Gömbszimbolika - A Világegyetemnek megnyílvánuló Isten

2014.04.03 21:21

 

Kapcsolódó link..

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-eggyevalas-az-isteni-erokkel/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele/

 

 

A VILÁGEGYETEMNEK MEGNYILVÁNULÓ
ISTEN

GÖMBSZIMBOLIKA

 

 

1. Szellemi szentháromság - Isteni Szentháromság

 

Előző meditációnkban, mely az isteni lét alapvetéséről szólt, szent volt a hely, ahova léptünk. Az a terület, ahová most lépünk, hétszeresen szent! Mert a megnyilvánuló Istent nem következményeiben - a teremtettségben - hanem önmagában - megnyilvánulásaiban - fogjuk szemlélni.

A Szentírás azt mondja, hogy Isten saját képére alkotta a halhatatlan szellemet - az embert. Isten legbelsőbb lényege a "Szentháromság". És minthogy az ember Isten képére van alkotva, tehát az ember legbelsőbb lényege is a "Szent-háromság". Ebből a sarkigazságból kiindulva és a halhatatlan szellem - az ember - szellemalkatát vizsgálva a megnyilvánuló Isten szellemalkatára vonatkozólag igen fontos következtetéseket vonhatunk le.

Azt tapasztaljuk, hogy minden emberben három szellemi alaptulajdonság van: értelemvilága - érzelemvilága - akaratvilága, mely háromnak az egysége a szellemi létét lehetővé teszi. Tehát minden szellemlénynek a lényében megnyilatkozó értelem - érzelem - akarat hármassága: a létezését biztosító szentháromság.

Igaznak véve a Szentírás alaptételét, hogy a lényiségbe foglalt szentháromság a Világegyetem minden lényének alkata és igaznak véve a Szentírás alaptételét, hogy a szellemlények Isten képmásai és így a Világegyetem összes szellemlényei együttesen Isten arcát tükrözik, az analógia törvénye szerint ez a Szentháromság kell, hogy legyen a Világegyetemnek megnyilvánuló Isten legbensőbb szellemalkata is!

Ezen az alapon elindulva - a benső csend állapotát önmagunkban kialakítva - kíséreljük meg behatolni a szentek szentélyébe, a Világegyetem felé forduló Isten szellemalkatának vizsgálatába!

 

 

2. A megnyilvánuló Isten ős alap megnyilvánulása - az abszolút végtelenség.

 

Ez annyira "alap megnyilvánulása" Istennek, hogy összes megnyilvánulását elválaszthatatlanul alkotja. Minden megnyilvánulására jellemző. Tehát minden megnyilvánulása végtelen! Ez a végtelenség minden egyes megnyilvánulásánál hármas alakot mutat:

 

Isten minden megnyilvánulása mindenüttjelenvaló! - Vagyis végtelen a térben.
Isten minden megnyilvánulása örökkévaló! - Vagyis végtelen az időben.
Isten minden megnyilvánulása abszolút!
- Vagyis végtelen intenzitásban.

 

A következőkben minden egyes isteni megnyilvánulást a rövidség kedvéért ezzel a három jelzővel fogunk illetni: 

 

Végtelen - Örök - Abszolút


Végtelenség a térben, végtelenség az időben, végtelenség az intenzitásban.
A Világegyetemnek megnyilvánuló Isten összes megnyilvánulásait először külön-külön önmagukban fogjuk szemlélni. Azonban ezek a megnyilvánulások egymástól elválaszthatatlanok. Szétbonthatatlanul együtt sugározzák be az egész Világegyetemet.

Csak a mélyrebukott szellem kénytelen elhomályosult állapotában ezeket különválasztani, hogy analízis alá vehesse őket, mert képtelen összességük egységében elemezni.

 

1    "A megnyílvánult EGY"

 Hogy azonban fogalmat alkothassunk erről a végtelen sugárzásról, tisztáznunk kell újra magunkban a Teremtés fogalmát!

     Először én - az örökértékű szellem - évmilliárdos múltammal és örökkétartó életemmel elenyésző pont vagyok a földi szellemlégió sok-milliárdos szellemseregében.

(Testetöltött állapotban 5 milliárd, a szférákban 100 milliárd!)

     Hogy erről az évmilliárdos múltról egy kis fogalmat alkothassunk, gondoljunk arra, hogy a csillagászok szerinti "Big Bang" - a Nagy Robbanás - az Ősbukás, vagyis kiszakadásunk az Ős tisztaságú szellemi világrendből 15 milliárd éve történt! Pedig ez csak tévelygésünk állapota! Amikor kiszakadtunk az Ős tisztaságú Szellemi Világrend időtlen örökkévalóságából.

     Tehát én - az örök értékű szellem - sok évmilliárdos múltammal és örökkétartó életemmel elenyésző pont vagyok a földi szellemlégió sokmilliárdos szellemseregében.

     A földi szellemlégió elenyésző pont naprendszerünk szellemlégióinak seregében! Naprendszerünk szellemlégiói elenyésző pont Galaxisunk - Világrendszerünk - többszázmilliárdos naprendszerének szellemseregeiben.

     Világrendszerünk - Galaxisunk - ponttá zsugorodik Metagalaxisunkban, a galaxisok milliárdjainak a rendszerében.
     Metagalaxisunk, vagyis a galaxisok milliárdjainak a rendszere - a bukás teljessége, a Kozmosz - csak apró bárányfelhő az Ős tisztaságú Szellemi Világrend derült égboltozatán!

     És végül az Ős Tisztaságú szellemi világrend - a Teremtettség teljessége - ponttá zsugorodik az abszolút végtelenségű Mennyei Atyával szemben! És a végtelen isteni szeretetnek gondja van megszámlálhatatlan világrendszerei legutolsó bolygójának legelesettebb, legkisebb szellemére - emberére is!

 

"Nemde két verebet egy garasért adnak,
és egy sem esik azokból földre
Atyátok tudta nélkül!
Nektek pedig még fejetek hajszálai is
Meg vannak számlálva!"
- mondja Krisztus. (Máté 6,29-30)


Sőt nem csak hogy meg vannak számlálva, hanem minden egyes hajszál külön-külön védő nyirok kosárba van helyezve, mely minden hajszálat külön táplál, gyógyszerrel ellát, fertőzéstől véd és hormonokkal, vitaminokkal lát el!
Az ember csak a viszonyításban elenyésző pont! Különben óriási! Az isteni szeretet így szemlél bennünket.
Krisztus minden szava kozmikus valóság - a szó legmélyebb értelmében!
 

3. Az isteni lényiség ős megnyilvánulásai.
 
A megnyilvánuló Isten ős lényisége határtalan és végtelen. Nincs kívüle semmi, mindenek benne vannak, benne működnek. Az Isteni én mindeneket átfog, mindeneket éltet, mindeneket hordoz. Mindenek benne haladnak tökéletességük felé. A megnyilvánuló Isten ős lényiségének egész Világegyetemet betöltő sugárzása a következő megnyilvánulásokat sugározza:
 
Abszolút őslét - Végtelen őslét - Örök őslét,
Abszolút szellem - Végtelen szellem - Örök szellem
Abszolút lényeg - Végtelen lényeg - Örök lényeg,
Abszolút valóság - Végtelen valóság - Örök valóság, és végül:
Abszolút egység - Végtelen egység - Örök egység.

Ezek voltak az Isteni lényiség ős megnyilvánulásai, melyek betöltik az egész Világegyetemet és minden szellemi lényiség ős alapjai.
 

4. Abszolút - végtelen - örök bölcsesség. Az isteni értelemvilág színképelemei
 
Az Isteni értelemvilág - az Isteni bölcsesség határtalan és végtelen. Nincs kívüle semmi tudás. Minden bölcsesség benne van és benne működik. Az Isteni értelemvilág minden bölcsességet átfog, minden bölcsességet éltet, minden bölcsességet hordoz. Minden bölcsesség benne halad a tökéletesség felé.
 
Abszolút tudás - Végtelen tudás - Örök tudás,
Abszolút eszme - Végtelen eszme - Örök eszme,
Abszolút igazság - Végtelen igazság - Örök igazság.


Az isteni értelemvilág egész Világegyetemet betöltő sugárzása a következő megnyilvánulásokat sugározza:
 
Abszolút bölcsesség - Végtelen bölcsesség - Örök bölcsesség,
Abszolút világosság - Végtelen világosság - Örök világosság - Ős világosság,
Abszolút egyszerűség - Végtelen egyszerűség - Örök egyszerűség,
Abszolút célszerűség - Végtelen célszerűség - Örök célszerűség.

És végül:
 
Abszolút rend - Végtelen rend - Örök rend.

Ezek voltak az isteni értelemvilág ős megnyilvánulásai, melyek betöltik az egész Világegyetemet és minden szellemi értelemvilág - minden szellemi bölcsesség ős forrásai. Hangsúlyozom, hogy ezek együttesen hatnak! Mi csak bukottságunk miatt vizsgáljuk külön - külön.
 


5. Az isteni érzelemvilág - az isteni szeretet - határtalan és végtelen!
 
Nincs kívüle semmi szeretet! Minden szeretet benne van és benne működik! Az isteni érzelemvilág - az isteni szeretet - minden szeretetet átfog, minden szeretetet éltet, minden szeretetet hordoz. Minden szeretet benne halad a tökéletesség felé.

Az isteni érzelemvilág egész Világegyetemet betöltő sugárzása a következő megnyilvánulásokat sugározza:
 
Abszolút szeretet - Végtelen szeretet - Örök szeretet,
Abszolút jóság - Végtelen jóság - Örök jóság,
Abszolút együttérzés - Végtelen együttérzés - Örök együttérzés.

Figyeljük meg a következőkben, hogy a végtelen isteni szeretet megnyilvánulásai hogyan hatolnak fokozatosan a bukott teremtettség felé:

Abszolút kegyelem - Végtelen kegyelem - Örök kegyelem, Isten minden aspektusa öröktől fogva sugárzik! Mert az isteni tudat öröktől fogva tudta, hogy a teremtettség egy töredéke - hangsúlyozom, kis töredéke - elbukik. Az isteni tudat az örök jelen! Benne nincs sem múlt, sem jövő, csak az örök jelen!
 
Abszolút irgalom - Végtelen irgalom - Örök irgalom.
 
Ezek a megnyilvánulások már csak a bukás fölé hajolnak. Abszolút megbocsátás - Végtelen megbocsátás - Örök megbocsátás.

Ez az isteni megnyilvánulás kizárja az abszolút, örök kárhozat fogalmát!
 
Abszolút könyörület - Végtelen könyörület - Örök könyörület.
 
Abszolút megváltás - Végtelen megváltás - Örök megváltás. Most ismét az egész teremtettség felé fordul:
 
Abszolút szellemi öröm - Végtelen szellemi öröm - Örök szellemi öröm.

Végül az ős tisztaságú világrend felé:
Abszolút alleluja - Végtelen alleluja - Örök alleluja. Ezek voltak az isteni érzelemvilág - az isteni szeretet - ős megnyilvánulásai, melyek betöltik az egész Világegyetemet és mindenszellemi érzelemvilág, minden szellemi szeretet ős forrásai.

6. Az abszolút - végtelen - örök mindenhatóság - az isteni akaratvilág színképelemei
 
Az isteni akaratvilág - az isteni erő - határtalan és végtelen! Nincs kívüle semmi erő. Minden erő benne van és benne működik! Az isteni mindenhatóság minden erőt átfog - minden erőt éltet - minden erőt hordoz.. Minden erő benne halad - a tökéletesség felé. Az isteni akaratvilág egész Világegyetemet betöltő sugárzása a következő megnyilvánulásokat hordozza:

Abszolút szellemi erő - Végtelen szellemi erő - Örök szellemi erő.
Abszolút hatalom - Végtelen hatalom - Örök hatalom
Abszolút teremtő erő - Végtelen teremtő erő - Örök teremtő erő.
Abszolút éltető erő - Végtelen éltető erő - Örök éltető erő!
Abszolút fenntaró erő - Végtelen fenntartó erő - Örök fenntartó erő.

Ha ez a megnyilvánulás egy pillanatra kihagyna, a galaxisok összessége és maga az ős tisztaságú világrend összeomlana!
 
Abszolút vezérlő erő - Végtelen vezérlő erő - Örök vezérkő erő.
Abszolút vonzó erő - Végtelen vonzó erő - Örök vonzó erő!
Ez az oka annak, hogy semmilyen bukás nem lehet abszolút - örök!
Abszolút jóakarat - Végtelen jóakarat - Örök jóakarat.
Abszolút türelem - Végtelen türelem - Örök türelem.
 
Isten részére egy nap, mint ezer év és ezer év, mint egy nap! - mondja a Szentírás! Isten tudatában nincs sem múlt, sem jövő, csak örök jelen!

És végül:
 
Abszolút béke - Végtelen béke - Örök béke!

Ezek voltak az isteni akaratvilág ős megnyilvánulásai, melyek betöltik az egész Világegyetemet és minden szellemi akaratvilág - minden szellemi erő - ős forrásai.


7. Az isteni Szentháromság egyesüléséből származó meg-nyilvánulások.
 
Most tekintsünk az eddig külön szemlélt három isteni alaptulajdonság - "az isteni Szentháromság" egyesülésére - isteni egyensúlyára:
 
Abszolút összhang - Végtelen összhang - Örök összhang.
Isten tulajdonságainak egyesüléséből és kivetülő kisugárzás:
Abszolút szépség - Végtelen szépség - Örök szépség. Istenből kisugárzó végtelen szépség benső tartalmi oka - benső láthatatlan szellemi gyöke:
Abszolút érték - Végtelen érték - Örök érték!

Isten tulajdonságainak legmélyebb gyöke, Isten ős tulajdonsága, Isten összes tulajdonságainak ős oka, amelyből Isten összes tulajdonsága, mint ős gyökből kivetül:

Abszolút tökéletesség
 
Végtelen tökéletesség
 
Örök tökéletesség
 
Ős tökéletesség.

Ezután következnek még Isten azon megnyilvánulásai, amelyeket végső megnyilvánulásoknak nevezhetünk. Amely isteni megnyilvánulások már csak kimondottan a teremtettség felé sugároznak. Amely megnyilvánulásokkal egyszersmind Isten fokozatosan mindinkább be is zárul és végül Ős Titokként eltűnik a relatívum - a Teremtettség - elől. E végső megnyilvánulásai:

Abszolút dicsőség - Végtelen dicsőség - Örök dicsőség.


Teljes kitárultsággal és dicsőséggel mutatkozik meg Isten a Világegyetem felé.
Ne felejtsük el a Világegyetem fogalmát! Nem a mi részünkre!
Mi csak beszélünk Isten dicsőségéről. - De a világrendszereket vezérlő géniuszok és az Ős tisztaságú Szellemi Világrend felé!
Számunkra - a bukás mélyszintje számára - elképzelhetetlen ez az Abszolút - Végtelen - Örök - Ős dicsőség!
 
Abszolút fennség - Végtelen fennség - Örök fennség.

Itt már egy fokkal összevontabb és elérhetetlenebbé vált az abszolútum a relatívum számára.
 
Abszolút Szentség - Végtelen Szentség - Örök Szentség!

Itt szinte megfoghatóan érezzük már, hogy mind kifürkészhetetlenebbé és elérhetetlenebbé válik az Abszolútum - Isten - a relatívum számára.
És végül:
 
Abszolút Titok - Végtelen Titok - Örök titok - Ős titok!

Az Abszolútum véglegesen bezárult a relatívum elől, Abszolút - Ős Titokká vált! Ez az a pont, ahol a Világegyetemnek megnyilvánuló Isten megnyilvánulásai véget érnek és kezdi a maga Ős Titok életét a Világegyetemnek meg nem nyilvánuló Isten.

Eddig Isten összes megnyilvánulását külön-külön szemléltük. Mint azonban már mondtuk, ezek a megnyilvánulások egymástól elválaszthatatlanok! Szétbonthatatlanul együtt sugározzák be az egész Világegyetemet!

És most nézzük a következő oldalakon látható két ábrát, melyen megkíséreljük a szimbolikus ábrázolás vizuális élményével Isten megnyilvánulásainak szintézisét a maguk isteni egységében szemlélni!
Az isteni szentháromság: isteni értelemvilág - érzelemvilág - akaratvilág az isteni szubsztancialitásban besugározza az egész Világegyetemet! Az ős tisztaságú világrendet és a bukott világrendet. Mindeneket éltetve és az örök fejlődésbe bevonva. Az örök program Krisztus szavaival:

"Legyetek tökéletesek, miként Mennyei Atyátok tökéletes!"


Isten a mindeneket betöltő abszolút végtelenség. Összes kisugárzásaival áthatja és betölti az egész Világegyetemet. Isten kisugárzásai Isten tulajdonságai abszolút végtelenek - abszolút örökértékűek - abszolút örökérvényűek. Tehát úgy lényében, mint kisugárzásaiban külön-külön és együttvéve abszolútum - végtelenség! Mivel Isten az abszolútum, a mindeneket betöltő abszolút végtelenség, tehát kisugárzásainak összességével élteti és fenntartja az egész Világmindenséget!

A Világegyetemben létező minden lény csak annyiban és olyan mértékben létezik, amennyiben és amilyen mértékben a mindenüttsugárzó isteni bölcsesség - szeretet - erő - sugárzásba bekapcsolódik, azokat befogadja.

Így lehet részese a három isteni alaptulajdonság szentháromságának:

az Ős Bölcsességnek - az Atyának, az Ős Szeretetnek - a Fiúnak és az Ős Erőnek - a Szent Szellemnek és ezek Ős Egységének az Ős Összhangnak, Ős Harmóniának.

Meditációnk lezárásául éljük át az alábbi imát:

Végtelen Jóságú Mennyei Atyám!

Nyisd meg szellemi látásomat, szellemi szememet!

Áldd meg értelemvilágomat, hogy a végtelen Isteni Bölcsesség
 
az élő hit által - bennem örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágomat, hogy a végtelen Isteni Szeretet
 
az élő alázat által - bennem örök szeretetté váljék!

Áldd meg akaratvilágomat, hogy a végtelen Isteni Erő
 
az élő remény által - bennem örök erővé váljék!

Áldd meg földi életemet, hogy testetöltésem célját:
 
a szeretet két főparancsának betöltését
 
minden élethelyzetben felismerjem
 
és mind magasabb fokon betöltsem!

Áldj meg minden ügyet, melyet szolgálok!
 
Áldj meg mindenkit, akivel kapcsolatba kerülök!
 
Hogy mindenben minden Szent Akaratod szerint történjék
 
Bennem és általam Amen!
 
+ + +


Makk István életműve alapján közreadja

ifj. Makk István     
 

AZ ÉLETERŐFELTÖLTÉS BEVEZETŐ ÉS ZÁRÓ IMÁJA
(Paramahansza Joganandától)
Makk István (1906-1996) minden reggeli imája
 
(Legbensőbb összpontosítással! Gondolatban! Nem szóval!)

(Aláhúzott rész belégzéssel, majd kilégzéssel.)

 
 
 
Végtelen jóságú
 
Mennyei Atyám!

Boldogító
 
Mindenüttjelenvalóság!

Üdvözítő
 
Mindenhatóság!

Megvilágosító
 
Végtelen Bölcsesség!

Megváltó
 
Örök Szeretet!

Legbenső valómig
 
Ébressz fel bennem:
 
Tudatos akaratot,
 
Tudatos életerőt,
 
Tudatos egészséget,
 
Tudatos megvalósítást!

Élő ifjúsága szellemnek - léleknek - testnek,
 
Légy állandóan fokozódó valóság bennem!
 

 

https://www.spiritualitas.hu/archivum/2002_1_04.php

 

kt_gmb_brzols

Az alacsonyrendű és a magasabbrendű szellem viszonyítása


 

Téma: Gömbszimbolika - A Világegyetemnek megnyílvánuló Isten

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása