Gömbszimbolika 3.rész - A Gömb lényének és potenciáljainak ismertetése és kapcsolata a szellemi szférákkal

2013.07.11 00:31

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/gombszimbolika-2-resz-a-szellem-szimbolikus-abrazolasa/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-hatalma-eggyevalas-az-isteni-erokkel-3-resz-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/957-karacsony-miszteriuma

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

 

 

 

Sorozatunkat folytatva a továbbiakban meg fogjuk kísérelni a szellemi törvényeket és magukat a szellemlényeket a gömbszimbolika jelképrendszerével szemlélhetővé tenni és az egész Világegyetemet fenntartó szellemi valóságokat az elvont fogalmakból a realitásba áthozni.

 

A Gömb lényének és potenciáljainak ismertetése

A testetöltött szellem - az ember

és kapcsolata a szellemi szférákkal

 

   Sorozatunk első részében a "Honnan jöttünk" kérdésére kerestük a választ és érintettük azt a kérdést, hogy miért szükséges és fontos számunkra a testetöltés, miért kapjuk a testetöltés kegyelmét.

A második részben szellemünk anatómiáját, értelem-, érzelem- és akaratvilágunk összefüggéseit és egyensúlyának fontosságát világítottuk meg.

Most nézzük testetöltött állapotunk szellemi összefüggéseinek alapjait az ábrázolás szimbolikájában! Mindenekelőtt tudatosítanunk kell, hogy e földi, emberi létünk a Kegyelem által kapott lehetőség. Lehetőség arra, hogy az egykor tékozló fiúként elhagyott Atyai Házba való visszatérésünk útjára lépjünk, a szeretet elvének egyre magasabb szintű betöltése által, itt, a földi életben. Ennek szellemi összefüggéseire világít rá a most következő rész.

Emlékezzünk az 1. és 2. részre, ahol a szellemi ábrázolás alapelveiről írtunk. A gömb szimbolizálja a szellem lényét - az "én" fogalmát és három szellemi alaptulajdonságát: értelemvilágát, érzelemvilágát, akaratvilágát, vagyis bölcsességét, szeretetét, erőit. Ha a szellem lénye a krisztusi elvekkel, a szeretet elvével azonosul, lénye, gömbje mérhetetlenül kiteljesül, világosodik, fénylővé válik. Szellemibb állagúvá válásával működése, szellemi szabadsága is növekszik. Ha az isteni elvekkel ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik, homályosul, sötétebbé válik, sűrűsödik, működési szabadsága korlátozódik.

    A vízszintes vonal feletti rész a szellemi sík - a szellemvilág, a vízszintes vonal alatti rész a fizikai sík - a fizikai világ. Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkot nem érintve a szellemi síkon lebeg, akkor szellem állapotról van szó. Ha lénye a fizikai síkba bizonyos mértékig bemerül, akkor testetöltött állapotról, ember állapotról van szó. Tehát születéskor bemerülünk, a halállal kilépünk a fizikai síkból.

A gömbnek a fizikai síkba bemerült része az emberi tudat - az emberi én. A fizikai síkba be nem merült része a felsőbbrendű tudat - a felsőbb rendű én. A bemerülés mértéke az ember bukottsága. Tehát nem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat a döntő tényező! Krisztus tanítványainak kiválasztásánál sem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat volt a döntő.

Tehát a fizikai síkba bemerült gömbrész az emberi én. Az emberi én a fizikai világhoz az alsó gömbfelülettel, a fizikai érzékszerveivel kapcsolódik. Az emberi én és a felsőbb én között a határoló vonal az intuíció. Ezen át kapcsolódik a felsőbbrendű tudat az emberi tudathoz.

A gömb - a szellem - a szellemi síkhoz, tehát a szellemvilághoz a gömb felső felületén - az inspiráció által kapcsolódik. Az inspiráció által fogadja be a felsőbb szellemi hatásokat a felsőbb én, és az intuíció az, amelyen át az emberi énbe átáramlanak ezek a hatások.

Most nézzük az ember ábra eltolódásait különböző fokozatú szellemek testetöltéseiben! (1. ábra).

Látjuk a legnagyobb gömbnél, hogy az emberi én az intuíció vonalán milyen szélesen van kitárva a felsőbbrendű én felé. A felsőbb rendű én gazdagon öntheti hatásait az emberi énbe. Látjuk, minél magasabb szintű az ember, az intuíció és az inspiráció vonala annál uralkodóbb.

Ha pedig a gömb kisebbedik, akkor sűrűsödik és mind jobban alámerül az anyagba, az intuíció és inspiráció vonala rohamosan csökken és az emberi tudat mind jobban elszigetelődik a szellemiségtől.(középső ábra).

 

a1

1. ábra:

Az ember ábra eltolódásaiVégül az intuíció és inspiráció vonala eltűnik, és az emberi tudat az anyagba süllyedve magára marad. A bal oldali, mélyen alámerült típusnál a gömb érintkezési vonala megszakadt a szellemi síkkal!. Csak az anyagvilág veszi körül. Az ilyen ember elfalazta magát a szellemi síktól. Minden transzcendens kapcsolata megszakadt, vagyis anyagivá vált. És anyagiságának fokozásával, a gömb további merülésével, sűrűsödésével-zsugorodásával, mind megközelíthetetlenebbé válik számára a szellemi felfogás. Próbáljuk meg az ilyen embert lelki, szellemi valóságokról meggyőzni! Teljesen lehetetlen! Amiként látható az intuíció és az inspiráció vonala eltűnt!

Ez az ember nem rendelkezik mással, csak a testi érzékszervek vonalával! Tehát csak az a valóság számára, amit az öt érzékszerve közvetít. Minthogy a gömb alámerült, a szellemi síkkal, a szellemi fogalmakkal minden kapcsolata megszakadt, tehát élménye sem lehet róla. Ez a kétszerkettő négy igazsága. Nem is vitatható!

Végül a rajz még arra is rámutat, hogy minél magasabb rendű egy szellem, annál kevesebb veszéllyel jár számára a sok emberi tudás megszerzése. Most egészen egyszerű térfogatszámításról lesz szó. Ha a kisebb gömb térfogatát 1-nek vesszük, akkor ennek a tudáskvantuma = 1. A közép fokozatú ember emberi tudáskvantuma a fizikai síkba merült térfogata) = 2. A legmagasabb fokozatú ember bemerült térfogatkvantuma, tudáskvantuma = 4. Tehát az ábrázolt legmagasabb fokozatú ember emberileg négyszer annyit tud, mint az első. És látjuk, hogy ez a jelentősen nagyobb emberi tudás mégis szellemi maradt! Itt az emberi én nyitott maradt a szellemi sík felé, szemben az elsővel, aki teljesen bemerült az anyagba, elveszítve minden kapcsolatát a szellemiekkel!

Most nézzük a szellemi sík - a szellemvilág - a szellemi szférák felépítését és az ember kapcsolatát a szférákkal! ( Nézzük a 2. ábrát!)

 

a2

2. ábra:

A szellemi szférák és a különböző embertípusok kapcsolata a szféravilággal

 

   A szellemi sík - a szellemvilág - a rejtett ( okkult ) - világ nem olyan sima, fehér mező, amint azt az eddigi táblákon az egyszerűség kedvéért ábrázoltuk.

Ezen a rajzon megkíséreljük a szellemi sík, a szellemi szférák főbb felépítését szemléltetni. A vízszintes vonal az ábrát két részre osztja. A vonal alatti mező jelenti a fizikai síkot, a fizikai világot. Erről most nem lesz szó.

A vonal feletti mező a szellemi sík - a szellemvilág. A két sík, a fizikai és szellemi sík, amint a rajz szemlélteti, széles vonalon, állandó érintkezésben áll egymással. Tehát a fizikai sík felett helyezkedik el a szellemi sík, a szellemvilág! Ennek az utóbbinak a szellemi szerkezetét fogjuk most elemezni.

   Hogy a rajzot valóságnak érezzük, utalnom kell a következő alapelvekre: Az összes fizikai törvények, jelenségek - nem egyebek, mint a szellemi törvények fizikai síkra való vetületei. Ha helyesen nyomozunk, megtaláljuk minden fizikai jelenség szellemi megfelelőjét a szférákban. Kíséreljük meg ezt a Föld légkörével kapcsolatban! Mit tapasztalunk a Föld légkörénél? A legmélyebben fekvő levegőrétegek a legsűrűbbek, legtisztátalanabbak, a legszennyezettebbek! Minél magasabb régiókba emelkedünk, a levegő annál tisztábbá, ritkább állagúvá, anyagtalanabbá válik! Az alsó, sűrű és szennyes levegőrétegekben viharok dúlnak!

Ha pedig a levegőben folyton emelkedünk, a szenny- és porviharok mind jobban elmaradnak, és egy bizonyos magasságon felül megszűnnek. Ezek az alsó, sűrűbb régiókból a magasabbakba emelkedni nem tudnak! A levegőnél tapasztalható jelenségek nem egyebek, mint a szellemvilág törvényeinek anyagi kicsapódásai a légkörben! Most hatoljunk be a rajz szellemi értelmébe! A szellemi sík az egymásba kapcsolódó vízszintes körök soraival különböző szférákra oszlik. Alulról felfelé haladva következik az l. 2. 3. 4. 5. 6. szféra. A szférák állaga alulról felfelé haladva - mind szellemibb, színük és tónusuk mind világosabb és éteribb.

Gondoljunk a légkör jelenségeire! Az alsó rétegek, az alsó szférák a legsűrűbbek, a legszennyezettebbek. Tehát mind magasabb régiókba emelkedve, a szférák világosabbá, diadalmasabbá, anyagtalanabbá válnak, - azonosan a légkörrel - hiszen a légkör jelenségei nem egyebek, mint az ugyanott lévő szellemállapotok anyagi kicsapódásai! Ott a légkörben, ahol vannak! Szemléljük a rajzot! A körök tónusa, színe, nagysága szemlélteti az abban a szférában lévő szellemlények gondolatait, érzéseit, szándékait!  -A lentebbi színes ábra szemlélteti-.

A legalsó szférában élő szellemlények látóköre szűk, korlátozott, szemléletük tisztátalan, sötét, zavaros. (legalsó sor). Ezen alacsonyrendű szellemlények a szféráikon végigszáguldó szellemi és fizikai viharok között élnek! És most fokozatosan emelkedjünk a szférákba! Itt a színek és tónusok - az érzésvilág, a szándékok és erők finomodásának megfelelően mind világosabbá, tisztábbá, magasabb rendűvé válnak. A körök nagyobbodása pedig szemlélteti, hogy a szellemek látóköre mind nagyobb távlatú lesz, és a legfelső szférában diadalmassá fokozódik! Minden szférának megvan a maga igazságrendszere, amely a szférába tartozó szellemek magatartására jellemző. A legalsó szférák képviselik az önzés, brutalitás, durva bűnök és szenvedélyek torz igazságrendszereit. Itt a bűnök és szenvedélyek szörnyű következményei viharzanak, és szenvedtetik a szellemeket.

Amint felfelé haladunk az egymás fölé következő szférákban, lépésről-lépésre veszítenek durvaságukból ezek a torz igazságrendszerek.

Végül, a legmagasabb szférákban, a krisztusi igazságok már mindent elárasztó fényben tündökölnek, és az összes alsóbb szférákat és az egész fizikai síkot szellemi fénnyel, világossággal, szeretettel árasztják el! Természetesen ebből a sugárzásból az alsóbb szférák - fokozatuk szerint - mind kevesebb szellemi fényt, világosságot, szeretetet fogadnak be magukba, mind jobban ködösítik, torzítják ezeket a magasabb rendű hatásokat önmagukban!

Most szemléljük tovább a rajzot! Koncentráljunk az erős kontúrral megrajzolt gömbökre. Látjuk, hogy ezek a szellemek a rajzon mind, többé - kevésbé bemerültek a fizikai síkba, - vagyis testet öltöttek. Tehát az erős kontúrral megrajzolt gömbök testetöltött szellemeket, embereket jelentenek..

Látjuk, hogy az ábrázolt emberek igen különböző fokozatú szellemek. Tartsuk mindig szem előtt, hogy a gömb nagysága és színe jelenti a szellemi fokozatot! Szellemileg ez döntő tényező!

Látjuk, hogy az ábrázolt legmagasabb rendű ember felsőbbrendű énje felér a legmagasabb szférába! Annak az igazságából táplálkozik! Onnan ömlenek a magasrendű hatások a felsőbb rendű énjébe, és ezek uralkodnak az ő emberi életében!

 

Ennek megítélésében nem a hirdetett elveink, hanem a cselekedeteink döntenek! Vagyis az, hogy a szeretet két főparancsát milyen fokban valósítjuk meg mindennapi életünkben!

 

Nézzük meg az ábránkon a második legmagasabb rendű embert a jobboldalon. Az ö felsőbbrendű énje már nem ér fel a legmagasabb szférába, csak az alatta lévőbe! Tehát emberi gondolkodása és érzelemvilága már nem olyan magasrendű. Ha tovább szemléljük az ábrázolt, különböző fokozatú testetöltött szellemeket, embereket, látjuk, hogy felsőbbrendű énjük egyre alacsonyabb szférába ér fel, tehát szellemi fogalmaik:: gondolkodásuk, érzésviláguk, világszemléletük mind sötétebb, zavarosabb és alacsonyabb szintű lesz!

Most nézzük meg, mi történik akkor, amikor két különböző fokozatú ember, mondjuk "A" és "B" vitatkoznak valamely szellemi problémáról, vagy bármilyen témáról! Legyen "A" a vastag kontúrral kihúzott, legnagyobb gömb - a képen látható legmagasabb rendű ember - akinek felsőbbrendű énje a legfelső szférába ér, és akinek lénye ragyogó, fénylő, sugárzó! "B" pedig legyen a kép bal sarkában, az "A" melletti, vastag kontúrú kis gömb, akinek felsőbbrendű énje már csak az alsó két szférába ér fel!

Látjuk a rajzon, hogy "A" magasrendű szellemember, akinek lénye az ábrázolt legmagasabb szférába ér, vagyis felsőbbrendű énje a legmagasabb igazságrendszerben honol. Részére a krisztusi elvek, az Evangélium igazsága élő valóság és realitás! Sőt, az egyedüli realitás!

Vele ellentétben látjuk, hogy "B" lénye lefokozott, hogy számára a legalacsonyabb rendű, az 1. és 2.szféra az otthon, gömbje ezekben a szférákban honol. Csak eltorzult elvei léteznek, számára az önzés, gőg, hiúság, érzékiség, anyagiasság a normális valóságok.

Számára a 3. szféra szellemesülő, tisztuló fogalmai sem valóságok, mert lényének - gömbjének - nincs velük szellemi kapcsolata!

 

Tehát, mi történik, amikor "A" és "B" vitatkoznak valamely problémáról? "A" nemhogy a 4. 5. 6. szférák magasrendű igazságait, de már a 3. szféra szellemesülő, tisztuló fogalmait sem lesz képes megértetni "B"-vel, mivel ezek egyszerűen nem léteznek "B" számára! "B" csak akkor lesz képes a magasrendű igazságokat megsejteni és felfogni, ha lénye (gömbje) szellemesül, nagyobbodik, és ezáltal felér egy magasabb szféra igazságrendszerébe és belenő. Így az élő valósággá válik a számára! Előbb semmiképp sem!

Ez az oka annak, hogy különböző szellemi fokozatú emberek vitái szellemi problémákról oly sok esetben eredménytelenek, sőt, céltalanok! Mert amíg az egyik ember részére abszolút valóság valamely magasabb szellemi igazságrendszer, - mert lénye, gömbje benne honol, - addig a másik ember részére ez a valóság nem létezik, mert semmiféle kapcsolata nincs vele! Lefokozott lénye, gömbje csak a legdurvább önzés, anyagiasság torz igazságrendszerében mozog! Csak ilyen valóság és realitás létezik számára és minden magasabb rendű szellemi gondolat irreális!

Ennek következtében közvetlenül szemlélhető az a szellemi törvény, hogy: minél magasabb fokozatú valaki és minél magasabb régiókba ér a felsőbb rendű énje, annál kisebb veszéllyel jár számára az okkult erőkkel való kapcsolat!

És minél alacsonyabb fokozatú valaki, annál zavarosabb hatásokat képes átvenni a szellemvilágból! Aki alacsonyabb indítékokból keres kapcsolatot a szellemvilággal, csak alacsonyrendű szellemi erőkkel kapcsolódhat össze! Ezt szemlélteti a rajz!

Itt rejlenek a szellemtan, az okkultizmus veszélyei! Igen sokszor olyan emberek keresik a kapcsolatot az okkult erőkkel, akik már eleve csak a tisztátalan erőkkel kerülhetnek kapcsolatba! Mert ha valaki nem igyekszik az Evangélium normái szerint élni, ha szándékai nem tiszták, céljai nem szellemiek, akkor csak a maga legnagyobb kockázatára veheti fel a kapcsolatot a szellemvilággal! A rajz bizonyító ereje szerint - tisztátalan szférákban mozgó lénye csak az alacsonyrendű szellemi erőkkel kerülhet kapcsolatba, - s ezek őt az eszmék zűrzavarába viszik, és szellemi, erkölcsi romlásba kergetik!

   Ellenben, ha valakinek a szándékai tiszták, céljai szellemiek, ha erkölcsi nemesedés az életcélja, és az Evangélium legfőbb törvényét - a szeretet két főparancsát - igyekszik megvalósítani, akkor a legnagyobb szellemi-erkölcsi haszonnal veheti fel a kapcsolatot a szellemvilággal! Mert magasrendű szellemlényektől magasrendű hatásokat fog átvenni, önmagában tudatosítani, életében megvalósítani! A rajz ezt a legkézenfekvőbben igazolja!

   Bizonyosságul szolgálnak erre az ószövetségi próféták, az apostolok, az első századbeli keresztények, a szentek, misztikusok, az evangéliumi életet élő médiumok, - akiknek az élete a magas szellemvilággal való szakadatlan kapcsolatban folyt és folyik.

Mindaz, amit ezzel az ábrával kapcsolatban mondtunk, matematikailag is kifejezhető. A rajz ezt is, mint élő valóságot szemlélteti. És ugyanezt bizonyítják az életben az emberek között tapasztalható megfigyelések!

Most nézzük erősen a rajzot és próbáljuk az emlékezetünkbe vésni! Szükségünk lesz rá! Íme, tudatára ébredünk annak, hogy fizikai látásunk milyen csonka, milyen semmitmondó a szellemi valósághoz képest!

 

a3A Szellemi szférák

 

Ezen a képen láthatjuk a szellemi szférák "teljes" arculatát, ami le van takarva az emberi tudat elől. Figyeljük meg és hasonlítsuk össze színeiket -kvalitás- és nagyságaikat -kvantum-. Azok a szellem lények, akik nem torzítják el magukban az isteni elveket egyre nagyobbá, egyre szellemibbé válnak. Következésképpen, abból a szférából tudja "lehozni" inspirációit amellyekhez fel tud nőni.

A lentebb látható ábra illetve rajz, teljesen azonos az előzővel, csak a dolgok szellemi része a rajzról le van takarva, így csak a fizikai jelenség látható. Ez pedig, amint látjuk, megdöbbentően csonka, szinte alig valami a teljes szellemi valóság előbb szemlélt, izgalmas látványához - szellemi összefüggéseket felfedő - valóságához képest!, Mivel itt a szellemi sík transzcendens valósága nem látható, a teljes lét szinte üres mezőnek látszik. Pedig az előző tábláéval azonosan, a testetöltött szellemek emberi énjei pontosan ugyanúgy rajta vannak, csak a felsőbbrendű énjük, és a szellemi sík transzcendens valósága van letakarva! Íme, így lát az ember mindennapi működése közben! Tehát az emberiség csak erről vesz tudomást, amit mi itt most látunk! A szellemi valóságból semmi sem látható!

 

a4

3. ábra.

Ami az előző kép valóságából a fizikai síkról nézve látszik

Ez a földi élet kegyelmi próbája! Vajon betöltjük-e a szeretet két főparancsát a próbák kegyelmi állapotában, az emberi életben? De nem szóval!!! Mert ebben nagyok vagyunk! Hanem érzésekben és cselekedetekben!

Mert ez a perdöntő!!!

 

A legfontosabb alapelvek átismétlése

(Használjuk a színes ábrát.)

 

A Szentírás azt mondja: A bűnbe esett ember - bűnbe esett emberiség - kiűzetett a paradicsomból! (Mózes I. 3:24)

Tehát a Föld a bukott szellemseregek helye, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre! Ebből az ős szellembukásból való felébredésünk az *ősember állapottal kezdődött, és az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart, a Szentírás szerint a reinkarnáció és örök fejlődés boldogító távlatában.

A gömbnagyság arányos a bölcsesség, szeretet és szellemi erő nagyságával. Ha a szellemlény a krisztusi elvekkel - a szeretet elvével - azonosul, lénye, gömbje mérhetetlenül kiteljesül. Ha a krisztusi elvekkel ellentétbe kerül, önmagát lefokozva zsugorodik. Ennek szimbolikus ábrázolása a következő fejezet tárgya.
   Az isteni elvekkel azonosulás világosodással, tisztulással, mind fénylőbb, sugárzóbb színekkel jár. Az isteni elvektől való eltérés homályosulással, mind sötétebb és szennyesebb színekkel jár.
Az állagsűrűség a szellemi szabadság fokával arányos. Minél nagyobb a gömb, tágulásával arányban annál szellemibb állagú. Annál akadálytalanabb a szellem működése, annál nagyobb a szellemi szabadsága. Minél kisebb a gömb, komprimálódva annál sűrűbb állagú, a szellem működési szabadsága annál korlátozottabb.
   Gömbnagyság, szín és állagsűrűség, vagyis értelem, érzelem és akaratvilág együtt = szellemi fokozat. A megvilágosodással nagyobbodás és szellemesülés jár, az elsötétüléssel zsugorodás és sűrűsödés.

 

A szellemi fokozat emelkedésével a szellem lénye mind nagyobb dimenziókat képes betölteni, lénye kiteljesedik és mind derültebb, ragyogóbb lesz a színe. Egy magasabb fokozatú, nagyobb gömb az alacsonyabb fokozatú egész lényét át tudja fogni, míg az alacsonyabb fokozatú a magasabb fokozatút, vagyis a kisebb a nagyobbat soha.


 

A szimbolikus ábrázolás hangsúlyos alapelvei


  Az első öt alapelvet az előző részben már átéltük. Fontosságukra való tekintettel tudatosítsuk újra őket hét újabb alapelvvel együtt!
 

1. Alapelv : A gömb szimbolizálja a szellem lényét - az "én" fogalmát és szimbolizálja három szellemi alaptulajdonságát - értelem-, érzelem- és akaratvilágát vagyis bölcsességét, szeretetét, erőit.
 
2. Alapelv : nagyság = mennyiség = kvantum. Bölcsesség - szeretet - és erőkvantum. Ha a szellem lénye krisztusi elvekkel - a szeretet elvével - azonosul, lénye - gömbje _ mérhetetlenül kiteljesül, ha ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik.
 
3. Alapelv : szín = minőség = kvalitás. Bölcsesség- szeretet- és erő kvalitás. Isteni elvekkel való azonosulás világosodással, tisztulással jár, mind sugárzóbb, fénylőbb színek jellemzik.Isteni elvektől való eltérés = homályosulás. szennyeződés, mind sötétebb, szennyesebb színek.
 
4. Alapelv : állagsűrűség. Minél nagyobb a gömb, tágulásával arányban annál szellemibb állagú. Annál akadálytalanabb a szellem működése, annál nagyobb a szellemi szabadsága. Minél kisebb a gömb, komprimálódva annál sűrűbb a szellem, működési szabadsága annál korlátozottabb.
 
5. Alapelv : gömbnagyság, szín és állagsűrűség, vagyis értelem, érzelem és akaratvilág együtt = szellemi fokozat. A megvilágosodással nagyobbodás és szellemesülés jár, az elsötétüléssel zsugorodás és sűrűsödés.
 
6. Alapelv : Mindhárom sorban ( lenti ábra ) a vízszintes vonal feletti világos mező a szellemi sík, a vízszintes vonal alatti a sötét mező a fizikai sík. (a sötét mező képileg nem megjeleníthető, tehát az irányadó a vízszintes vonal maga.)
 
7. Alapelv : A világos és sötét mezőt elválasztó vízszintes vonal a fizikai sík és szellemi sík érintkezési vonala.
 
8. Alapelv : - Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkot nem érintve, a szellemi síkon lebeg, akkor szellem állapotról van szó. A felső sor a szellemállapotot ábrázolja. Itt látjuk, hogy a különböző fokozatú szellemek a fizikai síkba bizonyos mértékig bemerülnek, vagyis ember állapotban vannak!
 
9. Alapelv : Ha a gömb - a szellem lénye - a fizikai síkba bemerül, akkor testetöltött állapotról, ember állapotról van szó.
 
10. Alapelv : A teljes gömb, a teljes szellemi tudat.
 
11. Alapelv : A gömbnek a fizikai síkba bemerült része, az emberi tudat, az emberi én.
 
12. Alapelv : A gömbnek a fizikai síkba be nem merült része a felsőbbrendű tudat, a felsőbbrendű én.
 

 

Használjuk a lenti ábrát. A középső sorban lévő gömbök – azaz szellemek - kisebb mértékben, az alsó sorban lévő szellemek pedig nagyobb mértékben merülnek bele a fizikai síkba. A szimbolika szerint ez azt jelenti, hogy a középső sor testet-öltött szellemei tanulatlan emberek, az alsó sor emberei tanult emberek. Azonban nem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat a döntő tényező! Az emberek ezt a két fogalmat gyakran összekeverik és ebből sok zavar keletkezik.

 

Krisztus tanítványainak kiválasztásánál sem az emberi tanultság, hanem a szellemi fokozat volt a döntő tényező!

 

a5

4. ábra

A létsíkok (szellemi sík – fizikai sík) és a különböző fokozatú

szellemi intelligenciák az ábrázolás szimbolikájában.


 

 

Téma: Gömbszimbolika 3.rész - A Gömb lényének és potenciáljainak ismertetése és kapcsolata a szellemi szférákkal

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása