Az Atlantiszi Smaragdtábla

2013.09.06 11:50

 

Előzmény:

https://embers-eg.webnode.hu/news/miert-vezet-minden-tudas-thot-hoz-es-miert-is-van-hermetikusan-elzarva-thoth-smaragdtablai/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-hermetikus-irasokrol-hermesz-triszmegisztosz-es-a-corpus-hermeticum-/

embers-eg.webnode.hu/news/hamvas-bela-scientia-sacra-reszlet-/

embers-eg.webnode.hu/news/az-alkimia-kepi-szimbolumai/

https://embers-eg.webnode.hu/news/tarot-a-csend-gyonyorbe-robban-1/

https://embers-eg.webnode.hu/news/asztrologiai-szimbolumok-idofizikai-jelentese/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-eddig-ismeretlen-civilizaciora-bukkantak/

 


 

A Smaragdtábla vagy Tabula smaragdina egy ókori ezoterikus irat, a hermetikus
filozófia „alapokmánya”, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak. A középkorban nagy hatást gyakorolt az alkímiára.

A táblát a hagyomány szerint egy egyiptomi sírban találták Hermész Triszmegisztosz múmiája mellett. Maga a tábla elveszett, csak a tartalmát ismerjük hellenisztikus forrásokból. Valószínűleg a Kr. e. VI. században keletkezett.

Thot, vagy Hermes Trismegistos (nevezzük mostantól fogva az utóbbi néven) a mai tudásunk szerint atlantiszi örökséget birtokló pap király és mágus volt. Létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált. Egyes feltételezések szerint a Nagy Piramist – amit ma Keopsz piramisnak nevezünk – szintén ő építtette, hogy a bölcsességet és Atlantisz mágikus birodalmának örökségét itt rejthesse el a világi tudástól elszigetelve.

Az atlantiszi eredetű mágiával foglalkozók azt állítják – és természetesen mindenki maga nézzen utána annak, hogy állításuk igaz-e, és melyik teóriát tudja elfogadni – hogy Hermes Trismegistos közel 16 000 éven keresztül uralkodott. Uralkodásának a mai léptékkel szemben meglehetősen hosszú időtartamát egyesek úgy magyarázzák, hogy különféle testekben, de azonos tudással – talán ahhoz hasonlóan, mint a Dalai Láma, akinek új testben való visszatértére számos jel utal – uralkodott. Mások azt tartják, hogy a mágia segítségével legyőzte a halált és csak akkor távozott a földi megtestesüléséből, amikor ennek elérkezett az ideje. Ezt alátámasztani látszik az a mágikus hagyomány, amit a keleti fakírok a mai napig képesek véghezvinni. A nyugati elme számára ez felfoghatatlannak tűnik. Ilyenek az élve eltemettetés, vagy a különféle testrészek eltávolítása és visszanövesztése, és más trükknek látszó, ám nagyon magas mágikus beavatási szinten trükk nélkül is megvalósítható gyakorlatai.

Thot az egyiptomi panteonban is helyet foglalt, miután kilépett test valójából. A bölcsesség isteneként a tudás feljegyzőjeként tartották számon, hiszen bölcsessége és tudása alapján kétségtelen, hogy isten megtestesülése volt. Főpapjai vitték tovább azt a tudást, amit az emberekre hagyott, és ők őrizték a Nagy Piramist.

Egyes feljegyzések szerint azért nevezik háromszor születettnek, vagy háromszor magasztosultnak, mert az egyiptomi születését követően még kétszer – tehát összesen háromszor – inkarnálódott. Az utolsó inkarnációban viselte a Hermész nevet. Más elméletek a világ minden síkján beavatott volt, s ez volt nevének oka. Ekkor mondhatta ő, vagy jegyezte le valamelyik tanítványa az alábbiakat: „Azért hívnak engem háromszorosan legnagyobb Hermésznek, mert birtokomban tartom a világfilozófia három részét.”

Hermes Trismegistos hagyta hátra azt az írást, amit a modern okkultisták a smaragdtábláknak neveznek. Ez a 10 + 2 táblából álló, a tradíció szerint a Nagy Piramisból származó tábla foglalja össze az egész világ bölcsességét. Ezen alapszik a keleti és a nyugati mágia, és ezen tanok összessége elegendő ahhoz, hogy az adeptus (a mágiát tanuló, a tanonc) képes legyen minden „varázslatra”, úrrá legyen az anyagon – vagyis elsősorban önmagán, hisz a test sem más, mint anyag – és ennek segítségével az élet és a halál ura lehessen. Ha elérte a hatalom gyakorlásának fokát akkor jut el arra a felismerésre, hogy a hatalom maga csak illúzió. A mágia legmagasabb fokára emelkedő beavatott tudása tehát újból rejtve marad a hatalomra vágyó tömegek előtt.

Az atlantiszi mágia örökösei voltak a kelták, a mayák, a szufik, a kaballisták, - a sort még folytathatnánk - és ugyancsak ennek a mágiának örökösei a „szabadkőműves páholyoknak” nevezett nyugati mágusrendek. A táblák szövegének lefordítására és azok nyilvánosságra hozatalára korunkban került sor. A ma embere újra képessé válik megnyílni a mágia útja felé. A fordítások olvasgatása önmagában kevés ahhoz, hogy beavatást adjon bárkinek. Ugyanúgy kiállhatnál a főtérre osztogatni ezeket a tanokat, mint ahogy egy videó rekorder gépkönyvének két középső lapját is osztogathatnád. Egyiket sem értené senki, csak az, aki már rendelkezik az alapozó tudással. A többiek érthetetlennek nyilvánítanák és eldobnák a lapokat. Ezért a sorok olvasgatása – még ha százszor is olvasod el minden sorukat – betanulása kevés.

A tábla szövege:


Latinul

Tabula Smaragdina

Verum, sine mendatio, certum et verissimum
Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius
Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione
Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est
Pater omnis thelesmi totius mundi est hic
Vis eius integra est, si versa fuerit in terram
Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio
Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas
Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit
Sic mundus creatus est
Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic
Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi
Completum est quod dixi de operatio solis

Arab változat

Való, való, nincs benne kétség, biztos, megbízható.
Íme, ami fent van, alulról jön, ami lent van felülről. Az Egy műve a varázslat.
Ebből az Egyből egyetlen művelettel minden létező így keletkezett.
Apja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
Ő a varázslat nemzője, őrzője, ereje tökéletes, a fények élesztője.
Tűz, amely földdé válik.
Válaszd el a tüzet a földtől, a könnyűt a nehéztől, vigyázva, mesteri kézzel.
A földről az égbe száll, úrrá lesz a fény fölött, s ismét leszáll a földre. Megszerzi a felső és az alsó erőket. Így lesz úrrá afölött, ami fent van, s ami lent. Mert veled van a fények fénye, s ezért a sötétség előled kitér.
Az erők erejével leszel úrrá a finom fölött, és hatolsz be a nehézbe.
Olyan ez, mint a világ teremtése.
Az ilyen tett varázslat, és ez a módja.
Ezért neveztek Háromszor Nagy Hermésznek.
Amit a Nap műveletéről mondtam, befejeztem.

Magyarul

Smaragdtábla

- Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.

- Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.

- Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.

- Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.

- Ő a théleszma, az egész világ nemzője.

- Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.

- Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel.
Válaszd el a Fényt a Sötéttől, az Éterit az Anyagtól, tudással, elkötelezettséggel.

- A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat önmagad és az egész világod fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.

- Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.

- A világot így teremtették.

- Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.

- Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.

- Amit a Nap műveletéről mondtam, befejeztem.

A szöveg arra ad útmutatást, hogy az ember hogyan használja a rendelkezésére álló mágikus erőket.

A szöveg lényegi gondolata az, hogy tulajdonképpen minden azonos és minden Egy-ből keletkezett; minden gondolatnak és minden természeti dolognak ugyan az a forrása, ha átvitellel is. Felvázolta a művelet (théleszma) teóriáját, amely a mai ismeretelméletnek felel meg. A tudás, szenvedély által meg kell különböztetni a dolgokat egymástól. A théleszmán keresztül az ember olyan hatalomra tesz szert, mellyel képessé válik megfogni a megfoghatatlant és átjárni a nehéz tárgyakon, sőt képessé válik kilépni a három dimenziós térből. A világ így teremtődött önmagából, az Egyetlen és Minden Létezőből. Ez a "Nap művelete". Ez egyformán jelenti központi csillagunkat, de a Világegyetem központi magvát is.

Paracelsus szerint 13 mondat az univerzális recept, mely segítségével a dolgok természetes vagy tökéletes állapotba helyezhetők; akár ásványi anyagokról, földi, növényi, állati vagy szellemi dolgokról van szó, nincs különbség. Minden létezőre alkalmazható transzmutáció (átváltozás), amellyel az a tökéletesség állapotába juthat; a belső kémia analitikus módszere.

A Smaragdtábla kimondja, hogy amint a Nap sugárzása meleggel, fénnyel és élettel tölti be a Földet, ugyanilyen sugárzást az ember magában is létrehozhat. Ezt a műveletet nevezték később alkímiának, vagy aranycsinálásnak. Utóbbi nevet azért kapta, mert az arany a Napnak megfelelő fém, s amikor az ember a Titkot megértve birtokába jut a teremtő energiának, Nappá, azaz arannyá változik. Egyes alkimisták szerint ez a módszer az Atlantiszban alkalmazott anyagtechnológia felélesztése. A szöveget ugyanakkor nem vagyunk képesek mai tudásunk szerint tökéletesen értelmezni, mert a benne található analógiák olyan sokértelműek és bonyolultak, hogy a megfelelő kulcsok nélkül az értelmezése lehetetlenné válik. Ilyenkor kell használnunk meditatív technikákat, intuitív tudásunkat. Mivel a szöveggel együtt nem hagyták ránk a kulcsokat, ezért a valódi jelentése individuális szintre korlátozódik, ami jelen esetben annyit tesz, hogy mindenki máshogyan értelmezi, fejti meg a szöveget. Attól függ az értelmezés tehát, hogy az egyén milyen ismeretekkel rendelkezik.

I. rész

A Háromszor Magasztos HermészThot – vagy másik ismert nevén Hermes Trismegistos – atlantiszi mágus körülbelül Kr. e. 3600 ével jegyezte le a „smaragdtáblák” (Tabula Smaragdina) néven ismertté vált táblák sorait. Titkuk nem azért van titoknak nyilvánítva, mert nem olvashatja bárki, hanem mert tudásanyaguk - nyelvezete és képi világa miatt - csak a beavatott hermetikus mágusok számára válik nyilvánvalóvá. Sorozatunk csak megismertet a smaragdtáblákkal, de nem ad beavatást a hermetikus mágiába. A Beavatás folyamata hosszadalmas és egy egész életút során zajlik.

Thot, vagy Hermes Trismegistos (nevezzük mostantól fogva az utóbbi néven) a mai tudásunk szerint atlantiszi örökséget birtokló pap király és mágus volt. Létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált. Egyes feltételezések szerint a Nagy Piramist – amit ma Keopsz piramisnak nevezünk – szintén õ építtette, hogy a bölcsességet és Atlantisz mágikus birodalmának örökségét itt rejthesse el a világi tudástól elszigetelve.

Az atlantiszi eredetû mágiával foglalkozók azt állítják – és természetesen mindenki maga nézzen utána annak, hogy állításuk igaz-e, és melyik teóriát tudja elfogadni – hogy Hermes Trismegistos közel 16 000 éven keresztül uralkodott. Uralkodásának a mai léptékkel szemben meglehetõsen hosszú idõtartamát egyesek úgy magyarázzák, hogy különféle testekben, de azonos tudással – talán ahhoz hasonlóan, mint a Dalai Láma, akinek új testben való visszatértére számos jel utal – uralkodott. Mások azt tartják, hogy a mágia segítségével legyõzte a halált és csak akkor távozott a földi megtestesülésébõl, amikor ennek elérkezett az ideje. Ezt alátámasztani látszik az a mágikus hagyomány, amit a keleti fakírok a mai napig képesek véghezvinni. A nyugati elme számára ez felfoghatatlannak tûnik. Ilyenek az élve eltemettetés, vagy a különféle testrészek eltávolítása és visszanövesztése, és más trükknek látszó, ám nagyon magas mágikus beavatási szinten trükk nélkül is megvalósítható gyakorlatai.

Thot az egyiptomi panteonban is helyet foglalt, miután kilépett test valójából. A bölcsesség isteneként a tudás feljegyzõjeként tartották számon, hiszen bölcsessége és tudása alapján kétségtelen, hogy isten megtestesülése volt. Fõpapjai vitték tovább azt a tudást, amit az emberekre hagyott, és õk õrizték a Nagy Piramist.

Egyes feljegyzések szerint azért nevezik háromszor születettnek, vagy háromszor magasztosultnak, mert az egyiptomi születését követõen még kétszer – tehát összesen háromszor – inkarnálódott. Az utolsó inkarnációban viselte a Hermész nevet. Más elméletek a világ minden síkján beavatott volt, s ez volt nevének oka. Ekkor mondhatta õ, vagy jegyezte le valamelyik tanítványa az alábbiakat: „Azért hívnak engem háromszorosan legnagyobb Hermésznek, mert birtokomban tartom a világfilozófia három részét.”

Hermes Trismegistos hagyta hátra azt az írást, amit a modern okkultisták a smaragdtábláknak neveznek. Ez a 10 + 2 táblából álló, a tradíció szerint a Nagy Piramisból származó tábla foglalja össze az egész világ bölcsességét. Ezen alapszik a keleti és a nyugati mágia, és ezen tanok összessége elegendõ ahhoz, hogy az adeptus (a mágiát tanuló, a tanonc) képes legyen minden „varázslatra”, úrrá legyen az anyagon – vagyis elsõsorban önmagán, hisz a test sem más, mint anyag – és ennek segítségével az élet és a halál ura lehessen. Ha elérte a hatalom gyakorlásának fokát akkor jut el arra a felismerésre, hogy a hatalom maga csak illúzió. A mágia legmagasabb fokára emelkedõ beavatott tudása tehát újból rejtve marad a hatalomra vágyó tömegek elõtt.

Az atlantiszi mágia örökösei voltak a kelták, a mayák, a szufik, a kaballisták, - a sort még folytathatnánk - és ugyancsak ennek a mágiának örökösei a „szabadkõmûves páholyoknak” nevezett nyugati mágusrendek. A táblák szövegének lefordítására és azok nyilvánosságra hozatalára korunkban került sor. A ma embere újra képessé válik megnyílni a mágia útja felé. A fordítások olvasgatása önmagában kevés ahhoz, hogy beavatást adjon bárkinek. Ugyanúgy kiállhatnál a fõtérre osztogatni ezeket a tanokat, mint ahogy egy videó rekorder gépkönyvének két középsõ lapját is osztogathatnád. Egyiket sem értené senki, csak az, aki már rendelkezik az alapozó tudással. A többiek érthetetlennek nyilvánítanák és eldobnák a lapokat. Ezért a sorok olvasgatása – még ha százszor is olvasod el minden sorukat – betanulása kevés.II. rész

A Smaragdtábláról; Mint fenn, úgy lenn …Ez a 10 + 2 táblából álló, a tradíció szerint a Nagy Piramisból származó tábla foglalja össze az egész világ bölcsességét. Az elsõ tizet nyilvánosságra hozták, a maradék kettõt pedig örökkön õrzik a beavatottak, mert tudásanyaguk a legmélyebb titok.

A tizenkét smaragdzöld tábla nagyon különleges anyagból készült. Egy olyan vegyi folyamat – alkímiai transzmutáció – során hozták létre mesterségesen, amit még nem tud megmagyarázni a mai tudomány. A táblák jellemzõje, hogy nem koptatható el, és ellenállóbb minden eddig ismert anyagnál.

CG Jung szerint a transzmutáció a mágikus értelmezés szerint nem csupán a kémiában értendõ anyagok vegyítése. A konjunkciók során létrejövõ anyagok nem csupán a fizikálisan érzékelt módon kapcsolódnak össze, hanem természetük is kapcsolatba kerül egymással. Amíg ezt nem tudatosítja magában a fizika és a kémia, míg képessé nem válik az anyag természetének megtapasztalásra, addig kutatásainak legtöbbje teljességgel hiábavalónak bizonyul.

A táblákat minden létezõ eszközzel megvizsgálták, de csak arra jöttek rá, hogy atomszerkezetük teljesen stabil, nem észlelhetõ bennük semmilyen változás, vagyis a tudósok egyszerûen nem találtak kapaszkodókat. Ez meghazudtolja a fizika ionizációs és a kémia részecskekapcsolati elveit. Tehát – ha a mai grafológia tanai szerint vizsgáljuk a táblákat – már az anyag, amire írtak, önmagában hordozza a tudást, a végtelen bölcsességet. Ha hasonlattal akarunk élni, akkor olyan ez, mintha egy afrikai bennszülöttnek odaadnánk egy CD-t, rajta mondjuk Weöres Sándor egyik versével. Már az adathordozó megfejtése is gondot okozna számára, a vers értelmezéséig már el sem jutna.

A táblákon az ókori Atlantisz írásjegyeivel feljegyezve olyan gondolatok találhatóak, melyek értelme három síkon válik világossá. Az anyag szintjén a betûk nyernek értelmet, képessé válunk olvasni a sorokat. A tudat síkján megértjük a szavakat, amiket olvasunk, így azok összefüggést nyernek. A felettes síkon pedig képessé válunk arra, hogy a leírtakat értve azokat belsõ tudássá tegyük, alkalmazzuk is. Már korábban írtam, hogy nem elegendõ, ha bemagoljuk, ha okoskodással közelítjük meg ezeket a sorokat, vagy ha – akár ezerszer is - elolvassuk õket. Az is kevés, ha cikkeket, könyveket olvasunk róluk.

A táblákat aranyszínû –az elsõ pillantásra az aranyhoz hasonlatos – szintén nem azonosítható ötvözetbõl készült abroncsok fogják össze, az összefogó abroncsokat pedig egy ugyanilyen anyagból való pálca tartja össze.

Az alkimista hagyomány szerint Hermész Triszmegisztosz testamentuma olvasható ezeken a táblákon. Szerintük ez minden szent könyv alapja, az elsõ olyan isteni kinyilatkoztatás, ami az emberek birtokába jutott és mindegyik, azóta keletkezett szent iratnak az alapját is ez képezi. Sokféle fordításuk és adaptációjuk ismert, feltehetõen Szírián és Palesztinán keresztül jutott el Európába. Minden fordítás – mivel a nyelv és az azt befogadó elme szûrõi igen erõteljesek – torzít. Ezért aki meg akarja ismerni a táblák valódi tartalmát, azok figyelmébe az alkimisták egyik alaptanítását ajánlom:

„Gondolj ki mindent a magad számára, s nem lesz, mi félrevezessen.”IV. rész

A mágikus tudományokA mágikus tudományok tulajdonképpen a világi tudományok összességét és azok felemelését jelentik. A mágus egyúttal magasan mûvelt, világi tudományokban és mûvészetekben jártas kell hogy legyen. A mai világra jellemzõ, hogy teljesen ostoba, tudatlan emberek néhány egyszerû mágikus gyakorlat bemagolásával és bemutatásával mûvelt tömegeket képesek megbabonázni. Az ostobák soha nem igazi mágusok, csupán a mágiát játékszerül használó önveszélyes vámszedõi a tradíciónak. A felszínes trükkök minden korban elbûvölték az embereket, ám a mélyebb misztériumok megtapasztalása keveseknek adatott meg. Azoknak, akik vállalták érte az áldozatot.

Egy, a mágiára vágyó ifjú olvasónkat megkérdeztem, hogy milyen tantárgyakat kedvel az iskolában, milyen tanuló. Azt felelte, hogy egyáltalán nem szeret tanulni, mert az iskolában oktatott dolgok nagy része valótlan. Visszaküldtem azzal, hogy találja meg a tudásban a valóságot, a mûvészetben a valóságot, a vallásban a valóságot, és ha megtalálta, akkor jöjjön vissza.

A mágus tudós is egyben. Tudományának talán legfontosabb ága a matematika. A számok ismeretét megtanítják ugyan az iskolában, de jelentésüket, a világban elfoglalt helyüket, a számok misztikáját (aminek csak egy szûk része a számmisztika!) magának kell felfedeznie. Ebben segítségére van a mûvészet, különösképpen a zene. A tudomány már bebizonyította, hogy a matematikai gondolkodás közel azonos helyen foglal helyet az agyban, mint a zenei képességek. A zene a lélek matematikáját a számok a rezgések tanát belülrõl mutatja meg, de nem lehet valaki tökéletes zenész a fizika ismerete nélkül. A fizika nélkül ugyanis nem érti majd a hangok természetét, a hangszerek mûködését. Ostoba autentikussággal zenélhet ugyan, de a misztériumot nem, vagy csak igen ritkán – szakrális úton – éri el.

A fizika nem érthetõ meg a kémia nélkül. Nem érhetjük meg az anyag, az elemek viselkedését, ha nem ismerjük természetüket. A kémiához elengedhetetlenül szükséges a biológia ismerete. Meg kell ismernünk a szobrászatot, a festészetet, az alakokat, mert ezekben az a többlettudás is benne rejtõzik, ami az anyag felett van. Nem csupán saját testünket kell alaposan ismernünk, hanem a környezõ világ élõlényeit is, hogy saját kémiánkkal is tisztába jöhessünk. A biológia és a kémia ismerete feltételezi a pszichológia ismeretét. Mert a testet valami mozgatja odabentrõl. A lélekkel való ismerkedés pedig újból a mûvészeteket hívja magához. Az irodalom, versek, a nyelvek tanulása kívánkozik ide. Az ember ilyenkor találkozik össze önmagával és indul el a valódi önismeret útján. Ekkor kezd vágyni a vallásra, az elvesztett, valaha birtokolt boldogságra. Ekkor kezdi el keresni Istent.

Ha ez az idõ eljött, akkor érett meg arra, hogy a csillagászattal, és ezt követõen az asztrológiával foglalkozhasson. Az asztrológia egyetemes szimbólumvilága segítségével juthat el a divináció folyamataihoz, és az alkímia elsõ leckéihez. Ismeretei szinte maguktól bõvülnek tovább a grafológia, a kézírás elemzésének tudományával, majd a tarot kártya jelképrendszere is világossá válik a számára, hiszen abban is a korábban vázolt jelképrendszer nyilatkozik meg. Tudásának ezen a szintjén érteni kezdi magát és a környezõ világot.

Az orvostudomány és a természetgyógyászat alaptéziseit is ismernie kell, ami szintén biológiai és kémiai tudását teszi majd próbára, de már nem az iskolai értelemben. Megtanulja a dolgok analógiáit és mintegy maguktól mutatkoznak meg számára a világ titkai. Ezért a mágussá válás útja a tanulással, az alapos tudás megszerzésével, a hagyományos mûveltséggel kezdõdik. Mégis, az út kezdetéig sem jutottunk, ha csak azokat a dolgokat tudjuk, amirõl itt írtam. A mágia útja ennél hosszadalmasabb.V. rész

A bölcsesség kulcsaiA bölcsesség kulcsai a mágia összetett szimbólumrendszerében és a tradicionális megfigyelésekben rejlenek. Az ezoterikus tudományok többsége szimbólumok megfejtésére szorítkozik, vagy olyan megfigyeléseket esz számba, mint például azok, amik a természetgyógyászat tanaiban a teleholdnál szüretelt növények gyógyhatásával kapcsolatosak. A szakrális mágia nem keresi a miérteket, csak a megfigyeléseket sorakoztatja fel, azokat vakon alkalmazza. A hermetikus mágia a miértek okait kutatva maga is képessé válik arra, hogy a válaszok birtokában maga is hatást gyakoroljon a valóságra.

A szimbólumok tana
A rejtett jelentés mindenben ott lakik. Minden szimbólum, az egész világon. A teremtés könyvének betûi ezek a szimbólumok, csak az emberek többsége nem tudja olvasni ezeket a jeleket, ezért nem képes teremtõvé - istenivé – válni, csak a teremtettek életét képes élni. Ez természetes folyamat. Az ember állandóan fejlõdik. Tudata, spiritualitása fizikai valója egyaránt. Végül elér abba a kozmikus ciklusba, ahol a fizikai világ nem nyilvánul meg alakzatokban.

A hermetikus parancs
Az erõ piramisának, a misztériumoknak és a világ egyensúlyának kutatását adta parancsba. Minden tudás megszerzését, ami a földön megszerezhetõ és azok egységének felfedezését. Nem hitet, hanem tudást parancsolt, annak megtapasztalását, hogy a dolgok rendezõ elve – ezen a földön, ebben az univerzumban – azonos, s ha ezt a rendezõ elvet felismerjük, mindent felismerünk. A ’mint fenn, úgy lenn, mint kinn úgy bent’ parancsát.

A mágia és az egyház ellentétnek gyökere
A tudás és a hit párhuzama látszólagos ellentétté változott. Mivel az egyházi tanok is azonos gyökerekre vezethetõk vissza, mint a mágikus tanok, nincs valódi különbség a kettõ között. Ezt a mágia követõi mindig is tudták, ám a papság más félelmekre építette hatalmát, és a feltétlen hitet várta el az emberektõl. A tudás ma az egyházak gyengülésével és a mágia erõsödésével ma kerül szabadabb áramlatba.

A „Titkos tanok” felszabadulása
Soha ennyi számmisztikus, asztrológus, és grafológus nem volt. Soha ennyien meg nem próbálták a régies tudomány szemüvegén át bizonyítani ezen tudományok idõszerûségét. Ezek a korábbi tudományos eszközök azonban sorra mondtak és mondanak csõdöt, miközben a hagyományos tanok napról napra népszerûbbek. Ez az oka annak, hogy – ahogyan ezt korábbi tudósok nevezték – a szinkronicitás elve, vagy a „függõleges” világkép egyre jobban elterjed.

Az új tudattal élõ emberiség megérkezése
Aki még nem hallott az Indigókék gyermekekrõl, azoknak fel szeretném hívni a figyelmét a közelmúltban errõl a témáról megjelent irodalomra. Az új fajta tudatosság bizonyítékait már génjeikben hordozó emberek – ha nem csukjuk be elõttük a szemünket – itt járnak már közöttünk. Megváltoztatjuk a tanítási módszereinket, az iskoláinkat és a tudományosról alkotott világképünket is, mert már idõszerû, hogy a mágikus hagyomány a klasszikus tudományokra építkezve újra elterjedhessen.

Toth isten nevét jól ismerhetjük már az egyiptomi mitológiából, azonban van néhány egyéb információ is, amit nem árt tudnunk róla, hiszen mind a mai napig rengeteg rejtély övezi.Thot tehát papkirály és mágus, azaz táltos volt. Létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált.Toth egyik későbbi inkarnációja volt Hermész Triszmegisztosz, akit egyes feljegyzések szerint azért neveztek háromszor születettnek, vagy háromszor magasztosultnak, mert az egyiptomi születését követően még kétszer – tehát összesen háromszor – inkarnálódott. Az utolsó inkarnációban viselte a Triszmegisztosz nevet, ami „Háromszoros Nagyságot” (mesteri szintet) jelent, és nagy bölcsességének hármas természetére utal.Hermész sírját Nagy Sándor idejében találták meg. A hagyományok szerint múmiája a híres Tabula Smaragdinát tartotta a kezében. Érdekes módon azonban ezek a Smaragd Táblák is egyfajta rovásírással készültek. A tizenkét smaragdzöld tábla nagyon különleges anyagból készült. Egy olyan vegyi folyamat – alkímiai transz mutáció – során hozták létre mesterségesen, amit még nem tud megmagyarázni a mai tudomány.Imhotep (i. e. 2750 körül) ókori egyiptomi főpap, a fáraó tanácsosa és építésze. Nevének jelentése: aki békével jön.A később élt egyiptomiak Imhotepet istenként kezelték, Ptah vagy Thot isten ésSzahmet istennő fiának tartották, a görögök pedig a maguk gyógyító istenével, Aszklépiosszal azonosították.

Thoth szerepe a földi életben


Thoth volt az egyetlen szellem, aki két fejlettnek nevezett korszakot megélt, az atlantiszit és a mait. Ezekről ő maga számol be.Thoth első ábrázolásai egyiptomi rajzok, ahol íbiszfejjel mutatják őt. Széles férfias vállal és madárfejjel. Kezében legtöbbször az ANKH, mely az örökkévalóság szimbóluma.Thoth spirituális jellegű,részben önéletrajzi munkáját (smaragdtáblák) alapul véve kiderül, hogy atlantiszi származású.Megadatott neki, hogy atlantiszi korában megvilágosodjon, majd személyes életcélját a teremtés engedélyezte. Thoth az emberiség igaz tanítója szeretett volna lenni. Amolyan igazi pap, vallás nélkül. Ha végignézzük életét, ez mind a mai napig sikerült is. Neki megadatott, hogy halhatatlansága átnyúlik a 26.000 éves korláton is. Sőt addig, amíg mi a galaktikus 1 év alatt szigorúan csak a Földhöz kötődünk, addig Thoth rendelkezett azzal a képességgel, hogy idegen civilizációkat tanulmányozzon, akár végignézze azok pusztulását is, de csak mint megfigyelő. Neki sem volt joga ott beavatkozni, csupán tanulni. Atlantisz irányításában kb. 16.000 éven át vett részt, neve Arlich Vomalites volt. Hosszú, egy testben eltöltött életét különböző technikákkal oldotta meg. Ilyen volt, hogy naponta 1 órát feküdt fejjel észak felé fordulva, meditációs állapotban, felső testén tartva a figyelmet, majd 1 órát feküdt fejjel dél felé fordulva, mikor is alsó testén tartotta a figyelmét. Ezen kívül energetikai kezeléseket alkalmazott, kristályokkal, mágiával. Mindez azt feltételezte, hogy naponta több órát csak saját magával, saját testével, saját gondolataival foglalkozott. Mint vezető, irányító, mindezt megtehette. Fő szerepe a társadalom vezetése, fejlesztése, racionalizálása volt. Azért tudott részben Atlantisz, részben maga Toth is sikeres lenni, mert nem uralkodni akart mások felett, hanem szeretet vezérelte gondolkodását, döntéseit.

A földi élet bármely intelligens civilizációjába mindig kódolva van a gondolkodása, viselkedése által a bukása is. Olyan ez, mint a Gazdálkodj Okosan, ahol a játék elve, a szabályokon keresztül a gyarapodás, fejlődés. Rövid ideig lehetett kapni egy hasonló játékot, ahol rosszul tervezték meg a játék logikáját, így mindenki csődbe ment, ki előbb, ki utóbb. Nos az élet a Földön is ilyen. Az élet a fejlődés. Ahogy az egyik ásványvíz gyártó mondja a reklámjában, hogy az út amit bejársz, az tesz nemessé. Atlantisz bukása után Thoth részt vett a sumer társadalom megalakításában.

Enki (annunaki) fiaként tért vissza, Marduk (Ra) testvéreként, a kezdetek kezdetén, így a családfa legelején található. Enki volt a spirituális tudós, aki a civilizáció kialakításában, a csillagászatban és az emberiség tanításában, védelmében döntő szereppel bírt. Őt nevezték a víz istennek. Thoth mai szóval élve orvos, génsebész, kutató volt. Részt vett az első ember megalkotása előtti kísérletezésekben, majd Adamu (a Föld szülötte) megalkotásában, később az emberi lények sorozatgyártásban. A homo sapiens kb. 200-250.000 évvel ezelőtt jelent meg. Thoth fontos szerepet játszott még egy családi vitában. A Vízözön után, sokadik alkalommal újra fel akarták osztani a mai Egyiptom területét. A két testvér Oziris és Seth élet-halál harcot vívott először légi csatában, majd a földön. Végül Seth megölte testvérét, olyannyira, hogy fel is darabolta és darabjait szétszórta elég nagy földrajzi területen. Oziris felesége Isis volt, akivel még nem volt közös gyerekük. Isis, Thoth lánya, megkérte génsebész apját, segítsen neki, hogy legyen gyerek a már halott férjétől. Thoth a feladatot sikeresen megoldotta, valamilyen, általunk nem ismert génsebészeti eljárással. A kis Hórusz, egy az egyben úgy nézett ki mint apja, Oziris. Ezért míg fel nem nőtt, bújtatni is kellett Seth elől. Tökéletes genetikai másolat. Egyiptom éledezésekor, a Vízözön visszavonulása után, mikor már kezdtek a területek kiszáradni Enki a spiritualitással megáldott tudós (ma mérnöknek neveznénk), és Enlil a vezető mellett kiemelkedő szerepe volt Thoth-nak. Enki és Enlil a féltestvérek Egyiptom lakhatóvá tételével foglalkoztak (a sumer írások szerint kiemelték Egyiptomot a vízből) a mocsarak lecsapolásával, a Nílus szabályzásával. Sumert elhagyva, Thoth magát az egyiptomi civilizációt hozta létre, annak mindennemű megszervezett formájával.

Atlantiszi tudását felhasználva, egy működőképes, fejlődő, majd virágzó társadalmat hozott létre, igaz az akkori ember tudatszintje teljesen más volt, mint az atlantiszi emberé. Thoth nagysága éppen abban mutatkozott meg, hogy bármilyen tudatszintű emberekből álló társadalmat fel tudott virágoztatni, ha döntő szava volt a vezetésben. A sumer Marduk király területi terjeszkedésével, újabb területi újraelosztások kezdődtek Egyiptom területén, ekkor Thoth-ot i.e. 3.113 augusztusában száműzték az amerikai kontinensre. Ekkor megalkotta a maya naptárt, melynek éppen a napokban lesz a fordulópontja, mikor új korszak kezdődik, remélhetőleg egy magasabb tudatszinten.Amerikában is alkotott, bár ő ezt inkább tekintette száműzetésnek, sem mint küldetésnek. Nem is hozott létre olyan virágzó civilizációt, a naptárára is sokan (pl. Sitchin) mondják, hogy nem annyira naptár, hanem számolta a száműzetése napjait. Tény, hogy a maya naptár első napja az, amikor Thoth megérkezett az általa száműzetésnek tekintett helyre. A sumer történelem irányítói, ahogy az akkori emberek nevezték, istenek, részben távoztak i.e. 600 körül, részben, akik itt maradtak, azok eltűntek. Mivel a sumer istenek bolygójának éves periódusa kb. 3.500-3.600 földi év, ezért az ő életük földi távlatokban végtelen. Akik itt maradtak, el kezdtek alkalmazkodni a Föld periódusaihoz, így hamarabb öregedtek, mint saját bolygójukon. Ezzel együtt, aki itt maradt, az még bőven él, hiszen nincs egy éve sem (3.600 földi éve) a távozásnak. Megkülönböztető jelük, hogy aurájuk nagyobb mint az emberé. Az átlag emberi aura kb. fél méter. Az övék néhány méter.

Van egy író, Maximillien De Lafayette, aki meg is nevezi, hogy melyik annunakinak melyik királyi család a leszármazottja. Sajnos túl sok könyvet ad ki, amolyan futószalagon, így nehéz megmondani melyik könyve a legjobb. Véleményem szerint azt az elvet követi, hogy a fát az erdőben lehet eldugni, így a túl sok információ között meg kell találni azt, ami a legjobb, leghasznosabb. Szerintem a sok, helyenként meredek dolgok között, sok az igazság. Thoth, megelégelve a száműzetést, egy újabb kultúrát szemelt ki, a görög kultúra segítője lett. Pitagorasz önéletrajzában mondja el, hogy Thoth tanította őt, voltak együtt a Nagy Piramis alatt, itt világosodott meg, és értette meg a szakrális geometriát. Tudjuk, hogy a görög kultúra részben a pitagoraszi iskola által lett naggyá. Később Thoth a görög kultúra vezetőjeként is jelen volt, Hermész név alatt. Ekkor írta a Thoth Smaragdtáblái c. spirituális és részben önéletrajzi művét. Ezeken túlmenően Thoth még több alakban, több életben jelen volt, mindazonáltal a fent említettek a legjelentősebbek. Dominánsan nevelő, tanító, spirituális pap szerepet töltött be. Részben neki is köszönhető, hogy a sumer, az egyiptomi, illetve a Kárpát medencében élő népek nagyon sok rokonságot mutatnak, például a rovásírásban, hitvilágban, vagy a különböző fejlődési korszakokban.

Voltak Thoth megnyilvánulásai (életei) közül olyanok, ahol kevésbé alkotott maradandót, mondhatnánk ilyenkor inkább élt, pihent, vagy éppen a bölcsességen elmélkedett.https://www.facebook.com/atila.sabo.10

 

 

Téma: Az Atlantiszi Smaragdtábla

Dátum: 2023.12.12

Feladó: *Guess*

Tárgy: smaragdtabla

Az emberiseg alapja.A Tudas hatalom...

Új hozzászólás hozzáadása