Gömbszimbolika 2.rész - A Szellem szimbolikus ábrázolása

2013.06.10 22:42

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/gombszimbolika-1-resz/

https://embers-eg.webnode.hu/news/makk-istvan-a-gombszimbolika-atyja/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-vegtelen-tokeletessegu-isten-fogalmanak-megkozelitese-nyolc-fokozatban-kedvcsinalo-a-gombszimbolikahoz-/

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

Sorozatunkat folytatva a továbbiakban meg fogjuk kísérelni a szellemi törvényeket és magukat a szellemlényeket a gömbszimbolika jelképrendszerével szemlélhetővé tenni és az egész Világegyetemet fenntartó szellemi valóságokat az elvont fogalmakból a realitásba áthozni.A SZELLEM SZIMBOLIKUS ÁBRÁZOLÁSA


Bevezető gondolatok   Meggyőződésem, hogy a szimbolikus ábrázolás vizuális látványának átélése az önfejlesztés legjobb eszköze.
Kiindulásunk alapja az, hogy az anyag nem más, minta szellem gondolatainak megnyilvánulása, és a szellemtől függ, hogy ezen megnyilvánulásai durva anyaggá sűrűsödnek, vagy fényenergiává szellemiesül e.
S minthogy csak a megnyilvánuló szellem észlelhető, ez az isteni síkon a fényanyag által, a szellemi síkon a fluidikus anyag által, a fizikai síkon a durva anyag által történik. Tehát az észlelésnél szellem és anyag el nem választható.
Mert nem szabad el felejtenünk, hogy mi emberek, testet öltött szellemek, egymásban csak az anyagot tudjuk közvetlenül észlelni. A szem azaz ablak, amelyen át a szellem az emberi testből kitekint a fizikai világba. Ha szemléljük egymást, csak a megszilárdult anyagot, az emberi arcot,alakot tudjuk egymásban szemlélni.
   Ha egy lépéssel tovább megyünk és egyikünk megszólal és egymás gondolatatait hallgatjuk, egy fokkal mélyebbre hatolunk. Most már nem egymás anyagi megjelenését szemléljük, hanem egymás benső lelki világát. De így is csak az anyag által tudunk egymás benső lelki világáról tudomást szerezni. Igaz, hogy egymásban most már nem a megszilárdult anyagot, az emberi test látványát szemléljük, hanem a szavaink által keltett levegőhullám rezgéseit. Tehát nem a megszilárdult anyag, hanem a rezgő anyag hatol -a beszéd által- az egyik testet öltött szellemtől a másik testet öltött szellemig.
Telepátiánál, gondolatátvitelnél ugyanez a helyzet. Tehát csak az anyag által észlelhetjük egymást.
Ugyanez a helyzet a szellemi síkon is. A szellemlények egymás fluidikus kisugárzásait, egymás auráját észlelik.

És ugyanez a helyzet az isteni síkon is.
Az isteni hierarchiák, vezérlő géniuszok isteni szintjén is, ahol az isteni fénysugárzásokban, gondolat -és erő kisugárzásokban észlelik egymást.
   A szellemről szóló meditációsorozatban a gömbszimbolikával nem a szellem megnyilvánulásait - az anyagot - a durva, fluidikus vagy fényanyagot - hanem a szellemlényt magát tesszük vizsgálat tárgyává.
Minden fogalom, amely a gömbszimbolika témakörei nyomán figyelmünk gyújtópontjába kerül, a matematika evidenciájával válik nyilvánvalóvá!
Csak az egészen egyszerű matematikai fogalmakról lesz szó, amelyek mindenki előtt nyilvánvalóak lesznek.

Sorozatunkat folytatva a továbbiakban meg fogjuk kísérelni a szellemi törvényeket és magukat a szellemlényeket a gömbszimbolika jelképrendszerével szemlélhetővé tenni és az egész Világegyetemet fenntartó szellemi valóságokat az elvont fogalmakból a realitásba áthozni.


                  Mert a szellemi valóság a legnagyobb realitás - az egyedüli valóság!

 


Szellemünk és három alaptulajdonsága:


az értelem-, érzelem- és akaratvilágunk
Bölcsességünk – szeretetünk - szellemi erőnk

és a szellemi harmónia


   A krisztusi szeretet a Világegyetemet éltető, hordozó és fenntartó legfőbb valóság, melyet életünkben megvalósítani egyedül érdemes, mert örök életünk kibontakozása függ tőle!
Felmerül a kérdés, vajon lehet-e a láthatatlan szellemi elveket és magukat a szellemlényeket ábrázolni?
A válasz: a szellemi törvények és maguk a szellemlények ábrázolhatók! Mert a fizikai törvények és állapotok nem egyebek, mint a szellemi törvények és állapotok fizikai vetületei! A fizika és metafizika között a viszony ez: a fizika a test, a metafizika a lélek. Ismert törvény, hogy a lélek élteti a testet, tehát a metafizikai törvények éltetik a fizikai törvényeket
   Hogy a rajzok szellemi értelmébe könnyen behatolhassunk, megkíséreljük a különböző ember- és szellemtípusok létállapotait és azok élettereit az igazságot jól tükröző hasonlattal megvilágítani.
   Képzeljük el, hogy a tengerparton állunk. Előttünk terül el a tenger, mérhetetlen víztükrével. Két egymással érintkező világot látunk: a levegő birodalmát és a víz birodalmát. Hasonlatunkban a levegő birodalma a szellemi sík, a víz birodalma a fizikai sík. A kettő, a szellemi sík és a fizikai sík a tengerszinttel élesen el van választva, de a tengerszint felületén egymással érintkezésben állnak. A hasonlat annyiban is találó, hogy a levegőben, vagyis a szellemi síkon - a test nélküli állapotban - a mozgás sokkal akadálytalanabb és nagyobb tereket tud a szellem áttekinteni.
A víztükör alatt, vagyis a fizikai létben a mozgási lehetőségek korlátozottak, mert óriási ellenállásba ütköznek, másrészt a látási viszonyok összehasonlíthatatlanul rosszabbak. Merüljünk mélyen a víz alá! Sűrű homály dereng. Amit látunk, a homály és fénytörés következtében torz és hamis! Így mozgásunk a víz alatt csak vánszorgás, magunk vonszolása.
   Most emelkedjünk ki a vízből, a levegőbe! Látásunk egyszerre kitágul! Egy tekintettel messze tereket tudunk átfogni, mozgásunk szinte repülés a víz alatti vánszorgáshoz képest. Teljesen azonos az arány a fizikai testben való látás és mozgás és a szellemállapotban való látás és mozgás között.

A víz és a levegő összehasonlítása a fizikai és szellemi síkkal minden szempontból helytálló, mert a fizikai törvények és állapotok nem egyebek, mint a szellemi törvényeknek és szellemállapotoknak a fizikai síkra való vetületei.
   Képzeljük el a szellemeket, mint kisebb-nagyobb gömböket, amint a levegőben, azaz a szellemi síkon, szellemállapotban szállnak. A szellemibb, könnyebb fajsúlyú gömbök magasabb régiókba emelkednek. A nehezebb fajsúlyú, salakosabb gömbök a víz felületéről, a fizikai síkról alig bírnak magasabb régiókba emelkedni. Hogy ezt megtehessék, alá-alá kell merülniük salakosabb gömbfelületrészeikkel a vízbe, azaz testet kell ölteniük, hogy a nagyobb súrlódási ellenállás, a fizikai élet ütközései kilúgozhassák a salakos részeket!
   Még egy szellemi valóságra mutat rá a fizikai törvény: a gömbök a szellemi síkon szállva, súlyosabb részükkel fordulnak lefelé. Ez egyszerű fizikai törvény! A fajsúly törvénye. Gondoljunk a „keljfeljancsi”-ra! Ezért lemerüléskor, azaz testetöltéskor, ezek a súlyosabb, tisztátalanabb részek fognak a fizikai síkba bemerülni, és mint emberi tulajdonságok megnyilvánulni. És ennek így kell lennie! Az ember negatív tulajdonságainak, hibáinak kell a fizikai élet ütközései következtében oldódniok! Tehát a súlyos gömbök - szellemek - alámerülnek a vízbe - az anyagi létbe - azaz testet öltenek. Minél tisztátalanabb, súlyosabb a gömb, a fajsúlytörvény következtében annál mélyebbre merül. Minél tisztább a szellem, könnyebb a gömb, annál kevésbé merül az anyagba! Ez egyszerű fizikai törvény! Meggyőzően tükrözi a szellemi valóságot! A gömb vízbe - fizikai síkba - merült részét felfoghatjuk a testi tudatnak, vagy az emberi tudatnak! Míg a vízbe - a fizikai életbe - be nem merült gömbrész jelképezi a felsőbbrendű tudatot.  (Lásd az előző rész legutolsó ábráját!)
   Megjegyezzük, hogy a szellemeknek a fizikai síkba való lemerülései - a testet öltések - sohasem önkényesen történnek, hanem mindig a védőszellemek - őrangyalok - vezérletével!
A testet öltéssel, a fizikai (emberi) életbe való leszületéssel lehetőséget kapunk a Kegyelemtől a tisztulásra; hibáink a fizikai élet ütközései során oldódnak. Ütközések! Fájdalmak és vélt sérelmek. Ezek figyelmeztetnek hibáinkra, melyek kéregként vesznek körül. Meg kell tanulnunk ezeket napi

önvizsgálattal tudatosan felismerni. Csak ez után tudunk a hibarétegeink következetes lebontásával alkalmassá válni arra, hogy a mindeneket besugárzó Isteni Szeretet-, Bölcsesség- és Erőáramot egyre jobban befogadhassuk, abba bekapcsolódjunk és továbbsugározhassuk mások felé. Minél fényesebbé, szellemibbé válunk a szeretet törvényének betöltése által, annál inkább lehetővé válik.
   "Istenek vagytok!" - mondja Krisztus. Engednünk kell, hogy ez az isteni fény érvényre juthasson bennünk bölcsességünk, szeretetünk és szellemi erőnk kiteljesedésével, az élő hit, élő alázat és élő remény által!
   És hogyan? Nézzük a szellemi anatómiát, szellemi fejlődésünk alapjait a gömbszimbolika megvilágításában!
   Előtte azonban a szellemi ábrázolás néhány alapelvét tudatosítanunk kell.
A gömb szimbolizálja a szellem lényét, az "én" fogalmát és szimbolizálja három szellemi alaptulajdonságát: értelemvilágát, érzelemvilágát és akaratvilágát, vagyis bölcsességét, szeretetét, szellemi erőit.

010


   A gömbnagyság arányos a bölcsesség, szeretet és szellemi erő nagyságával. Ha a szellemlény a krisztusi elvekkel - a szeretet elvével - azonosul, lénye, gömbje mérhetetlenül kiteljesül. Ha a krisztusi elvekkel ellentétbe kerül, önmagát lefokozva zsugorodik. Ennek szimbolikus ábrázolása a következő fejezet tárgya.
   Az isteni elvekkel azonosulás világosodással, tisztulással, mind fénylőbb, sugárzóbb színekkel jár. Az isteni elvektől való eltérés homályosulással, mind sötétebb és szennyesebb színekkel jár.
Az állagsűrűség a szellemi szabadság fokával arányos. Minél nagyobb a gömb, tágulásával arányban annál szellemibb állagú. Annál akadálytalanabb a szellem működése, annál nagyobb a szellemi szabadsága. Minél kisebb a gömb, komprimálódva annál sűrűbb állagú, a szellem működési szabadsága annál korlátozottabb.
   Gömbnagyság, szín és állagsűrűség, vagyis értelem, érzelem és akaratvilág együtt = szellemi fokozat. A megvilágosodással nagyobbodás és szellemesülés jár, az elsötétüléssel zsugorodás és sűrűsödés.
A szellemi fokozat emelkedésével a szellem lénye mind nagyobb dimenziókat képes betölteni, lénye kiteljesedik és mind derültebb, ragyogóbb lesz a színe. Egy magasabb fokozatú, nagyobb gömb az alacsonyabb fokozatú egész lényét át tudja fogni, míg az alacsonyabb fokozatú a magasabb fokozatút, vagyis a kisebb a nagyobbat soha.
   Most nézzük első alaptulajdonságunkat, értelemvilágunkat! A gömb most a szellem értelemvilágát szimbolizálja. A gömbön belül van a tudás, bölcsesség, amit a szellem az értelemvilágával át tud fogni. A gömbön kívül a nemtudás, ami tudásán kívül fekszik. A gömbfelület a tudás határa - a hit vonala. A szimbolika szerint a gömbfelületen a tudás véget ér. Kénytelen itt hitté alakulni, látván, hogy véget ért! Vagyis a határon a tudás hitbe hajlik. És ha most három különböző fokozatú szellemlényt hasonlítunk össze (az 1. ábrán), közvetlenül szemlélhető, hogy a bölcsesség nagyobbodásával a hit is mind diadalmasabbá válik. Látjuk a rajzon, hogy a szellem csak a hit segítségével kapcsolódhat be a mindenütt jelenvaló, végtelen Isteni Bölcsességbe. Csak a hit vonalán - a kör kerületén - a gömb felületén hatolhat be - nincs más lehetőség - a mindenütt jelenvaló Isteni Bölcsesség a szellem lényébe, megvilágosítva és mind hatalmasabbá téve a szellem értelemvilágát - tudását - bölcsességét. Tehát hit nélkül nem is lehetséges a bölcsebbé válás, szellemi tudásgyarapodás! A hit ott kezdődik, ahol a tudás véget ér.

(Képek nagyítása: Jobb klikk a képre,és utána a kép megjelenítése új ablakban részre.)

01

                                         1.ábra

02

                                              2-ábra


                                             1.és 2.ábra
                     Különböző szellemfokozatok értelemvilágának,
                        bölcsességének, hitének összehasonlítása


   Közvetlenül szemlélhető, hogy tudására miért fennhéjázó egy alacsony fokozatú szellem: a legkisebb gömbbel ábrázolt ember. Mert lénye, tudásának gömbje kicsiny, tudása kevés felületen érintkezik azzal, amit nem tud. Tehát azt hiszi, kevés dolgot nem tud, azt hiszi, jóformán mindent tud.
Minél magasabb fokozatú egy szellem, egy ember, tudása annál nagyobb felületen érintkezik azzal, amit nem tud, Tehát mindinkább rádöbben arra, mennyi mindent nem tud, így mindjobban fokozódik benne a szellemi alázat.
  A 2. ábrán három különböző fokozatú szellemlény bölcsességét látjuk egymásban. Közvetlenül szemlélhető, hogy ami az egyik szellemlény részére tudás, bizonyosság (a legnagyobb gömb), az a másik részére csak hit, halvány sejtelem (a középső gömb). A harmadik számára pedig semmiféle formában, még hitben sem létezik. A kisebb csak a saját szellemi fokozatával arányban tud a nagyobból egy kis részt megismerni, de ezt is csak saját fokozata szerint lefokozva, torzan. Így vagyunk az Isten-fogalommal is! Mindenkinek más az Isten-fogalma!
Most nézzük meg a szellemlény második alaptulajdonságát, az érzelemvilágát! A 3. ábrán a gömb a szellem érzelemvilágát szimbolizálja. A gömbön belül van az a szeretet, amit a szellem szeretetével át tud fogni.

03


3. ábra
Különböző szellemfokozatok szeretetének összehasonlítása

 
   A gömb felületén a szeretet véget ér! A szeretet kénytelen itt alázattá alakulni, belátván, hogy véges. A határon a szeretet alázatba hajlik! És ha a három különböző fokozatú szellemlényt nézzük, közvetlenül szemlélhető, hogy a szeretet mind diadalmasabbá válásával növekszik az alázat, az igaz szellemi alázat!
Szemlélhetõ, hogy a szellem csak az igaz szellemi alázat által kapcsolódhatik be a mindenütt sugárzó, mindeneket éltetõ Isteni Szeretet áramába!Látjuk, hogy csak az alázat útján, csak a kör kerületén - csak a gömb felületén hatolhat be - nincs más lehetõség - az egész Univerzumban mindenütt jelenvaló Isteni szeretet a szellem lényébe, mind diadalmasabbá téve a szellem érzelemvilágát, szeretetét! Tehát az igaz alázat, nem a szervilizmus, hanem az igaz szellemi alázat nélkül nincs és nem is lehet fejlõdés, szeretetnövekedés! Csak a szellemi alázatra épült szeretet örök értékû! A 4. ábrán három különbözõ fokozatú szellemlény szeretetét látjuk egymásban. Közvetlenül szemlélhetõ, hogy ami az egyik szellemlény részére már átfogott, diadalmas szeretet, az a másik részére még csak alázat, a harmadik részére pedig egyáltalán nemlétezõ fogalom.

04


4. ábra
A különböző szellemfokozatok érzelemvilága, szeretete, alázata
És most nézzük a szellemlény harmadik alaptulajdonságát, az akaratvilágát! (5. és 6. ábra). gömb ezúttal a szellem akaratvilágát szimbolizálja.

05

5.ábra

06

6.ábra5. és 6. ábra
Az akaratvilág, a szellemi erő, a remény összehasonlítása
különböző szellemfokozatoknál   A gömbön belül van a szellem akaratvilága, tehát erői. A gömbön kívül a szellem hatóerőin kívüli területek vannak. A gömbfelületen az erő - a szellemi erő - véget ér. Az erő itt kénytelen reménnyé alakulni, belátván, hogy véges, látván, hogy véget ér. A határon az erő reménybe hajlik. A három különböző fokozatú szellemlény összehasonlításakor közvetlenül szemlélhető, hogy szellemi erők mind diadalmasabbá válásával növekszik az Isten erejébe vetett bizalom, a remény!
   Szemlélhetõ, hogy szellemünk csak a remény által kapcsolódhatik be a mindenütt jelenvaló, mindeneket fenntartó Isteni Erõáramba! Látjuk, hogy csak a remény, csak az Isten erejébe vetett bizalom vonalán, a kör kerületén (a gömb felületén) hatolhat be - nincs más lehetõség - az egész Univerzumban mindenütt sugárzó Isteni Erõáram a szellem lényébe és teheti a szellem erõit mind diadalmasabbá.
Tehát remény nélkül, Isten erejébe vetett bizalom nélkül, nincs szellemi növekedés! Szemlélhetõ, hogy a remény metafizikailag körülbástyázza a szellem erõit. Ez azt bizonyítja, hogy csakis a reményre, az Isten erejébe vetett bizalomra épülõ erõ örök értékű és el nem múló erõ!
És ha a három különbözõ fokozatú szellemlény erõit képzeljük el egymásban, úgy azt látjuk, hogy ami az egyik szellemlény részére diadalmas szellemi erõ, valóság, az a másiknak még csak halvány remény, a harmadik részére azonban még semmiféle formában nem létezik!
És most nézzük az értelemvilág - a bölcsesség - pozitív állapotának színképelemeit, erényeit!
   Az Isteni Bölcsesség öröktõl fogva végtelenül közel van hozzánk. Mindenütt jelen van! Állandóan körülvesz bennünket! - és õsbukásunk óta, l5 milliárd év óta - csak arra vár, hogy hitünk élõ hitté váljék!
Ha megszületik bennünk az élõ hit, akkor értelemvilágunk bekapcsolódik a mindenütt jelenvaló, mindeneket megvilágosító Isteni Bölcsességbe, és bekövetkezik a megvilágosulás, a szellemesülés! mindenütt jelenvaló, végtelen Isteni Bölcsesség behatol az élõ hit által szellemünkbe, és eredményezi az igaz tudást - a bölcsességet.
 
Az értelemvilág pozitív állapotának színképelemei a következõk:


Intuíció - inspiráció - szellemi öntudatraébredés – megvilágosodás - szellemesülés - tiszta gondolatok - önismeret - önvizsgálat - meditáció igazság felismerése - szellemi okok felismerése - szellemi valóságismeret nagyvonalúság - széles látókör - átfogó ismeretek - filozófiai érzék magasrendû gondolatok - tiszta eszmék - mély istenhit - szellemi világosság magasrendû istenfogalom - szellemi bizonyosság - bölcsesség - megismerés világos áttekintés - észszerûség - célszerûség  - egyszerûség - rend - szabatos fogalmak - tiszta logika - ellentmondástalanság - a dolgok mélyére hatolás - lényeglátás.


07

7. ábra

Az értelemvilág pozitív állapotának színképelemei.
Az értelemvilág erényei.


Ha nem működik az élő hit, a hit hitetlenséggé , és bekövetkezik az elszigetelõdésa mindenütt jelenvaló, mindeneket megvilágosító Isteni Bölcsességáramtól és ez elhomályosulással, sötétedéssel jár és eredményezi a tudatlanságot, a tévelygést, melynek színképelemei a következõk:


Intuíció és inspiráció hiánya - igazság nem ismerése - bensõ összefüggések nem ismerése - szellemi valóságismeret hiánya - önismeret hiánya - szellemi tudatlanság - hitetlenség - babona - téveszmék - következetlenség - korlátoltság - szûk látókör - részismeretek - felszínes tudás - anyagi jelenségeken rágódás - komplikáltság - önellentmondás - szellemi homály - torz Isten-fogalom - tájékozatlanság - tanácstalanság - kétely - tapogatódzás tévelygés - szellemi zavar - szellemi tompultság - homályos fogalmak zavaros eszmék - ködös nézetek - logika hiánya - ítélõképesség hiánya - szellemi gátlás.
Most nézzük az érzelemvilág pozitív állapotának színképelemeit, az érzelemvilág erényeit!

08


8. ábra
Az érzelemvilág pozitív állapotának színképelemei.
Az érzelemvilág erényei.


Az Isteni Szeretet öröktől fogva végtelenül közel van hozzánk! Mindenütt jelen van, állandóan körülölel bennünket, és ősbukásunk óta, - 15 milliárd év óta - csak arra vár, hogy alázatunk élő alázattá váljék!
Ha megszületik bennünk az élő alázat, akkor érzelemvilágunk bekapcsolódik a mindenütt jelenvaló, megváltó Isteni Szeretetáramba, és megkezdődik bennünk a szeretetnövekedés, a szellemesülés.

A mindenütt jelenvaló, végtelen Isteni Szeretet behatol az élő alázat által szellemünkbe, és eredményezi az igaz szeretetet, a jóságotbennünk, melynek színképelemei a következõk:


Intuíció szeretete - inspiráció szeretete - lelki szegénység - kegyelmi állapot bûnbánat - tisztaszívûség - szerénység - megelégedettség - hála - melegség természetesség - közvetlenség, segíteni vágyás - önzetlenség - áldozatosság együttérzés - elnézés - megbocsátás - irgalom - részvét - gyengédség - szellemi szeretet - szellemi örömök - tiszta örömök - szellemi barátság - duálszeretet - családi szeretet - felebaráti szeretet - szeretet minden teremtmény iránt - szeretet a gyengébbek iránt - szeretet az elesettek iránt - szeretet a rosszakaróim iránt - szeretet ellenségeim iránt  - mindenben Isten akaratának szeretete - a szellemiség szeretete - a művészet szeretete - esztétikai szép szeretete - az erkölcsi szép szeretete - a jó szeretete - az igazság szeretete - az eszmék szeretete - legfőbb szeretet Isten iránt - szellemünk szeretete a testtel szemben - az egyszerűség szeretete a táplálkozásban - az egyszerű élet szeretete.

Ha nem működik az élő alázat, az alázat gõggé torzul, és bekövetkezik az elzárkózás, az elszigetelõdésa mindenütt jelenvaló, mindeneket éltető végtelen Isteni Szeretetáramtól, és ez szellemi sorvadással, lehűléssel jár, és ez eredményezi az önzést, az egoizmust!


                  Az érzelemvilág negatív állapotának színképelemei a következõk:


Intuíció hiánya - inspiráció hiánya - anyagi vágyak - önszeretet - a test szeretete - tetszelgés - hiúság - gõg - büszkeség - dicsõségvágy - kevélység - önteltség - szerénytelenség - hálátlanság - szeretetlenség - anyagiasság - általános érzékiség - testiség - paráznaság - perverzitás - ínyencség - falánkság - iszákosság - kábítószer élvezése - dohányszenvedély - játékszenvedély - élvezetvágy - pompaszeretet - kényelemszeretet - jólét szeretete - pénzkórság - címkórság - rangkórság - kapzsiság - elégedetlenség - önzés - fösvénység - közöny - unalom - részvétlenség - ridegség - pesszimizmus.
 
                             

Akaratvilágunk pozitív állapota, az akaratvilág erényei:

Az Isteni Erõ öröktõl fogva végtelenül közel van hozzánk! Mindenütt jelen van, állandóan körülölel bennünket, és õsbukásunk óta - évmilliárdok óta - csak arra vár, hogy reményünk élõ reménnyé váljék!
Ha megszületik bennünk az élõ remény, akkor akaratvilágunk bekapcsolódik a mindenütt jelenvaló, mindeneket éltetõ Isteni Erõáramba, és bekövetkezik bennünk az erõnövekedés, a szellemesülés. A mindenütt jelenvaló, végtelen Isteni Erõ behatol az élõ remény által szellemünkbe, és eredményezi az azonosulást Isten akaratával, a szellemi erõt.
                           

Az akaratvilág pozitív állapotának színképelemei:


Intuíció követése - inspiráció követése - Isten akarata szerinti aktivitás -kötelességérzet - felelõsségérzet - állhatatosság - hûség - megbízhatóság – lelkiismeretesség - becsületesség - igazlelkûség - õszinteség - nyíltság - erkölcsi bátorság - igazmondás - jellemesség - félelemnélküliség - gerincesség - egyenesség - mértékletesség - takarékosság - áldozatosság - lemondás - önmegtagadás - önfeláldozás - szolgálat - eszmék szolgálata - Isten szolgálata - engedelmesség - szellemi erõ - lelki erõ - szelídség - türelem - béketûrés - hosszútûrés - azonosulás Isten akaratával - elfordulás az anyagi céloktól - szellemi célok követése - erkölcsi szép alkotás - esztétikai szép alkotás - mûvészi alkotás - harmonikus alkotás - szellemi alkotás - jó akarat - tiszta szándék - tisztelet - az ember alatti világ tisztelete - embertisztelet - az ember fölötti világ tisztelete - a szellem tisztelete - eszmék tisztelete - Isten tisztelete - szellemi munkálkodás - szellemi hatalom - intuíció követése - inspiráció követése.

09


9. ábra
Az akaratvilág pozitív állapotának színképelemei.


Ha nem működik az élő remény, akkor a remény elsorvad, tagadássá torzul, és bekövetkezik az elszigetelõdésa mindenütt jelenvaló, mindeneket fenntartó Isteni erőáramtól. Ez szellemi sorvadással, erőfogyással, sűrűsödéssel jár, és eredményezi az ellenszegülést Isten akaratának, a szellemi erőtlenséget, melynek színképelemei a következõk:


Intuíció tagadása - inspiráció tagadása - rosszakarat - harag - bosszú - megtorlás - lopás - csalás - rablás - gyilkosság - álnokság - hazugság - megalkuvás - hamisság - ravaszság - tiszteletlenség - szolgalelkûség - jellemtelenség - becstelenség - rágalmazás - megszólás - alattomosság - átkozódás - viszály - versengés - bizalmatlanság - személyválogatás - akaratgyengeség - félelem - gyávaság - állhatatlanság - hûtlenség - felelõtlenség - megbízhatatlanság - kötelességmulasztás - lustaság - tétlenség - pazarlás - indulatosság - durvaság - erõszakosság – kegyetlenség - nagyratörés – uralkodni vágyás - megvetés - makacsság - türelmetlenség - ingerlékenység - változékonyság - nyugtalanság - meghasonlás - erkölcsi rút alkotás - esztétikai rút alkotás - diszharmonikus alkotás.
           

A három szellemi alaptulajdonság egyensúlya és a szellemi harmónia.


Bármilyen fokozaton áll valaki, döntő fontosságú szellemi fejlődésére nézve, hogy három alaptulajdonsága:


            értelemvilága (bölcsessége, hite)


            érzelemvilága (szeretete, alázata) és


            akaratvilága (erői, reménye)


mindig szellemi egyensúlyban, harmóniában legyenek! Mert a szellemi diszharmónia, - a szellemi egyensúlytalanság - a fejlődés akadálya, és szellemi lefokozódáshoz vezet! Tehát a szellem - testetöltött állapotban az ember - feladata az, hogy Istentől kapott három alaptulajdonságát egyensúlyban fejlessze! Ha valaki az érzelemvilágát – szeretetét - engedi elsorvadni csak azért, hogy értelemvilágát és akaratvilágát túlfejlessze, annak szellemi értéke szélső esetben nullává zsugorodik, és bekövetkezik egy örökkévalósági ciklusra a szellem éjszakája! És ez így van, nemcsak az érzelem, hanem az értelem és akarat elsorvadásánál is! Hiába fejleszti ki valaki érzelemvilágát, ha nincs benne bölcsesség, a szeretet oktalanná, vakká válik! Hiába fejleszti ki valaki érzelemvilágát és értelemvilágát, ha nincs akarata a megismert igaz és jó megvalósítására, akkor tudása és szeretete semmivé válik! Tehát az örök fejlődés, a "Legyetek tökéletesek!" krisztusi parancs betöltéséhez az egyetlen garancia, ha mindhárom szellemi alaptulajdonságunkat egyensúlyban, harmóniában fejlesztjük!


A szellemi labilitás és szellemi egyensúly bemutatása


   A fejlődés folyamán az élet különböző próbák elé állít bennünket. Ezek felváltva, hol az egyik, hol a másik, hol a harmadik alaptulajdonságot teszik próbára, esetleg kettőt, vagy mindhárom alaptulajdonságot egyszerre!
A következõ ábrán a háromszög oldalai szimbolizálják a három alaptulajdonságot. Lehet a próba értelmi próba, tudás próba, hit próba! Próba érheti az ember érzelemvilágát: szeretet próba - alázat próba! Próba érheti az ember akaratvilágát: erõpróba - türelempróba! Ha a szellem - az ember - kiegyensúlyozott és minden alaptulajdonsága egyformán fejlett, mondjuk 3x3x3, akkor érheti próba bármelyik oldalát, bármelyik alap-tulajdonságát, biztosan áll a lábán! Ha azonban a kiegyensúlyozottság csökken, akkor már a szellem ellenállása a próbákkal szemben sokkal csekélyebb! Veszélyesen labilissá válik a szellem a próbákkal szemben, ha alkata 4x4x1 arányban tolódik el.  Míg a 4és1/2 x 4és1/2 x 0 arányú szellemalkatnál  (legalsó sor) a megállás, a létezés, abszolút lehetetlenné vált! A szellem mindenképpen - a teljes nyugalmi helyzetben is felborul!
kép talán...

(jobb klikk, kép megjelenítése)

08

A kép alsó részén láthatjuk. A szellem értéke nullává vált!  4és1/2 x 4és1/2 x 0 = nulla!

És itt egy másik táblázat amely a lehető legegyszerűbben szemlélteti a 3 alaptulajdonság egyensúlyának szükségességét.

09

Az alsó rublikában látható az a szellemtípus aki a "mennyiségi" tudást , vagyis értelem világát, érzelmi világának elsorvadásával érte el, az eredmény itt is nulla.

   És senki sem engedheti meg magának a szellemi egyensúlytalanságot, bármilyen magas fokozatot is ért el! A szellemi kiegyensúlyozatlanság, a szellem diszharmóniája bármilyen fokozat esetében veszélyes!
Hiába fejleszti ki valaki az értelemvilágát, ha szeretete elsorvad, tudása értéktelenné, semmivé válik! Hiába fejleszti ki valaki az érzelemvilágát, ha nincs benne bölcsesség, a szeretet oktalanná vakká válik! És hiába fejleszti ki valaki értelem világát és érzelem világát, ha akarat nincs a megismert igaz és jó megvalósítására, tudása és szeretete semmivé válik.
   A három szellemi alaptulajdonság: a bölcsesség, szeretet, erő harmóniája, összhangja eredményezi a szellem lényének épségét, értékét! A szellemvilágban minden szellem a maga igaz valóságában jelenik meg! Ott nem lehet alakoskodni! Ezt több ezer szellemállapot-vizsgálat bizonyítja.


                          Tehát a SZÉPSÉG, a BÖLCSESSÉG, a SZERETET és az ERŐ okozata!


   Tehát a "Legyetek tökéletesek!" krisztusi parancsbetöltéséhez az egyetlen garancia, ha mind három szellemi alaptulajdonságunkat egyensúlyban, harmóniában fejlesztjük!
   A gömbszimbolika következő alapvetése a testet öltött szellem ábrázolásának sarkalatos alapelveit fogja szemléltetni. És végül álljon itt az édesapám által megfogalmazott csodálatos ima, amellyel minden meditációját, előadását zárta, és amely számomra is minden reggel átélve csodálatos erőt ad egész napra. Kívánom, hogy ennek átélése ugyanolyan örömet és erőt adjon szellemi útitársaim, minden olvasó számára!  
 


Végtelen jóságú mennyei Atyánk!

Add, hogy benső szellemi látásunk- szellemi szemünk -megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni bölcsesség- az élő hit által -bennünk örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni szeretet- az élő alázat által -bennünk örök szeretetté váljék!


Áldd meg akaratvilágunkat!

Hogy a végtelen isteni erő- az élő remény által -bennünk örök erővé váljék!

Áldd meg földi életünket!

Hogy testet öltésünk célját- a szeretet két főparancsának betöltését -minden élethelyzetben felismerjük,és mind magasabb fokon betöltsük!


Áldj meg minden ügyet

- melyet szolgálunk!

Áldj meg mindenkit,

akivel kapcsolatba kerülünk!


Hogy mindenben minden

- szent akaratod szerint történjék -bennünk és általunk!

Ámen!