Szellemtan - Az Elemek törvényszerűségei (részlet)

2013.06.05 21:56

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-hegyibeszed-szellemtani-magyarazata-osszeallitotta-karsay-istvan-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/karacsony-miszteriuma/

https://embers-eg.webnode.hu/news/makk-istvan-gombszimbolika-7-fejezet-a-hegyi-beszed-nyolc-boldogsaganak-torvenyrendjenek-reszletes-elemzese-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/miert-fontos-szamunkra-a-szellemtan-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM BÁRÓ VAY ADELMA
MÉDIUM ÚTJÁN
NÉMETBŐL
BUDAPEST,1925. KIADJA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE

A szellemi szférák ismertetése mediális úton történt a szellemvilág tanítói által!

Innen letölthető..

SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT.rtf (241,2 kB)

 

 A Földet körülövező hét légköri gyűrű
(ebből csak egyet emelünk ki a cikk végén)


A Földet hét légköri gyűrű vagy kör veszi körül. Minden kör egy szellemszférát képez. Minden körnek hét szférája van. Sok szellem, aki e körökben tartózkodik, azt hiszi, hogy valamely csillagban lakik, holott az csak szféra, a Föld és a Nap közötti övnek egy része. Ezek a szférák mint kis világrészek a Föld és a Nap közötti térségben vannak; magukban foglalják az egész föld térképét, feltaláljuk bennük mind az öt világrészt, a Föld minden nemzetét és vallását. Ne csodálkozzatok tehát, ha e szférákból való szellemek úgy írják le a dolgokat, ahogyan ott találják.

Levegő, éter, szférák, minden át van szőve és telítve élő parányokkal, melyek a legkisebb élő, elpusztíthatatlan elemek. Ezek a parányok összecsoportosulnak, összesűrűsödnek és különféleképp hatványozott övet, vagy szférát képeznek, mely a nehézkedés törvényének engedelmeskedik. Ezek a parányok eredetileg a Nap fényéből ömlenek ki és egyesülnek a Föld kiáramlásával és légkörével; a Föld körforgása következtében különíti el ezeket a légköri gyűrűket, melyekben a szférák képződnek. A parányokban rejlik azonban az az erő, mely a szférákat létrehozza. Jól jegyezzétek meg magatoknak, a légköri gyűrűk szféráikkal a körforgás és nehézkedés törvénye alatt állnak, éppúgy, mint a Föld. Ne csodálkozzatok azon, ha néhány szféra leírása nektek talán nagyon anyagiasnak látszik, azért az mégis úgy van és úgy kell lennie. Világosabb és szellemibb légkör nem vehetné körül a Földet ennek kisugárzása miatt, amely még anyagias. Vajon azoknál a Földön tapasztalható szellemjelenségek nem anyagiasabbak-e?


Minden angyalnak, ki az ótestamentumban megjelenik, emberi alakja van. Ülések alatt, ahol fizikai jelenségek fordulnak elő, fegyverrel, ékszerrel jelentkeznek a szellemek, szövetet, virágokat hoznak magukkal. Honnan vennék mindezeket, ha nem a Földet körülvevő első légköri gyűrűből? Az ilyen szellemeket sohase keressétek magasabban. És ha magasabb szellem hoz nektek valami anyagit: ő is ebből a szférából vette. Az emberek mindig messze keresnek mindent, pedig az sokszor nagyon közel van hozzájuk. Így van ez minden szellemjelenéssel és fizikai kísérletezéssel is. Az ehhez való eszközök a légköri gyűrűkben és szférákban vannak meg, melyek a Föld körül végzik körforgásukat. Olvassátok Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele I. részének 19. és 20. versét: "Mert amit Isten fe1ő1 tudhatnak a szentlélek által megvilágosított emberek, nyilván vagyon ő bennük: mert Isten megjelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, az e világnak megalkotása után a teremtett dolgokban megismerhető és meglátható." Ezek azok a parányok, melyek Istentől jőve, csoportosulás és sűrűsödés által teremtve továbbképződnek.

A Korán földi pompával ékesíti fel paradicsomát. Látsz itt drága köveket palotákat, illatos füstölőszereket. A katolikusoknak meg van tisztítótüzük, pokluk, mennyországuk, a buddhistának nirvánája, az indiánnak a vadászterülete. Azután van Nalhalla (hősök csarnoka), Olympus és mindenféle kép a túlvilágról.

Azok, akik a halál utáni életről e különféle nézetekre tanították az embereket, nem csalódtak, az igazat mondták, mert mind e dolgok megvannak. Az első légköri gyűrűben az élet tisztítótűz, tisztulva emelkednek ki e szférából a szellemek és hogy a másodikba juthassanak - lelki testüket levetik és éteribb testet vesznek fel. Bizonyos neme ez a halálnak, születés a magasabba.
Az elemi lelkekről

A régi boszorkánykönyvekben és perekben sok szó esik az állat, levegő, víz, tűzlelkekről, melyeket a mágus megidézett és amelyek aztán mindenféle jelenségeket hoztak létre. Ebben sok igazság rejlik. A "Szellem, Erő, Anyag"-ban elmondtuk, hogy az életprincípium a természettörvényt gépiesen követve, lelki princípiummá alakul át. Az életprincípium a mindenséget bizonyos sorrendben élteti. Az éltetés az ősvilágosságból, a mindenség központjából sugárszerűen árad. Az életprincípium e végtelen központból a vibráció (teremtő erő) ereje által forgó mozgásban árad a mindenségre, az étert, a fényt a fluidokat éltetve. Lefelé körben forogva az életprincípium sugárélete saját sugárkoszorúkat képezve, megtörik és megszaporodik, és az anyag éltetése közben megsűrűsödik.
Minden egyes paránynak (atom) megvan a maga éltetése, alakja és kiképződése a szellemitől az anyagig minden ásvány és növényen keresztül. Ez átváltozások élén vezetőkként elsődszellemek állnak. Az ásványok éltetéséből az életprincípiumot a rotáció a növényországba vezeti, ahol öntudatosabb lelki életté fejlődik, mert itt az éltető erők egyenként és fajok szerint fejlődnek ki s megkezdődik az egyesnek leszármazása a másikból. A fluidikus, ásványi, növényi, állati életnek átváltozása egy életbe, képezi azt a belső kapcsot, amely mindent egymáshoz fűz. Sehol sincs elválasztás, hanem mindenütt átmenet, átváltozás. Az életprincípium átváltozik, miközben lelki princípiummá fejlődik.
A szellemek bukása ellentétet, fluidokat, erőket és tulajdonságokat hozott létre ugyancsak az életprincípium által éltetve, mi által a durvább anyagok, a mérges növények, a dühös ragadozó állatok keletkeztek, mint a szellembukás következményei.
A földben és az ásványokban az életprincípium gyermekkorát éli; ha ezen a változaton hatványozódva keresztül-ment, akkor a növényországot élteti, ahol érzékenyebb lesz, érzi a meleget, hideget, világosságot; az élet és halál gyorsabb változásoknak van kitéve. Áthaladva ezen a hatványozó fokozaton is az állatországot éltetve lelki princípiummá lesz, ösztönnel, önfenntartási hajlammal, látással, hallással és ízléssel felruházva. A lelki princípium az állatban közeledik az emberhez, azért az állatok pajkos megölése vétek, a viviszekció (élveboncolás) vadság, bűn az állatok érző lelkei ellen. Az állati testben levő ártatlan léleknek a legkegyetlenebb módon szenvedéseket és fájdalmakat okozni, bűn az Isten és természet ellen. Az embernek nem áll jogában lelkeket ily szörnyű módon kínozni; Isten más, jobb eszközöket bocsátott rendelkezésére tudományos kutatásaihoz. Az állati agy élveboncolása csak ateizmusra vezet és a halhatatlanság tagadására. Olyan dolgokat, melyeket durva emberi kézzel megfogni nem lehet, nem talál meg az ember a megölt agyában.
Miután a lelki princípium az állatországot éltette, az elemek éltetéséhez kezd és elemi lélekké válik. Ezekről az elemi lelkekről már a görögök, egyiptomiak, a gnostikusok és mágusok is írtak.
Az elemi lelkek éreznek, látnak, hallanak, beszélnek; van alakjuk, de nem egyének, hanem éppen csak lelkek, melyek átváltozásra várnak, amely őket egyénesíti; engedelmeskedniük kell a törvénynek, melyhez kötve vannak és nincs szabad akaratuk.
Ezekből az elemi lelkekből alkottak a mondák bányarémeket, tündéreket, hableányokat, kentaurokat, faunokat stb. Az ellentét és a szellembukás még nem vesztette el befolyását az elemi lelkekre, még hozzájuk van tapadva; ettől meg kell őket szabadítani, mielőtt a napkörbe bejuthatnának. A megtisztult elemi lelkek a hat napkörön át mindig tisztultabban emelkednek fel egész az ősvilágossághoz, ahol Isten szeretetével és erejével egyesülve, embriószellemekké teremtetnek.
Az Isten leheletével, a halhatatlanság ez elemével való összeolvadás, az elemi lelkekből szellemeket teremt; ezért van a szellemnek két lényege: Isten halhatatlan egyénesítő lényege és a lelki lényeg, amely utóbbi a természet halhatatlanságát ábrázolja, ez a férfi és a női fogalom egyben, azaz a duálszellemben egyesülve.
Az ember közlekedhetik az elemi szellemekkel, de kevés tanulságos dolgot fog belőle meríteni. Az elemi lelkeknek kellene tanulni az emberektől, nem pedig megfordítva.
Az elemi lelkek az elemi eseményekben védőleg vagy rombolólag lépnek fel. Ezeknek az erőknek komoly tanulmányozásából sok hasznos dolgot meríthetnének az emberek. Miért tudott Krisztus a szélnek parancsolni, a tengeren járni, kenyeret szaporítani és vizet borrá változtatni? - mert az élet- és lélekelemeket ismerve, azok fölött uralkodott és szolgálatába állította azokat.
Az elemi lelkeket különböző formákban sok ember látta; innen az igazság a mondákban, a mesékben. Mindent az elemi lelkek éltetnek, ők táncolnak a napsugárban, üvöltenek a viharban, sírnak az esőben, nevetnek a havazásban, ők himbálóznak a tenger hullámain, ők mozgatják a Földet, ők ülnek házadban, kertedben, mert ahol elem van, ott az elemnek megfelelő lelkek is vannak.
Az elemi lelkek képezik a légköri gyűrűkben a természeti erőket; ők az éltetői és mozgatói a fluidoknak és gázoknak, melyek a légköri gyűrűkben a természetet képviselik.
A különböző szelek a légköri gyűrőknél az elemi lelkek befolyását jelentik, melyek a bolygók és az állatöv befolyásaival a Földön egyesülnek.
Az elemi lelkek szeretnek zajt ütni és ijesztgetni, durva, kézzel fogható nyilvánulásaikkal beleavatkoznak a médiumok fizikai tüneményeibe és a médiumokat gyakran csalásra csábítják. Jaj annak, kit az elemi lelkek hatalmukba kerítenek!
A Kos, Oroszlán és Nyilas állatövből tűzelemi lelkek jönnek; a Bikából, Szűzből és Bakból földelemi lelkek; az Ikrekből, Mérlegből és Vízöntőből levegőelemi lelkek; a Rákból, Skorpióból és Halakból vízelemi lelkek; a Jupiterből és Vénuszból jó, a Szaturnuszból és a Marsból gonosz; a Merkúrból, és Holdból középszerű elemi lelkek.


A bolygókból és az állatövből származó szellemek és elemi lelkek befolyása a Földre.

Itt csak röviden adjuk elő, hogy a szellemeknek és elemi lelkeknek milyen fluidokra, anyagokra és eseményekre van befolyásuk. Ha a Föld ezeknek a conjunctióknak vagy jegyeknek valamelyike alatt áll, a figyelmes vizsgáló tapasztalni fogja, hogy az itt említett viharok, betegségek és szerencsétlenségek sűrűbben fordulnak elő. Ezeknek a dolgoknak komoly tanulmányozása sok szerencsétlenséget elháríthatna s legalább megtanulnák, hogyan kell védekezni a kártékony szellemektől és elemi lelkektől. Sorra vesszük azokat a hatásokat, melyek a légköri gyűrűkből származnak.

1. gyűrű, 1. szféra. Mars és Skorpió. Vízelem. E szellemeknek és elemi lelkeknek a pusztító déli szélre van befolyásuk. Vízveszedelem, kolera, pestis, érzékiség.
1. gyűrű, 2. szféra. Mars és Vízöntő. Légelem. A szellemek és elemi lelkek az északi szélre vannak befolyással. Hó és fagy okozta veszedelmek, tífusz, láz, búskomorság, pesszimizmus, kegyetlenség.
1. gyűrű, 3. szféra. Szaturnusz és Kos. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek északkeleti szélre hatnak. Lőfegyver által okozott szerencsétlenségek, robbanások, szembetegségek, életuntság, öngyilkossági hajlamosság.
1. gyűrű, 4. szféra. Mars és Kos. Tűzelem. Délkeleti szél. A szellemek és elemi lelkek befolyása tűzvészekre és villámcsapásokra; megcsonkulások, csonttörések, ízületi csúz és köszvény.
1. gyűrű, 5. szféra. Mars és Bak. Földelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása keleti szélre. Légrobbanások a bányákban, tűzhányók kitörése, ártalmas hatásúak a vérre, üsz-kösödés és rákbetegség.
1. gyűrű, 6. szféra. Hold, Bak. Földelem. Nyugati szél. A szellemek és elemi lelkek befolyása nyugati szélre; forróság, aszály, terméketlenség, mellbetegség, álnokság, alattomosság, a csalás minden neme.
1. gyűrű, 7. szféra. Hold és Mérleg. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása ellenszelekre, ciklon, tengeri vihar, víztölcsér (vízforgatag), rothadt anyagok, fogfájás, reuma, süketség.
2. gyűrű, 1. szféra. Merkúr, Bak. Földelem. A szellemek és elemi lelkek déli szelet idéznek elő. Földindulások, dölyf, harag, rögeszmék.
2. gyűrű, 2. szféra. Mars és Ikrek. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása északi szélre, zivatarokra, jégesőre és szívbajokra.
2. gyűrű, 3. szféra. Merkúr, Ikrek. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása keleti szélre; pusztulás, veszekedés, lázadás, tisztátalanná teszi a levegőt és a vért, károsan hat a bőrbetegségekre, vörheny, himlő, kanyaró.
2. gyűrű, 4. szféra. Hold, Mérleg. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása nyugati szélre. Az állatok harapásábó1 és rúgásából származó veszedelmek, mint veszettség, kígyómarás, ló általi levettetés, kólika, vérhas, túlságos hideg vagy meleg.
2. gyűrű, 5. szféra. Merkúr és Vízöntő. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása délkeleti szélre. Veszedelmek tengeren és szárazföldön, görcsök, merevgörcs, hisztéria; ezek alatt a befolyások alatt nem tanácsos hosszabb útra indulni.
2. gyűrű, 6. szféra. Mars, Kos. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása délnyugati szélre; aszály, megsebesülések a nyakon és fejen. Tűzhalál veszedelme. Ha tűzhalált szenvedett valaki, úgy bizonyára e befolyás alatt állott. A köhögés, mely e befolyás alatt keletkezett, nagyon makacs.
2. gyűrű, 7. szféra. Hold, Vízöntő. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása bénulásokra, gutaütésekre, hirtelen halálra. E befolyások flegmatikussá, lustává tesznek.
3. gyűrű, 1. szféra. Merkúr, Skorpió. Vízelem. Déli szél. A szellemek és elemi lelkek az agy idegeire hatnak, migrén, szédülés. Lezuhanás veszedelme szikláról, ablakból, fáról.
3. gyűrű, 2. szféra. Mars, Kos. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása északi szélre. Tűzvész, gyomor-, máj-, és epebajok.
3. gyűrű, 3. szféra. Szaturnusz, Mérleg. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása keleti szélre. Meghűlés, altesti bántalmak, iszákosság, nehéz szülés.
3. gyűrű, 4. szféra. Merkúr, Kos. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása nyugati szélre, agyra, dühöngésre, gépek okozta szerencsétlenségekre.
3. gyűrű, 5. szféra. Hold, Skorpió. Vízelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása délkeleti szélre. Veszedelmek a tengeren, áradások, vízbefulladás veszedelme, vízkórság.
3. gyűrű, 6. szféra. Hold és Ikrek. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása délnyugati szélre. Orkánok, bárgyúság, zavartelméjűség, görcsök.
3. gyűrű, 7. szféra. Jupiter, Bika. Földelem. Most már a jó szellemek és elemi lelkek befolyása következik: Tisztító szelek, gyógyító fluidok.
4. gyűrű,1. szféra. Vénusz, Bika. Földelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása déli szélre, termékenységre, gyógyító hatású a fejre és agyra. Mindenben jó fordulópont (krízis).
4. gyűrű, 2. szféra. Hold (itt semleges és tétlen), Oroszlán. A tűzelem jó jegye. A szellemek és elemi lelkek befolyása északi szélre; tiszta levegő, álom, életerő, a gyomorra jóté-konyan hat.
4. gyűrű, 3. szféra. Jupiter, Rák. Jó vízelem. Nyugati szél. A szellemek és elemi lelkek befolyása szerencsét hoz a vízi utazásoknál és a vízi munkálatokban. Ezek a befolyások jótékonyan hatnak a szívbajokra. Jó kedvet és életvidámságot hoznak.
4. gyűrű, 4. szféra. Jupiter, Oroszlán. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása keleti szélre.
Ezek a befolyások erősítőleg hatnak az idegekre, elűzik a melancholiát és napfényes időt hoznak.
4. gyűrű, 5. szféra. Vénusz, Halak. Vízelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása termékenységre. Védik a szerelmeseket, boldog házasságot és szerencsés szülést hoznak.
4. gyűrű, 6. szféra. Jupiter, Ikrek. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyást gyakorolnak a melegségre, expanzív erőre, a mell és a hátgerinc szerveire; e befolyások segítenek az elvesztett dolgok megtalálásában, mint a manók a mesében, ezek kiengesztelőleg és javítólag is hatnak.
4. gyűrű, 7. szféra. Vénusz és Nyilas. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek hatása az akaraterőre. Védelem minden veszélyben, segítség a halálban.
5. gyűrű. Itt megszűnik minden légzavar. Ebből a gyűrűből magnetizmus és villamosság hat a Földre egyesülten a jó bolygóbeli szellemekkel és elemi lelkekkel. A 6. és 7. gyűrű főleg az emberiség szellemére hat, az ezelőtti gyűrűkből az erők leginkább a testre és természetre hatnak.
5. gyűrű,1. szféra. Jupiter és Bika. Az értelemre hat. Segítség, ha háború veszedelme fenyeget.
5. gyűrű, 2. szféra. Vénusz, Rák. Az akaratra hat, lélekjelenlét és bátorság.
5. gyűrű, 3. szféra. Nap és Oroszlán. E szellemek és elemi lelkek a lángészt, a tehetségeket és a szerencse javait hozzák a Földre. E befolyások alatt született ember vagy híres lesz, vagy szerencsefia.
5. gyűrű, 4. szféra. Vénusz és Szűz. Az erkölcsre hat, emberszeretet, szüzesség, összhang és zene.
5. gyűrű, 5. szféra. Nap, Nyilas. Hat a jámborságra, költészetre, írásművészetre és a békére.
5. gyűrű, 6. szféra. Jupiter, Halak. A festészeti, szobrászati, építészeti és iparművészeti tehetségekre hat.
5. gyűrű, 7. szféra. Itt egyedül a Nap uralkodik béke, igazság és szeretet szellemeivel és tiszta elemi lelkeivel.
6. gyűrű. E gyűrű szféráin keresztül csak a Nap és Jupiter szellemei hatnak a Földre éspedig az első szféránál hit által, a 2.-on szeretet, a 3.-on át remény, a 4.-en türelem, az 5.-en bizalom, a 6.-on könyörületesség, végül a 7.-en át béke által.
Az elemi lelkek ebből a gyűrűből a következő sorban hatnak: 1. szféra: fényelemi lelkek, 2. szféra: földelemi lelkek, 3. szféra: légelemi lelkek, 4. szféra: növényelemi lelkek, 5. szféra: vízelemi lelkek, 6. szféra: tűzelemi lelkek, 7. szféra: házi lelkek.
Következik a 7. gyűrű, az a hely, amely a Földet a Nappal csak jó befolyások útján köti össze.
Az elemi lelkek együttes testet öltése az emberi testben

Ez egyike e könyv legfontosabb fejezetének. Itt a médiummal előtte egészen új tudományt ismertetünk meg.
Azt már tudjuk, hogy az életprincípium lelki princípiummá és ez elemi lélekké fejlődik, melynek vannak ugyan lelki tulajdonságai, de nincs egyénisége. Miután ezek az elemi lelkek a törvényes és előszabott tisztulási és kiképzési fokot elérték, egyesülnek, mint lélekelemek az ősvilágosságban a Teremtő leheletével, hogy embrió-duálszellemekké váljanak.
A szellemben Isten e lehelete a halhatatlanságot, az egyén akaratát, a lélekelem pedig az elfogadó szülőt, anyját képezi ezeknek az adományoknak. Az ember a Földön halhatatlansága, szelleme által Isten képe, lelke által pedig a természet képe. A szellemi elem egyúttal a férfi, a lelki elem a női princípium; ez a bensőleg egyesült duálszellemeknél: tökéletesség és egység. Ezért a férfi és nő, mint bukott, szétvált duálszellem tökéletlen, nincsen egyensúlyban.

A "Korán" azt mondja, hogy a nőknek nincs halhatatlan lelkük; ez teljesen téves nézet. Asszonyok és férfiak, mindketten halhatatlan szellemek. Isten a teremtő és atya, a lelki elem az elfogadó és anya; itt a férfi és női princípium eggyé lett és bensőleg egyesült a duálszellemben. Az egyik feltételezi a másikat. Egyik sem lehet tökéletes a másik nélkül.

Ha a szellem emberré lesz, akkor testesült vele idegszellemében és fluidjaiban az elemi lelkek hét faja, melyet egész életén át magával hord és amelyet uralnia és képeznie kell. Ez a hét elemi lélek: a fény, levegő, föld, növény, víz és házi elemi lélek. Ezek a következő módon hatnak az emberre:
1. Fényelemi lelkek a szellemi tulajdonságokra és a látásra.
2. Levegőelemi lelkek a lelki tulajdonságokra és a hallásra.
3. Földelemi lelkek a testre és az ízlésre.
4. Növényelemi lelkek a hajra és a körömre és mindenre, ami növényi az emberben, meg a szaglásra.
5. Vízelemi lelkek a kipárolgásra és az emberben levő vízanyagokra és a tapintásra.
6. Tűzelemi lelkek a vérre és az akaraterőre.
7. Házi elemi lelkek az ösztönre és az ember külső életére.

Ennek, az emberben, vele együtt testet öltött hét elemi léleknek, mindegyike a saját elemeire hat. Az ember ezek által lelki tüneményeket tud létrehozni, mert az elemi lelkek alakot ölthetnek, mint pl. a másodén; a kísértet jelenéseknél ,és kopogtatásoknál, általában minden fizikai és pszichikai tüneménynél elemi lelkek is szerepelnek.
 Az olyan embereken, akik inkább lelki és testi életet élnek, a szenvedélyek, azaz a lelki elemek és az érzékek, azaz a testi elemek uralkodnak.
Ellenben az olyan emberek, kik inkább szellemileg élnek, uralkodnak ezek felett a lelki elemek felett. A test gyönyörének lehetne nevezni ezeket az együttesen testet öltött lelki elemeket, melyeken az embernek uralkodnia kell. Az ember hármas lény: szellem, lélek és test; vagy tízes, ha a háromhoz, a hét elemi lelket hozzászámítjuk. A halálban a szellem leveti magáról a testet és a lelki elemek segítségével körülötte lelki test vagy idegszellem képződik. A jó szellem nemcsak önmagát, hanem lelki elemeit is megtisztította, a gonosztól megszabadította, nevelte és azok vele együtt hagyják el a földi életet, hogy magasabbra fejlődhessenek. A gonosz szellem ellenben megsűríti lelki elemeit, nem tud tőlük, miknek rabszolgája volt, szabadulni; ő megkötözött szellem, a Földön hagyja lelki elemeit, mint valami kísértetet.
Ezek által a kísértetek által fizikai szellemjelenések, gipszlenyomatok, szellemfotográfiák, mindenféle zaj és lárma idézhetők elő a szellemek és emberek kívánságára és parancsára.
A meghaltnak ez az árnyképe vagy lelki eleme addig marad a Földön, amíg a törvény által megragadva, az átváltozások egy új ciklusába nem kerül és így a földtől elválik.
Vizsgáljátok a szellemeket, mondja Krisztus és ez nagyon fontos kijelentés; minden spiritistának jól meg kellene jegyezni és szigorúan megvizsgálni, vajon szellemtől származnak-e a közlemények vagy elemi lélektől, mert mindkettő tud nyilatkozni. A szellemek az igazságot közlik, magasztos nyelvezetben, fényt és szeretetet árasztva; az elemi lelkek hazugságot, hamis nevek alá rejtőznek, tehát csalnak, zajt és lármát ütnek

E visszamaradt lelki elemeket az emberek tetteinek is nevezhetjük, melyek utánuk még továbbélnek; áldást hoznak ezek a jónál, kinek lelki elemei a jó szellem szándéka szerint, akihez tartoztak, még tovább működnek; átkot hoznak ellenben a gonosznál, minthogy tovább folytatják gonosz hatásukat az emberek kárára. A jónak a halál boldogságot és az embereknek áldást hoz; a gonosznak gyötrelmet és átkot az embereknek, mely gyakran nemzedékekre kihat.
A jó és magas szellem is megjelenhetik a Földön lelki elemek által, ha arra szükség van a jó szolgálatában, mint jóra íntő vagy mint hírnök, de sohasem emberi kényszer következtében; mert a magas és jó szellem nincsen az ember szavának vagy akaratának alárendelve, ő egyedül az isteni törvénynek engedelmeskedik.


A következőkben kérdés – felelt tanítások következnek ebből a szférából:

4. légköri gyűrű 3. szféra

Az oktatókat és tanítványokat foglalja magában. Békét hoz. A szív szerveire hat. Jupiter és a Rák befolyása alatt. Keleti szél.

Katalin: Ebben a szférában több régi ismerőst találtam, aki a médium útján nyilatkozott, amit itt közlünk. Azok a szellemek vannak itt, kik szóval és tettel Istent szolgálják. E szféra szellemei békét hoznak a Földre, küzdenek a háború és a viszály ellen és az ember szívére hatnak.

Kérdés: Laknak-e a Jupiteren?
Felelet: A Jupitert tökéletesebb és jobb emberek lakják
.
Kérdés: Az ember az állattól származott-e?
Felelet: Az ember származása a „Szellem, Erő, Anyag”-ban le van írva. Az ember nem az állattól származott; lényegileg embernek teremtetett, úgy, mint az állatok az állatországból, a növények a növény - országból, az ásványok az ásvány - országból keletkeztek.

Kérdés: Van-e ezeknek az országoknak lelki világuk?
Felelet: Igen, mert az életerő élteti és alakítja azokat.

Kérdés: Hogy van az, hogy a bölcsészek a pantheizmust magasztosabbnak tartják, mint atheizmust?
Felelet: Az egyik tan ép oly téves, mint a másik. A szellemek a bűnbeesés következtében harcba keveredtek egymással, ami mindenféle bölcselkedésre adott alkalmat.

Kérdés: Az ima meg tudja-e változtatni Isten akaratát?
Felelet: Nem. Az ember nagyon kicsinyesen gondolkozik Isten akaratáról, sokszor maga szeretné sorsát irányítani, és olyan dolgokért könyörög Istenhez, melyek nem rejlenek Isten akaratában. Az isteni akarat a legbölcsebb és igazságos, az embernek bíznia kellene benne. Az imának segítő, gyógyító ereje van, és ezeket az erőket vonzza.

Kérdés: Mennyire képes a szellem a természetre nemesítőleg hatni?
Felelet: Mélyebben, mint gondolod; a szellem ébresztőleg, éltetőleg hat.

Kérdés: Van hatalmuk a magasabb szellemeknek irányítólag hatni a természetre?
Felelet: Bizonyára, amint látni fogod a 6. és 7. légköri gyűrűnél.


Kérdés: Közlésetek kinyilatkoztatás-e vagy filozófia?
Felelet: Mindkettő, mert minden kinyilatkoztatásban filozófia rejlik. A kereszténység, mint a legmagasabb kinyilatkoztatás a legszebb filozófiát tartalmazza. A mi közleményeink magasabb szellemi világból való kinyilatkoztatások.
Kérdés: Ha kinyilatkoztatások, hogy állapítjátok meg, hogy azok nem nyugszanak-e szubjektív tévedésen?
Felelet: Abból, hogy ami nálatok kinyilatkoztatás, az nálunk tudás.


Kérdés: Hogyan tudnátok ezt az embereknek bebizonyítani?
Felelet: Aki ezt nem érti, annak nem lehet bebizonyítani. A szellemi dolgoknak megértése és felfogása Isten adománya, s akinek ezt nem adták meg, annak azt előbb ki kell küzdenie.

Kérdés: Minthogy a Föld saját tengelye és a Nap körül forog, ti szellemek is vele forogtok?
Felelet: Természetesen! Éppúgy, mint az emberek megteszik ezt a forgást a Földdel.

Kérdés: Közlésetek pusztán gondolkodástokból és akaratotokból folyik-e, vagy idegerőt használtok-e a médiumra és annak pótlására szükségetek van-e?
Felelet: Gondolatunk, akaratunk és magnetikus ódunk hat a médiumra, mi alatt kezével írunk. Pótlásra nincs szükségünk, mert ezeknek az erőknek csak kis részét fordítjuk a médiumra, csak annyit, amennyi meg van engedve.

Kérdés: Látjátok és halljátok-e azt, ami a Földön történik?
Felelet: Igen, amennyire szükségünk van rá és meg van engedve. Azok a fokozatok, amelyeken átküzdöttük magunkat, nyílt képek előttünk, azokról a fokozatokról meg, amelyeket el kell érnünk, oktatnak minket
.
Kérdés: Van-e szükségetek térváltoztatásra és mozgásra, ha a Földnek egy bizonyos helyén nyilatkozni akartok?
Felelet: Bizonyára, minthogy minden közlés alkalmával a médium magnetikus fluidjaival egyesülnünk kell.

Kérdés: Van-e elég médium a Földön, hogy ugyanazokat a közleményeket egyszerre többnek adjátok le?
Felelet: Ez meg is történik. Ha a spiritizmus irodalmát és elterjedését figyelemmel kíséred, sok médium egybehangzó közleményére akadsz.

Kérdés: Nem csodálkoznék ezen a világ és nem részesítené-e közleményeiteket több figyelemben?
Felelet: Az úgynevezett világ nem barátja a szellemi tüneményeknek. Krisztus a legcsodálatraméltóbb dolgokat, művelte és azt mondták, hogy az ördög szállta meg, a mai világ nem is hisz már csodálatot keltő tetteiben.

Kérdés: Nem tudnátok gondolatokat úgy átadni, hogy én megismerném, hogy azok tőletek jöttek?
Felelet: Már sok szellem adott át neked gondolatokat, csakhogy te nem tudod, mert nem figyeled meg magadat elég élesen és nem vizsgálod, hogy melyek saját gondolataid, és melyeket sugall a szellem.

Kérdés: Értetek ti minden földi nyelvet?
Felelet: Mi a nyelv? Szavaitokról ismerünk-e titeket, nem szellemetekről? És hogyan szóltok Istenhez? Nyelvek és nemzetiségek földi dolgok, miket a szellemvilágban le kell vetkőzni; itt más viszonyok állnak be, más módja a megértésnek. Mi megértjük az embereiket, bármilyen nyelven beszéljenek is, mert szellemileg értünk meg titeket. Nehéz a szellemnek a médium előtt ismeretlen idegen nyelven írni, habár ez a tökéletesen gépies médiumnál előfordulhat. Sokszor kell a médiumhoz alkalmazkodnunk, ami kárára van a közleménynek; ezért gyakran nem tudjuk magunkat világosan kifejezni. Szunnyadó csírákat és tehetségeket kell a médiumban felébresztenünk, hogy azokat értékesíthessük. Médiumi közleményhez azonban szükséges, hogy a nyilatkozó szellem legalább csíráját találja meg a médiumban annak, amit mondani akar.

Kérdés: Buddha úgy értette a Nirvánát, hogy a szellemi egyéniség feloszlik Istenben?
Felelet: Úgy van!

Kérdés: Szabad-e Máriának Jézus születése titkát leleplezni?
Felelet: Az emberek előtt ez titok és csoda, mert a szellem magasabb törvényeit nem ismerik. E törvényeket felfedezni nem az én feladatom. Krisztus e magasabb törvények szerint született egy szűztől a Földön.

Kérdés: Milyen értelemben nevezte magát Krisztus Isten fiának?
Felelet: Mert Krisztus Isten fia volt, szellem az ő szelleméből, egy az Atyával.

Kérdés: Lehet-e valóban állítani Krisztus istenségét?
Felelet: Aki egy az Istennel, az isteni.

Kérdés: A vizsgálódásra buzdíttok és mégis a hitet részesítik előnyben, – ez ellentmondásnak látszik?
Felelet: Az emberek azt állítják, hogy a hit gátolja a tudást és a vizsgálódást, mi azonban azt állítjuk, hogy a hit kedvez a kutatásnak és tudománynak és mert segítségével az egyoldalúság és előítélet megszűnik, azért ajánljuk a hitet, mely előmozdítja a tudásra való törekvést.

Kérdés: Öntudatos szellem-e Isten?
Felelet: Természetesen! Ő az öntudat maga, minthogy Ő ismeri magát egyedül.

Kérdés: Változik-e a világegyetem? Ha nem,, akkor minden lénynek egyszerre kellett volna teremtetnie és újak nem keletkeznének? Nekünk kezdettől kellett-e élnünk és megszámlálhatatlan fokon keresztül mennünk?
Felelet: Csak Isten abszolút változhatatlan, minden más változik a világegyetemben és a természetben. De az ember ne akarjon mindent tudni, míg csak arra a fokra nem jut, hogy magasabb tudományt megérthessen. Mit használ, ha neked most elmondjuk, hogy a Föld, a Vénusz, a Hold, a Mars egykor egy világ volt, hogy ez a világ kaotikus forrongás következtében széjjel löketett és hogy az életelemek azután a bolygókat képezték. Bolygó-rendszeretek nem létezett öröktől fogva. Sokat tudnánk nektek beszélni róla, de minek? Te azt csak mesének tartanád, mert bizonyítani nem tudnók és mert a közvetlen közlekedést a bolygókkal még nem találtátok fel. A Mars és a Vénusz lakói e tekintetben sokkal előhaladottabbak. Minden csak egyszer teremtetik, a teremtés azonban örökös. Milliószor átváltozik minden. Miért kellene minden szellemnek kezdettől fogva lennie? Ahogy a szellemek folytonosan hatványozzák magukat és egykor elérik tökéletességüket, éppúgy születhetnek is folytonosan, minthogy Isten szakadatlanul szellemi életet áraszt ki és a lelki princípium szüntelenül hatványozódik, objektívből szubjektívvé lesz. Valóban minden szellemnek sok változáson kell keresztülmennie, míg tökéletes lesz. Sok embernek a többszöri testetöltés nem tetszik, de a szellem másképp gondolkozik. A szellemi visszaemlékezés, a szellem emlékező tehetsége végtelen. Hasonlítsátok össze a gyermeket a szellemmel. A gyermeket az apa nemzi, az anya szüli. A szellemet Isten teremti és a törvények szülik. A gyermeket az anya táplálja, az apa, neveli. A természet törvényei adnak a szellemnek ruházatot és alakot és Isten ad neki értelmet és, szabad-akaratot, a nevelés legjobb eszközeit.
A gyermek járni, beszélni, gondolkodni tanul, önálló lesz, épp így a szellem is. Maga választ életpályát magának, megtanulja ismerni Isten törvényeit, melyeket követnie kell, még pedig szabad akaratból, önként.

Kérdés: Ha mindig új lények keletkeznek, a gonosszá levés lehetősége is újra előáll, mivel az újabban teremtett szellemek közül bizonyára sokan engedetlenekké lesznek; így a világ fejlődésének befejezése lehetetlennek látszik?
Felelet: Ugyanabból az okból a világ fejlődésének befejezése éppúgy lehetséges, mint lehetetlen. Különben egyetlen szellem sem tudja a világ befejezésének végét.

Kérdés: Ha a szellem motorilag hat, erőnek és akaratnak kell lennie és monádoknak is hasonlóképpen?
Felelet: A monádoknak, mint lelki lényeknek nincs saját akaratuk, azok engedelmeskednek a törvénynek.

Kérdés: Ti mindent magasabb forrásból kaptok, de amellett ti magatok is tevékenykedtek? – Mily csodás lenne, ha ti azt, amit így kaptok, egyúttal azzal egybehangzóan öntevékenyen, ismét továbbadnátok. Ily módon sok jót tehetnétek a Földön!
Felelet: Ezt igen helyesen és szépen fogtad fel. A szellemi alkotás nagyszerűségének fogalmát teljesen jól értetted meg.

Kérdés: Nem nyilatkozik-e sok törvénytelen szellem,, akit ilyennek nem ismerünk fel?
Felelet: Sajnos, nagyon sok. Ezért mondta Jézus: „Vizsgáljátok a szellemeket, beszédeikről és tetteikről ismerjétek meg őket!”

Kérdés: Hogyan űzze el a médium az ilyen szellemeket?
Felelet: Csak imádsággal, jósággal és türelemmel. A szellemekkel való közlekedés lehet áldás, lehet átok egyaránt. Áldás, ha mindent Istenre építettünk, ha a médium és környezete a hitet és a szeretetet krisztusi értelemben gyakorolja. Átok, ha pénzszerzéssé, a kíváncsiság kielégítésévé, színházzá válik.


 
Az említett 6-7-es szféra

A 6. légköri gyűrű 7 szférájával

Az 1. szférát a Nap uralja. Csak tiszta, jó szellemek vannak itt, kik a napelemeket maguk körül gyűjtve, azokat vezetni vannak hivatva. Ez a szellemi vezetők szférája, kik főmozgatói a szellemi kinyilatkoztatásoknak és a pszichikai tüneményeknek; itt vannak a tiszta médiumok vezetői. E szférában a fényelem uralkodik a fényelemi lelkekkel.
2. szféra. Itt a Jupiter uralkodik és a szeretet szellemei, hivatásuk a duálokat összehozni, égi házasságot kötni, az isteni és szellemi szeretet magjait vetni el a Földön. Ez a földelem és a földelemi lelkek szférája.
3. szféra. Itt a Nap uralkodik és a hit szellemei, kik Istenért harcolnak; ezek a szenvedésben és a kétségbeesésben a vigasztalás valóságos angyalai, Isten erejének a szellemei. Levegőelem és levegőelemi lelkek.
4. szféra. A Jupiter uralkodik és a remény szellemei, kik az embereknek váratlanul segítséget hoznak; ezek valóságos csodaszellemek, kik a betegségeket meggyógyítják, örömöt és boldogságot hoznak a Földre. Növényelem és növényelemi lelkek.
5. szféra. A Nap uralkodik és a jóság és könyörületesség szellemei, kiengesztelik a gonoszt és nem kárhoztatják. Itt a szerencsétlen vigaszt, a hontalan nyugalmat lel, a szegényt felüdítik és felruházzák. Vízelem és vízelemi lelkek.
6. szféra. A Jupiter és az ész szellemei uralkodnak. E szellemeknek nehéz feladat a Földre menniük, ahol nem szívesen hallgatják őket; mert csak az az értelmes, aki ment minden előítélettől. Ezek a szellemek gyakran büntetést, fenyítést visznek a Földre. Tűzelem és tűzelemi lelkek.
7. szféra. A Nap uralja. E gyűrű minden szellemének gyülekező helye, ahol a szellemeket szétosztják. Sokan a 7. gyűrűbe, mások misszióútra mennek. Ebből a szférából minden egyes testet öltés az Isten iránti szeretet műve.


A 7. légköri gyűrű 7 szférájával

Az 1. szféra: A duálok újra találkoznak, megismerik egymást és együtt mennek a napkörbe, hogy az utat mind a hat napkörön át az ősvilágosságig megtegyék, ahol azután végre a duálok őseredetüknek megfelelően egyesülnek.
Ez a szeretetre nézve a boldogság szférája, mert a szellemek itt felismerik egymást.

2. szféra: Családi egyesülések. Itt mindazok a szellemek találkoznak, kiket nem testi, hanem szellemi szeretet fűzött össze. Mindaz a szeretet egyesül itt, mely önzetlen, hű és tiszta volta Ez a szellemek egyesülésének a szférája, kik a Földön a szellem igaz szeretetével testvéresültek, akiket önzetlen szeretet fűzött össze. A hús törvénye itt teljesen megszűnik. A földi szülői, testvéri, gyermeki viszony itt teljesen megszűnik, ha csak a test fűzött össze benneteket és nem voltatok rokon szellemek; egyedül a szellemi szeretet egyesíti a szellemeket családokká.

3. szféra: Oktatási szféra. A tanulásnak soha sincs vége. Magasabb szellemek a napkörökből tanítják itt azokat a szellemeket, akik előkészülnek az 5. napkörbe való belépésre.

4. szféra: Az igazak és a jók szférája, akik még egyszer, mielőtt a napkörbe lépnének, a Földön missziót vállalnak.

5. szféra: Védőszellemek. Ebből a szférából kap mindenki, aki a Földön születik védőszellemet, akinek őt vezetnie kell.

6. szféra: Itt vannak mindazok a szellemek, akik mint embriószellemek csak kis botlást követtek el, akik e botlásukat a Földön rövid inkarnációban, gyermekekként levezekelték; azért ezt a szférát a gyermekek, az angyalok szférájának is nevezhetjük. Mindazok, kik hétéves koruk előtt meghalnak a Földön, ide jutnak, éppen úgy a halvaszületett gyermekek és a koraszülöttek is.

Eliz szellemének, a médium nővérének nyilatkozata, ki két és fél éves korában halt meg
Valamely gyermek halála, akiről azt gondoljuk, hogy élni van hivatva, az emberek előtt kegyetlennek és természetellenesnek látszik. Miért kell a zsenge életnek kialudnia, melyen a szülők oly nagy szeretettel, a legszebb reményekkel eltelve csüggtek? Meg tudod nekünk magyarázni, kedves Eliz, miért kellett neked oly korán elhagyni a Földet?

Eliz: "Azért haltam meg oly korán, mert csak egy kis bűnért kellett a Földön vezekelnem, és mert korai halálomnak anyám szívét szorosabban kellett Istenhez fűznie. Anyám végtelenül szeretett, halálom nagy fájdalmat okozott neki; ha azután engem keresni akart, az égre kellett tekintenie és Istenhez imádkoznia. "Ott van gyermeked'"- mondja neki a benső hang, ott Istennél, ahol egykor ismét megtalálod. Én vagyok a mágnes, ki őt Istenhez vonzza. Fiatal, gyermekded szellem vagyok és a paradicsomban, azaz abban a világban, ahol nevelkedtem, engedetlen voltam s emiatt a jóságos Isten a Földre küldött, ahol büntetésemet levezekeltem.


A testet öltés már magában büntetés. Itt csak anyámat és testvéremet, a médiumot várom meg, s aztán ismét visszamegyek az én paradicsomomba; jó atyámat már üdvözöltem a szellemvilágban. A testet öltést éppen e szüléknél jelölték ki számomra, s én szó nélkül engedelmeskedtem, mert nem akartam másodszor is engedetlen lenni. A születés és a halál bizonyos érettséget kölcsönzött szellememnek. Halálom után, midőn a médium született, azzal a feladattal bíztak meg, hogy őt egész életén át védjem; mert mikor meghaltam, anyám már a szíve alatt hordozta őt. Nem kis feladat ilyen védőszellemnek lenni; nagy felelősséggel jár és nagyon hűnek és ébernek kell lennie, míg végre védencének szellemével Istennek beszámolva elmondhatja: "Uram, Istenem, itt vagyok gyámoltommal együtt, kit gondjaimra bíztál!"
Sok olyan fiatal szellem, ki mindjárt a paradicsomban vétkezett, jön ide azzal a rendeltetéssel, hogy a Földön testet öltve gyermekkorban haljon meg, ezt aztán kis angyalkának nevezik. Ez a szféra a Föld minden gyermekszellemének a gyülekezési helye; innen azután kiképeztetésünk és nevelhetésünk végett a napkörökbe megyünk.

Ezek közül a fiatal, testet öltött szellemek közül sokan már az anyaméhben meghalnak, minthogy a testet öltés magában elég büntetés volt rájuk nézve. Ezek azután ismét tiszta gyermekded szellemek lesznek és nem, mint az emberek mondják, örökre elkárhozott, hontalan lelkek; mert a jóságos Isten nem rendelkezik önkényűleg a szellemek és lelkek felett, minden az ő akarata szerint, egy magasabb cél érdekében történik, amit az emberek nem tudnak. Minden, ami az anyaméhben az emberformát éltet, a halhatatlan szellemből jő. A halva született gyermeknek és az aggastyánnak szelleme, minden, ami született és meghalt, Istené.


7. szféra: Ez a bemenet a 6. napkörbe, megválás mindentől, amit Földnek vagy bolygónak hívnak. Nemcsak a szellemek, hanem az elemi lelkek is keresztülmennek a légköri gyűrűk hét változatán és azután a napkörbe is, hogy majd mind a hat napkörön át az ősvilágosságba, Istenhez jussanak.
A szellemek hivatása, hogy az elemi lelkeket ezeken a fokozatokon keresztülvezessék és kormányozzák. A szellemek az ősvilágosságban elérik duálegyesülésüket és tökéletességüket, belépnek a szent Háromba, mint szentlelkek. Az elemi lelkek elérik az ősvilágosságban embrióduálszellemekké teremtetésüket, jobban mondva felébredésüket, Istenbe való olvadásukat, egyénülésüket.

 

 
A korai halálozásrólEliz szellemének, a médium nővérének nyilatkozata, ki két és fél éves korában halt meg
Valamely gyermek halála, akiről azt gondoljuk, hogy élni van hivatva, az emberek előtt kegyetlennek és természetellenesnek látszik. Miért kell a zsenge életnek kialudnia, melyen a szülők oly nagy szeretettel, a legszebb reményekkel eltelve csüggtek? Meg tudod nekünk magyarázni, kedves Eliz, miért kellett neked oly korán elhagyni a Földet?

Eliz: "Azért haltam meg oly korán, mert csak egy kis bűnért kellett a Földön vezekelnem, és mert korai halálomnak anyám szívét szorosabban kellett Istenhez fűznie. Anyám végtelenül szeretett, halálom nagy fájdalmat okozott neki; ha azután engem keresni akart, az égre kellett tekintenie és Istenhez imádkoznia. "Ott van gyermeked'"- mondja neki a benső hang, ott Istennél, ahol egykor ismét megtalálod. Én vagyok a mágnes, ki őt Istenhez vonzza. Fiatal, gyermekded szellem vagyok és a paradicsomban, azaz abban a világban, ahol nevelkedtem, engedetlen voltam s emiatt a jóságos Isten a Földre küldött, ahol büntetésemet levezekeltem.


A testet öltés már magában büntetés. Itt csak anyámat és testvéremet, a médiumot várom meg, s aztán ismét visszamegyek az én paradicsomomba; jó atyámat már üdvözöltem a szellemvilágban. A testet öltést éppen e szüléknél jelölték ki számomra, s én szó nélkül engedelmeskedtem, mert nem akartam másodszor is engedetlen lenni. A születés és a halál bizonyos érettséget kölcsönzött szellememnek. Halálom után, midőn a médium született, azzal a feladattal bíztak meg, hogy őt egész életén át védjem; mert mikor meghaltam, anyám már a szíve alatt hordozta őt. Nem kis feladat ilyen védőszellemnek lenni; nagy felelősséggel jár és nagyon hűnek és ébernek kell lennie, míg végre védencének szellemével Istennek beszámolva elmondhatja: "Uram, Istenem, itt vagyok gyámoltommal együtt, kit gondjaimra bíztál!"
Sok olyan fiatal szellem, ki mindjárt a paradicsomban vétkezett, jön ide azzal a rendeltetéssel, hogy a Földön testet öltve gyermekkorban haljon meg, ezt aztán kis angyalkának nevezik. Ez a szféra a Föld minden gyermekszellemének a gyülekezési helye; innen azután kiképeztetésünk és nevelhetésünk végett a napkörökbe megyünk.

Ezek közül a fiatal, testet öltött szellemek közül sokan már az anyaméhben meghalnak, minthogy a testet öltés magában elég büntetés volt rájuk nézve. Ezek azután ismét tiszta gyermekded szellemek lesznek és nem, mint az emberek mondják, örökre elkárhozott, hontalan lelkek; mert a jóságos Isten nem rendelkezik önkényűleg a szellemek és lelkek felett, minden az ő akarata szerint, egy magasabb cél érdekében történik, amit az emberek nem tudnak. Minden, ami az anyaméhben az emberformát éltet, a halhatatlan szellemből jő. A halva született gyermeknek és az aggastyánnak szelleme, minden, ami született és meghalt, Istené.

Ágoston: Kedves tanítványom! Most már a célhoz értünk! Immár tudod, mi vár rád, azt is tudod, hogy minden ember bukott szellem, kinek vezekelnie és feladatát be kell töltenie a Földön. Tudod, hogy senki sem kárhozik el, tehát te se kárhoztass senkit. Ismered a hatalmakat, melyek téged rosszra csábítanak és azokat is, amelyek jóra ösztönöznek; menj fiam, lépj a törvény útjára, mely azt parancsolja:
Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat mint önmagadat