Karácsony misztériuma

2013.12.24 23:59

 

Kiemelt..

Szántai Lajos - Jézus Krisztus kora és a Pártus birodalom 1-2

Hatodik napon - IMÁRA MÁRIA ORSZÁGA

Pap Gábor - Tollkoronás Krisztus

Csillagszeme - KRISZTUS-OM

Megáldom a házakat, hol Szívem képét tisztelik..

 

Előzmény..

Csillagszeme - OSCAR 2014-EGY SZELET MENNYORSZÁG

Paksi Zoltán - Ősi magyar csillagbölcsesség, égi utak csillagüzenetei

Szántai Lajos - A Boldogasszony csillagkoronája 1-2

Hatodik Napon - SÖTÉT LÓ ÉS HALÁSZAT

Hatodik napon - KAPUN ÁT JC-VEL (1-6)

Napcsillag - Maradj a Fényben

Hajnalhasadás: Világok harca

 

Kapcsolódó link..

Makk István - A gondolat útja

Paramahansa Jogananda - A mester mondta

Rejtélyek szigete - A levitáció rejtélyének megfejtése

Állj Kígyó! avagy a szeretet harcművészete

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek 2

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

 

 

 Ahol ezt a bejegyzést érdemes kezdeni, az az a pont, hogy megállapítsuk annak a lehetőségét, hogy Krisztus valóban egykor létező valós személyként létezett e?! Vagy fikció, aki mint -ahogy állítják teóriák- a sanyargatott népek szenvedéseinek délibábos vágyainak képzete. Természetesen nem feltétlen lesznek meggyőző bizonyítékok a lentebb írtak, de azért néhány ellentmondást kívánunk ezzel kapcsolatba feltárni.
A rabbinikus irodalmak és a Talmud is rendkívül lekicsinylő véleményekkel vannak felőle ez biztos. Nem idéznék ide gondolatokat, a neten rengeteg van, keresés talmud stb néven. Ami máris azt a látszatot kelti, hogy ŐK megemlékeznek felőle.


Egy biztos, Krisztus személyét személyét nem sikerült kigyomlálni a történelemből.
Úgy mint Nimród jövendöléseiben, a Talmudban, az Ószövetségben, az Iszlámban, a Manicheista ás Hindu iratokban és  felfogásban, ha nem is mindenhol, de központi szerepet kap.


Életének egyik legtámadottabb és legérdekesebb mozzanat a Feltámadás. Az egyik megközelítés és egyben legelfogadottabb teória szerint a kereszten hal meg és támad fel később. A másik valószerűleg újabb kori elterjesztett nézet szerint nem feszítették keresztre, hanem Indiában hal meg és természetes halállal hal. Ez annyiból fontos, hogy ha nem hal meg a kereszten (vagyis ha nem tám-ad-fel)
akkor nem beszélhetünk megváltásról -Mag-váltás, nem egy nemzet messiása Krisztus, hanem egyetemes minden emberhez szóló üdvözítő szerepkör- sem. (A meg szó egy rendkívül tömör szó. Összead, Összesít, táplál. Ami fontos lehet, hogy egy lépésre áll a Mag szócskától. Ami ugye nem igényel bő kifejtést.. )
Tehát, ha nincs feltámadás vagyis megváltás, akkor gyakorlatilag teljesen okafogyottá teszi az apostolok feljegyzéseit ideértve Pál apostol azon megállapítását is, hogy "Mit ér a mi hitünk, feltámadás nélkül" vagyis  Élő hit nélkül, bizonyság nélkül.


Mi magyarok ha igazak a feltevések, egész biztos érezzük ezt az érzést. Persze aki képes arra, hogy a viszonylagosság keretein belül el tudja dönteni azt, hogy a világ vagyis a földi élet meghalóban van. De a magyar társadalom legalábbis. Csak aki képes tudatosítani a sötétséget, az képes megállapítani azt, hogy a szükséges és nem kívánt események mögött is szükségszerűségek rejtőznek.

 

 

Mivel Krisztus személyét nem lehetett eltagadni, így elkezdték üldözni mindazokat akik ezt az új irányt -ami akkor rendszer ellenes és radikális volt, hisz a zsidó-kamatmechanizmuson alapuló burjánzó római birodalom sarcoltatta a legtöbb régiót- képviselni merték.
Ne feledjük el, hogy a Jézus halála utáni évszázadok a keresztény üldözések legaktívabb időszaka volt. Százezrek, milliók és nagyobb viszonylatban vallási felekezeteket-nációkat irtottak ki, Keresztségük miatt. Ha vicces akarnék lenni és időszerű, akik beikszelik azt, hogy Emberek mernek lenni, vagyis voksukat adják. Egyesítik magukat, egy magasabb létezőhöz ezáltal. Nem kibújnak és szétszórnak, hanem Egy-s-Ég-esülnek


Bár markánsan kiemelést nem nyer, tudnivaló az amit a "jócskán feldúsított" biblia is megőriz. Azt, hogy amikor Jézus meghal a kereszten azzal egy időben természeti jelenségek sorozata indul el. Földrengések kíséretében. (talán nagyobb viharok is feltehetőleg)

Jézus és csodáinak híre egész biztos, hogy hihetetlen gyorsasággal terjedtek. Érzékeltetés képen. Ma is megfigyelhető és érzékelhető napjainkban, hogy egy-egy jelesebb személyiség, tanító bármi köré milyen embertömegek csatlakoznak, követik.
El tudjuk vajon képzelni milyen felfordulást és figyelmet kelthetett Ő akkoriban? Hacsak arra gondolunk, hogy 12 évesen farizeusokkal vitába száll!
Jézus nem magányos harcos volt -még ha így is tűnik- hanem a korának legünnepeltebb Avatárja. Gyaníthatóan százak, ezrek, tízezrek követték őt. De az biztos, hogy állandó jelleggel volt a szorosabb környezetében pár tucat ember.

Az Arianizmus megjelenése és elterjedése okán jön létre a Niczea zsinat. Ahol Nagy Kontatin -aki Tóth Gyula megállapításai szerint maga Atilla - elnököl és nyílvánítja Arius vallási irányzatát eretnekké. Az irányzat a későbbiekben az Iszlám alapjainak egy részét képezhette, feltevések szerint.

Érdemes egy rövid kitérőt tennünk a bibliát illetően..

Vannak akik a bibliát nemhogy hitelesnek nem tartják de mértékadónak sem tekintik.
Őket elszomorítom és egyben meg is erősítem egy gondolat erejéig. igen valóban, 500 évvel ezelőttig (Buda eleste, könyvtárak, levéltárak felégetése) nem a mai hihetetlenül felhígított Bibliára tettek esküt és ismerték meg az emberek, hanem az Evangéliumokat.
Ami jobbára az Újszövetséget jelenti
Persze esélyes, hogy kerülhetnek elő egyéb evangéliumok föld alól, vagy elzárt helyekről.
Tehát ahogy írtam az
Ember-s-ég írásban, 1542-ben Buda eleste után új hitvallást kellett adni a társadalmaknak, hisz az Apostol jogú Magyar Királyság ezt a funkciót nem volt képes a világnak nyújtani. Ennek eredménye képen a Tridenti zsinat egy 8 éven át tartó gyűjtő munkájának -agyalásának- eredménye a mai biblia nagy vonalaiban. Nagyon valószínű, hogy itt történik meg a különböző érdekeknek megfelelően, az Ótestamentumi részek beleillesztése is.

A kora keresztény időbeli keresztényüldözéseknek egész biztos Atilla vetett gátat.
Addig míg a Római birodalom állt, nemcsak az őskeresztényeket üldözik, hanem a kereszténységhez nagyon hasonló manicheistákat is. A Jézus hitű honfoglaló magyarok, az
Új Magyarországot megálmodó Szent István és Mátyás királyon át, a legújabb korszakunkig tart az a bosszúhadjárat, amit akkor indított egy Elit -nem ellenünk- hanem az Emberség ellenében.

Persze lehet valaki megbotránkozik azon, hogy korunkban milyen üldözés is folyik. Nos lényegében arról van szó, hogy az emberek zöme, üldözöttségük miatt -amihez a média jócskán hozzá járul- nem is érzékeli, hogy tele tömik a "fejüket" és "lefog"lalják érdeklődésüket és szellemi látóterüket mindenféle akár érdekesnek tűnő de mellékes tudásanyaggal.

A fentebbi írást tekintve még egy-két gondolat.

- Ha nem is misztifikálunk túl, Jézus a legújabb kor kor tanítójának tartják és tételezik fel a legtöbb vallási irányzat szerint.
Ennek sarkalatos példáját adják azok a szekták és felekezetek akik azért mondhatóak eretnek irányzatoknak, mert nem Jézus személyét támadják, hanem Isteni mivoltának létét.

- Minden időszámítás Krisztus születésének feltételezett időpontjától határozható meg. Az, hogy ez mennyire beszédes körülmény mindenki döntse el maga. Mindenesetre legyen támpont a következő mondat; miszerint ez a cikk az Úr évének 2013. Decemberében készült.:D

- A biblia nem jó és nem rossz.
Olyan amilyennek lennie kell. Minden korban és kornak megadta azt a követendő példát és normát ami az adott kor emberének életének, mindenkori mankója lehetett.

 

Így lehet a JELENések könyvét is értelmezni, akár párhuzamos korokban. Ugyanis mint JELENben, minden Jelennek, Jelekként és jelzésérték képen jelent és fogalmazódott meg.

Amúgy meg aki keres..az talán..

Aki meg figyelmesen, Ő az, ki a kő alatt is csodát talál!:)

 

A Világegyetemet éltető Krisztusi elvek misztériuma

 

 

 

Karácsony misztériumában megszülető Megváltó szimbolizálja azt az örök igazságot, hogy mindnyájunk lelkében meg kell születnie Krisztusnak, a Megváltó Szeretetnek.


Vajon miért kell bennünk, gondolatainkban, érzéseinkben, cselekedeteinkben megszületnie a krisztusi szeretetnek? Azért, mert az önmagát feláldozó szeretet, melyet a Megváltó az Evangéliumban az emberiséggel közölt, az egész világegyetemet éltető, az egész világegyetemet fenntartó örök igazság. Ennek elfogadásával vagy elvetésével áll vagy bukik az egész világegyetemben létező összes szellemlény sorsa. Álljon bárki a világegyetem bármely pontján, ha a krisztusi szeretet elvével azonosul, lénye mérhetetlenül kiteljesül. Ha a krisztusi szeretet elvével ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik. A krisztusi elvek, az evangéliumi igazságok, az áldozatos cselekvő szeretet az egyetlen szellemi érték, melyet életünkben megvalósítani életbevágóan fontos, mert szellemi jövőnk, örök életünk alakulása függ tőle. Egyedül a legmagasabbrendű elvekkel - a krisztusi elvekkel - való azonosulás tesz bennünket alkalmassá az örök életben a mind magasabb rendű, Isten által kitűzött diadalmas szellemi feladatok betöltésére. Aki nem azonosul az evangéliumi elvekkel, a szeretet elvével, azt az Isteni Szeretet, mint alkalmatlant nem illesztheti be végtelenül nagyszabású terveibe, nem ruházhatja fel hatalmas szellemi erőkkel, mert a maga és mások kárára használná. Az Isteni Szeretet kénytelen azokat a szenvedések tüzébe alámeríteni, hogy a szellemi salak kiéghessen belőlük és a magasrendű erők és állapotok birtoklására alkalmassá válhassanak.
Előbb vagy utóbb, de mindnyájunknak át kell élnie a Karácsony misztériumát. Mindnyájunk lelkében meg kell születnie a Megváltó elveinek, a megváltó Szeretetnek.

 


A karácsony örök jelentőségeA Föld kozmikus ritmusában újra és újra elérkezünk Karácsony misztériumához. Az emberiség hármas ünnepköre - a Szentháromság hazahívó szózata - a mélyre bukott földi szellemlégió, az emberiség szellemi ébresztésére és visszavezérlésére a mennyei szférákba, az elhagyott atyai hajlékba. Adja az Úr, hogy át tudjuk élni Karácsony misztériumát, hogy az örök szeretet megszülethessék bennünk, életünk világító fáklyája legyen. Hiszen ez mindnyájunk legjobban felfogott érdeke, mert a krisztusi elvek elfogadásával vagy elvetésével áll vagy bukik örök életünk, örök életem iránya. Hogy örök szellemi életem felfelé vagy lefelé veszi-e irányát.

Az irány döbbenetesen fontos. Mert álljon bárki a világegyetem bármely pontján, ha a krisztusi szeretet elvével azonosul, lénye a világegyetemben kiteljesül. Ha azonban a szeretet elvével ellentétbe kerül, szellemi homályba kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik. Önmagam döntök sorsom, örök életem irányvonala fölött azzal, hogy engedem-e magamban megszületni a krisztusi elvet - a szeretet elvét - a cselekvő szeretet elvét.
Földi életem célját tévesztette, ha nem tud bennem megszületni Krisztus. Ez Karácsony örökjelentősége. Szent Ágoston nyomán elmondhatjuk Karácsony legmélyebb misztériumát:
Mily hatalmas vagy - szeretet! Te hoztad le Istent az égből. Az isteni szeretet emberré lett, hogy a mélyre bukott szellem, az ember, istenné legyen.

 


János evangéliumában Krisztus szavai így szólnak:
Istenek vagytok!
(Ján. 10,34)
És az írás fel nem bomolhatik. (János 10,35) - mondja Krisztus.
Hogy a szellem éjszakájából újra istenivé válhassunk: ez Karácsony örök misztériuma.KRISZTUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA


Krisztus_Jzus

 


     Testvéreim, egy pillanatra felejtsétek el, hogy a megtörténtek már rég, csaknem kétezer éve játszódtak le. Hunyjátok be a testi szemeiteket, és igyekezzetek lelki szemeitekkel látni és lelki füleitekkel hallgatózni, hogy ti is hallhassátok az angyalok szavát, akik az egész föld részére hirdették a nagy örömöt, hogy Isten ígérete, amelyet a Paradicsomból kiűzött emberpárnak tett, íme beteljesedett, és megszületett a várva-várt Szabadító, megszületett a Messiás, aki kivezeti a bűn tévelygéséből az emberszellemet és megmutatja neki az utat a földről a mennybe, aki egyengeti a sötét bűnökkel és tévedésekkel teleszórt úton azokat a lépéseket, amelyekkel biztosan hazatalálnak az emberlelkek az elhagyott mennyei otthonba.

Ma a szívek elfáradtak a szomorúságtól, tehát fogékonyabbak. Ma, amikor még éltek, még együtt vagytok, és halljátok az angyal énekét, átérzitek ezt a nagy, eget és földet megreszkettető igazságot, nyissátok ki a szíveteket, és határozzátok el magatokat arra, hogy az életet Isten dicsőségére élitek végig. Határozzátok el, hogy Istenhez fogtok ragaszkodni, hogy az Isten Lelkének békessége helyet találjon a szívetekben, s felemeljen benneteket az emberi gyarlóságok fölé.
     Isten megígérte, hogy elküldi az ő egyszülött Fiát. Most ez a Fiú veletek van, kopogtat a szívetek ajtaján, fáradt lelketeket támogatni készül, eltévelyedett szíveteket meg akarja igazítani, elsötétedett értelmeteket meg akarja világítani, a lelketeket át akarja hatni azzal a csodálatos szeretettel, amelyet Ő hozott a földre.
     Ő ezzel a szeretettel egy jobb, igazabb, szentebb életet akar az embereknek ajándékozni. Azért hozta az Ő szeretetét a földre, a bűnökben, tévelygésekben elmerült lelkek közé, hogy megkeresse mindazt, ami elveszett, egybegyűjtse itt a mulandó világban azokat, akik messze eltévelyedtek, hogy elvezesse őket a tévedésektől és bűnöktől mentes igaz életbe, a boldogságba, az üdvösségbe, ahová visszavárja az Atya minden gyermekét az időben és az örökkévalóságban.


Az isteni kegyelem az Úr Jézus születésével új szövetségre hívja az emberlelkeket, új parancsolatokat, új törvényeket ad; nem a külső kényszer, hanem a belső lelki érzés alapján igyekszik az ember lelkéhez szólni. Az ember lelkében ugyanis a szenvedések után nagyobb a fogékonyság a szeretet szavának meghallgatására; a szenvedések után könnyebb a szeretetnek egy bizonyos helyet elfoglalnia, hogy ott elrejtőzve megkezdhesse a maga munkáját, és az emberen keresztül a szellemi igazságok tért nyerhessenek.
     Nem az az igazság, amit az ember elgondol, ha sokszor olyannak látszik is, mint az igazság. Az embernek nincs igazsága, mert minden jóakarata ellenére a tévelygések útvesztőjébe került, a tévelygés újra meg újra félrevezeti. A valódi igazság az Istentől száll alá.Szellemi erő a gondolatban - szellemi erő a szóban
- a hit és meggyőződés fontossága


Minthogy csak a megnyilvánuló szellem észlelhető, ez az isteni síkon a fényanyag által, a szellemi síkon a fluidikus anyag által, a fizikai síkon a durva anyag által történik. Tehát az észlelésnél szellem és anyag el nem választható.
Mert nem szabad el felejtenünk, hogy mi emberek, testet öltött szellemek, egymásban csak az anyagot tudjuk közvetlenül észlelni. A szem azaz ablak, amelyen át a szellem az emberi testből kitekint a fizikai világba. Ha szemléljük egymást, csak a megszilárdult anyagot, az emberi arcot,alakot tudjuk egymásban szemlélni.

   Ha egy lépéssel tovább megyünk és egyikünk megszólal és egymás gondolatatait hallgatjuk, egy fokkal mélyebbre hatolunk. Most már nem egymás anyagi megjelenését szemléljük, hanem egymás benső lelki világát. De így is csak az anyag által tudunk egymás benső lelki világáról tudomást szerezni. Igaz, hogy egymásban most már nem a megszilárdult anyagot, az emberi test látványát szemléljük, hanem a szavaink által keltett levegőhullám rezgéseit. Tehát nem a megszilárdult anyag, hanem a rezgő anyag hatol -a beszéd által- az egyik testet öltött szellemtől a másik testet öltött szellemig.

     A kimondott szavakat a gondolatok rezgései idézik elő. A gondolatok a szellem rezgései! Az ember szavai, gondolatai élettelenek, ha azokat nem hatja át szellemi erő! A szellemi erő nélküli beszéd olyan, mint a magotok, amelyben nincsen mag!

     Hittel és meggyőződéssel telített gondolatok a nehézség szikláit összezúzzák és megteremtik a kívánt változást! Őszinte gondolat, megértéssel és akarattal ismételve mozgásba hozza a mindenütt-jelenvaló kozmikus erőt, hogy segítséget nyújtson nehézségeimben!

     A mindenütt-jelenvaló isteni erőhöz bizalommal kell fordulnom, kiűzve minden kétkedést, egyébként akaratom nyila eltér céljától!

     A következő gondolat rendkívül fontos! A kozmikus tudat talajába való elvetés után nem szabad kitépnem gondolat magvaimat, hogy megnézhessem, vajon kicsíráztak-e? Lehetőséget kell adnom az isteni erőknek, hogy megszakítás nélkül munkálkodhassanak!
 
Isten akarata hat mindenre. Ha akaratomat mély meditáció és bölcsesség vezeti, egy lesz az isteni akarattal! A tudatos akaraterő nyugodt, eltökélt, figyelmét egy cél irányítja. Az akarat legnagyobb erejét, fejlődést szolgáló célja által nyeri!
     Az akarat rezgéseket hoz létre a légkörben, amelyre a természet tervszerűen működő törvényeivel kedvező feltételt teremt az erős akaratú ember számára. Ha valami fontosat szándékozom tenni, nem szabad azonnal döntenem és cselekednem! Először Istennel kell kapcsolatba lépnem, ekkor beállíthatom akaratomat a helyes célra.
     Mennyei Atyám! Taníts meg, hogy akaratomat és cselekvésemet a helyes célra tudjam beállítani!
     Semmi sem nagyobb, mint a kozmikus tudat - Isten! Egyedül az Ő segítségét kell keresnem! Isten ad akaraterőt, összpontosítást, amikor megkísérlem magamat, vagy mást megszabadítani a szenvedéstől!Végtelen jóságú mennyei Atyánk!

Add, hogy benső szellemi látásunk- szellemi szemünk -megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni bölcsesség- az élő hit által -bennünk örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni szeretet- az élő alázat által -bennünk örök szeretetté váljék!


Áldd meg akaratvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni erő- az élő remény által -bennünk örök erővé váljék!

Áldd meg földi életünket!

Hogy testet öltésünk célját- a szeretet két főparancsának betöltését -minden élethelyzetben felismerjük,és mind magasabb fokon betöltsük!


Áldj meg minden ügyet

- melyet szolgálunk!

Áldj meg mindenkit,

akivel kapcsolatba kerülünk!


Hogy mindenben minden

- szent akaratod szerint történjék -bennünk és általunk!

Ámen!

 

Emberségben gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket kíván az Emberség!:)

 

Makk István imája

Téma: Karácsony misztériuma

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása