Fényszív - Szakrális Geometria, az Egy törvénye és a Teremtés

2013.12.08 17:42

 

Kapcsolódó link..
https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/
embers-eg.webnode.hu/news/egy-os/
https://embers-eg.webnode.hu/news/vilagbiztonsag-a-szent-korona-es-a-szakralis-geometria-kapcsolata/
https://embers-eg.webnode.hu/news/az-ember-lelkenek-dallama-az-ember-dala-mandala/
https://embers-eg.webnode.hu/news/a-piramisok-titkainak-leleplezese/
https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/eg-bolt/


"Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És mondá Isten: legyen világosság: és lőn világosság!"

Károli Gáspár fordítása

Ami a Bibliából kimaradt, az az volt, hogy a szellemnek az Ürességben való mozgásához valamivel együtt kellett haladnia. A Nagy Üresség maga a nemlét; ha a szellemi-lelken kívül nincs más ott, aminek mozgására nincs semmilyen utaló jel, akkor hon­nan tudhatnánk, hogy mozgott? Ehnaton iskolája a következő­képpen elemezte a helyzetet: a szellem mind a hat irányban — le és fel, előre és hátra, jobbra és balra — oly messzire vetitette ki magát, amennyire csak tudta. Ezt az x, y és z jelzésű három tengelypont segítségével lehet megérteni. A megtett távolság mértéke elhanyagolható.

Tehát a szellem hat irányban vetítette ki magát. Következő lépésként összekötötte a vonalakat — először négyzetet formált, majd egy gúlát, majd a vonalak tovább­ húzásával alul is kialakult egy gúla, így vált láthatóvá egy oktaéder. Így a szellemet egy oktaéder valósága Vette körbe. Bár csupán mentális képről beszélünk, a mozgás immáron lehetségessé vált, mivel az idomok kerületei már megalapozottá váltak.


 

 

A szellem forgatni kezdte a tengelyeket, ily módon egy kör rajzolódott ki. A szakrális geometriában az egyenes vo­nalat tartják a férfinak, míg a görbe a nőt jelképezi. Ennek kö­vetkeztében az oktaéder tengelye körüli elforgatásával a szel­lem férfi lényből nővé, azaz körré változott. A Biblia szerint a férfi lett elsőként megteremtve, őt követte a nő. Ez egyfajta mozgás az egyenesből a görbe vonalak irányába. A szellem ilyen jellegű mozgására azért volt szükség, mert a teremtéshez elengedhetetlen geometriai fejlődés sokkal könnyebb a női jel­legű ívelt vonalak segítségével.

 

 

Nos, Isten lelke egy kör belsejében találja magát. A Teremtés könyve így szól:

 

„És az Isten lelke lebeg vala a vizek felett".

 

De pon­tosan hol? Az egész univerzumban egyetlen új hely létezett, mégpedig a felszín. Ehnaton iskolájának tanulóinak azt oktat­ták, hogy a szellem a felszínre emelkedett. Hogy ott hová, az egyáltalán nem számít. A Nagy Ürességből való első mozdulat a felszínre vezete. Az első helyváltoztatást követően minden automatikusan történt; minden mozdulat megmu­tatja a következő mozgás pontos helyét, egészen addig, amíg a teljes univerzum létre nem jön.

A Teremtés könyvének harmadik bekezdése így ír:

 

„És monda Isten: legyen világosság: és lőn világosság!"

 

A felszínre kerülés után egy dolgot lehet tenni, méghozzá egy másik kört alkotni Ezáltal kapunk egy man­dorlát, avagy két összekapcsolódott kört, mely a fény mögötti metafizikai struktúrát jelenti. Ez volt a Teremtés első napja. Mi­kor két kör egyesül, egy másik kört vagy oválist kapunk. Az új kör elmozgatásával és újabb kör létrehozásával megkapjuk a következő képet, mely a Teremtés második napját szimboli­zálja. Amíg a kör befejezi önmagát, felszínén újabb forgó mozgás veszi kezdetét. Ez mind-mind automatikus.

 

 

Mikor elérkezünk a Teremtés hatodik napjához, hat, töké­letesen összeillő kört láthatunk Hetedik napon a szellem megpihen, mivel a teremtés és az univerzum összes törvénye már teljes. Amint az ábra örvénylően kezd forogni, háromdimenziós tárgyak fognak kialakulni.


 

„Ahogy a számok szentek voltak a püthagoreusok számára, ugyanígy az ókori görögök a geometriát tekintették szakrális tudománynak- ez volt ugyanis az érvelés legmegfoghatóbb és ugyanakkor legelvontabb formája.”

 

A geometriával számos dolgot le tudunk írni, meg tudunk magyarázni.  A megfelelő számok és arányok gondos betartásával készült el nagyon sok ókori nép temploma, és egyéb szakrális helye. A geometria irányította az égi planéták mozgását és az évszakok változását.

 

A megalit építmények brit építészei és az egyiptomi piramisok tervezői egyaránt a szakrális geometriát alkalmazták építményeik helyének meghatározásában és tájolásában.

 

Min is alapszik a geometria?  Az Euklidész által  leírt geometriai alakzatokon: kör, háromszög, négyzet, valamint különböző arányokon, összhangokon.

 

(Az összhangon itt azt értem, hogy ismétlődésükben is van szabály)

 

A felsorolt síkidomok, magukban is tiszta formák.

 

A szakrális arányokat bizonyos számokkal írták le, pl. ilyen a phi.

 

Szakrális:

 

Latin eredetű szó, jelentései:

 

isteni, természetfölötti erővel, joggal, eredettel rendelkezőnek tartott

szent, szentséges (dolog, személy), az istentisztelethez tartozó, vele kapcsolatos

orvosi értelemben keresztcsonti

Így együttesen a szakrális geometria egy út, ami a geometriai formákon, arányokon keresztül egy olyan látásmódot és gyakorlatot ad, ami elősegíti a megtapasztalások sorozatát.

 

A szakrális geometria olyan geometria, mely szentsége annak nyilvánul meg, aki megfigyelő , aki felfedező.

 

A szó jelentését néha úgy is magyarázzák, hogy a szakrális geometria Isten nyelve, azoknak az embereknek az Istenéé, akik felfedezték és használni kezdték.

 

A szakrális geometriát jellemezhetjük mint vallásos vagy kultúrális értéket, melyet a matematikai összefüggések rajzos ábrái és a matematikai összefüggéseket szimbolizáló, ember alkotta tárgyak nyújtanak.

 

Az Aranymetszés arányszámát (golden ratio, ismertebb nevén Phi érték) gyakran használták a görög és római építészek építészeti terveikhez. Ennek a kifejezésnek jelenkori értelmezése egy feltételezett újra felfedezett matematikai szabályt ad az Univerzum valós természetére vonatkozóan, ez a szabály megnyilvánul a gabonakörökben vagy olyan ősi építészeti formákban is, mint pl. a Nagy Piramis vagy Stonhenge.


 

Téma: Fényszív - Szakrális Geometria, az Egy törvénye és a Teremtés

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása