely után az örök fejlődés isteni távlata következik!
  
Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult nyolcadik földi boldogság : Az igaz eszmét üldözés kárhozatos öröme! Ez a magatartás irtózatos következménnyel jár! Egy örökkévalóságra - egy eónra (világ-korszak) - bezárul a szellemi fejlődés lehetősége a mélybe zuhanó szellem előtt!Így hangzik a "Hegyi beszéd" csúcsa, az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendje, és ennek nyolc ellentétpárja, a nyolc visszájára fordult földi boldogság! Amelynek emberi magatartásaiból épül fel e témánk, a "sportok hierarchiája".


 

 

A sportok négy főkategóriája
 
 
 

8. ábra

( Mi most a vonallal elválasztott Fizikai sík alsó háromszögével foglalkozunk )


Az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendjének ellentétesre forduló földi boldogságaiban, a fizikai síkba merülve helyezkedik el a sportok hierarchiája.
Ha most letakarjuk a tábla felső részét, az evangéliumi Nyolc Boldogság igazságrendszerét, csak ezek nyolc ellentétpárját, a földi boldogság igazságrendszerét látjuk.

 

Ezen földi boldogságok emberi magatartásaira építette fel az emberiség a Földön létező összes emberi sportot.

Most nézzük a Nyolc Boldogság törvényrendjének  visszájára fordult földi igazságrendszerében, a fizikai síkba merülve elhelyezkedően a sportok hierarchiáját. (8.as ábra)
A sportok szellemi hierarchiájában a legmagasabb szellemiségből kiindulva, felülről-lefelé haladva - a versenycélok, sport-magatartások, versenyszabályok - fokról-fokra veszítenek szellemiségükből, mind kíméletlenebbé válnak, amíg végül a legalsó szinten a pusztulásban, a halálban kötnek ki, pontosan követve a visszájára  fordult nyolc földi boldogság törvényrendjét.
Azt az elvet fogjuk követni, hogy a sportok szellemi hierarchiájának először a fő jellemzőit vázoljuk fel, majd lépésről-lépésre fogunk a részletek felé haladni.


A sportok hierarchiájában négy fő kategóriát lehet megállapítani, melyekben a versenycélok és sport-magatartások egymástól alapvetően különböznek.

 

A 14.ábra kibontása lesz a célunk. Természetesen nem szerepel minden sportág e lentebbi ábrába, de a szabályszerűségek megértése által, képesek lehetünk a földön található bármilyen sportágat beleilleszteni, illetve stílusegyét meghatározni.

 

 


   Az I. főkategóriában ellenfél még nincs. (-illetve már nincs-)


A cél a saját test közvetlen legyőzése még azon cél nélkül, hogy ellenfelet legyőzzünk. Verseny nincs, ellenfél nincs. Irány a magasságok felé. Cél : saját testet legyőzve a szellemet emelni (Jóga, turisztika). (9. ábra)

9. ábra

    A II.főkategóriában megváltozik a küzdelem elve, megjelenik az ellenfél.


Azonban ebben a főkategóriában a versenyzőnek kizárólag saját testét kell legyőznie. A II. főkategóriában a versenyzők sohasem egymással szembe fordulva, sohasem egymás ellen küzdenek ; hanem mindnyájan közös irány felé nézve, közös célt akarnak -egymást felülmúlva- elérni.
Az ellenfelek egymással párhuzamosan közös cél  felé néznek, közös cél felé irányulnak. A cél a saját testet legyőzve az ellenfelet felülmúlni. (10. ábra)    A III. főkategóriában alapvetően megváltozik a küzdelem elve, az ellenfelek megmérkőznek.


Ismét egy fokkal mélyebb kategóriába jutottunk.
A versenyzők most már egymással szembe fordulnak, most már kimondottan egymás ellen küzdenek.
Azonban ebben a főkategóriában a cél még nem egymás testét támadni, hanem a közvetítő eszközt, a labdát támadva győzni le az ellenfelet. (11. ábra)11.ábra

 

 


   A IV. főkategóriában ismét megváltozik a küzdelem elve, viadalt vívnak az ellenfelek.


Eljutottunk a legmélyebb versenykategóriába. Itt az ellenefelek már nem közvetítő eszközt használnak, hanem egymás testére törnek. Cél: az ellenfél testére törve leteríteni az ellenfelet. Ebben a főkategóriában a küzdelmek lefelé haladva fokozatosan mind súlyosabb sérülésekkel, majd eszméletlenséggel, végül halállal járnak. (12. ábra)

 


12. ábra

 


 
  Tehát tudatosítsuk a főkategóriák versenyszellemét a fizikai sík sötétkamrájában:

 

I. főkategória: verseny nincs, ellenfél nincs.

II. főkategória: versengés, de összecsapás még nem lehetséges.

III. főkategória: mérkőzés, összecsapás nem cél, de lehetséges.

IV. főkategória: viadal, az összecsapás a cél. 

                       

                                      A Főkategóriák fokozatai és szintjei


 

A főkategóriák legfőbb elveinek tisztázása után villantsuk fel a sportok hierarchiájának összefoglaló látványát és szintjeit egyelőre a sportok megnevezése nélkül. A sportok négy főkategóriája erős kontúrral húzott vízszintes vonallal vannak egymástól elválasztva. A tábla jobb szélén szimbolikus jelek (nyilak) a 4 főkategória eltérő céljait jelzik. (14. ábra)

Emlékezzünk az első főkategória alapképletére: ellenfél még nincs. Az első főkategória A és B fokozatra és mindkét fokozat 3-3 szintre oszlik. Az A fokozat: irány a magasságok felé szellemileg.


A B fokozat: irány a magasságok felé testileg.


 13.as ábraIdézzük fel a második főkategória alapképletét: megjelenik az ellenfelek nemes versengése, de még nem fordulnak egymás ellen, hanem közös irány, közös cél felé fordulnak. A második főkategória alapképlete A1, A2 valamint B1, B2, B3 fokozatokra oszlik 18 folyamatosan mélyülő szinttel.14. ábra - A sportok teljes hierarchiája- Az A1 és A2 fokozatoknál a versenyzők nem csak térben, hanem időben is külön versenyeznek.


- A B1, B2 , B3 fokozatoknál a versenyzők már időben egyszerre, egymással már közvetlenül versenyeznek, azonban egymást még nem érinthetik. Ez már a közvetlen versengés kezdete.  (15. ábra)

 


 15. ábraNézzük a harmadik főkategória alapképletét: a két ellenfél egymással szembefordul. Eddig erről szó sem lehetett. A harmadik főkategória alapképlete A1, A2 valamint B1, B2 fokozatokra oszlik tíz folyamatosan mélyülő szinttel. (16. ábra)

- Az A1, A2 fokozatoknál az ellenfelek egymástól hálóval el vannak különítve, egymást nem érinthetik. Tehát az összecsapás az A1, A2 fokozatnál ki van zárva.
- A B1, B2 fokozatnál eltűnt a háló. Az ellenfelek közös térben küzdenek, egymást már érinthetik.
Az összecsapás nem cél, de már lehetséges
. Lépésről - lépésre mélyülnek a szintek.(16. ábra)16. ábra

 


Idézzük fel a negyedik főkategória alapképletét: a két ellenfél egymás testére tör, a verseny jellege most már: viadal. A negyedik főkategória A, B, C fokozatokra és 14 folyamatosan mélyülő szintre oszlik.

 

- Az A fokozat viadal bandázzsal, csak az ellenfél megérintéséig.

- A B fokozat viadal bandázs nélkül puszta kézzel az ellenfél legyűréséig, az ellenfél leütéséig.

- A C fokozat viadal fegyverrel az ellenfél haláláig. (16.1 ábra táblázata)

 

16.1. ábra


 

Az I. főkategória összes szintjei
Verseny nincs - ellenfél nincs

E bevezetés után most már szembenézhetünk a sportok részletes szellemi elemzésével, - a főkategóriák, fokozatok és szintek hierarchikus rendszerében, a fizikai sík sötétkamrájában, a szellemi fénytan törvényrendjében. 
Újra lapozzuk fel a sportok szellemi hierarchiájának összes szintjeit és versenynemeit összefoglalóan mutató, kihajtható ábrát. Most már az összes sportok megnevezésével és szellemi elemzésével fogunk foglalkozni. Vessük tekintetünket az alábbi ábrára. Ezen táblázat kibontása lesz a célunk. Természetesen nem szerepel minden sportág e lentebbi ábrába, de a szabályszerűségek megértése által, képesek lehetünk a földön található bármilyen sportágat beilleszteni, illetve stílusegyét meghatározni.

 

14. ábra

(A képet érdemes letölteni és úgy kinagyítva jobban látszik)

Az I. főkategória a gúla csúcsán helyezkedik el.


Az I főkategória alapképlete: a saját test közvetlen legyőzése még azon cél nélkül, hogy ellenfelet legyőzzünk. Ellenfél még nincs.

   Az I. főkategória A fokozatának legfelső - 1/a és 1/b - szintje: a jóga és a misztika testi fegyelmezései. Kimondott cél: a szellem emelése a test legyőzése által. Ellenfél nincs, verseny nincs.


A testi jóga - Hatha jóga: magasabb meditatív állapotnál a jógi szelleme beláthatatlan magasságokba emelkedik, meredek szellemi magasságokat, szellemi szakadékokat küzdve le.
Kimondott cél: a szellem emelése


A testi jóga legmagasabb szintjével azonos célúak a nyugati misztikusok, szentek testi fegyelmezései, önmegtagadási gyakorlatai a szellem emelésére.


   Az A fokozat második szintje: jóga gyakorlatok, önmegtagadási gyakorlatok kisebb szellemi céllal.
   A B fokozat 1/a - 1/b szintjei a turisztika legnagyobb céljai: Alpinizmus -feljutni a magas hegycsúcsokra, barlangkutatás - felfedezni a mélység rejtett tereit.17. ábra


A B fokozat második szintje: turisztika kisebb célokkal, Itt sincs ellenfél, a cél a test legyőzése és a szellem felüdítése a természet szépségeinek átélése által. Tehát a turisztika magas szinten van.

Amit az I. főkategória legfelső szintjei - misztika, a jóga - kimondottan célként tűznek ki - a szellem emelését, azt további szintek - a turisztika szintjei - tükrözik fizikailag. Fel a hegyekbe, a fizikai magasságokba, még a legnagyobb testi és szellemi erőfeszítések árán is.

A meredek lejtők, szakadékok, sziklamászások tükrözik az önfegyelmezésben - a jógában - emelkedő szellem veszélyes útjait és nehézségeit a szellemi szakadékok, meredek emelkedések leküzdésében. Azonkívül míg a jógában a kimondott cél a szellem emelése, addig a turisztikában a cél már egy árnyalattal  lejjebb van; a szellem felüdülése, felfrissülése.

 

A II. főkategória összes szintjei és versenynemei
Versengés van, de összecsapás nem lehetséges


 

Nézzük újra a sportok teljes hierarchiáját ábrázoló kihajtható (14.ábra) ábrát, amelyben most már keressük meg a II főkategória helyét.

 

A II. főkategória alapképletét látjuk, megjelenik az ellenfél a küzdőtéren. A versenyző azonban még ezen a szinten nem az ellenféllel küzd, hanem kizárólag önmagával.


   Ennek A1 és A2 fokozatán egyedül versenyez, az ellenféltől még időben is elkülönítve.
Az A1 fokozaton a verseny lényege a levegőbe emelkedés, a fizikai sík elhagyásának kísérlete, ezzel is tükrözve a fizikai síkon a legfelső kategória - a jóga, a misztika - szellemi lényegét. Amint a versenyző visszaér a földre, a verseny megszűnt.
Ide tartoznak: atlétika magasugrás, távolugrás, hármasugrás, rúdugrás, toronyugrás, műugrás, síugrás, vitorlázórepülés, sárkányrepülés.


   Az A1 fokozat további szintjei: a fizikai síkról kapcsolat lazítás - lebegés, siklás.
Ide tartoznak: torna, műkorcsolya, jégtánc, sílesiklás, műlesiklás.


   Az A2 fokozat versenyjellege: a fizikai síkról felhajítás, repítés, dobás, emelés.
Ide tartoznak: gerelyvetés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, súlydobás, súlyemelés, íjászat, céllövés.
Itt elképzelhetetlen, hogy a két versenyző egyszerre működjön. Időben is el vannak különítve.
A versenyzők eddig az A1 és A2 fokozatokban - csak önmagukkal küzdöttek - egymástól időben is el voltak különítve, tehát a versengés eddig csak közvetett volt. A B1 szintjein megindul a közvetlen nemes versengés. A verseny jellege a fizikai síkon való mozgás.


Ide tartoznak: atlétikai futás, gyaloglás, kerékpározás, gyorskorcsolya, síkfutás,úszás, evezés, kajak, kenu, vitorlázás.

   A B2 fokozat szintjein a verseny jellege a fizikai síkon való mozgatás.
Ide tartoznak: golf, krikett, biliárd, teke.

   A B3 fokozat szintjein pedig segítő energiával fizikai síkon mozgás és felemelkedés.
Ide tartoznak: Lovaglás, hajtás, motoros repülés, motorkerékpár, autóverseny, motorcsónak verseny.
Ezzel bezárultak a II. főkategória szintjei.


 

A III. főkategória összes szintjei és versenynemei
Mérkőzés - az összecsapás nem cél, de lehetséges


 

Átlépünk a III. főkategóriába. Mindenekelőtt megnézzük a III. főkategória helyét a sportok hierarchiájában.

 

A III. főkategória alapképlete: a versenyzők most már nem közös irány felé néznek, hanem szembefordulnak egymással.


Tehát a helyzet ismét alapvetően megváltozott. A verseny jellege most nem versengés, hanem mérkőzés.
 

A III. főkategória legfelsőbb szintjei a sakk az amőba és a bridzs, valamint a tarokk. A versenyzők egymással szembefordulnak, de kizárólag szellemben küzdenek.

A sakk és az amőba egy szinttel feljebb van mint a bridzs, mert e kettőnél mindkét küzdőfél állása teljesen nyílt, egymás hadállását  állandóan szemlélhetik. A bridzsnél ahol 4 játékos - két pár - küzd egymás ellen, csak egynek lapjai vannak asztalra terítve, a másik három lapjai titkosak. Úgy a sakkban, mint a bridzsnél országos és világbajnokságokban küzdenek egymással a versenyzők. Ez a szellemi előképe a III. főkategória fizikai sportjainak.
  

A III. főkategória A1 és A2 fokozatain a versenyzők egymástól hálóval el vannak választva.


   Az A1 fokozatnak két szintje van: az asztalitenisz és a tenisz (ide tartozik a tollaslabda is), melyeknél a labda kicsi, és a labdát közvetítő eszközzel - az ütővel - támadják.


   Az A2  fokozatnak egy szintje van: a röplabda. A labdát - amely nagyjá vált - már közvetlenül támadják, de az ellenfelek egymást még nem érinthetik. Közbe van vetve a háló, olyan szigorúan, hogy amelyik fél hozzáér a hálóhoz, az elveszti a labdamenetet. Ez érvényes a teniszre és az asztaliteniszre is.


   A B2 és B2 fokozatokon eltűnik a közbevetett háló, amely megakadályozza az összecsapást.

Az ellenfelek már közös térben mozognak, egymást már érinthetik. Az összecsapás nemcél, nem cél, de már lehetséges.


   A B1 és B2 fokozathoz hét mélyülő szint tartozik, és a versenyszabályok szintről - szintre, mind nagyobb összecsapást tesznek lehetővé.

Azonban a versenyzők nem egymás testére törnek. Aki önmagáról megfeledkezve ezt teszi azt kizárják a versenyből (ez majd a IV. főkategória versenyjellege lesz). A közvetítő eszközt - a labdát - támadják, és a növekvő "csontzene" csak kísérőjelenség, nem cél.

A B2 fokozathoz tartozik a gyeplabda és a jégkorong.
Az ellenfelek közös térben mozognak. A labdát, amely kicsiny, közvetlenül nem érinthetik.
A jégkorong elvileg a B1 fokozatba tartozik de a versenyszabályok már itt olyan durvaságokat engednek meg, hogy a B2 fokozatnál fogjuk tárgyalni.


   A B2 fokozat első három szintje: a kosárlabda, a kézilabda és a vízilabda.

A labdát, amely naggyá vált, az ellenfelek kézzel közvetlen támadják.

A mélyülő negyedik szint: a labdarúgás. A labdát lábbal keményen rúgják. Egyéni összecsapások, komolyabb sérülések már lehetségesek.

A következő mélyülő szint: a jégkorong. Itt kell tárgyalnunk, mert a versenyszabályok olyan kemény magatartást engednek meg, amely a labdarúgásnál még tilos. A védőjátékos - testi erejét felhasználva - a támadó útjába állhat, egymást a palánkhoz szoríthatják.


Olyan szándékos összecsapások lehetségesek amelyek a labdarúgásnál még tilosak.
   

   B2 kategória legmélyebb szintje az amerika futball és a rugby.
Elérkeztünk a III. főkategória legmélyebb szintjéhez.

 

A labdát, amely alaktalanná vált kézzel - lábbal kemény támadhatják, rúghatják, dobhatják, vihetik.


Heves tömegösszecsapások, tömegverekedések lehetnek.


A játék keménysége miatt, az életveszélyes sérülések elkerülésére itt már kötelező a bukósisak.
Ezzel a III. főkategória lezárul, tovább már nem durvítható.


 

A IV. főkatória összes szintjei és versenynemei
Viadal, cél az összecsapás


Belépünk a IV. főkategóriába. Nézzük meg mindenekelőtt a IV. főkategória helyét a sportok hierarchiájában! A leghatalmasabb részt foglalja el a sportok hierarchiájának táblázatában.

Ismét megváltozik a küzdelem elve. Az ellenfelek most már nem valami közvetítő eszközt támadnak, hanem egymás testére törnek. Ennek 3 mélyülő fokozata - A, B, C - és 14 folyamatosan mélyülő szintje van, melynek a legalsó szintje már a halálba torkollik.

Az A fokozat: viadal az a ellenfél megérintéséig.
Ide tartozik a tőrvívás, a párbajtőr és a kardvívás.

Az ellenfél közvetett érintése: sisakkal, mellénnyel védett test megütése a cél.
- Az A fokozat első szintje a tőrvívás. Csak szúrni szabad, az alsó test érintése tilos.
- A második szint a párbajtőr. Csak szúrni szabad, de bármely test-rész támadható
- A harmadik szint a kardvívás. Szúrni is, vágni is szabad.

Ezen a felső három szinten - az A fokozaton - a verseny célja az ellenfél megérintése. Amint ez sikerül, vége a csörtének.
A következő B és C fokozat mélyülő szintjeinél a viadal az ellenfél megérintésével kezdődik - ott ahol a vívás végződik. Le a védőruhával! Le a bandázzsal!

 

- A B fokozat első szintje a szumó. Az ellenfelek puszta kézzel egymás testére tőrnek. Itt a cél még csak az az ellenfél kimozdítása a kör területéről, ha ez sikerül vége a mérkőzésnek.
Ezután következik a görög - római birkózás. Viadal az ellenfél legyűréséig, fogásokkal, szigorú szabályok között.
Amint az ellenfél két válla megérintette a padlót, vége a diadalnak.

 

- A B fokozat második szintje a  szabadfogású birkózás. Viadal fogásokkal az ellenfél két vállra fektetéséig harciasabb szabályokkal.
 

- A B fokozat harmadik szintje a cselgáncs és a karate.

Viadalfogásokkal s ütésekkel az ellenfél leterítéséig. A karaténak két vállfaja van: a non kontakt és a kontakt. A non-kontaktnál ütni nem szabad csak az ütést eszmeileg jelezni. Óriási önfegyelmet igényel. A kontaktnál az ütések olyan erejűek lehetnek, hogy eszméletlenségbe viszi az ellenfelet.
 

- A B fokozat negyedik szintje az ökölvívás. Elérkeztünk a ma létező sportok legkeményebb fajtáihoz.

Az ökölvívásnál a küzdelem már olyan heves, hogy gyakoriak a sebesülések, vérzések, és ilyenkor a versenyző állandóan a sebesült ellenfél vérző pontját támadja, üti, hogy harcképtelenné tegye.

A cél: az ellenfél meg roggyantása, kiütése, ájulatba ejtése. Ha az ellenfél szemhéja felszakad,  vérezni kezd, összpontosítva ezt támadja és ezt megengedik a szabályok, hogy így tegye harcképtelenné ellenfelét. A sok sebesülés miatt most már védősisak kötelező. Azonban bármely kemény az ökölvívás, tiltó versenyszabályok még vannak, melyeket a versenyzők át nem hághatnak. Például: derékon alúl ütés, mélyütés tilos; tarkón ütés, hátulról ütés tilos, a földre zuhant fekvő ellenfelet ütni tilos, rúgni- harapni tilos.

- A B fokozat ötödik, legmélyebb szintje a pankráció. A ma létező ember-ember elleni sportok legmélyebb szintje.
Több államban - így nálunk is-  már be van tiltva.

Míg az ökölvívásnál - bármily kemény és véres is volt is - de voltak tiltó szabályok. A pankrációnál ez majdnem teljesen megszűnt.
Az ellenfelek egymást bárhol üthetik, rúghatják, haraphatják, egymás kezeit, lábait csavarhatják, de három ujjnál kevesebbet egyszerre nem szabad kitörni akarni. Haját, fülét, orrot húzhatják, csavarhatják.
A szembe azonban nem bökhetnek, a mezt nem húzhatják. Egymásba beleugorhatnak, a földre került ellenfelet taposhatják. A küzdelem alatt az ellenfelek a fájdalomtól üvöltenek, jajgatnak. A pusztakézzel küzdő, fegyver nélküli embercsoportok legmélyebb szintje. A pankrációnak van még két elfajult változata: iszappankráció és pankráció bekötött szemmel. Az elsőnél az ellenfelek iszapban küzdenek. A másiknál nem láthatják egymást, vakon, tapogatózva küzdenek.
Mindkettő döbbenetesen vissza tasszító látvány. 

A IV. kategória pokoli szintjei
 

 A pusztakézzel küzdő sportok brutalitása már tovább nem fokozható. Elő a fegyverekkel!


ÉS ezzel belépünk a IV. főkategória C fokozatába, a pokoli szintekre.


Első és második szint: A római gladiátorharc. A római gladiátorok viadala a sportok legvéresebbje volt. Küzdelem fegyverekkel életre halálra! Karddal, pajzzsal, szigonnyal és hálóval vívták. A küzdelem a legnagyobb testsérülésekkel járt és sokszor halálos volt.

Ha a küzdelem nem végződött halállal a győztes a lábát a fekvő ellenfél testére helyezte, és feltekintett a császári páholyra. Ha a vesztes bátran küzdött a császár hüvelykujját felfelé tartotta amely a kegyelem jele volt. Ha azonban küzdelme nem nyerte tetszését, hüvelykujját lefelé tartotta, és ekkor a győztes megölte az ellenfelet. A római gladiátorok harcának két szintje volt. Vagy gladiátor küzdött gladiátor ellen - ember-ember ellen - vagy gladiátorok küzdöttek fenevad ellen, tigris vagy oroszlán ellen. A gladiátori küzdelmek nézők százezreit mozgatták meg!

A nézők őrjöngtek a véres küzdelmeket élvezve!
A római császárság utolsó idejében - Traianus cézár alatt - győztes hadjárat után gladiátorok ezrei harcoltak az arénában, a halottak és sebesültek százait hagyva a porondon, a cirkuszi százezres nézőtömegek tapsai közben. Ezek a sportbéli kivetülései a pokol legmélyebb magatartás-szintjének, a háborúnak.


   A római gladiátor viadalok ember - fenevad ellen küzdelmének mai visszfénye a bikaviadal. Szintén fegyverekkel, dárdákkal és karddal vívják - a bikára nézve mindig -, az emberre gyakran halálos kimenetelű. A fanatikus nézők tömegeinek szintén százezreit, millióit mozgatja, mint az egykori római gladiátori viadalok. A bikaviadal szemlélése a nézőkben a legalacsonyabb ösztönöket hívja elő. A bikának válogatott kínzásokkal, szadizmussal való felbőszítése, fokozatos véreztetése, majd megölése! 1930-as spanyol utamon megdöbbenve szemléltem ennek a vérengző sportnak mély szintjét.

   A római gladiátorok ember - állat harcának szintjén egyik mai sportszerű visszfénye: a vadászat.


Legveszélyesebb, sportszerű formái a nagyvadakra, oroszlánra, tigrisre való vadászatok. És minél gyengébb az állat - minél tökéletesebbek a fegyverek - annál inkább válik a párviadal egyenlőtlenné, az állat biztonságos legyilkolásává. Ez a körülmény azonban egyáltalán nem emeli fokozatilag magasabb szinte a vadász szenvedélyt. Sőt mert még kockázatot sem vállal az ember!
A horgászat - ahol a hal megölése közvetlenül csak később történik meg - egy fokkal magasabb szint. A gladiátori viadalok ember- ember elleni küzdelmének 20.dik századi tükröződése volt a párbaj. Egymás ellen fegyverrel, karddal, pisztollyal vívtak, egymás életére törve. Még a 1920-as években - a tiszti korban - kötelező volt a párbaj. Erre szigorú párbaj kódex volt.
Például annak a tisztnek, aki nem torolt meg párbajjal a rajta esett sérelmet, le kellett mondani tiszti rangjáról. Egyetemista korban voltak bajtársi egyesületek az egyetemen amelyekben szintén kötelező volt a párbaj. A párbaj ma már a legtöbb államban be van tiltva. Vérbosszú formájában azonban a földközi tengeri, szangvinikus népeknél félelmetes, elvadult szokásjog ma is.
A párbaj, a vérbosszú egyéni katasztrófával, egyéni pusztulással jár.

   És most érkeztünk el a IV. főkategória legalsó szintjéhez, a sport fogalmának irtózatos eltorzulásához.

Az emberiség tömeg katasztrófája!

 

Újra nézzük a sportok teljes hierarchiájának ábráját, amelynek legalsó szintjén látjuk az antikrisztus torz vigyorát, a háborút. Az emberiség százmilliói akaratuk ellenére sodródnak bele. Nemzetek egymás ellen vívják, kegyetlen tömeggyilkoló eszközökkel. A sebesülések, csonkulások, halálesetek százmillióit okozva. Tömegkatasztrófa, tömegpusztulás! Csak egy statisztikai adat, a II. világháború tömegpusztulása: ötvenmillió halott, százmillió sebesült és fogoly. Akaratuk ellenére!

Látszólag véletlenül! Döbbenetes! Az egyetlen vigasztaló, hogy az antikrisztusi erők e pusztító szándékaik a kegyelem az örök krisztusi igék betöltéseként, a tömegkárma betöltésére használja fel, amely az evangélium szerint így szól:
 

"Aki fegyvert ránt, fegyverrel kell megöletnie." (Máté 26:52)

"Aki fogságba hurcol, fogságba megy."  (Jer. 13:10)


Tehát a gonosz szándékait a kegyelem, csodálatos isteni pedagógiával a szellemi fejlődés kozmikus szolgálatába állítja!


 

SzintézisVégigkísértük a sportok hierarchiáját a legszellemibb szintektől a legmélyebb, legkegyetlenebb szintekig. Tegyük meg most visszafelé az utat legfőbb elveiben a legmélyebbtől a legmagasabb szintekig!

Tulajdonképpen ez mutatja a mélyre bukott szellem fokozatos emelkedését a pokoli szintektől a mennyei szférákig.


- A IV. főkategória elve: Az ellenfelek egymásra törnek. Ez a mély szint.


- A III. főkategória elve: Egy fokkal magasabb szint. Az ellenfelek már nem egymásra törnek, hanem közvetítő eszközt, a labdát támadják.


- A II. főkategória elve: Még magasabb szint. Az ellenfelek már nem egymás ellen fordulnak, hanem közös cél felé néznek, azt akarják elérni.


- A I. főkategória elve: A legmagasabb szint. Eltűnt az ellenfél. A cél: a test felüdülése által a szellem emelése.
  

És most nézzük magunkat, ahogyan mi - testetöltött szellemek - különböző képen helyezkedünk el lényünkkel a szellemi igazságok törvényvilágában, és egész más sport-magatartásokért lelkesedünk. S vessünk egy utolsó pillantást a sportok teljes szellemi hierarchiájára is, amely nem más, mint a Nyolc Boldogság törvényrendjének - a fizikai sík sötétkamrájában visszájára fordult - földi igazságrendszere!

 

   E témakör lezárásaként vessünk újra egy pillantást a témakör kiinduló vizuális látványára, a szellemi szférákra és a szférákkal különböző kapcsolatot tartó testetöltött szellemekre, emberekre, melyek a vastaggal jelölt gömbök. (18.ábra)18. ábra


Bármint él is bennünk, tudomásul kell vennünk, hogy a mennyei szférák evangéliumi igazságai, a Nyolc Boldogság krisztusi elvei felülről lefelé áradnak, mint éltető, megváltó igazságok, és az alsó szférák mindinkább lefokozzák magukban e hatásokat. Tehát nekünk az egyetlen teendőnk van: emberi énünkkel mind kevésbé bemerülni az anyagba, felsőbbrendű énünkkel mind magasabb szférákba emelkedni, hogy minél tisztábban tudjuk átélni és életünkkel megvalósítani a Nyolc Boldogság igazságainak krisztusi törvényrendjét. Ezen áll vagy bukik örök fejlődésünk sorsa.

 

Ettől függ, hogy be tudjuk e tölteni a Hegyi beszéd örök krisztusi parancsát:


  

"Legyetek tökéletesek, miként mennyei Atyátok tökéletes!"

 

 

Téma: Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.21

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

1 | 2 | 3 >>

Új hozzászólás hozzáadása