Forr a Dalom..2

2012.05.10 20:10

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/forr-a-dalom-1/

https://embers-eg.webnode.hu/news/forr-a-dalom-3/

embers-eg.webnode.hu/blog/p-/

 

 

 


Hiszem, hogy "tudat forradalom" van kialakulóban.
Főleg a 60-as évek óta egy erősen változó korszakba lépett az emberiség.
A kaotikussá váló emberi-környezeti viszonyok, a nemek látszólagos
felcserélődése, a spiritualitás felé való kibontakozás igénye is ezt mutatja.
A próféciák is hellyel-közel ezt jósolják.
A dolgunk talán tényleg csak annyi, hogy mindenki a magáét rakja hozzá a világhoz és ne stresszeljen mi lesz..
De figyelemmel kell lennünk arra, hogy "mit teszünk a közösbe".
Ugyanis minden pillanatban összeköttetésben állunk ezzel az un. "közössel".
Semmi el nem titkolható az Ég alatt!
Innentől kezdve pedig az egyéni felelősség, el nem odázható.
..Szóval ne a "valamitől" való félelem vezérelje napjainkat, hanem az "összetartozás bizonyossága".
Hamvas eszmeiségét ideidézve aki Henoch (Énok evangéliuma) kapcsán a következőket írja;


"Az Antikrisztusnak felsőbb hatalom adatott - kai edothe auto exousia. Ki vagyunk neki adva. S ebben a helyzetben nincs más mód megállni, mint azt az isteni kölyök tette, az Úr kamasza, a hajnal és a harmat gyermeke, nincs más mód, mint nem gyűlölni, de az Úrral megrendíthetetlen szövetségben állni, ma, a várható ítélethez egészen közel, Henoch magatartásán kívül más bizonyosság nincs."
  

Mit tehetünk vajon Értékeink megőrzése érdekében?
Ehhez mindenképp Értékeinket kell egyeztessük..
Az egyik fő értékünk a Kreativitás ami ihletettséget és érzékenységet jelent és a Spiritizmus, magyarul fogalmazva a Lélek kutatására való nyitottságunk..
De!
Ha elhisszük teljesen, hogy sorsunk, életünk nem tőlünk függ, könnyen ember és világ (Isten, vagy hívd ahogy akarod) ellenessé válhatunk.
Az ilyen embertípus nem vállal felelősséget magáért és cselekedeteiért..
A másikat és a külvilágot okolja saját tehetetlensége miatt..Talán részben igaza is van, de nem szabad ezen a szinten megragadni.

Persze azontúl, hogy az embernek meg kell eközben küzdeni saját "vak" illetve szebb kifejezéssel kifejezve, fel nem fedezett saját benső régióival, hárító ambícióival, amely szinte minden helyzetében az eseményekkor jelen van.

Az emberi tettek jelentőségteljesen meghatározható eleme a hárítás. Amennyiben ez azt jelenti, hogy kibújunk a hozzánk mért feladat alól.


Ez mindösszesen "a megértés hiányából" fakad..ami viszonylag egyszerűen korrigálható.
Ami fontos..Isten nem hagyott el Bennünket..csupán engedi, hogy magunktól térjünk vissza hozzá..A szabad akarat ebben áll..a tapasztalásban, ami ki tudja hány milliárd éve tart.
Ebben a pillanatodban összegződik az egész múltad..sok, sok, sok testetöltés követően jutottunk el e jelen pillanatunkhoz.
Gondolj csak bele, ha mi az ő teremtményei vagyunk akkor valami hasonlót érezhet mint amit szülőként te tapasztalhatsz meg olyankor, ha gyermeked - amnéziában szenvedve - nem ismerne Rád (így talán érthető). Mindent meg adnál a gyermekednek Te is..Úgy hiszem Ő is így tett..Ez szervesen ugyan nem tartozott a témához, de úgy gondoltam fontos volt egy kis kitérőt tenni.
Ha nem lenne szabad akarat(unk), nem lenne értelme felelősségre vonni Bennünket.
A döntés szabadsága mindig a mi kezünkben van. Mellesleg elég sok egyéb tekintetben valóban nem rendelküzünk szabad akarattal és meglehetősen hozzá vagyunk "kötve" az anyaghoz.
Várnak minket amnéziánkból annyi bizonyos.:)
De amíg nem őszinte vágy Él az emberben az Abszolútumnak nevezhető létállapot felé, addig -még ha ez rejtve is marad a leélt élete alatt- ki van szolgáltatva bizonyos erőknek, kép-zeteknek.
Folytatva tehát onnan, mit lehet tenni..illetve magam részéről, miben vagyok képes hinni?!
Jézus két fő parancsolata, az egyik.."Szeresd Isten mindenekfelett", ami nem kell hogy elvakult fanatikussá tegyen, de mindenképp szükséges alapelv..Hogy ez miért fontos?!
Furcsa vagy sem azt kell mondjuk..csak "Ő" létezik..Minden Benne és Általa történik..minden belőle indul, s oda is tér vissza.Természetesen kivonhatjuk magunkat Áldása alól..viszont ez azzal a veszéllyel is jár hogy magából a Létezésből vonjuk ki magunkat.Ezért vannak dolgok amit nem hitként, hanem alapelvként el kell fogadjunk.Erre a későbbiekben, egy másik írásban ki fogok térni.

A másik fő parancsolat pedig "Szeresd felebarátodat mint önmagad".
Nyilván jóérzésű ember nem szereti ha bármilyen módon is "megkárosítják" vagy kihasználják.
Úgy hiszem, nagyon erről nem kell beszélni, adja magát..:)
Ezen két törvény helyes alkalmazása, magában rejti az összes -esetleges és vagy egyéb- parancsolat esszenciáját.
Ha él bennünk a vágy a megismerés felé, illetve a lelki dolgok irányába, akkor a magyarázat mindig csak "eszköz".A magyarázat nem maga a téma tárgya..csakis az eszköz.
Kibontom mire gondolok.:)
A jó magyarázat -mint útjelző tábla- közelebb vihet a megértéshez.
Hasznossá csak akkor válhat, ha az illető be tudja építeni a saját "eszme" rendszerébe avagy világképébe.
Egy kínai bölcselet erre mutat rá, amikor ábrázol egy holdat és egy kezet ami épp rámutat e holdra.
"A Holdra mutató ujj, az nem maga a Hold."
Ami annyit tesz, hogy a mutató ujj mutatja ugyan az utat, tehát magára a Holdra mutat, de ne tévesszük ezt össze magával a Holddal..Nem ugyanaz.
Nagy baj, illetve "kór" olyankor van, mikor (szándékosan) összemossák a fontos dolgot..a lényegessel.
Jelen korunkra nagyon jellemzővé vált e jelenség.
Egy idézet..


"A lehető legnagyobb tudás tudni azt, ami a lényeges. Aki a lényegessel foglakozik, az önfejlesztés útját járja"

..írja a I-Ching


Mert fontosak az anyagi dolgok is..ne legyünk naivak, de egy bizonyos távlatot tekintve, egyáltalán nem lényegesek.
Mert vannak kincsek, mik rozsdállnak. Moly eszi őket vagy rablók hordják el..tehát nem maradandó.
A rothadásba fektetett "kincsek", hasztalanok..
Hisz testünk nélkül, nem élvezhetőek e kincsek sem.
Végső soron mindent lehet tenni, de nem minden szolgál az épülésünkre.
Itt nem aszkézisről van szó..csupán mértékletességről.
A m
értékben rejlik az érték.:)
Nem azt mondom hogy nincs értelme így élni..csupán, hogy biztosan nem azért vagyunk itt, hogy földi tárgyakat gyűjtögessünk..illetve azt is m-érték-kel.
Légy hát "átutazó"..mint egy vándor.
Az igaz, hogy tested Te irányítod de ne azonosítsd magad vele "teljes mértékben"..mert az nem Te Vagy..illetve "sokkal több vagy Te annál".
Meg kell érteni..nagyon sok fejlődési stáció van egy ember életében.
Ami az egyik embernek evidencia vagyis bizonyosság, az egy másik embernél már sejtelem..egy harmadiknak pedig lehet hogy humbug..(még legalábbis). Ha
gömbszimbolikával kellene élnem úgy jellemezném..hogy egy kisebb kör nem "képes" egy nagyobbat "felfogni"..ugyanakkor mennél nagyobb átmérővel rendelkezik az ember..ez esetben gömb..annál inkább jut el a humbug kétségektől (még) áthatott létállapotából a magasabb, a "bizonyosságon" nyugvó élő valóságokig..amelyről Krisztus úgy nyilatkozik..hogy, míg az ég és föld is elmúlik..de az én Igazságom soha el nem múlatik.."Kép-telennek lenni" a valamiben való hívésnek..maga a lefokozottság..a nihill a humbug..
Ismereteink tágításával az
Isten-nő-bennünk(Ugye Laja?!:))..Mennél több valós ismeretünk összegződik a világról illetve saját magunkról személyes tapasztalataink által, annál inkább növekszik lényünk -illetve tágul gömbünk-, lehetőséget adva arra hogy mennél tisztább és nagyobb "szellemi tölteteket" lehessünk képesek magunkba fogadni..illletve "felfognunk"..nyugodtan gyakorlatilag is értendő..hisz a nyelvünk maga a csoda..s ha már itt tartunk..:D

Másik értékünk a nyelv, amit beszélünk.
Nyelvünk nagyon sokféleképpen értelmezhető.
Na de ez nem hatalmaz fel arra minket, hogy el is beszéljünk egymás mellett.:))
A legtöbb ember között nem az szokta a feszültséget okozni, amit esetleg mondanak olykor egymásnak..hanem, hogy hogyan mondják azt a bizonyos dolgot.:)
A módszerek finomítása, áthidalja az esetleges "fogalmi különbségek" közötti határt.
Tény az, hogy az adott beszélt nyelvünk, alakítja gondolkodásunkat,
gondolkodásunk pedig meghatározzák napjainkat, tetteinket.
Tetteink pedig "minőségünk fokmérője lesz".
Na már most, nyelvünkről mára "már" kiderült mennyire sokrétű, általában külföldiek is mondják ezt, s roppant nehéz tanulni.Meglehetősen kevesen beszélik (az arányokat tekintve) a világban e nyelvet..Ami egyfajta minőséget is jelöl(het).
Nyelvünk szakrális, ami egyfajta ősiséget -szentséget- rejt magában..Bizonyos emberek a Teremtés nyelvének is nevezik.
Mágus nyelv..Mag-os, természetesen csak akkor ha megfelelően van használva.
Ellenkező esetben igen káros is lehet (gondoljunk a szitkokra, átkokra), vagy pedig nem kihasználva potenciálját stagnáltsághoz vezet -bár ezt tudni nem tudom-.
Amivel ugyan károkat se feltétlen okozunk, de igazán áldásában se részesülhetünk, így hiszem legalábbis.
Ezért fontos hogy ne felszínesedjen el nyelvünk a "modernnek nevezett" szirénhangon éneklő médiával áthatott napjainkban.
Egy példa..hiába beszélik az angolt sokan, mégis az idők során annyira elfelszínesedett hogy a le egyszerűsített fogalmak következménye volt az, hogy a lényegisége a mondanivalónak ezáltal felszínessé vált és válik.
Ez a veszély ránk is érvényes.


Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ez vagy amaz nyelv alkalmatlan a megértéshez, vagy konklúziók levonására.
Mert ez nem igaz. Csupán nyelvünk egy olyan többlettel rendelkezik -sokrétűsége miatt- , hogy viszonylag könnyen leírhatóak velük a jelenségek.


A Magyar nyelvet más nyelvekkel összehasonlítva, arra az igen csak "kétségbeejtő" felismerésre kell rádöbbenünk, hogy ősibb a legtöbb általunk ismertektől.Mint ahogy rovásírásunk is.
Illetve, hogy sokkal gazdagabb és rugalmasabb mind szókincs mind Ige-ragozás tekintetében.
S nagyon fontos!..Ami kifejezhető, afölött egyfajta hatalom (tudás) kerül birtokunkba.
Még ha változott is az idők folyamán, el nem sekélyesedett.
Pedig hát volt nyomorgatásban része..a megannyi elnyomó által.
Egyáltalán nem véletlen az a számtalan betelepítés amire az idők folyamán sor került, ezeknek célja (ez csak sejtelem ugyan) a magyarok felhígítására való törekvés volt..és van a mai napig is aktualitása.
Tehát nyelvünk..Kincsünk.Eléggé Hungarikumnak nevezhető, ha élhetek e szóképpel.:)
Mert minden ami lényeges lehet jelen életünkben, saját nyelvünket "helyesen" alkalmazva és ismerve,
a jelenségek többsége leírható, megállapítható, kifejezhető.
Szóképzés tekintetében pedig önmagával, szinte a "beteges végletekig" kombinálható.:)
E nyelvvel máris "előnyöket élvezünk" ha mondhatom így.
Ezt hagyták meg Őseink..Ránk van szabva Nyelvünk, s mit hagytak mint a szabja óv Minket,
s megőrizhető vele mindaz, mi megőrizendő!!
A helyükről kimozdított fogalmak..válságot idéznek elő..Értékválságot..ami alatt lelki tényezők értendőek.
Csak a saját képzeletünk az, amely határainkat megszabhatja.Ezért kép-zelet..:)
Isten, mindaz amit el lehet képzelni, s mind az, amit nem..:)
Törekedni e felé, Üdvöt hoz.


"Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan"
(Zsoltárok könyve:82:6)


Ne engedjetek a "szentimentalizmus vádjának".Vannak kik ezzel illetnek..de ők vagy két-kedők, vagy szándékosan vett céljuk az, hogy elfeledtessék velünk gyökereinket..hagyományainkat ahonnan származunk.
..Kérlek legyetek résen!
..A fejlődés alaptézise a nyitottság és az őszinteség - amennyire csak telik tőlünk - !
A nyitottságot mint fogalmat, szigorúan nem összetéveszteni kéretik a "liberálisnak" csúfolt szabadossággal.
Nem gyűlölködni kell a másság miatt, lehatárolva magunkat tőle "nem mérgezőek".
Az önismeret által kegyet gyakorolhatunk mások fele, s bevehetetlen bástyát építhetünk..
Az önismeret egy fokán pedig rájövünk, hogy minden van Valamiért.
..vagy valamiért van Minden..?!
Végső soron mindegy..mert mind..1
Ez a Lényeg,
a  Kozmikus l-ÉN-y lényének Én-je..

 

P.

Téma: Forr a Dalom..2

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása