Church of God - A Sátán zsinagógája és a Születési jog áldásai

2014.06.01 19:49

 

Kiemelt..

40 botrányos tény, amiről a legtöbben nem tudnak

Az Óperenciás tenger túl - az USA igazi arca (Géczy Gábor előadása)

PI Klub - A kőbányai 'előadás' két részben

Európa szívében..

 

Előzmény..

Church of God - Nimród

 

Kapcsolódó link..

Képes Krónika - Krónika a magyarok tetteiről

Szkítiától Maghrebig - A nagy ciklus (Tóth Gyula)

Szántai Lajos - A magyarság keresztútja 1-2 (nagyon ajánlott)

Eredetünk eredete: Szántai Lajos - Egyiptom 2011

Ember's-Ég - Vízöntőfelé a Magyarság

Németh Zsolt: A Halak világkorszakának kezdete és vége 

A piramisok titkainak leleplezése

 

 

Azok, akik már behatóbban ismerik az Isten Egyházának tanításait az elveszett tíz törzs identitásáról és a végidőkre szóló szerepükről, gyakran tesznek fel egy bizonyos kérdést: "Miként lehet az, hogy a vezető izraelita nemzetek (József utódai, a mai angolszászok) jelenleg a Sátán zsinagógája által irányított globalista háttérerők legfőbb bázisaiként és katonai erejeként szolgálnak?" A kérdés jogos. Ezek az emberek megértik, hogy Isten Ábrahámnak adott ígéreteihez híven páratlan anyagi jóléttel áldotta meg a szóban forgó nemzeteket, ugyanakkor látják, az izraelita nemzetek jólétét mára már teljesen erkölcstelen módon, olyan uzsorakamatokra felvett hitelekből fedezik, amelyek szószerint rabszolgává teszik az eljövendő nemzedékeket. Behatárolhatjuk-e annak a pontos idejét, hogy mikor szűnt meg a születési joggal járó áldásos korszak, és mikortól vette kezdetét e nemzetek kiszipolyozása? Mikortól kezdődött meg a jóléti társadalom mesterséges, kölcsönökből fedezett fenntartása? És talán ami a legfontosabb kérdés, milyen szerepet szánnak a háttérhatalmak József nemzeteinek az új világrendben? Ez az írás ezekre és a hasonló kérdésekre kíván választ nyújtani.

 

Előszó

Az 1Mózes 48:17-20 verseiben elhangzott prófécia a rendkívüli fontos üzenete ellenére is a Biblia egyik legmellőzöttebb és elhanyagoltabb részének mondható. A legtöbb felekezet említésre, illetve magyarázatra sem méltatja ezt a részt, emellett számos érdekcsoportnak létérdeke, hogy tartalma ismeretlen és feltáratlan maradjon a keresztények többsége előtt A szóbanforgó prófécia szövege:

1Mózes 48:17-20 17 Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt. Megfogta apja kezét, hogy Efraim fejéről Manassé fejére tegye át. 18 József ezt mondta apjának: Nem úgy, apám, mert ez az elsőszülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet! 19 Apja azonban elutasította, és azt mondta: Tudom, fiam, tudom. Ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de a kisebb testvér nagyobb lesz nála, és utódaiból népek tömege lesz. 20 És így áldotta meg őket azon a napon: A ti nevetekkel mondanak majd áldást Izráelben: ...

József fiai itt a híres születésjogi áldásokat örökölték apjuktól, Izraeltől (2Krón. 5:1; az áldások mibenlétét az Izrael háza - az elveszett tíz törzs című írás vázolja részletesebben, lásd még Róma 11.). A Green’s Interlinear Bible fordítása a 19. vers utolsó mondatrészét eképp adja vissza: ...  "az ő magjaiban jön el a nemzetek (pogányok) teljessége."Ezen értelmezés szerint az elsődleges örököstől, Efraimtól származó nemzetközösség nem csupán a fizikai élet területén jut áldásokhoz, de valami módon nagy szerepük lesz a pogányok Izrael testületébe való beoltásába is, különösen a kor végén. Tény, hogy a brit nemzetközösség tagállamaiban mindig is nagyszámú bevándorló élt, akik a föld szinte minden nemzetét képviselik, ez azonban még nem jelentheti a fenti prófécia  beteljesedését. Efraim törzsére tehát nagy felelősség hárul majd az utolsó idők szellemi helyreállításában (v.ö. Jer. 4:15), illetve az Isten egyházának szervezett, végidőkre szóló munkájában. Mindez tehát már Izrael fogságbamenetele után, valamint a helyreállításuk idején fog beteljesedni. A helyreállítás egyik fő testi, vagyis fizikai vezéregyénisége a próféta lesz, akit a zsidó hagyományokban úgy ismernek, mint Messhiah Ben Joseph, vagyis József  fia a Felkent. Ő lesz az a második Mózes, aki emberi vezetőként áll az új exodus élére, amikor Izrael visszatér eredeti hazájába, a Szentföldre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Efraimnak az utolsó időkben még nagyon komoly része lesz a nemzetek megtérésében, és elsősorban bennük valósul meg a pogányok Izraelbe való beoltása is.

Sátán tudja, hogy egy megszabott, aránylag rövid idő áll a rendelkezésére, és kétségbeesetten küzd azért, hogy megtarthassa uralmát, valamint istenként imádtassa magát e földön. Ehhez mindenekelőtt a születésjogi nemzetek szellemi és gazdasági erejét kellett megtörnie, hiszen Józsefet Isten vezérli (Zsolt. 30:2), akinek nemzeteiről így szól:

Zsoltárok 60:9 Enyém Gileád és enyém Manassze, Efraim az én fejemnek oltalma:

Ezt a zsoltárt még a judaizmus rabbijai is úgy értelmezik, hogy Efraim (s vele Manassze, tehát József fiai, de végső soron az egész tíz nemzetségű Izrael háza) JHVH fejének védelmezője, azaz JHVH érdekeinek oltalmazói a sátáni uralom alatt álló földi, testi világban!

Sátánnak tehát létérdeke József [angolszászok], illetve Izrael házának teljes megsemmisítése! Ám e nemzetek a születésjogi áldások felvételével a világ legerősebb gazdasági és katonai hatalmává váltak, akiket ráadásul JHVH pásztorolt. Sátán tudta, lerontásuk legmegfelelőbb módja a belső, erkölcsi és társadalmi rombolás volt, hiszen azáltal kiesnek JHVH oltalmából. Ennek megvalósításához a szóbanforgó nemzetek kulcspozícióiba kellett helyeznie a maga jól megszervezett, megátalkodott szolgáit, akik aztán belülről ragadták magukhoz a gazdasági és szellemi élet irányítását, illetve bomlasztását. Ez a magyarázata annak, hogy miért alakult úgy, ahogy az angolszász nemzetek történelme az elmúlt 200 évben. Hogy miért íveltek föl minden nemzet fölé, majd indultak hanyatlásnak és kerültek az összeomlás szélére, és miért várja a legtöbb nemzet alig leplezett gyűlölettel a pusztulását. Hogy hol állunk ma? József romlásának végső pillanataiban, s ehhez elég csak a napi híreket elolvasnunk. Semmi nem a véletlen műve, a háttérben szellemi erők működnek, és megátalkodott emberi eszközeik által visznek véghez alantas dolgokat.

Kezdjük a jelenleg kibontakozó világválsággal.

 

Mesterségesen előidézett válságok - a vég kezdete

Ma már talán mindannyiunk számára nyilvánvaló az, hogy egy jelentős, globális méretű pénzügyi válságba került a világ, amely káoszba sodorta, vagy legalábbis negatívan érintette csaknem minden nemzet gazdaságát. Az USA gazdasága különösen gyenge, ráadásul nagyon sebezhető, mivel a dollár az összeomlás szélén áll. A legtöbb ember azonban fel sem fogja azt, hogy mindezt tervszerűen dolgozták ki bizonyos érdekek a politikai színfalak mögött, ahol kétszínű, aljas, és törvénytelen dolgok mennek végbe.

A vezető kormányfők az egész globális pénzügyi válság kirobbanását úgy állítják be, mintha az néhány tucat kapzsi és képmutató bankár túlkapásainak lenne köszonhető, akik csak azért okozhattak ilyen válságot, mert a bankrendszerek működését "nem szabályozták megfelelő módon." Ez azonban hamis magyarázat, egyféle álindok, amely elfedi a valós igazságot. A mesterségesen előidézett válsággal egy rettenetes kísérletnek vagyunk szemtanúi, aminek célja a világ gazdaságainak szándékos tönkretétele, s a valós szabad piacgazdaság megszűntetése. Ez az egész, alaposan és remekül kidolgozott ördögi terv azt a célt szolgálja, hogy létrehozzanak egy teljesen új módon szabályozott és irányított pénzügyi rendszert és világgazdaságot, amit ez a nemzetek fölött álló háttérhatalmi elit fog a kezében tartani és irányítani. Ugyanezek a diabolikus agytrösztök már hosszú ideje dolgoznak egy egyetemes pénzegység bevezetésén, ami nagyon fontos lépés lesz a nemzetek maradék függetlenségének teljes mértékű és végleges felszámolásához.

És valljuk be, ez a rettenetes rendszer úgy valósul meg a szemünk előtt, hogy az átlagember fel sem képes fogni, mi megy végbe körülötte valójában. Ily módon pedig még valamiféle szervezett önvédelemről vagy ellenállásról sem lehet szó. Még az igazán hívő emberek számára is nehezen követhető események tanúi vagyunk. Való igaz, ez az egyre inkább kibontakozó sátáni terv úgy méreteiben, mint következményeiben is messze meghaladja az átlag emberi értelmet. Csakis az isteni bölcsesség segíthet meg bennünket abban, hogy felfogjuk, mi is történik a színfalak mögött, és átvészeljük a világra eljövő veszedelem minden eddigit meghaladó próbáit. 

Az elérhető statisztikák talán segítenek némileg megérteni a helyzet abszurditását. Az USA-ban a bankok kiváltását a jelzáloghitelek bedőlésével indokolják. Ekkor hirtelen valami 700 milliárd dollárt szántak a bankok kimentésére. Az egész "válságot" az okozta, hogy a bankok felelőtlen hiteleket biztosítottak, vagy más oldalról nézve, teljesen eladósítottak olyan embereket, akikről tudniuk kellett volna, hogy eleve nem lesznek képesek megfelelni a feltételeknek. A 700 milliárdot aztán ki kellett egészíteni további milliárdokkal. Ugyanez ment végbe Angliában, Franciaországban, Németországban, és ki tudja, még hány más országban. A bankok kimentésének végösszege csak az USA-ban túl fog nőni az 1.5 trillió dolláron, s legalább egy további trillióba fog kerülni az európai és egyéb bankok kimentése is. Ha viszont összeadjuk az USA hitelezőinek jelzálog adósságait, az jóval alatta van a mentésre szánt összegeknek.

Ha minden egyes hitelfizető személy teljes csődbe kerül, és így adósságaikat sem lesznek képesek kifizetni, a be nem hajtható adósságok végösszege akkor sem haladja meg a mentőcsomagok összegeit. Tehát a laikusok számára is világos, hogy a bankokat kiváltó mentősegélyek messze meghaladják a visszafizethetetlen hitelek összegét, de a bankok eleve nem is veszthettek el ilyen összegeket. Maradjunk csak továbbra is az USA példájánál, hiszen ha az ottani kormányzat valóban az adófizetők érdekeit tartaná szem előtt, mint ahogyan az a feladata lenne, akkor megoldhatták volna a problémát egy mindenki számára előnyös megoldással. Ugyanis azzal az összeggel, amellyel a bankokat "kiváltották", lehetőségük lett volna az USA minden olyan lakosának a jelzálogait kifizetni, akik hitelre vásárolták meg házukat. Ezzel a megoldással a lakosság hitelmentes otthonhoz jutott volna, s ráadásul egy csapással mentesült volna az eladósodástól, illetve a bankok kizsákmányolásától.

Hogy hová tűnt el annyi pénz? A bankárok elképesztő összegekkel jutalmazták meg önmagukat, a többi pénz pedig nyomtalanul eltűnt. A segélycsomagok megérkezésekor a bankárok első dolga az volt, hogy újra busásan megjutalmazzák önmagukat, s láthatóan minden kezdődik előlről. Pedig a kormányzatoknak egyszerűen a polgáraik érdekeit kellett volna figyelemben tartan, és jelzálogaikat kifizetve kezelve lett volna a válság, csak hát nem ez állt az érdekükben.

Nyilvánvaló tehát, hogy egy előre megtervezett és jól kivitelezett gigászi méretű átverés érte az USA és egyéb nemzetek adófizetőit, akiknek így több nemzedéken át fizetni kell a "probléma megoldásának" iszonyatos terheit az eddigi adósságaikon felül. A Fehér Ház tisztviselői dönthettek volna a helyes megoldás mellett, s mivel nem ezt tették, ez önmagában is azt bizonyítja, hogy a háttérhatalmak érdekeit tartották szem előtt, nekik szolgálnak, nem pedig az adófizetőiknek. Elárulták népüket, amiért majd egyszer felelniük kell. A számukra kiosztott feladat szerint a jelenlegi rendszert tervszerűen és szisztematikusan össze kell omlasztaniuk ahhoz, hogy annak romjain létrejöhessen majd az új, teljesen centralizált, globális világrend. Az új világrend a maihoz képest valóban egy teljesen új rendszer lesz, amihez először a nemzetállamok működési képességét össze kell omlasztani.

Az elmúlt évtizedekben annak a tendenciának lehettünk szemtanúi, hogy a pénzrendszer a gyakorlatban teljesen ellehetetleníti a kis- és középvállalkozókat. A kis- és középméretű vállalkozók egyszerűen nem kapnak hiteleket, amiből csak egy következtetést lehet levonni: a globalisták a minél kevesebb, de annál nagyobb monopóliumokba tömörült üzleteket preferálják, amelyeket egyszerűbben és hatékonyabban irányíthatnak.

A bevezetésre váró új rendszer pedig egyedül arra lett megtervezve, hogy egy, az egész világot uraló diktatorikus birodalommá váljon. Ez a háttérben megtervezett és egyre inkább a szemünk előtt is megvalósulni látszó szuperhatalom nem lesz más, mint az a fenevad birodalom, amely a Szentírás szerint az utolsó időkben fog létrejönni az antikrisztus vezetése alatt. Sátán teljes ereje és hatalma áll majd a fenevad gazdasági és politika rendszere mögött, hogy az egész világot ennek a rendszernek a rabszolgájává és követőjévé tegye.

 

Eltévesztett Babilon?

Manapság sajnos igen sokan "siettetni" próbálják a próféciákat, s önkényesen azonosítanak be bizonyos országokat a Nagy Babilonnal, vagy a fenevad birodalmával. Annak ellenére, hogy ezek végső színrelépése még meg sem történt, tehát előttünk áll! Egy ilyen jellegzetes, egyre gyakoribb és végzetesen nagy hiba pl. a jelenlegi állapotokra tekintve azt híresztelni, hogy ez a fenevad birodalom már megnyilvánult a végleges formájában az USA, valamint Anglia nemzeteiben. E teóriát azzal bizonygatják, hogy ezen nemzetek a "Nagy Babilon" legfőbb gazdasági és katonai erejét képezik. Tény, hogy az elmúlt évszázad és a jelen gazdasági és geopolitikai állapota azt kívánta és kívánja meg, hogy a háttérhatalmak ezen izraelita nemzetekre akaszkodva vigyék véghez a terveiket, puszta anyagi érdekből is. Minél gazdagabb egy ország, annál nagyobb javakat lehet elorozni. A jelen azonban csak egy átmeneti idő a valós globális uralom felé. Jelenleg az izraelita nemzetek szisztematikus kivéreztetését látjuk végbemenni, úgy gazdaságilag, mint katonailag is. Vagyis a születési jog áldásainak kisajátítása megy végbe, s nagyrészt erre fog felépülni az Új Világrend gazdasági sikere. A próféciák szerint a kivérzett, kihasznált és tönkretett izraelita népekre aztán hirtelen tör rá a halálos veszedelem, s beteljesedik rajtuk a 3Mózes 26 összes átka. Igen, hamarosan eljön az ideje annak, amikor Isten büntetéséből megtörik Izrael (az angolszászok) büszke katonai ereje (3Móz. 26:19). A legidevágóbb bibliai próféciák egyike Mikeás 5:9-11 verseiben található, ahol a próféta "Jákob maradékához" (7.vers), azaz a jelen korban élő és a következő nemzedék izraelitáihoz szól. Bár a próféta Izrael helyreállítását vázolja, de azt megelőzi a nagy bukás, a Jákob nyomorúsága:

Mikeás 5:9-11 9 Azon a napon - így szól JHVH - kiirtom lovaidat, és elpusztítom a harci kocsikat.  10 Kiirtom országod városait, és lerombolom minden erődödet. 11 Kiirtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid. 

A Sátán ivadékai, akik kígyókként melegedhettek Izrael ölén, az uzsora rendszer bevezetésével lényegében elbitorolták a születési jog áldásait és javait. Amikor a kizsákmányolás teljes lesz, vissza - Európa felé -összpontosítják erejüket, ami így újra a fenevad hatalmának globális központjává fog válni a meghatározott időben. Az angolszász nemzetközösség tagállamai nem lehetnek a Nagy Babilon, a nagy fenevad birodalma, ugyanakkor a Nagy Babilon és a fenevad birodalmának elsődleges áldozatai is! Márpedig a nagy nyomorúságot, Jákob és az egyház, azaz testi és szellemi Izrael veszedelmét (Jer. 30:7; Mát. 24:21) a feltámadott fenevad birodalma fogja okozni! Ennek a birodalomnak tehát még nem jöhetett el az ideje, ezt jobb, ha figyelemben tartjuk.

Mindennek a menetrendjét a Jelenések 12., 13., és 14. fejezetei vázolják, s a laikusok is láthatják, hogy a végső nagy üldöztetés ideje még előttünk áll. A Jelenések 12. fejezet a napba öltözött asszony bemutatásával kezdődik. Ő az "anya", aki a választottak gyülekezetét, vagy testületét szimbolizálja. Izrael tizenkét törzsét, ahonnan a gyermek, a Messiás is megszületett, akit Sátán el akart pusztítani. Ugyanakkor a beoltott választottakat, vagyis az újszövetségi hívőket is jelképezi, akik szintén Izrael testébe oltattak. Ennek az asszonynak az "ivadékait", a mindenkori igazakat üldözi a sárkány a korszakokon át, ahogy teszi azt a végidőkben is:

Jelenések 12:1-17 1 Majd egy nagy jelkép lett láthatóvá az égen, egy asszony, ki a napba öltözött, kinek lába alatt a hold volt, és fején tizenkét csillagból koszorú. 2 Ez az asszony terhes volt, s fájdalmában, szülési kínok között kiáltozott. 3 Utána egy másik jelkép látszott az égen, egy nagy tüzes sárkány, kinek hét feje és tíz szarva volt és fejein hét korona. 4 Ez farkával az ég csillagainak harmadrészét söpörte, majd a földre vetette őket. Ekkor a sárkány a szülni készülő asszony elé állt, hogy amikor szül, annak gyermekét felfalja. 5 Az asszony fiat szült, férfimagzatot, ki vasvesszővel fogja majd az összes nemzeteket terelni. Gyermekét azután elragadták az Istenhez és annak trónjához, 6 az asszony pedig a pusztába futott, hol Isten helyet készített számára, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig. 7 Azután harc támadt az égben: Mihály és angyalai készen álltak, hogy hadat viseljenek a sárkánnyal, a sárkány is hadba szállt, és angyalai. 8 De nem volt ereje megállani, úgyhogy többé nem maradt számára hely a mennyben. 9 Ekkor levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, kinek vádló és sátán a neve, ki az egész lakott földet eltévelyíti. Levetették a földre, s levetették vele angyalait. 10 Ekkor hangos szót hallottam az égben, mely ezt mondta: "Most lett a szabadítás, a hatalom, a királyság Istenünké, és a fennhatóság az ő Felkentjéé, mert testvéreink vádolóját levetették, azt, ki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk előtt. 11 Testvéreink legyőzték őt a Bárány vérével s tanúságtételük szavával, és azzalhogy lelküket nem szerették halálig. 12 Vigadjatok azért egek és ti bennük sátorozók! Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt a vádló hozzátok nagy indulattal, tudva, hogy kevés ideje van." 13 Mikor a sárkány látta, hogy földre vettetett, üldözőbe fogta az asszonyt, aki a férfimagzatot szülte. 14 Az asszonynak ekkor ama nagy sas két szárnyát adták, hogy a pusztába helyére repüljön, hogy ideig, időkig és félidőig ott táplálják, ahonnan a kígyó arca elfordul 15 Ekkor a kígyó vizet okádott szájából az asszony után, akkorát, mint egy folyamot, hogy az asszonyt a folyammal elsodortassa. 16 De a föld segített az asszonynak, megnyitotta száját és felitta a folyamot, melyet a sárkány kiokádott szájából. 17 A sárkány haragra gyulladt ekkor az asszony miatt, és elment, hogy a többiek ellen indítson háborút, kik az asszony magvából valók, azok ellen, akik Isten parancsolatait megőrzik, s akiknél ott van a Jézusról szóló bizonyságtétel.

A sárkány a mennyei seregek egyharmadát sodorta magával a lázadásba, s ezzel együtt az Isten és teremtése elleni harcba. A sárkány egy olyan uralmi rendszert hozott létre a földön, ami számára a legmegfelelőbb eszköz az asszony ivadékainak, az igazaknak az elpusztítására. Sikertelenül próbálta megakadályozni a Messiás megszületését, majd azt, hogy ugyanez a Messiás az áldozatán és feltámadásán keresztül méltó legyen a föld fölötti uralom átvételére, s ezzel Sátán hatalmából való kivetésére. Ezért a rengetegbe menekülő asszony után vetette magát, hogy legalább az igaz hit igaz magvait [híveit] elpusztítsa: azokat, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus tanúbizonyságát. A tenger fövényére állt, s a föld népei számára megalkotott egy olyan vallási és politikai rendszert, amely nagyrészt a Messiás által létrehozott rendszer hamis és hitvány utánzata. De ami mégis sokakat megtéveszt és tévútra vezet.

Dániel 2-ben bemutatott nagy bálványszoborral jelképezett rendszer folytatólagosan fennáll a kor végéig. Ez az istentelen kormányzati és a hamis vallásrendszer szövődéséből álló birodalmi rend a bálvány arany fejével jelképezett Babilonnal vette kezdetét. Ezt az állószobron aztán az ezüst felsőtesttel és karokkal jelképezett médek és perzsák birodalma követte.  Ezután a bronzból való testrész, ami a görögök birodalmára utal, s amiről szintén Dániel egy próféciája jövendölte meg, hogy négy részre fog szakadni. Végül pedig az állószobor két vaslába a római birodalmat jelképezte. Ez a birodalom aztán a végidőkig fennáll a történelemben, az eredeti római birodalmat a "Szent Római Birodalom" követte, amely rendszernek meg-meg újuló feltámadásai lesznek a kor lezártáig. A kor végén az állókép két vas és agyag keveredéséből álló lábfejével és ujjaival jelképezett birodalmi megújulása az utolsó lesz, ez még előttünk áll.

Jelenések 13:1-18 1 Láttam ekkor, hogy egy fenevad szállt fel a tengerből, kinek tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona és fejein káromló nevek. 2 A fenevad, melyet láttam, párduchoz volt hasonló, lába, mintha medve lába volna, szája, mintha oroszlánnak szája. A sárkány hatalmát, trónját adta oda neki, továbbá messze terjedő fennhatóságot. 3 Fejei közül egy olyan volt, mintha halálos sebbel sújtották volna, de halálos sebét orvosolták. Az egész föld bámulva ment a fenevad után, 4 leborulva imádta a sárkányt, mert az adta a fennhatóságot a fenevadnak. De imádták a fenevadat is, és ezt mondták: "Ki hasonló a fenevadhoz és ki képes megharcolni vele?" 5 Ekkor nagy dolgokat és káromlásokat szóló szájat adtak a fenevadnak, és fennhatóságot adtak neki, hogy negyvenkét hónapig cselekedhessék. 6 Isten felé fordulva káromlásra nyitotta száját. Isten nevét és sátorát káromolta, továbbá a mennyben lakókat. 7 Arra is engedelmet kapott, hogy hadat viseljen a szentekkel és legyőzze őket. Fennhatóságot adtak neki minden törzsön, népen, nyelven és nemzeten. 8 Imádattal fognak eléje borulni a földön lakók, mindaz, akinek neve nincs beírva annak a Báránynak életkönyvébe, akit a világ megalapítása óta megöltek. 9 Ha valakinek füle van, hallja meg: 10 ha valaki fogságra visz, maga is fogságra megy, ha valaki karddal öl, annak karddal kell megöletnie. Itt tűnik ki a szentek állhatatossága és hite! 11 Azután láttam, hogy egy másik fenevad száll fel a földből. Annak a Bárányéhoz hasonló két szarva volt, de úgy beszélt, mint a sárkány. 12 Az első fenevadnak teljes felhatalmazásával cselekszik, annak színe előtt. Megcselekszi, hogy a föld és a benne lakók az első fenevadat imádják, azt, akinek halálos sebét orvosolták. 13 Nagyszerű jeleket is tesz, úgyannyira, hogy az emberek szeme láttára tüzet hoz le az égből a földre. 14 A jelekkel, melyeket azért adtak neki, hogy a fenevad előtt tegye őket, eltévelyíti a földön lakókat. Arra biztatja a földön lakókat, hogy készítsék el annak a fenevadnak képmását, kinek a kardsebe van, s ki megéledt abból. 15 Hatalmat adtak neki arra, hogy szellemet adjon a fenevad képmásába, hogy a fenevad képmása megszólaljon, arra ishogy véghezvihesse, hogy mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását, megöljék. 16 Mindenkit arra kényszerít, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és rabszolgákat, hogy jelt tegyenek jobb kezükre, vagy homlokukra, 17 hogy senki más ne tudjon vásárolni vagy eladni, csak aki bélyegül viseli a fenevad nevét vagy nevének számát. 18 Ebben áll a bölcsesség próbája. Kinek értelme van, számítsa ki a fenevad számát! Emberi szám az. A száma: hatszázhatvanhat.

Az emberek imádni fogják a sárkányt, mert hatalmat adott a Fenevadnak, és imádják a Fenevadat is, mondván: "Ki hasonló a Fenevadhoz és ki harcolhat ellene?" (Jel. 13:4).

A Fenevadnak magának Istennek a rendeletéből adatik erő és hatalom, és csakis emiatt valósulhat meg ez az utolsó, nemzetek közösségéből összetevődő új világrend, vagy világbirodalom. Ez a rettenetes szörny  minden hatalmát és erejét arra fogja használni, hogy végrehajtsa Sátán akaratát a földön, ami az emberiség Sátán szolgálatába, így bálványimádatba való hajtását jelenti. Elrendeli a szentek teljes kipusztítását, azokét, akik az élet könyvébe vannak írva, és nem veszik magukra a rendszer kárhozatba vezető bélyegét, mert tartják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus tanúbizonyságát (Jel. 12:17). A fenevad hatalma kiterjed minden népre és törzsre, és egy időre még a szentek fölött is győzelmet arat. Ez lesz az idő, amikor pusztítani fogják az igazakat (Jel. 13:7). Ebben a rövid időszakban tehát a szentek egy részének el kell viselnie a fogságot és halált, ám a menekülők nem futnak végig Izrael összes városán, amikor a Messiás visszatér (Mát. 10:23). Mivel Isten helyre kívánja állítani testi Izraelt, így ők szintén pusztulásra lesznek szánva.

 

Izrael és a Sátán zsinagógája

És ezzel eljutottunk a címben is kifejtett lényeghez: A Sárkánynak és az ő elkötelezett munkásainak [akik a Sátán zsinagógájából valók (Jel. 2:9)], szükségszerűen rá kellett tenniük szennyes kezeiket Izrael születésjogi áldásaira is! Mára a bankrendszerek által sikeresen megkaparintották annak a gazdagságnak a nagy részét, amelyeket a József két törzséből származó izraeliták az Ábrahám érdeméből származó születésjogi áldásokként örököltek (2Krón. 5:1). Más szóval: rövid időn belül a maguk javára fordították az örökséggel járó gazdasági hatalmat, és egyre inkább annak katonai erejét is. A születésjogi áldásokkal járó páratlan méretű angolszász gazdagság elorzása hatalmas taktikai sikernek számít a részükről: ugyanis e javak felhasználásával alapozzák meg a feltámasztandó fenevad rendszert, majd annak ideiglenes gazdasági sikereit is. Ugyanakkor a kifosztásuk és eladósításuk teljesen megtöri majd a szóbanforgó izraelita nemzetek gazdasági és katonai erejét. Sátán, e világ isteneként már a születésjogi áldások kibontakozásakor behelyezte a maga szolgáit e nemzetek kormányzataiba és pénzügyi intézményeibe, akik az adandó alkalmakat kihasználva megkezdték az aknamunkájukat, majd a megfelelő időben elvégezték a nemzeti javak szisztematikus kisajátítását. Ahhoz, hogy az izraelita nemzetek katonai erejét megtörjék, először is a gazdasági erejüket kellett megtörni. Munkájuk azonban nem ér ezzel véget, mert ők szítják azt az izraelita (fehér, angolszász) ellenes gyűlöletet, amely népünk kiirtásához vezet egy minden eddigit meghaladó holocaust által. Amikor az új világrend beiktatásra kerül, a háttérhatalmi elit propagandagépezete munkába lép, és saját tetteiket teljességgel az angolszász nemzetekre hárítják. Józsefet okolják majd az általuk kirobbantott válságokért, háborúkért, vagyis az izraelitákkal "vitetik el a balhét". A világ emiatt "jogos" haraggal és gyűlölettel tekint majd az izraelitákra, s igazságosnak vélik "a minden rossz okozójának", Józsefnek az elpusztítását! Több nemzet pedig örömteli élvezettel segít hozzá a népirtáshoz (lásd a Németország - Asszíria, az Isten haragjának eszköze című írást). Izrael természetesen nem vétlen áldozat, maga Isten adja őket a fenevad kezébe a hűtlenségük és a törvényszegéseik által kiérdemelt büntetésként.

 

Hogyan kerültek születésjogot öröklő nemzetek Sátán zsigagógájának hálójába?

Az természetesen némi időbe telt, hogy Sátán ügynökei átitassák és korrupttá tegyék a születésjog nemzeteinek kormányzatait, és általuk közvetett irányítás alá vonják a népet. A javak kisajátítása, a nemzet és a polgárok eladósítása is időbe tellett, majd további idő és munka kellett ahhoz, hogy a már kisajátított gazdagságot bázisként használva rátegyék kezüket a további nemzetek javaira is. Miként történt ez meg a gyakorlatban?

Efraim, illetve a brit birodalom esetében a Rothschild bank, majd az irányításuk alá került Bank of England által, az USA [Manassze] esetében pedig a Federal Reserve magánkézben lévő bankintézményein keresztül ment végbe. Ez a folyamat már jó ideje befejezettnek mondható, és a vezető izraelita nemzetek teljesen a háttérhatalom kiszolgáltatottjaivá váltak úgy gazdaságilag, mint politikailag. A Sátán zsinagógája nagyrészt a születésjog áldásainak a kisajátításából finanszírozta az Új világrend eljövetelét! A háttérhatalmi program következő állomása már a közben kifosztott és eladósított izraelita nemzetek vészkorszaka lesz. Hogy követhetők-e az események? Természetesen igen.

Az 1700-as évek második felében a Rothschildok a különböző háttérhatalmi csoportosulásokkal [illuminátusok, szabadkőművesek, frankisták stb.] szövetkezve kidolgozták a világ fölötti uralom megszerzésének modern stratégiáját. Ez a stratégia röviden szólva az uzsorakamatrendszeren alapuló pénzintézetek létrehozásából és politikai intrikákból állt (lásd a Sátán zsinagógája II. című írást]. A XIX. század elején már elsősorban a londoni Rothschild bank finanszírozta Angliát és szövetségeseit a napóleoni háborúk idején, ami jelentősen növelte a vagyonukat. A háború végén pedig megtörtént az a közismert esemény, ami lényegében Anglia élére robbantotta Nathan Rothschildot. Az ő ügynökei ugyanis korábban megvitték neki a Waterloo-i csata kimenetelének hírét, mint a hivatalos futárok Londonnak.  Ekkor emberei elhintették Londonban azt a hamis hírt, hogy Napóleon nyerte meg a csatát, ami nagy pánikot keltett Angliában a tőzsdén. A részvények ára szinte nullára zuhant, és Nathan Rothschild felvásárolt majdnem mindent: pennyért dollár értéket. Így szerezte meg a Rothschild ház a születésjogi áldások által ekkortájt felemelkedő angol gazdaság irányításának lehetőségét. A sikertelen Bécsi Kongresszus után a Rothschildok kisegítették a Bank of England-ot, s miután így rátették kezüket, az intézmény lényegében az ő irányításuk alá került. Nem véletlenül hangoztathatta Nathan Mayer Rothschild e hírhedt mondását:

"Nem érdekel, hogy milyen bábot helyeznek Anglia trónjára, hogy uralja a birodalmat, amely fölött a nap soha nem nyugszik le. Ugyanis az ember, aki kezében tartja Anglia pénzkészletének ellátását, az uralja a Brit Birodalmat, a brit pénzellátás pedig az én kezemben van."

N. M. Rothschild és fiainak bankja 1809 óta ugyanazon a London szívében fekvő címen áll (2 New Court, St. Swithin's Lane), közel a Bank of England-hoz és a Tőzsdéhez, azon a területen, ami a "The City", vagy "Square Mile" néven vált hírhedtté. Itt található meg minden angol bank fő irodája, emellett 385 külföldi, köztük 70 amerikai bank irodája is. Ez a városrész a világ pénzügyi központja, aminek félhivatalos szimbóluma a város határán fekvő, vörös sárkányt ábrázoló szobor.

India és Afrika gyarmatosításában szintén nagy érdekeltségeik voltak a Rothschildoknak, az ő tulajdonukban volt a British Petroleum, s vele az indiai offshore olajtermelések kizárólagos joga (ez a mai napig a kezükben van). A Rothschild bank finanszírozta Cecil Rhodes gyémánt érdekeltségeit, és az általa létrehozott British South Africa Company-t is. Ezzel az óriási brit birodalom gazdagsága folyamatosan a Sátán zsinagógájának kezébe összpontosult.

Nem kellett hozzá túl sok idő, és az USA is hasonlóan, csalafinta módon került a világhódító bankárok kezébe, amikor a hírhedt Rothschild ügynök, Jacob Schiff keresztülvitette a "Federal Reserve System Act" (Szövetségi Tartalékalap) törvényét az USA-ban. Ez tette lehetővé, hogy a Rothschild-ház és a hasonszőrű bankárok kezébe kerüljön Amerika gazdaságának háttérből való, titkos irányítása is. Jacob Schiff ügyes és minden hájjal megkent egyéniség volt, aki semmilyen módszertől nem riadt vissza terveik véghezvitelének érdekében.

Akadály pedig volt, mégpedig igen komoly, ugyanis az USA alkotmánya értelmében a pénzügy mindenféle irányítása egyedül a Kongresszus joga. Az USA Alkotmányának megalkotói ugyanis nagyon jól ismerték a pénz hatalmát. Tisztában voltak vele, hogy akinek kezében van ez a hatalom, az tartja kezében az ország sorsát. Éppen ezért vigyázva őrizték ezt az előjogot, amikor az Alkotmányban legelőre helyezték azt a pontot, hogy a pénz kiadása és kezelése egyedül csak a Kongresszusnak, a nép által választott képviselői testületnek a kezében legyen. Idevonatkozóan, az Alkotmány nyelvezete egy rövid, alapos és precíz meghatározást tartalmaz. Az első cikk 8. rész 5. bekezdésében felöleli és meghatározza a Kongresszus kötelességeit: "Pénzverés, értékének irányítása, mértékének és súlyegységének meghatározása."

A dollár jele egy S betű, két függőleges vonallal áthúzva. Az S a silver, vagyis az ezüst rövidítése, a két függőleges vonal pedig a unit (egység) U betűjét jelképezte. Jelentése tehát "egy ezüst egység". Ez a jel eredetileg az amerikai ezüst dollárt jelölte, amely így egy valós értéket képviselő pénzegység volt. A függetlenségi háború után 85 évig nem is létezett papírpénz az Államokban. Ezután adtak ki papírpénzt, amit szigorúan ezüst és arany fedezett. Bárki beválthatta papírdollárját annyi aranyra vagy ezüstre, amit az a dollár képviselt. Ennek köszönhetően az árak stabilak voltak, és több mint száz esztendőn át nem létezett az infláció, ami a fedezet nélküli, értéktelen papírpénz kiadásával jár.

A Rothschildok USA-beli fő ügynökének, Jacob Schiffnek tehát szükségszerűen el kellett csábítania a Kongresszust, és rábírni arra, hogy adja fel ezt az alkotmányos előjogát, lényegében a sátáni háttérhatalmak összeesküvése számára. Hogy ezt az önfeladást törvényessé, a népet pedig tehetetlenné tegye ennek megakadályozásában, szükség volt egy különleges törvény megalkotására. Ezt csak úgy tudta elérni, hogy a törvényhozás mindkét házába cinkosokat (korrupt, megvásárolt politikusokat) épített be, akik elég hatalmasok voltak ahhoz, hogy egy ilyen törvényt befolyásukkal és nyomásukkal gyorsan keresztülvigyenek és jóváhagyassanak. Még fontosabb volt, hogy ehhez legyen cinkosa a Fehér Házban is; ha lehet, maga az elnök, aki elég tisztességtelen és lelkiismeretlen ahhoz, hogy aláírásával törvényesítsen egy ilyen alkotmányellenes törvényjavaslatot. Ennek keresztülviteléhez szükséges volt, hogy vagy a Republikánus Pártot, vagy a Demokrata Pártot befolyásolhassa. Ekkor a demokraták bizonyultak könnyebb prédának, mert ők voltak éhesebbek a hatalomra, hiszen a polgárháború óta képtelenek voltak elnököt juttatni a Fehér Házba. Ezt a tervet azonban mindaddig halogatni kellett, amíg a Fehér Házba nem tudták egy olyan emberüket beültetni, aki ezt aláírásával is szentesíti. Tisztában voltak azzal, hogy még ha a szenátus egyhangúlag szavazná is meg ezt a törvényt, az újonnan választott elnök megvétózná.

Ez a Jacob Schiff volt később Trockij és Lenin bolsevik forradalmának előkészítője és finanszírozója is, tehát megvolt a megfelelő tehetsége a nagyléptű, nehéz tervek megvalósításához. Ő már 1908-ban úgy látta, eljött az ideje annak, hogy a háttérhatalmi bankelit átvegye az USA pénzügyi rendszerének irányítását. Ebben a puccsban segítette őt egy sor, az ügynek már megnyert, korrupt politikus, mint pl. Edward Mendelhaus őrnagy, akinek karrierje Schifftől függött, s aki ezért kiszolgálója és kormányzati ügynöke volt a vezérnek. Bernard Baruch és Herbert Layman titkos találkozóra jöttek össze egy J. P. Morgan tulajdonát képező, s e találkozásról elhíresült Jekyll-szigeti vadászklubban Georgiában. A megjelentek között voltak: J. P Morgan, John D. Rockefeller, Kirnehouse, Nelson Aldrich, Schiff, Stilmann és Vanderlip a National City Bank-tól, W. N. J. Selingman, Eugene Mayer, Bernard Baruch, Herbert Layman, Paul Warburg - röviden az amerikai nemzetközi bankárok, akik mind tagjai voltak az illuminátusok összeesküvési hierarchiájának. Egy héttel később előjöttek a "Federal Reserved System" (Szövetségi Tartalékalap Rendszer) gondolatával, s Aldrich szenátor volt az a cinkos, akinek az volt a szerepe, hogy a Kongresszusban befolyásával és nyomásával ezt a törvényt keresztülvigye és elfogadtassa. Amikor 1912-ben az ő emberük, Woodrow Wilson került a Fehér Ház elnöki székébe, Aldrich szenátor nyomására, beiktatása után azonnal át is ment a "Federal Reserve Act" a törvényhozás mindkét - alsó és felső - házán, amit Wilson habozás nélkül alá is írt, s ezzel törvénybe iktatott.

US FEDEzt a szószerint sorsdöntő hazaárulást 1913. dec. 23-án, Karácsony előtt két nappal követték el, amikoris a képviselők legtöbbje karácsonyi szabadságon volt - kivéve persze azokat, akiket óvatosan kiszemeltek ennek a hazaárulásnak az elkövetésére. Ezt a jóvátehetetlen aljasságot tehát olyan korrupt szenátorok követtek el, akiket az amerikai nép küldött Washingtonba, hogy képviseljék az érdekeiket. Ők és Woodrow Wilson elnök kiszolgáltatták nemzetüket a Jacob Schiff és Paul Warburg által képviselt háttérhatalomnak, vagyis a Sátán zsinagógájának. Wilson megbocsáthatatlan bűne maradt az, hogy az USA azóta sem rendelkezik a saját pénze, a dollár fölött, mert az mindmáig a sátáni összeesküvés "zsidó" bankárainak a magánkezében van. A "Fed" kiad egy értéktelen papírt, amit pénznek neveznek, s eladja azt az államnak nagy kamatteherrel. A Federal Reserve ezzel a módszerrel röpke 20 év alatt teljesen eladósította az államot. Az adósságok fedezetére az állam kötvényeket bocsátott ki úgy, hogy az eljövendő nemzedékek munkásainak az életük során elvégzett termelőértékét fejenként 630.000 dollárban határozta meg. Ezután az állam minden egyes születési anyakönyv mellé kiadott egy 630.000 dollár értékű kötvényt, amit aztán csomagokba tömörítettek és áruba bocsátottak. Az így kiadott értékpapírokat a Federal Reserve és egyéb külföldi bankok vásárolták fel. Ezzel az állam elzálogosította polgárainak jövőjét, ami a valóságban rabszolgaságot jelent (Péld. 22:7). Az USA kormányzata és kongresszusa folyamatosan korrumpálódott azáltal, hogy kedvére szórhatta az olyan hatalmas mennyiségű pénzösszegeket, aminek eredetéről az átlag amerikai semmit nem tudott.

A Federal Reserve System kiszolgáltatta az USA teljes irányítását az összeesküvőknek és politikai bábjaiknak, de ezzel önmagában még nem voltak képesek az amerikai nép munkából befolyt jövedelméhez nyúlni. Az amerikai Alkotmány ugyanis világosan megtiltja a jövedelem adóztatását! Csakhogy az államnak valamiből fizetni kell a banktól felvett pénzt és annak kamatait, a Sátán zsinagógája pedig fontos célként tűzte ki a személyi tulajdonok elbitorlását, valamint a személy kereseti lehetőségeinek teljes irányítását is. Ezt egyébként az adott időben globális szinten is el fogják érni (v.ö. Jel. 13:17). A kommunizmus egyféle próba volt ennek megvalósítására.

Mivel tehát az alkotmányos törvények szerint nem lehetett volna az amerikai népre jövedelmi adót kiróni, ehhez megintcsak létre kellett hozni egy olyan kiegészítő törvényt, amelynek alapján a kormány hatalmat kap az állandóan emelkedő kereseti adók behajtására. Ezért a Federal Reserve Bank megalapításának évében, 1913-ban a bankárok kieszközölték azt is, hogy a Federal Reserve Act-ot átvivő és aláíró Kongresszus, és Woodrow Wilson meghozza azt a szükséges kiegészítő törvényt, amely által magadóztathatják a személyi jövedelmet. Ez a hírhedt 16. Amendment (16. kiegészítő törvény), más néven a "szövetségi kereseti adó törvény". E két alkotmányellenes intézkedés megpecsételte az USA jövőjét, mivel úgy az állam, mint a polgárok is közvetlenül a bankok rabjai lettek. A 16. kiegészítő törvény által létrehozott jövedelemadó ugyanis a nemzet gerincének számító középosztály kirablására és megsemmisítésére irányult. Ellenben sem a Federal Reserve-t kitevő tagbankok, sem tulajdonosaik (Rockefellerek, Carnegiek stb, bankcsaládok) soha egy árva cent jövedelmi adót nem fizettek!

Ők éppen a 16. Kiegészítő törvény alapján hozhattak létre teljesen adómentes alapítványokat. Ez módot adott a bankároknak arra, hogy óriási nyereségeiket áthelyezzék ezekbe az alapokba, s így mentesüjenek a kereseti adó fizetése alól. Ezeknek az illuminátus alapoknak az adómentességét azzal indokolják, hogy profitmentes "humánus" ügyeket és célokat szolgálnak. Így jöttek létre sorjában a Rockefeller-alapítványok, Carnegie Alapítvány, a Ford-, Mullyn-, és számtalan hasonló alapítvány. Ezek az alapítványok azután olyan szervezeteket, ügyeket és programokat támogatnak, amelyek teljesen aláaknázzák nemzeteink stabilitását és jövőjét. Nem csupán József utódai között, hisz bárhol megjelennek a világon, ugyanazt a nemzetellenes aknamunkát alkalmazzák. Más szóval, az ilyen adómentes alapítványok pénzelik és tartják fenn azokat az ideológiai csoportokat, akik elvégzik az illuminátus összeesküvés piszkos munkáját a politikában, a kultúrában és a közéletben. Csaknem minden közösség- és nemzetromboló, lázító és erkölcstelenséget szító mozgalom mögött ott áll egy ilyen valójában "humánus" célra létrehozott alapítvány. Sátán zsinagógája tehát elsősorban a születésjogot öröklő izraelita nemzetektől kisajátított javakból finanszírozza ugyanazon nemzetek pusztítását, befolyásolja a többi nemzet politikáját, valamint az Új világrend megvalósítását.

Ma már az amerikai nép tudatos lebutításának köszönhetően a polgárok zöme úgy gondolja, hogy a Federal Reserve System a kormány tulajdonában lévő állami ügynökség. Ez abszolúte nem igaz! A Federal Reserve Bank összes részvénye kizárólag a magántulajdonban lévő tagbankok tulajdonában van! Ezeknek a tagbankoknak a fejeit és irányítóit a nemzetközi illuminátus összeesküvés hierarchiájának a legmagasabb rangú tagjai teszik ki. Ők irányítják a CFR-t (Council on Foreing Relations vagyis a Külügyi Kapcsolatok Tanácsa) és az egyéb nagy horderejű globalista élcsoportosulásokat.

A politikai megosztottság egy mítosz, úgy a demokrata, mint a republikánus pártok ugyanazokat az érdekeket szolgálják. Az ellentétek csupán látszólagos ellentétek, a politikai programjaik szintén csak külsőségekben térnek el egymástól. Az is egy tévhit, hogy a konzervatívok nagyobb felelősséget tanúsítanak az ország pénzügyi és költségvetési dolgait illetően.

A valóság az, hogy csupán két olyan elnöke volt az USA-nak, akik valóban csökkentették az USA nemzeti adósságát: Madison, aki csak enyhén volt képes mérsékelni azt, és Andrew Jackson. Az utóbbi (1829-1837) a demokrata párt megalapítójának mondható, aki teljes szívéből gyűlölte a bankokat és az uzsora-, illetve hitelrendszert. Amikor elnöksége alatt egy bankárokból álló küldöttséggel egy bankokat érintő új törvényjavaslatról tárgyaltak, így fakadt ki: "Mindannyian viperák fészkei és tolvajok vagytok. Szándékomban áll gyökerestül kitépni benneteket, és Isten engem úgy segéljen, ki is foglak tépni benneteket."

Andrew Jacksonnak sikerült lecsökkentenie az USA Függetlenségi Háborújából fennmaradt 100 millió dolláros nemzeti adósságát először 100.000 dollár alá, majd elnöksége végére mindössze 18.000 dollárra! A nagy polgárháború alatt visszacsúszott 100 millió fölé, és a háború végére elérte az 1 milliárd dollárt. Ezután többé-kevésbé ezen a szinten maradt, az I. Világháború alatt több tízmilliárdnyi dollárral ugrott meg. A nagy gazdasági világválságot, a New Deal-t, valamint a II. Világháborút követően az adósság több száz milliárd dollárra ugrott. Nixon elnöksége alatt további százmilliárdokkal emelkedett, de az igazán szédületesnek mondható növekedés Reagan elnöksége alatt kezdődött meg, amikoris a nemzeti adósság meghaladta az egy trillió dollárt. Innentől aztán hatványozódva emelkedett tovább az idősebb Bush és Clinton elnöksége alatt, akik további trilliókkal növelték azt. Az ifjabb Bush alatt pedig minden korábbi adminisztrációhoz mérten is abszolút példátlan méretekben emelkedett meg. Obama így a világtörténelem legnagyobb adósságát és költségvetési mizériáját örökölte, az adósság ugyanis meghaladja a 10 trillió dollárt. Az utolsó néhány évtized adminisztrációi tehát alapjában véve kiárusították a nemzet jövőjét és áldásait, amiben hasonlóan tettek, mint Ézsau. Ez természetesen Isten további büntetését vonja maga után.

A tévhiedelem szerint a republikánusok a költségvetésben is konzervatívak, aminek sajnos az ellenkezője igaz. A II. Világháború óta a brit és amerikai nép pénzügyi összeomlása elkerülhetetlenné vált, s efelől az USA-beli és európai bankrendszerek gondoskodtak. Az USA gazdagságából elképesztő összegek kerültek ellenséges országok, mint pl. a kommunista Kína tulajdonába, elsősorban a kereskedelmi egyenlőtlenségekből kifolyólag.

Ami igazán elszomorító és bizarr, az az, hogy mindez nagyrészt a "keresztény" szavazópolgároknak köszönhető. Azoknak a felekezeteknek a tagjai, amelyek harsányan tanítják és rettegik a Fenevad eljövetelét, következetesen olyan személyeket szavaztak be a Szenátusba és az elnöki székbe, akik annak a rendszernek a kiszolgálói, és mihamarabbi eljövetelén munkálkodnak odaadó buzgalommal. De ez sem a véletlen műve, hiszen a sárkányt szolgáló megtévesztők a vallási életbe is beépültek, sőt, számos újabb keletű keresztény felekezet dogmatikáját eleve ők formálták meg, hogy az antikrisztusi uralom eljövetelét egyféle isteni rend megvalósulásának véljék. A megtévesztett hívők tömegeinek fogalma sincs arról, hogy alaposan rászedték őket az álnemzeti és álkeresztény érzelmek felszításával.

Az amerikai és a brit nemzetközösség politikusai ostobán úgy vélik, hogy nemzeteik a fenevad rendszerében is megőrzik majd gazdasági és politikai nagyságukat, ők pedig előkelő pozícióikat. Holott annak célja éppen ellenkező: az eljövendő sátáni rendszer el kívánja törölni Isten népét, az asszony magját, márpedig e nemzetek ide tartoznak. Mivel a megvásárolt, korrupt és hatalomhajhász politikusok ezt nem képesek felfogni, büntetésből a nép élén mennek fogságba és pusztulásba.

A születés jog örökösei lassan teljesen kifosztott, s így már használhatatlan és szükségtelen bábokká válnak, akiket félre kell tenni az útból - áruló politikusaikkal együtt, akikhez így szól Isten Ámosz prófétán keresztül:

Ámosz 6:1, 3-7 1 Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén [Izrael nemzeteiben], a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izráel háza! ... 3 Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok! 4 Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hizlalóból a borjúkat! 5 Hárfakísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé.   6 Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. 7 Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. 

A világ természetesen nem látja a háttérben működő titkos hatalmak ármányos munkáit, de világosan látják mindazt, amire az angolszász nemzetek gazdasági és katonai erejét eszközként felhasználják. Az emberek szerte a világon csak azt látják a híradókban, hogy az angolszászok már megint egy "demokráciát" importáló háborút indítottak valamely nemzet ellen. Az már nem fogják fel, hogy az elsősorban angolszász katonai erővel történő globális "demokratizálás" nem az amerikai és angol nép akaratából megy végbe, hanem hátsó erők irányítására. Természetesen nem is az a célja, hogy a demokráciát és a "szabadságot" terjesszék. A valós cél nem látható, de nyilvánvaló: a háttérben működő gazdasági és pénzügyi hatalom további országok nyersanyagait kívánja megkaparintani, további tömegeket kíván kizsákmányolni, vagyis további milliókat akar eladósodott rabszolgákká tenni! 

Így természetes, hogy a világ egyre nagyobb ellenszenvet, sőt, gyűlöletet tanúsít József népei iránt, s emiatt növekszik a sokak számára jogosnak tűnő "anti-angloszaxonizmus", ami az egyedüli szankcionált gyűlölet az egyébként "politikailag korrekt" világunkban. Ezt a gyűlöletet még mesterségesen is szítják az olyan liberális célokat szolgáló, "humánus" alapítványokon keresztül, amelyeket a bankárok hoztak létre az uzsorapénzük adómentesítésének érdekében. Amikor eljön az angolszász népek végzete, a nemzetek kárörvendve nézik pusztulásukat, fel sem fogva azt, hogy ők is ugyanazoknak a sötét erőknek a hálójában vannak, akik romlást hoztak József fiaira.

 

Izrael a bálványimádatban

József és Izrael egészének hanyatlását természetesen a hit elhagyása és a bálványimádat okozta. Isten azért engedte megpróbálni őket, hogy nyilvánvalóvá váljon elégtelenségük, majd elszenvedjék annak gyümölcseit, s ennek eredményeként végül igaz megtérést tanúsíthassanak. Sátán zseniális módon egy olyan rendszert hozott működésbe Izrael fiainak a születésjogi áldásokból fakadó jóléti társadalmaiban, amely azon áldások helytelen élvezetére serkenti a nemzet tagjait, s egyféle önigazolást is nyújt nekik: 

Hóseás 12:9 Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen.

Sátán zsinagógája a gazdaság kézbevétele mellett a keresztény hit és erkölcs folyamatos rombolásával, majd a gondosan elbutított népbe táplált materializmussal gyorsította fel József romlását. E fogyasztói és élvezethajhász életmód követésével az angolszász népek teljes bálványimádatba estek, amiért joggal megérdemlik Isten igazságos ítéletét és a velejáró pusztulást. Az önigazolásnak még egy vallási változatát is létrehozták! A "bővölködés teológiája" és a hasonló "keresztény" doktrÍnák által ez a felfogás és életmód mélyen bevette magát a névleges keresztény felekezetekbe is. Az így belülről megrothasztott felekezeteknél az anyagi jólét - még ha istentelen és törvénytelen módon is jön -, egyenlőnek tekintett Isten jóváhagyásával és áldásaival.

Az természetes és velejáró lépés volt Sátán részéről, hogy a születésjog áldásaira felemelkedő izraelita nemzetek vallási rendszerét és a magánjogon alapuló jogrendszerét meg kellett dönteni, illetve hamis irányba terelni ahhoz, hogy az adott időben az antikrisztusi birodalom eljövetelén munkálkodó erők jól manipulálható kiszolgálói legyenek. És nem csupán az anyagi élet tekintetében, de a szellemi állapotukat illetően is. Az amerikai protestantizmus bár a felszínen másnak tűnt, de mégiscsak a nagy hamis rendszernek, a katolicizmusnak a "leánya" volt. Viszont még így is sok ponton konfliktusban állt azzal a teológiai irányvonallal, amellyel a végidőkben az új világrend hívei elhitetni kívánják a nemzeteket. A szellemi eltérítés érdekében aztán az 1800-as évektől kezdődően egyre-másra alakultak az olyan pszeudokeresztény felekezetek, amelyek jól kidolgozott tanai sokban elősegítik majd az antikrisztusi uralom megalapozását és eljövetelét (lásd A modern kereszténység eltérítése című írást). Juda vallásrendszerét az évszázadok folyamán ugyancsak teljesen átitatták a misztériumkultuszok, majd a politikai messianizmus (cionizmus) hamis eszméi. A zsidóság így szintén az antikrisztusi világrend fontos éleszközévé vált, menhelyet és fedezéket adva maguk között mindazoknak az ál-zsidóknak, akik a Sátán zsinagógájába tartoznak (Jel. 2:9; 3:9). Sátán ügynökei tehát elragadták Izrael kettős ígéretének mindkét elemét, egyrészt a József fiaira szálló születésjogi áldásokat, másrészt pedig a Júdának rendelt uralmi pálcát. Az antikrisztus a születésjogi áldásokra építi fel birodalma anyagi hátterét, majd magának tulajdonítja azt a királyi pálcát, amely Krisztust illeti (Luk. 1:32).

A brit nemzetközösség tagállamainak hivatalos egyházát, az Anglikán egyházat szintén teljesen korrupttá tették a misztériumkultuszok, olyannyira, hogy annak mai szimbóluma a főnixmadár, egy ősi egyiptomi jelkép lett.

Köztudott az is, hogy az USA alapító atyái, és későbbi tisztviselőinek jelentős része az olyan okkultista titkos társaságok köreiből került ki, mint a szabadkőművesek és illuminátusok. Elég csak felületesen ránézni például az egy dollárosra, vagy Washington DC. épületeire, köztereire és monumentumaira ahhoz, hogy lássuk, az okkult szimbólumok mennyire szerves részei a hivatalos állami tisztviseletnek. Ez a lista annyira hosszú, hogy fel sem sorolhatjuk mindet, hiszen az egy terjedelmes külön írást igényelne. Néhányra azonban feltétlenül ki kell térni. Az USA államigazgatásának székhelye a mesterségesen létrehozott Washington DC, vagyis a District of Columbia. Ezt a kerületet Virginia [a szűz] és Maryland [Mária] államokból hasították ki és nevezték el Columbia Körzetnek a Kongresszus bizonyos tagjai. Columbia a pogányok szűz istennőit eleveníti fel (Innana, Íszisz, Athena, Minerva, Vénusz stb.)  Ezt az istennőt az USA szimbólumaként választották (eredetileg az egész amerikai kontinens nevének szánták), akit napkoronával és csillagokkal körülvéve ábrázolnak, mint az ég királynőjét, s akinek szobra a Parlament épületét is ékesíti. A Lady Liberty-ként nevezett "Szabadság-szobor" szintén a pogány istennők hagyományait eleveníti fel, maga a szobor a francia szabadkőművesek ajándéka volt amerikai testvéreik számára (lásd A szabadság-szobor című bemutató írást). A sátánista szimbólumok szerte megtalálhatók, és a nemzeti ünnepek nagyrészt ősi pogány ünnepek, áldozatok napjaira esnek. Az átlag polgár szinte semmit nem tud arról, hogy mindezt tervszerűen és szándékosan vitték véghez a rejtőzködő hatalomgyakorlók. 

Az áldások megnyilvánulásával az Izrael házát vezető József törzsei páratlan történelmi lehetőséget kaptak arra, hogy szívből visszatérjenek Istenükhöz és a törvényhez, s így teljes megújulást tapasztaljanak. Ehelyett a törvénytelenséget választották és gonoszságra adták magukat:

Hóseás 7:1 Amikor gyógyítani akartam Izráelt, lelepleződött Efraim bűne és Samária gonoszsága. Álnokul élnek, tolvaj tör be a házba, rablóbanda fosztogat az utcán. 

Mivel ezt az egyedülálló gazdasági hatalmat nem az isteni törvényzet és vele a jubileumi gazdasági rendszer helyreállítására használták fel, az áldások átokká váltak. Nagyrészt a sátán ügynökei által végzett alantas munkának köszönhetően az áldásaikat idegenek emésztik föl:

Hóseás 7:8-16 8 Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos. 9 Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz haja fehérlik már, de ő nem veszi észre. 10 Izráel ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, JHVH-hoz, és ezek ellenére sem keresték őt.  11 Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb! Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak.  12 Akármerre járnak, hálót feszítek ki eléjük.  Elfogom őket, mint az égi madarakat,  megfogom őket, amint hallom sereglésüket. 13 Jaj nekik, mert elhagytak engem! Pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem! Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam.  14 Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt [értsd: gazdasági válság], elfordulnak tőlem.  15 Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. 16 Megtérnek, de nem a Felségeshez, olyanok, mint a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, szitkozódó nyelvük miatt: így lesznek csúffá Egyiptomban.

Izrael nem tanúsított megtérést, elkótyavetélte áldásait, s ezért eljön rá a büntetés napja:

Hóseás 9:11 Elszáll, mint a madár Efraim dicsősége.

Hóseás 8:1-3,7-14 1 Kürtöt a szádhoz! Sasként [hirtelen és váratlanul] tör az ellenség JHVH házára! Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak.  2 Kiált majd hozzám Izráel: Istenem! Mi ismerünk téged! 3 Elvetette Izráel a jót, ellenség üldözi majd! ... 7 Ha szelet vetnek, vihart aratnak. [demokráciát importáló háborúk] A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl. 8 Elpusztítják Izráelt! Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy [nem ismerik identitását].  9 Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár; Efraim szeretőket bérelt [lepénzelt szövetségeseket].  10 Ha bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől. 11 Sok oltárt épített Efraim vétkesen: ezek az oltárok vitték őt vétekbe. 12 Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. 13 Szeretik a véresáldozatot, bemutatják az áldozati húst, azután megeszik, de nem is fogadja tőlük kedvesen JHVH. Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt: vissza fognak térni Egyiptomba [nemzeti fogságba]. 14 Izráel elfelejtette alkotóját, palotákat épített. Júda pedig sok erős várost épített. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit.

Hóseás 12:3  Pere van JHVH-nak Izráellel, megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki.

Hóseás 14:1-2 1 Megbűnhődik Samária, mert engedetlen volt Istenével szemben. Fegyver által esnek el, csecsemőit sziklához vágják, és terhes asszonyait fölhasogatják.  2 Térj meg, Izráel, Istenedhez, JHVH-hoz, mert bűnöd miatt buktál el!

 

Mit hoz a közeljövő?

Izraelre nézve a prognózis mindenképpen lesújtó, de a világ egésze sincs jobb helyzetben. Rövid távon persze lehetnek a globalizmusnak természetes akadályai. Ilyen bukkanó lehet pl. az egyes országokban megerősödő radikális nacionalizmus megjelenése, a gazdasági protekcionalizmus és a hasonló önvédelmi reakciók. Ezek az erők némileg és ideiglenesen talán hátráltathatják a világkormány beiktatását, de a "rendszer" már kész tervekkel rendelkezik az ilyen akadályok felszámolására. Ne feledjük, a fenevad hatalmat kap minden nép fölött(Jel. 13:7), így a politikai erőfeszítések semmiképpen nem hoznak mentesülést, mert hatalmukban áll minden ilyen ellenállást felszámolni.

Ez azt jelenti, hogy innentől csak növekszik Sátán emberi eszközeinek a hatalma, és sikerrel járnak a fenevad birodalmának feltámasztásában, majd egy rövidtávú és korrupt gazdasági jólét megvalósításában (Jel. 18:11-20). Ennek a birodalomnak a létrehozása két fő célt szolgál: 1. Elpusztítani az asszony ivadékait, az izraelita nemzeteket és a szenteket; 2. Sátán uralma és világrendje alá csábítani vagy hajtani a népeket. A rendszer elkötelezettjeinek fel kell venniük a fenevad bélyegét, ami nélkül egyszerűen nem is létezhetnek az új világrendben (Jel. 13:16-18).

Ez a jövő már elkezdődött, Izrael jólétének napjai meg vannak számlálva. Tudjuk, mi vár ránk is: a világ sötétségbe borul hamarosan, amikor nem végezhetjünk munkáinkat, de mindaddig, amíg a világosság tart, Isten egyháza végzi a dolgát (Ján. 9:4). Ennek a munkának rendkívül fontos része az, hogy feltárjuk az ellenfél stratégiáját és céljait, hiszen propagandájuk eredményeként még a magukat egyébként keresztenynek valló nemzetek is kárörvendve nézik, majd segítik József romlását és pusztulását. Mi, akik ismerjük József identitását és Isten irántuk való szeretetét, nem lehetünk közönyösek testvéreink sorsa iránt. Magunk is egyre hevesebb próbák elé nézünk, amit csak Isten erejével leszünk képesek kiállni. Ne véljük magunkat jobbnak Izraelnél, amely a pogányok teljességének betérésével helyreáll az igaz Istenhez:

Róma 11:20-25 20...Ne légy hát fennhéjázó, hanem félj! 21 Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágaknak, neked sem kegyelmez. 22 Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát: szigorát a vétkesekkel szemben, irántad meg Isten jóságát, feltéve, hogy megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek23 S ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket. 24 Ha téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik természet szerint is oda valók. 25 Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatokA megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek,

Isten megítéli népét, majd megíteli azokat a népeket, amelyeket eszközül használt Izrael megbüntetésére, olyan mércével, amilyennel ők mértek:

Máté 7:1-2 1 "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2 Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. 

Ezért hát emlékezzünk, s ami fontosabb, emlékeztessük a világot arra az áldásra, amit Izrael fiainak adott örökül JHVH:

1Mózes 12:3 Megáldom azokat, akik áldanak téged, s megátkozom azokat, akik átkoznak téged.

4Mózes 24:9 ...  Aki áld téged, legyen áldott, aki átkoz, legyen átkozott.

 

https://churchofgod.hu/content.php?act=szuletesijog

 

Téma: Church of God - A Sátán zsinagógája és a Születési jog áldásai

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása