Gömbszimbolika 7. rész - A hármas halmazállapot törvény alapelve, a Nyolc Boldogság törvény és a fizikai-szellemi viszonylatok

2013.11.03 15:26

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/gombszimbolika-6-resz-szellemfokozatok-szellemi-szferak-es-a-szellemi-fejlodes-tavlatai/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-hegyibeszed-szellemtani-magyarazata-osszeallitotta-karsay-istvan-/

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

 

A FIZIKAI SZÁRNYALÁS - SZELLEMI SZÁRNYALÁS
 

A két főparancs kozmikus analógiája

 

Két főparancsolat - két főtörvény - van, melyen minden törvény függ - mondja az Úr Jézus. A szeretet két törvénye. Az első az Istenszeretet: "Szeresd Istent mindenekfelett!", a második a felebaráti szeretet: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!".
Ezen a két törvényen függ az összes törvény és a próféták - mondja az Úr.


Fizikai törvény, hogy csak két egyenlően fejlett szárnnyal lehet repülni - magasba emelkedni. Ha a két szárnyközül bármelyik megsérül, a felemelkedés vergődéssé válik. És ha bármelyik szárny sérülése súlyos, egyensúly vesztés és zuhanás lesz a vége!

Tehát két főtörvénye, - két "szárnya" van minden embernek - minden szellemnek - mellyel magasba emelkedhetik : az Istenszeretet és az Emberszeretet. Ha e két szárny közül bármelyik megsérül, vagy elpusztul, a felfelé emelkedés lehetetlen, vergődés és zuhanás a vége.

Tehát nem lehet a felebaráti szeretet figyelmen kívül hagyva, csak Istent szeretni, akarni! Viszont nem lehet Isten kikapcsolni akarva csak az embert szeretni, akarni!. Bármelyik utat külön akarja is járni a szellem, - az ember - az emberiség, az öncsonkítás , melynek egyensúlyvesztés és zuhanás a következménye! Bizonyítja a fizikai törvény, bizonyítja az Evangélium törvénye - a szellemi főtörvény, melyből a fizikai törvény vetül.


Megjegyzés a fentiekhez: Minél inkább felismerjük az Egységet, az Istenben való egységet egymásban, ember - szellem - társainkkal (ugyanis ugyanonnan szakadtunk ki, és ugyanannak az isteni egységnek része vagyunk), akkor már nincs szükség kívülről kapott parancsra, parancsolatra, betartandó törvényre mert már belülről természetessé, igazsággá válnak a fentiek, felismerve a kettősség látszatvilága helyett az Egység valóságát! Betöltve a szeretetben való egységet! S hogy felismerjük ezt a mindnyájunkban meglévő, közös isteni lényeget embertársainkban is és saját isteni voltunk tudatára ébredve e szerint éljünk, ez a jövő kibontakozásának - a szellemi szárnyalásnak - az útja!FIZIKAI HŐTAN - SZELLEMI HŐTAN


 A hármas halmazállapot törvény és az isteni szeretet törvény hármas arca.

Bevezető gondolatok

 

A Föld - az egész égitest - anyaga nem más, mint a földi szellemlégió gondolatainak - erőinek - anyaggá sűrűsödött kolosszális masszája, amely az isteni kegyelem folytán hajlékot ad a szellem-légió fejlődéséhez és amely Pál apostol szavai szerint sóvárogva várja a földi szellemlégió istenfiúvá válását, mert csak általa oldódhat anyaggá sűrűsödött állapotából. A Föld hármas élettere, az isteni szeretet hármas kegyelmi szintje a következő:
  

Az alsó kegyelmi szint : - a Föld mélyében - a Föld geológia szférái.
Az alásüllyedt szellemlégió saját maga által megkötözött állapota. A szellem éjszakája - melyben Krisztus szerint senki nem munkálkodhat.

  

A közép kegyelmi szint : - a Föld felszíne - a testetöltött szellemlégió, az emberiség fizikai otthona.
  

A felső kegyelmi szint : - a Föld légköri szférái - a földi szellemi légió szellemi otthona.

Mindenekelőtt nézzük meg, mit mond a Szentírás a Mennyország és a Pokol helyéről! A Mennyország és Pokol helyéről rendkívül tömören szól. Azt mondja, hogy a Mennyország fent van, a Pokol lent van.
Ha ezt Föld felszínén élő, egész emberiségre vonatkoztatjuk, a  fent fogalom a légköri szférákra, a lent fogalom pedig a Föld mélyére, a geológia szférákra utal. Tehát a Föld belsejében vannak a Szentírás szerinti "pokoli" szférák. A légkör alsó rétegében vannak a purgatóriumi szférák. A légkör felső rétegeiben - a Szentírás szerinti mennyei szférák.
Az isteni szeretettörvény hármas arca


A mélyre bukott földi szellemlégió három szellemtípusa
és a hármas halmazállapot törvényA bukás mélypontján - a Földön - az isteni szeretettörvény hármas arca - a három kegyelmi szint:
  

A Kegyelem felső szintje: a szabad kegyelmi állapot, az úgynevezett Kegyelem.
  

A Kegyelem közép szintje: a korlátozó kegyelmi állapot, az úgynevezett Kárma. (ami Mára kárt hoz! Kár-ma - karma)
  

A Kegyelem alsó szintje: a kötött kegyelmi állapot, az úgynevezett "Kárhozat" , az oldó-bontó Kegyelem.
 

A felső kegyelmi szint szellemtípusa a Kegyelem állapotában lévő szellem. Az ily állapotba jutott szellem az tesz - azt tehet - amit akar, mert akarata már egyesült a végtelen jóságú mennyei Atyánk akaratával, az isteni akarattal(TAO) , melyet áthat a
Végtelen Isteni Szeretet. Tehát azt akarja, ami a legjobb! Amit a Végtelen Isteni Bölcsesség - a Végtelen Isteni Szeretet akar, s így akarata szabaddá vált, kötöttségeitől megtisztult.

 

A közép kegyelmi szint szellemtípusa a "Kárma" törvénye alatt élő szellem - ember, a megtéretlen ember, akit a Kárma törvényének áramlata az "okból" az "okozat" állapotába áramoltat. Az ily szellemek bizonyos lefokozott mozgásokat még végezhetnek.
  

Az alsó kegyelmi szint szellemtípusa az úgynevezett "kárhozati" állapotba süllyedt szellem. Midőn a szellemi vezetés kegyelmi tény folytán "leköti", anyaggá sűrűsödött fluidjaiba zárja, kötöttségbe kényszeríti a szellemet, hogy az ne tudjon
további vég nélküli kárhozatos következményeket gyűjteni magának.

 


A kegyelmi szintek fizikai vetülete a három halmazállapot törvény:

 


   Az alsó kegyelmi szint fizikai vetülete a szilárd halmazállapot - a szilárd testek. A szilárd halmazállapotban az atomok, a molekulák a fizikusok megállapításai szerint az atomrácstörvény kényszerítő erejétől megkötötten rezegnek - lüktetnek -
 helyüket nem változtathatva!

  

A közép kegyelmi szint fizikai vetülete a folyékony halmazállapot - a folyadékok - a víz. Az atomok, molekulák a fizikusok megállapítása szerint a folyadékok irányába áramlanak. A folyadék nyugalmi állapotban is az atomok, molekulák bizonyos korlátozott mozgásokat végeznek. Minél nagyobb a hőfok, annál nagyobb sebességgel. És ha a szeretet bizonyos hőfokot elér, bekövetkezik a felszabadulás. A folyadék gázzá - gőzzé - légneművé alakul. Kötetlen törvényvilágba lép!
  

A felső kegyelmi szint fizikai vetülete a légnemű halmazállapot - levegő, gázok, gőz. Az atomok, molekulák a fizikusok megállapítása szerint minden irányban óriási sebességgel szabadon mozognak.
   A fizikai testek - az anyag - hármas halmazállapot jelenségei az isteni szeretettörvény hármas arcából vetülnek és a hármas kegyelmi szintet - valamint az itt lévő szellemállapotokat vetítik a fizikai síkra. Tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy a hármas halmazállapot törvény - a gázok, folyadékok és szilárd testek törvénye - avagy más szóval a kegyelem, kárma és úgynevezett "kárhozat" - törvény nem más,
mint ugyanazon törvénynek - az isteni szeretet-törvénynek három arca.


   Mindhárom törvény és állapot a mindenkori legmegfelelőbb tápláléka a szellemnek - különböző fejlődési, vagy visszafejlődési fokozatain.
 

A végtelenül bölcs, a végtelenül jó és mindenható Isten - Mennyei Atyánk a szeretet törvénynek mindig azt az arcát fordítja a szellem felé, melyet megérteni képes, melyből okulni képes, melynek segítségével fejlődni képes.
  

Ha a szellem megtér és Isten akaratával - a szeretet elvével - azonosul, akkor a kegyelem törvényét - a légnemű halmazállapot-törvényt - kapja éltető elemül és a Kegyelem nyílegyenesen viszi a szellemi fejlődés útján.

Ha a szellem Isten akaratával - a szeretet elvével - szembehelyezkedik, akkor a Kárma törvényét - a folyékony halmazállapot-törvényt - kapja ismét a Kegyelemtől éltető elemül, hogy tettei következményeivel megismerkedhessék és levonhassa a konzekvenciát, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell! Mert azok következményei úgy magára, mint másokra nézve fájdalmasak!
  

Ha pedig a szellem a gonosz elvvel teljesen eggyé-válik, úgy, hogy "mindenkinek "átkává" lett, akkor Istentől az úgynevezett "kárhozat" -törvényt, a szilárd halmazállapot törvényt kapja - ismét kegyelemből -éltető elemül. A szellemi vezetés a szilárd testek halmazállapot törvényében, az úgynevezett "kárhozat" törvényben a szellemet leköti, anyagba merevíti, hogy a gonoszban ne tudjon további következményeket gyűjteni magának. Az úgynevezett "kárhozat" mélyén - az égitest belsejében, ebben a több millió Celsius hőfokú és több millió atmoszféra nyomású kohóban kilazítja a szellemből az "atomilag" vele eggyé-vált gonosz elvet, hogy évmilliárdok leforgása után ismét elindíthassa az újrafejlődés útján.
  

Az isteni Gondviselés törvényének - az isteni szeretetörvénynek - ebből a hármas arcából vetül a Földön a halmazállapot törvény három arca, a szilárd - cseppfolyós - és légnemű állapot törvénye.
  

Most egy csodálatos fizikai jelenségre kell tekintenünk, amely Isten végtelen jóságát, a Gondviselés végtelen szeretetét sugározza! A fizikai hőtan törvénye szerint minden test, ha felmelegszik, könnyebb fajsúlyú lesz, kitágul. Ha lehűl, nehezebb fajsúlyú lesz, sűrűsödik. Minden alá van vetve e törvénynek, az egész fizika és kémia világa! Akár szilárd, akár cseppfolyós, akár légnemű halmazállapotban.
   Azonban csodálatos kegyelmi tény, hogy a víz a végtelen isteni bölcsesség és szeretet folytán +4 Celsius fog hőmérsékleten kivétetik ezen törvény alól.

És innen tovább hűlve nem zsugorodik tovább, hanem tágulni kezd. Ennek az isteni bölcsességű rendelkezésnek kozmikus következménye van. A következmény az, hogy a tavak, a folyók tengerek nem fagynak be fenékig. A vizek élővilága nem pusztul el és az élet fejlődése lehetővé válik. Gondoljunk most arra, hogy évmilliárdokkal ezelőtt az élet evolúciója a Földön az ős óceán mélyén indult el.
   Gondoljuk most át, hogy miért nem fagynak be fenékig a folyók, tavak tengerek? Mert a vizet - +4 C fok alá hűlve - a törvényből a Kegyelem kiemeli és az tovább hűlve folyton könnyebb fajsúlyú lesz. Tehát a +4 Celsiusú fokú víz súlya a legnehezebb. Így a+4 fokú víz kerül a fenékre és a nulla fokú víz pedig - mely könnyebb - a víz felszínére. Tehát a víz felszínén kezdődik a befagyás, nem pedig a fenéktől felfelé!  A felső szigetelőréteg megvédi a folyókat, tavakat és a bennük levő életet az elpusztulástól. Tehát a Végtelen Isteni Szeretet felfüggeszt egy egyetemes törvényt, hogy a bukásból kibontakozó élet és a fejlődés lehetővé váljék!
   Az összes szubsztanciákra - szellemekre -érvényes a hőtan törvénye! Több szeretetet - meleget - befogadva szellemesülnek, tágulnak. Szeretetcsökkenésnél - lehűlésnél - zsugorodnak, fluidjaik fajsúlya sűrűsödik.

- Ezen alapul a Gömbszimbolika.
   Azonban éltető elemük - a Kárma törvénye - csak +4 Celsius fokig működik! Innen kezdve törvényszerűsége megszűnik és a Kegyelem törvénye kezd el működni. Ennek következtében nem pusztul el a bukott, anyagiasult élet. Isten nem akarja, hogy az élet elpusztuljon, hanem a Kegyelem által hordozva éljen! - mondja a Szentírás. Ez is bizonyítja, hogy az úgynevezett "kárhozat" -törvény tulajdonképpen szeretet törvény. És mindegyiket áthatja az éltető isteni Szeretet.
SZELLEMI FÉNYTAN


Az evangéliumi Nyolc Boldogság isteni törvényrendjeA test a lélek nélkül önmagában meg nem állhat. önmagában összeomlik! Így a fizikai törvények és világok (test) metafizikai törvények és világok (a lélek) nélkül önmagukban meg nem állhatnának, összeomlanának. A fentiekből következik, hogy minden fizikai törvénynek megvan a maga szellemi törvénye, amelyből vetül. Ebből az egyetemes törvényből fog kibontakozni, témakörünk az Evangéliumi Nyolc Boldogság egész Kozmoszt betöltő egyetemes törvényrendje.
Mielőtt erre rátérnénk a szellemi fénytan alaptéziseit el kell sajátítanunk. A fentebb írt gondolat alapján nézzük meg a szellemi törvények, földre vetült vetületeit. Itt olyan jelenségek láthatóak amelyek átélése lehet kicsit nehézkesnek tűnik elsőre.A jobb érthetőség szempontjából vagy "akár" érdekesség képen is  vessünk erre egy pillantást.


Nagyításért katt a képekre!

fizikai_szellemi_trvnyprok_1_taln_ez

A (fizikai jelenségek) földi törvények - szellemi törvénypárjai

 


 A Nyolc Boldogság törvényrendje a krisztusi igazságok fundamentuma, a Hegyi beszéd összefoglalata, a szellemi fejlődés egymás után betöltendő fokozatainak isteni útjelzője. Ezért alapvető fontosságú a testetöltött szellem -az ember- számára, hogy a Nyolc Boldogság törvényrendjét a fizikai és szellemi fénytan tükrében lássa.
Kezdjük ezzel. De előtte vizsgáljuk meg mi alapján képzelhetjük el miről is van szó.

5.bra

5.bra_szveggel

5. Ezen az ábrán a fény egyenesvonalú terjedését látjuk, itt a sötétkamrát - a camera obscura - jelenségét látjuk, a szellemi fénytan fizikai vetületét.

6.bra

6. Ugyanaz az ábra, a Gömbszimbolika megvilágíthatóságához igazítva. A vízszintes vonal a szellemi sík és fizikai sík érintkezési vonala. A vízszintes vonal feletti rész a szellemi sík, a camera obscura, a szellemi sötét kamra.

Az eddigi előkészítés után most érkeztünk el a témához. Az evangéliumi Nyolc Boldogság igazságait vizsgáljuk meg a szellemi fénytan, szellemi sötétkamra jelenségében. Nézzük a 12-es ábrát.

12._bra_Nyolc_Boldogsg_-_fldi_boldogsg
12. ábra

A gömbök azt szimbolizálják, hogy a különböző fokozatú emberek lényükkel hogyan helyezkednek el a Nyolc Boldogság törvény rendjében, a szellemi sötétkamra törvénye szerint.

A vízszintes vonal a szellemi sík és fizikai sík érintkezési vonala.
A vízszintes vonal alatti rész a fizikai sík. A vízszintes vonal feletti rész a szellemi sík.
Látjuk , hogy a gömbök testetöltött szellemeket, embereket  jelentenek - mert bizonyos mértékig bemerültek a fizikai síkba.
A vízszintes vonal felett látjuk római számokkal jelölve az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendjét.
Felülről nézve , a szellemi sík felől nézve - boldogságok.
Alulról - a sötétkamra felől nézve - boldogtalanságok.
A vízszintes vonal alatt látjuk arab számokkal jelölve az evangéliumi Nyolc Boldogság visszájára fordult földi igazságait. Ezek alulról, a sötétkamra felől -fordított optikával nézve- boldogságok. Felülről - a szellemi sík felől nézve boldogtalanságok.
Látjuk, hogy a különböző embertípusokat szimbolizáló gömbök különböző területeket fognak át és ebben élik valóságként az evangéliumi Nyolc Boldogság, illetve a visszájára fordult nyolc földi boldogság törvényvilágát.
Látjuk , hogy a legmagasabb rendű ember - a legnagyobb gömb - lényével teljesen befogja és boldogan éli a Nyolc Boldogság összes fokozatait, és a visszájára fordult földi igazságok, emberi énjét meg sem érintve, alatta maradnak.
Látjuk, hogy a második magas fokozatú ember - lényét szimbolizáló gömbjével - a Nyolc Boldogság isteni törvényeiből még csak hetet tud átfogni, betölteni! De látjuk, hogy a visszájára fordult földi igazságok nem érintik az ő emberi énjét sem! Mélyen emberi énje alatt maradnak.
Félreértés ne essék! Nem az számít, amit mondok, hanem amit bensőleg érzek
és cselekszem! Az Úr Jézus keményen ostorozta a farizeusokat, akik csak beszéltek a szellemi törvényekről , de cselekedeteik ellene mondtak!.
Látjuk a többi embernél - a többi gömbnél - hogy fokozatosan mind kevésbé létezik számukra az evangéliumi Nyolc Boldogság boldogító törvényvilága, és mindinkább valósággá kezd válni számukra a szellemi sötétkamrában, a fizikai síkon visszájára fordult földi boldogságok világa!
A legmélyebb anyagi beállítottságú , csak a szenvedélyeiknek, anyagi vágyaiknak élő, lefokozott embertípusok, az anyagban teljesen alámerült gömbök részére már csak a visszájára fordult földi igazságok léteznek!
És látjuk, hogy a gömbök fokozatos zsugorodásával és alámerülésével a mind durvább és visszataszítóbb földi örömök igazságrendszere veszi át a kizárólagos uralmát fölöttünk, melynek szigorú valóságát -talán- a későbbiekben fogjuk elemezni. A 12-es ábra fizikai sík alá merült, egyre kissebbedő gömbök szimbolizálják ennek tanúbizonyságát. Amit meg fog erősíteni a 13-as ábra is a későbbiekben.

Mielőtt rátérünk a Nyolc Igazság kibontásához, vessük egy pillanatra figyelmünket erre a két ábrára. Figyeljük meg (a gömbök elhelyezkedését ) szemléltetés képen az alacsonyrendű ember és egy magasrendű ember viszonyulását a törvényrendek valóságaihoz igazítva.

Az alacsony szellemi fokozatú , anyagember (baloldalon lent) lényének elhelyezkedését látjuk a szellemi fénytan tükrében. A képen látjuk a szellemi sötétkamrát, és a fizikai sík szellemi sötétség kamrájában élő anyagembert. Látjuk, hogy teljesen anyagi felfogású ember részére csak a fordított optika - a sötétkamra világa - a visszájára fordult igazságok léteznek!
Lénye - gömbje - csak ebben van benne..
Szimbolizálja a -baloldali- ábra, csak testi érzékszervei vesznek részt a tapasztalásban. Intuíciója és Inspirációja még nem fejlődött ki.


 

https://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/igazsag-kutatasa/736-a-goemb-4

kt_gmb_brzols

Az alacsonyrendű és a magasabbrendű szellem viszonyítása


A magasrendű gondolkodású ember  lényének elhelyezkedését látjuk a szellemi fénytan törvény világában (a kép jobb oldalán). Minél magasabb-rendű egy ember , annál inkább valóságok a törvények előtte! Lénye - gömbje belenő!
Minél magasabb-rendű egy ember, annál nagyobb sávban éli a szellemi igazságokat. A fordítatlan, - valóságos - optikai törvényeket!
Ezért látszik minden fordítva igazságnak a földön, az anyagi szemléletű ember előtt! Például a Hegyi beszéd Nyolc Boldogsága - nyolc boldogtalanság az anyagiakba mélyen alámerült ember tudatában!

És ezért igaz a valóság a Hegyi beszéd Nyolc Boldogságának törvényrendje a magasrendű szellemember előtt , mert gömbje
- felsőbbrendű énje - a szellemi igazságok törvényrendjében tetőz, és emberi énje az Intuíció segítségével ( tehát már használja szellemi képességeit ) átéli a felsőbbrendű Énjéből alááradó szellemi igazságok élő valóságát.Az első evangéliumi boldogság:
 "Boldogok a lelki szegények."

Pár gondolattal közelítsük meg a lelki szegénység fogalmát, amely előtt értetlenül áll a mai ember!
Hogyan?! Hát a lélekben szegények a boldogok, - nem a lelkileg gazdagok? Az az embertípus, aki önmagát csak nálánál alacsonyabb rendűekhez hasonlítja - fejlődésre képtelen! Mert ennél az összehasonlításnál azt látja, hogy ő lelkileg gazdagabb a másoknál, és önelégültté, gőgössé válik! Ez az állapot akadálya a lelki fejlődésnek! Az az embertípus aki önmagát csak magasabb-rendűekhez hasonlítja, azt látja, hogy ő a másikhoz képest lelki szegény, tehát kialakul benne a szellemi alázat! Ez az állapot a szellemi fejlődés megindítója! Tehát ismétlem: Krisztus szerint az első evangéliumi boldogság "Boldogok a lelki szegények",
-az alázatosak! A magukat lelki szegényeknek tartók, - a magukat kevésre értékelők, a gyermeki lelkületűek. "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket, mert övék a mennyek országa" - mondja az Úr.

Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult első földi boldogság! Boldogok az önelégültek, a magukat sokra tartók, a magukat nagyra értékelők, a gőgösek!
Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A második evangéliumi boldogság:
"Boldogok akik sírnak."

A bűneik, hibáik felett sírók, a bűnbánók! Az isten akaratában megnyugvó szenvedők.
  Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult második földi boldogság : Boldogok a bűnbánat nélküliek,
a vigadozok, akik sohasem sírnak,akiket szenvedések sohasem érnek! Felülről a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A harmadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a szelídek."

Magyarázni ezen nincs mit!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult harmadik földi boldogság : Boldogok az erőszakosok, a könyöklők, a másokat háttérbe szorítók, mert ők érvényesülnek!  Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!
  


A negyedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igaz-s-ágot."

A szellemi igazságot szomjúhozók, az igaz-lelkűek, az egyenes-lelkületűek!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult negyedik földi boldogság : Boldogok akiket az igazság nem érdekel! A kényelem szeretők, a megalkuvók, akik hazugságokkal fényesen megtudják oldani a problémáikat! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!Az ötödik evangéliumi boldogság:
"Boldogok az irgalmasok."

Az áldozatkészek, a könyörületesek, a szeretettől áthatottak!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult ötödik földi boldogság : Boldogok az önzők, akiket mások baja nem érdekel! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A hatodik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a tisztaszívűek."

Az érzelemben tiszták!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hatodik földi boldogság : Boldogok az élvezethajhászók, a tisztátalan szívűek,a paráznák. Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A hetedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik békét teremtenek."

Akik minden körülmények között békességesek!Akikben az Úr békéje él, - amelyet a világ el nem vehet!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hetedik földi boldogság : Boldogok akik bosszújukat kielégítik, akik a rajtuk esett sérelmet megtorolják, mert ők azzal kielégülnek! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!A nyolcadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért."

Ez a megdicsőülő szellemember utolsó próbája a fizikai síkon, mely után az örök fejlődés isteni távlata következik!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult nyolcadik földi boldogság : Az igaz eszmét üldözés kárhozatos öröme! Ez a magatartás irtózatos következménnyel jár! Egy örökkévalóságra - egy eónra (világ-korszak) - bezárul a szellemi fejlődés lehetősége a mélybe zuhanó szellem előtt!


Így hangzik a "Hegyi beszéd" csúcsa, az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendje, és ennek nyolc ellentétpárja, a nyolc visszájára fordult földi boldogság!

A Nyolc Boldogság evangéliumi sorrendje a szellemi fejlődés csodálatosan felépített hierarchiáját tárja fel, amely sorrend a fejlődés folyamán - a szellemi visszaesés veszélye nélkül - fel nem cserélhető!

Mert minden boldogság közvetlen következménye az előző boldogság betöltésének! Szinte rá épül! Íme:

Az első boldogság a "Hegyi beszéd" szerint a - lelki szegénység - az alázat! És valóban, az önmagunkat kevésre értékelés, a szellemi alázat a kiinduló bázisa a szellemi fejlődésnek! Amint a Névtelen Szellem mondja : "Legyetek kicsinyek, mert olyan kicsinyek sohasem lehettek, amilyen kicsinyek tényleg vagytok!"
 
Ezért a szellemi alázat az első boldogság, melyre mint szilárd alapra az összes többi boldogság felépül! Ha a szellemi alázat megszületett bennünk, az képesít közvetlenül a szellemi fejlődés következő állomására, bűneink feletti sírásra! Ez a második boldogság! A szenvedések tüzén keresztülmenve bűneinket meg kell bánnunk, bűneink felett sírnunk kell, hogy a boldogságok további fokozatait elérhessük! Az első két boldogság : az alázat és bűnbánat eredményezi a szellemi fejlődés
 következő állomását, a harmadik boldogságot : a lélekben szelíddé, lágy, alakíthatóvá, elfogadóvá válást, amely azután a következő, a negyedik boldogságot : a szellemi igazság befogadásának lehetőségét eredményezi!
   Mert mi általában azt akarjuk, hogy az igazság alakuljon a mi képünkre, és nem mi az igazság képére! Ez azonban nem megoldás!
   Ha szomjúhoztuk és megismertük az igazságot, mely nem más, mint az áldozatos szeretet, bekövetkezik az ötödik boldogság : irgalmassá fogunk válni! Majd szívünk egészen megtisztul! (Hatodik boldogság.) Ezáltal pedig a béke, a krisztusi béke száll lelkünkbe, melyet a világ már el nem vehet! (Hetedik boldogság.)
  
És mindezek után bekövetkezik a szellemi fejlődés koronája, végső próbája a Földön : az igazság mellett bizonyságot tenni, az igazságot megpecsételni, még üldöztetések árán is! (Nyolcadik boldogság.)
És ha ezt, a végső, legnehezebb próbát is kiállotta a szellem, és bizonyságot tett az igazságról, ekkor vált a szellemi fejlődés folyamán a legmagasabb-rendű elvek rendíthetetlen birtokosává, és lett méltóvá a mennyei szférákba való belépésre!

Ekkor válunk alkalmassá arra, hogy az isteni vezetés beavathasson végtelenül nagyszabású terveibe és a szellemi fejlődés folyamán kozmikus erőkkel és dicső szellemállapotokkal ruházhasson fel!

És ekkor veszi kezdetét a földi szférákon felüli dicső szellemi fejlődés, amit Pál apostol így fejez ki:


" Mindnyájan ugyanazon képmássá, - krisztusivá fogunk alakulni - dicsőségről dicsőségre ". 


A Nyolc Boldogság egymás utáni fokozatai három emelkedő fogalommal fejezhetők ki:

1.
Megigazulás


2. Megszentelődés


3. Megdicsőülés

Érezzük, hogy ezek sorrendje a szellemi fejlődés folyamán fel nem cserélhető! Az első négy boldogság - a megigazulás fokozatai!
  
Az ötödik , hatodik és hetedik - a megszentelődés fokozatai!
   A nyolcadik boldogság - a megdicsőülés fokozata, amely után már a mennyei szférák dicsősége következik!
Képtelenség elképzelni, hogy valaki megszentelődne, mielőtt megigazult volna! És hogy valaki megdicsőülne, mielőtt megszentelődött volna!

   A megigazulás - megszentelődés - megdicsőülés sorrendje megváltoztathatatlan isteni törvény!
 

Tehát a végkonklúzió a következőképpen fogalmazható meg:


 A Nyolc boldogság időrendi sorrendje lépésről - lépésre, testetöltésről - testetöltésre épül fel bennünk a szellemi evolúció folyamán, amely fejlődési sorrend a szellemi visszaesés veszélye nélkül fel nem cserélhető! Mert ha valaki be akarná tölteni mondjuk a nyolcadik boldogságot, az üldöztetést az igazságért, anélkül, hogy alázatossá, szelíddé, az igazságot szomjúhozóvá vált volna, olyan viharok keletkeznének benne, amely őt lelki katasztrófába döntenék!
 

https://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/igazsag-kutatasa/732-a-goemb-2
13._bra_Nyolc_Boldogsg
13. ábra

  
Tudomásul kell vennünk, hogy a mennyei szférák evangéliumi igazságai, a Hegyibeszéd a Nyolc Boldogság krisztusi elvei felülről lefelé hatnak, mint éltető , gyógyító , megváltó igazságok. Az alsóbb szférák azonban mindinkább leszűkítik, lefokozzák magukban ezeket a  hatásokat!. Sőt, a fizikai sík alatt ezek ellenkező előjellé fordulnak!
  
Tehát nekünk egyetlen teendőnk van! Emberi énünkkel mind kevésbé bemerülni az anyagba, felsőbbrendű énünkkel pedig mind magasabb szférákba emelkedni, hogy minél tisztábban , minél torzítatlanabbul tudjuk átélni, és életünkkel megvalósítani a Szeretet két főparancsa és a Nyolc Boldogság igazságainak krisztusi törvényrendjét! Ezen áll vagy bukik örök fejlődésünk sorsa!
Ettől függ, hogy be tudjuk e tölteni a szeretet két fő parancsának és a Hegyibeszédnek krisztusi programját, amely így szól:

 

"Legyetek tökéletesek, miként mennyei Atyátok tökéletes!"

 


 
 

Téma: Gömbszimbolika 7. rész - A hármas halmazállapot törvény alapelve, a Nyolc Boldogság törvény és a fizikai-szellemi viszonylatok

Dátum: 2013.12.06

Feladó: Rhidapydaylig

Tárgy: XMCOCsav96Dátum: 2013.12.01

Feladó: Rhidapydaylig

Tárgy: SRRAEfub39Dátum: 2013.12.01

Feladó: Rhidapydaylig

Tárgy: WZDMNlus83Dátum: 2013.11.30

Feladó: Rhidapydaylig

Tárgy: RGUMHtlt06Új hozzászólás hozzáadása